tirsdag 20. desember 2016

Dagens unådde: Dosadh i India

Folketal: 5 338 000. Språk Hindi. Religion: Hinduisme.
Særpreg: Dei er UVANLEG fattige, og manglar i stor grad den kunnskapen som trengst for å klara seg i eit moderne samfunn. Joshuaproject.net fortel at dei lever av insekt som krelar rundt på kyr, og at dei elles er dei tiggarar som prøver å få merksemd ved å syngja. Dei dyrkar eit heilt pantheon av gudar som: Garaya, Baghat, Garam Gossain, Kudra, Barpahar, Manasa, Satbahni, Shiva, Durga, Lakshmi, Sitala og andre, som berre er åndsmakter som held dei fanga i djup elendighet.

Gode Gud! Sjå i nåde til Dosadhfolket, frels dei inn i ditt rike og løft dei ut av fattigdom og fornedring. Tal til dei gjennom kompetente og varme kristne som du sender inn i liva deira, gje dei draumar og syner der du viser dei vegen ut av slaveriet under djevelen til fridomen i Kristus. Gje dei ny sjølvrespekt og sjølvtillit, og ein trong etter å skaffa seg nyttig kunnskap. Me ber i Jesu namn! Amen!.

 

Vietnam 2

 • Kyrkja i Vietnam har desperat trong for leiarar (hyrdar) som kjenner Gud, Guds ord og Guds kraft. Be for framveksten av nye utdanningsinstitusjonar, og be om at pastorar og andre kristne leiarar skal vera bevisste og flinke til å fostra nye. 
 • Pga leiarmangel har det i mange kyrkjer dukka opp alvorlege læreavvik. Be om at Gud skal verna kyrkjelydane mot djevelens infiltrasjon, og utrusta dei til å skjelna mellom det som kjem frå Gud, det som kjem frå menneske og det som kjem frå djevelen. 
 • Be om at Guds rike også skal koma med kraft til det muslimske chamfolket og det buddhistiske khmerfolket. Dei er i praksis unådde. 
 • Andre unådde grupper er: Minoritetsfolka i nord, medlemmer av dei unike religiøse samfunna Cao Dai og Hoa Hao samt alle medlemmene av kommunistpartiet
 • Det er trong for bibeloversetting i 37 språk. Be om at dette behovet skal stettast.
 • Be om at Gud skal nå fram til Vietnams befolkning gjennom ulike medieplattformer som radio, TV, film og Internett.
 • Be om ein sterk interesse for Bibelen og annan kristen litteratur, og om ein effektiv distribusjon av kristne bøker.
Kjelde: Jason Mandryk: Operation World 2010

Berlin etter masseatentatet

Foto: VG
Gode Gud! Me er rysta over det som hende i Berlin i går, over alle som utan det minste forvarsel møtte døden på julemarknaden. Me forstår ikkje korleis eit menneske kan tenkja at han tener deg ved å meia ned skuldlause menneske på den måten som det skjedde. Me berre ropar! Sjå i nåde til Tyskland. Trøyst dei som sørgjer. Må alle skuldige bli tekne og dømde,  og må du bevara tyskarane frå å gje næring til hat i hjarto sine. Herre, miskunna deg. Amen! 

søndag 18. desember 2016

Dagens unådde: Bhuiya, India

Denne folkegruppa som lever spreidd utover i aust-India tel
2 109 000 menneske. Det er mange. Dei er hinduar og snakkar hindi. Det har den fordel av dei har lett tilgang på Bibelen og på all slags kristen litteratur. Likevel er dei eit unådd folkeslag. Det heng ikkje minst saman med at dei er eit analfabetisk lågkastefolk som jobbar med å leggja gatestein og trekkja drosjevogner (rickshaw). Evangeliet må koma til dei den munnlege vegen. Bhuiya har eit rikhaldig gudegalleri som dei tilber, mellom anna Dihwal, Gorraiyya og Bir Bhairon. 0,11% av dei er kristne.

Kjære Jesus, misjonens Herre! Sjå i nåde til bhuiyafolket i India. Må evangeliet bli forkynt mellom dei med kraft og overtyding, skapa tru og omvending i hjarto deira. Løys dei i ditt namn frå alle vonde ånder som held dei fanga i eit åndeleg og moralsk mørkre. Opplys dei ved ditt ord og din Ande, og lat sanninga i evangeliet setja dei fri. Må det blir etablert sterke kristne kyrkjelydar mellom dei som kan vera lys for mange andre i nærområda der dei held til. Amen! 

 

lørdag 17. desember 2016

Vietnam, dag 1

Flatemål: Omtrent som Noreg: 331 653km2. Folketal 90 millionar (18 gongar Noreg). For oss som vaks opp på 50 og 60-talet betyr Vietnam krig. Sør mot nord, kapitalisme mot kommunisme, amerikanarar mot russiskstøtta Viet-kongstyrkar, ein krig som frå 1965 til 1975 kravde hundretusenvis av menneskeliv, og enda med eit totalt nederlag for USA og for dei sørvietnamesiske styrkane. I dag er Vietnam eit kommunistisk eittpartisystem, men opna  i 1986 for marknadsøkonomi, noko som har fått skikkeleg sving på produksjonen. 

Kommunismen er i sin grunn ikkje-religiøs og ateistisk, og dei kristne (9,4%) er stadig utsette for trakassering og diskriminering. Men Gud er ustoppeleg, og kyrkja veks på 2,3% årleg. Alle nye kyrkjer må registrerast av styresmaktene, men ingen går gjennom nålauga, så løysinga blir huskyrkjer.

Kyrkjeveksten har vore størst mellom fjellfolka  (montagnardar) i sør og Hmongfolket i nord. Desse er ikkje etniske vietnamesarar, og har difor av fleire grunnar vore, og er framleis, utsette for forfølgingar. Men det er også framgang for Guds rike blant vietnamesarar, og i jula 2009 samla 40 000 truande seg til ei stor markering i hovudstaden.

Bibelen blir i dag trykt på fleire ulike språk i Vietnam, med styresmaktene si godkjenning.
 •  Be om at Gud gjev kyrkja kjærleik og kraft nok til å møta og hjelpa dei mange, mange elendige i landet som lid av AIDS, som ligg under for narkotika, driv med prostitusjon, og barn som blir utsette for seksuelle overgrep. Her er nauda botnlaus og aukande. 
 • Be om at det ideologiske mørkret som denne nasjonen lever under skal bli fordrive av Guds mektige lys.
 • Be om at folk som blir frelst effektivt skal bli løyst frå fedredyrkinga, som er den sterkaste religiøse og åndelege makta i vietnamesarane sine liv. 
 • Be om at dei unge generasjonane som no veks opp må forstå at dei sanne og varige verdiane i livet ligg i Jesus Kristus og ikkje i materielle goder.
 • Be om at alle nye kristne må bli effektivt disippelgjort, at dei søkjer saman i tette fellesskap og blir utrusta av Gud til kraftfullt å proklamera evangeliet til si aldersgruppe.  
 • Be om at kristne frå "frie" nasjonar må kallast og sendast til Vietnam som "teltmakarmisjonærar." 
 • Det er hundrevis av kristne leiarar som sit i fengsel i Vietnam. Be om at dei frimodig forkynner evangeliet der dei er og fører medfangar og fangevaktarar til Kristus.
 • Be for familiane deira at deira behov også blir møtt. Livstidsdomen mot sju kristne indarar skal opp til ny vurdering

Frå venstre: Gornath Chalanseth, Bijay Kumar Sanseth, Bhaskar Sunamajhi, Munda Badamajhi, Sanatan Badamajhi, Budhadeb Nayak and Durjo Sunamajhi

I 2008 vart den indiske hinduleiaren Swami Laxmanananda Sarawasti funnen drepen i delstaten Orissa. Ei maoistisk geriljarørsle tok på seg ansvaret for attentatet, men det begynte likevel å gå rykter om at det var kristne som stod bak, med det resultat at 100 kristne vart drepne i eit opprør, 30 000  måtte flykta til skogs og dei sju som du ser bilete av ovanfor vart mistenkte, arresterte og dømte for drapet, heilt utan prov. Tre av dei dømde er forresten dalitar (kastelause), og fire kjem frå eit indisk urfolk (det er i stor grad folk frå slike grupper som kjem til kristen tru i India).

Den malayiske katolske journalsiten  Anto Akkara har skrive ei bok om dette mordet der han på ein overtydande måte påviser at dei sju som er dømde umogeleg kan vera skuldige. Boka er no omsett til hindi, med det resultat at saka deira skal takast opp til ny vurdering.
 • Be om at rettferda skal sigra, og at dei sju skal få fridomen sin attende og god erstatning for den grove uretten dei har vore utsette for.

Dagens nasjon: Venezuela

Areal 912050 km2 (nesten 3 gongar så stort som Noreg). Folketal: 31 416 000. Styresett: Republikk.
Landet grensar til Colombia, Brasil og Guyana.
Venezuela har verdas største oljereservar. Økonomien i landet er heilt og fullt knytta opp til oljeprisen. Men rikdomen har ikkje kome folk flest til gode, og i 1999 kom  president Hugo Chavez til makta under løftet om å gjennomføra ein sosialistisk revolusjon med betre fordeling av goder og gleder.
Hugo Chavez var ein brautande politikar som talte store ord mot USA og vesten, og som gjorde seg til vens med alle slags diktatorar verda over. Gjerne dei verste.
Sosialime høyrdest bra ut for folk, men resultatet etter 17 år med denne politikken er at produksjonen har gått ned og fattigdomen er berre blitt mykje større, og i dag er det mangel på alle varer i Venezuela, inkludert matvarer, og folket lid både av under og feilernæring.
Hugo Chavez døydde i 2013. Han vart etterfølgd av visepresident Nicolas Maduro som vant presidentvalet etter (alle solemerker) omfattande valfusk, og sidan har landet vore i ei konstant politisk krise. No er høyrer portforbod og millitære maktmiddel mot befolkninga til dagens orden.
84% av befolkninga er tilhøyrer den kristne kyrkja, dei fleste er naturlegvis katolikkar, men det er også over 3,1 millionar protestantar/evangelikale, og denne gruppa er, som elles i Latin-Amerika, i sterk vekst, dvs ein årleg på over 3%.
Men det er også 3,5 millionar menneske i Venezuela som er ikkje-religiøse, og denne gruppa veks snøggast, ja, i følgje Operation World med heile  9,2% kvart år.
Spiritismen har stor utbreiing i Venezuela, og er eit stort åndeleg problem langt inn i kyrkjelydane. Ja, dei fleste "kristne" er involverte i denne ugreia. New Age-rørsla er i framgang og infiltrerer befolkninga. Dyrkinga av fruktbarhetsgudinna Maria Lionza (ei moderne Astarte) er omfattande. Johovas vitner og Mormonarane er også på frammarsj. All denne mørke åndsrøyndomen kanaliserer destruktivitet inn i folkelivet, kulturen, politikken og økonomien.
 • Be om at landet skal bli velsigna med gudfryktige, rettferdige og kloke leiarar med stor evne til å sjå løysingar på dei store problema som landet står andsynes. 
 • Be om at landet skal få ei lovgjeving som tek vare på alle menneske sine elementære menneskerettar, sivilt, politisk, religiøst og økonomisk.
 • Be om at dei kristne kyrkjene tek eit klårt oppgjer med den omfattande avgudsdyrkinga i landet, at leiarane torer å henga bjelle på katten og at djevelens makt over land og folk vert broten i Jesu namn. 
 • Be om at Guds ord skal få makt over menneska
 • Be om at kyrkja skal vera full av Guds kjærleik og kraft, og bli velsigna med leiarar som høyrer frå Gud og som talar Guds ord med truskap og autoritet.
 • Be om at Guds fred skal bli rådande i landet
 • Be om gode skular og gode lærarar for barn og unge
 • Be om at det skal veksa fram eit sunt og variert næringsliv i Venezuela, og at det skal vera meiningsfullt arbeid for alle arbeidsføre.
 • Be om at det skal bli sett inn tiltak for å gje alle dei 30 unådde indianarstammene i Venezuelas indre evangeliet om Jesus
 • Be om at det vert sett i gong bibeloversetting til dei 14 indianske språka som enno ikkje har Guds ord tilgjengeleg. 

torsdag 15. desember 2016

Kristne heimar nedbrent i Øvre Egypt

Mange heimar til koptiske kristne i Al-Nagameesh i Øvre Egypt er blitt brent ned til grunnen av muslimar som trudda at dei hadde omgjort eit samfunnshus til kyrkje. Sidan dei kristne ikkje har eige kyrkje, har dei fått brukt byen sitt samfunnshus til gravferder, vigslar og nokre gongar til bøn. Dette reagerte lokalbefolkninga på, og den lokale mobben gjekk til åtak på hus til dei kristne samstundes som dei kutta av vassforsyninga til områda dei bur i slik at brannvesenet ikkje kunne driva sløkking.


Gode Gud! Alle som vil leva gudfryktig i denne verda skal bli forfølgde, les me i ordet ditt. Takk at du er med dei som må lida for trua si, og det gjeld også dine barn i Al-Nagameesh og i heile Egypt. Støtt dei mektig med din Ande når dei no blir påført stadig fleire problemer. Lær dei å gleda seg over det som skjer, og lat dei få sjå, som så mange gongar før i kyrkjesoga, at forfølginga gjer kristne sterke. Må du halda motet og trua oppe hos dei, og gjer dei modige og sterke, og bruk dei mektig til ditt rikes framgang i Egypt. Amen!

onsdag 14. desember 2016

Jemenittar i Nord-Jemen


Det er over 11 millionar jemenittar i Nord-Jemen. ALLE er muslimar. Ikkje EIN einaste truande kristen er registrert. Kjenner du nauda ved dette? Dei snakkar sanaani-arabisk. Halvparten av Jemen sitt brutto nasjonalbudsjett er knytt til produksjon av den narkotiske planta kat, og det meste vert produsert i nord, i det området som me konsentrerar oss om i dag. Eit underleg fenomen dette her. All bruk av rusmiddel er forbode etter Koranen, men dei mest profilerte muslimane rusar seg så det står etter. Forstå det den som kan. Tygging av kat-planta passifiserer mennene og held familiane nede i den djupaste fattigdom
Det er bortimot umogeleg menneskeleg tala å koma inn i Jemen (som forresten er identisk med Saba i Bibelen, du hugsar sikkert dronninga av Saba som vitja kong Salomo?). Men det er eit håp at evangeliet skal finna fram til svoltne hjarto gjennom radio og TV-sendingar retta mot dei menneska som bur i området.
Det i dag ein djup konflikt mellom nord og sør-Jemen. Den har djupe historiske røter, og handlar i stor grad om konflikten mellom shia og sunniislam. Mange militsgrupper som Houthi og Al-Quaida gjer konfliktbilete svært uoversiktleg, og som om ikkje det skulle vera nok har Saudi Arabia har også involvert seg militært, og det føregår fælslege menneskerettsbrot i dette kulturhistorisk sett ufatteleg rike området. Saudiske bombefly knuser mennesker og bygningar. Åtak på sivilbefolkninga høyrer med til dagens orden.


Min Herre Jesus Kristus! Me ber i ditt namn om at du, ved din Ande, skal ta kontroll over Nord Jemen. Stopp krigsredslene. Gjer dei vonde makteslause, ta deg av dei sjuke, dei skada, og dei fattige. Her er det så mange som ikkje kjenner deg, og som er undertrykte av djevelen. Du vart openberra for å gjera ende på hans gjerningar. Fordriv han frå landet, og løys land og folk frå synd og skam. Må ditt ord nå fram til folk og trengja  inn i hjarto deira, skapa tru i dei, gjera dei til Guds barn, slike som skaper fred. Må lyset ditt fløyma over nord-jemenittane i samsvar med lovnaden din gjennom Jesaja om at det folket som lever i mørkret skal sjå eit stort lys, og at over dei som lever i dødsskuggens land skal lyset stråla fram. Amen!  
 

tirsdag 13. desember 2016

Dagens unådde: Domari. Sigøynarar i Iran

I Iran er det 1 350 000 domarisigøynarar. På verdsbasis over 3 257 000. Desse er, som andre sigøynarar, reisande. Dei flakkar frå plass til plass utan fast adresse. Difor har dei som regel ikkje ID kort, og manglar alle dei rettane andre i Iran har til utdanning og helsehjelp. Mange lever i polygami. Ekteskapa vert inngått internt og ikkje registrert nokon plass. Barna som vert fødde er dermed også utan identitet og dermed utan vanlege rettar. Desse menneska døyr ofte av banale  sjukdomar i enkle, fattigslege kår.
Dei snakkar domari, og refererer seg til islam.
Ingenting av Bibelen føreligg på domari.

Far i himlen! Du har gjennom dei siste tiåra opna dørane dine på vidt gap for sigøynarane, og du har fiska dei inn med not. Må nokre av dei mange som har erfart frelsa i Jesus Kristus ta imot ditt kall til å nå frendane sine i Iran og Irak, slik at også dei kan få høyra at dei elska av Gud på sitt eige morsmål. Må Jesu lys stråla over domarisigøynarane, driva dei ut av djevelens mørkre og forvandla dei barn av den levande Gud. Amen!30 aserbajdsjanske kristne må betala høge bøter for å ha vore med på bønemøte

Den 27 november braut aserbajdsjansk tryggjingspoliti seg inn på eit "illegalt" evangelisk bønemøte i heimen til Gamid og Ginayat Shabanov i Aliabad. Kristen litteratur og materiell vart konfiskert, 26 av møtedeltakarane arresterte og 24 ilagt ei bot på over 800 USD kvar, ein svimlande sum i dette landet. Hendinga vart kringkasta på statleg TV og beskriven som "ulovleg religiøs aktivitet" frå ei sekt som "spreier ulovlege religiøse doktriner". I Aserbajdsjan er alle kristne møter i heimane ulovlege, og berre registrerte trussamfunn kan samla folk til bøn. Det er truleg ikkje lett (umogeleg?) å få registrert eit nytt legalt trussamfunn hos styresmaktene.

Aserbajdsjan ligg som nr.34 på Open Doors World Watch List over land som forfølgjer kristne.
Kjelde: World Watch Monitor 12.des 2016

Kjære Herre Jesus! Når ein lem lid, lid heile kroppen. Hjelp oss som lever i fridom å kjenna litt på smerten til truande som må betale meir for trua si enn det me må gjera.  Hald di vernande kappe rundt di kyrkje i Aliabad og i heile Aserbajdsjan. Hald motet oppe hos dei truande slik at dei ikkje taper sin kristne iver og tagnar. Hjelp dei også økonomisk slik at dei kjem seg gjennom utfordringane på det området. Fyll hjarto deira med glede og begeistring fordi dei får dela lagnade med deg, fedrane og profetane. Amen!


Dagens nasjon: Usbekistan

Usbekistan er noko større enn Noreg i flatemål: 447,400km2. Folketal: 27,8 mill. Landet ligg mellom Turkmenistan og Kasakstan, og grensar dessutan i aust til Afghanistan og Kirgisistan.
Usbekistan er nesten 100% muslimsk. Det er 208000 registrerte kristne i landet. Av desse er 85000 evangeliske. Det offisielle språket er usbekisk. Det blir elles snakka 38 aandre språk i landet. Usbekistan er sjølvforsynt med olje og naturgass, er verdas 5. største bomullsprodusent og har store mineralressursar. Bomullsproduksjonen krev store vassresursar, og Aralsjøen er snart heilt inntørka pga enorm irrigasjon. Det var Josef Stalin som i si tid fann ut av det skulle dyrkast bomull i Usbekistan, noko som har ført til ein gigantisk økologisk katastrofe.
Landet er eit viktig transittland for narkotika frå Afghanistan. Usbekistan var tidlegare ein del av Sovjetunionen, og etter sjølvstende i 1991 vart det kommuniustiske diktaturet erstatta med eit autokratisk muslimsk diktatur.  Landet har tetta band til Russland. Fattigdomen er stor. Korrupsjonen eventyrleg, og rikdomane svært ujamnt fordelt. Dette har gjeve grobotnen til framveksten av islamsk ekstremisme.
Trass i at dei evangeliske utgjer ein liten prosent av befolkninga, har dei sterk vekst. Dei er stadig under oppsikt, og blir utsette både for trakassering og fengsling, særleg om dei rettar misjonsinnsats mot usbekarar. Russarar og koreanarar kan evangelisera innafor eiga etnisk gruppe. Likevel blir det evangelisert også overfor usbekarar, og Guds rike går fram gjennom trengsler.

 • Be om at Guds barn i Usbekistan skal veksa i nåde og kjennskap til Jesus, vera sterke i skriftene, fulle av ånd og kraft, frimodige og smarte i måten dei evangeliserer på.
 • Be om at nye kristne blir forsvarleg disippelgjort.
 • Be om at dei Gud kallar til lkristent eiarskap skal svara ja og gå inn i tenesta med glede.
 • Be om at alle språkgrupper skal få høyra om Fars kjærleik og nåde på sine eigne språk. 
 • Be om at Gud skal velsigna landet med gode, kloke og rettferidge leiarar som distanserer seg frå ein korrupt livsstil, og som tek eit oppgjer med denne ukulturen som fremjar inkompetanse, og held landet nede i fattigdom.
 • Be om at leiarane skal ta tak i miljøproblema knytta opp til vassmangelkrisa. 
 • Be om at dei unge i landet skal få håp slik at dei ikkje knyter seg opp til ekstreme islamistiske grupper, slik dei i stor grad gjer no. Be om at dei skal finna Jesus og forstå betydninga av hans kross. 


mandag 12. desember 2016

Dagens nasjon: Uruguay
 Uruguay er eit lite land på kun 176,215  med eit innbyggjartal på 3,372,222 . Hovudstsad: Montevideo (1,6 mill).
Dette landet er det mest sekulariserte av alle land i Latin -Amerika. Kun 2,3% går til messe kvar søndag.
Folk flest lever i ein moderne gudlaus røyndom, noko som i følgje Operation World har resultert dei høgaste tala i Latin Amerika med tanke på depresjon blant unge, narkotika misbruk,  sjølvmord, skilsmål og abort.
Befolkninga er sterkt influert av New Age-tankar og sjølvutvikling og slikt, og afro-amerikansk spiritisme er vidt utbreidd.
 • Be om at Den Heilage Ande skal avsløra alle religiøse løgner og nedkjempa dei demoniske kreftene som står bak dei. 
Lenge sto Uruguay evangeliet i mot. Men dei siste 25 åra har ting endra seg.  Talet på evangeliske kyrkjer dobla seg frå 1998 til 2005, det same var tilfelle med medlemstalet. Den årlege veksten er på 3,2%.


 • Be om at veksten skal skyta enno større fart, og at kyrkjelydane skal bli velsigna med gode leiarar som kan leggja til rette for disippelgjering  av nye kristne. 
 • Be også om at dei 20 teologiske seminara og bibelskulane skal få den hjelp dei treng for å kunna gje kyrkjelydane det dei treng. 
 • Be også om at evangeliet skal nå fram til dei unådde jødiske, japanske og palestinske gruppene i folket, og at Gud skal driva arbeidarar ut til sin haust mellom dei. 
 • Be spesielt om at dei velståande som bur fasjonabelt langs Atlanterhavskysten  må bli eksponert for evangeliet, og at Uruguay skal skal bli eit transformert samfunn, til ære for Gud. 
 •  Be om at Gud skal velsigna presidenten og parlamentet i landet med rettsinn og klokskap.
 • Be om håp og livsmot for dei unge i landet, at dei skal kjenna Gud som Far og Jesus som frelsar, ha himmel over liva sine. 
 • Be om velsigning over alt godt og ærleg næringsliv.
 • Be om samhald i ekteskap og heim. 
 • Be om gode skular og gode lærarar for barna
 • Be om Guds rikes framgang mellom studentar og akademikarar.

Dagens unådde folkegruppe: Sudanesiske arabarar i Egypt

Det byr 4,5 millionar sudanesiske arabarar i øvre Egypt, mot grensa til Sudan. Dei har gifta seg inn i tradisjonell afrikansk befolkning, og er slik blitt ganske mørke i huden. Dei er naturlegvis muslimar, snakkar ein sudanesisk arabisk dialekt. NT er tilgjengeleg for dei både i tekst og lyd.

Kjære Herre Jesus! Eg ber i ditt namn om at denne folkegruppa skal rivast ut av det mørke åndelege og moralske fengslet dei lever i. Dei treng å møta deg i din guddom. Aus din Ande over dei, lat dei få sjå syndene sine i ditt lys og gremma seg over kva dei har gjort, og hjelp dei å forstå at berre DU kan berga dei frå synda og gje dei evig liv. Lat alle løgnene om at dei kan kvalifisera seg sjølv for himmelen smuldra vekk i sinnet, og må sanninga i evangeliet stå framfor dei som det einaste sanne alternativet for dei. Amen! 


USA 3

 • Det har vakse fram tusenvis av asiatiske minoritetskyrkjer i USA dei siste åra. m.a. 4000 koreanske, 1000 kinesiske, mange filippinske (dei veks snøggast), vietnamesiske og iranske. Be om at det veks fram ein einskap mellom kyrkjene som er heva over rase og nasjonalitet, at dei blir djupt berørt av Guds Ande, og har fokus på Jesus og misjon.
 • Store immigrantgrupper må reknast som heilt unådde. Be om at dei skal få menighetens fokus  og bli disippelgjort.
 • Det er 5,2 millionar jødar i USA. 250 000 av dei er messianske. Dei samlast gjerne i eigne messianske synagoger. Be om at alle jødar skal forstå at dei ikkje kan bli rettferdige for Gud ved lovgjerningar, men berre ved tru på Guds Son.
 • Talet på muslimar er uvisst. Kanskje så mange som 7 millionar, og det aukar gjennom innvandring. Be om at lyset frå Jesus også skal nå fram til desse menneska.
 • Det er 5,5 millionar frå Sør-Asia. Dei velutdanna og er komne for å jobba og tena pengar, muslimar, hinduar og sikhar er i fleirtal. Nesten ingen av dei har den minske kjennskap til evangeliet. Be om at dei skal bli møtt av den levande Gud og fridd ut frå djevelens makt. Be om at det blir etablert vitale kyrkjer som kan nå inn til desse menneska med Guds ord og Guds kraft. 
 • Be også om at dei store kontingentane med mormonarar og Jehovas vitner skal måtta bøya seg for Jesu guddomsmakt, og bli sett fri frå alle djevelske løgner som styrer liva og tankane deira. 
 • Tradisjonelt er kristendomen blitt identifisert som noko som tilhøyrer kvite middelklassemenneske. Be om at Jesus sprenger alle slike menneskelaga grenser for Guds kjærleik. 
 • YWAM, OM og International House of Prayer har spelt, og spelar, ei sentral rolle i verdsmisjonen. Be om framgang og framtid for desse, og mange andre organisasjonar som balar med det same.

USA 2

 • Mange kyrkjer i USA treng, trass i mange kvalitetar, vekkjing og reorientering. Amerikanarane blandet bibelsk kristendom med ein ekstrem individualisme, kjærleik til pengar, felksibel moral og nasjonalisme. Dette produserer ein kristendom som rettferdiggjer egoisme, umoral og arroganse. Kristne lever ofte som ikkje-kristne vedrørande ekteskap og skilsmål, seksuell umoral og haldningar til det å eiga mykje (havesjuke). Be om at kristne må bli tekne til sides, og bli gjennomlyst av Guds ord og Guds ånd, og at kyrkja må returnera til ein heilag levemåte, slik at ingen støytest bort frå Kristus pga kristnes mangel kristen integritet.
 • Be også mot den store tendensen til oppsplitting av kyrkja i stadig mindre eingingar. Kyrkjene diskuterer mange spørsmål seg i mellom, både dogmatiske og etiske, men ser ut til å oversjå det viktigaste av alle spørsmål: korleis kan me saman på ein effektiv måte bringa evangeliet om Jesus til dei som ikkje kjenner han. Be om at dette må bli hovudfokus for alle kyrkjer i USA.
 • Be om at det skal vera ei sterk misjonal kyrkje innan kvar av dei mange etniske minoritetane i landet. 
 • Det er 38 millionar afroamerikanarar i USA. Enno slit dei med skadeverknadane av tida dei var slavar på bomullsplantasjane i sør, og dei vert framleis utsette for rasediskriminering. Trass i stor framgang, ligg mange svarte framleis under for fattigdom, rus, arbeidsløyse, vald, kriminalitet og familieoppløysing. Svarte fylle amerikanske fengsel, og dei vert lett arresterte, og den siste tida har me sett at politiet lett skyt unge svarte menn til døde. Be om at dei svarte sin status og deira menneskeverd skal bli attreist i heile det amerikanske samfunnet.
 • Likevel er mange av dei største og mest vitale kyrkjene i USA svarte. Be om at dei skal vera i stand til tena befolkninga på ein adekvat måte. 
 • Dei spansktalande er den største av minoritetsgruppene. Mange av dei har konvertert frå katolisisme til evangelisk kristendom. Be om at 50 millionar spansktalande skal få eit gjennomgripande møte med Jesus Kristus, utvikla ei aktiv tru og gjort til sanne disiplar av Jesus.
 • Det var 20 millionar indianarar i Nord-Amerika då den kvite mann kom til kontinentet. No er det 250 000 att. fordelt på 550 stammer Det har vore eit folkemord. Ikkje mindre. Av desse 250 000 er det berre 5% som følgjer Jesus. Mange av dei søkjer attende til indianske religionar. Men be om at alle desse 550 stammene må få møta Jesus som deira spesielle Gud som talar deira språk. Gud har reist opp nokre indianarar til bøn for sine.Be om at denne bønerørsla veks, blir godt kjent og at ho må veksa seg sterk.

søndag 11. desember 2016

25 koptiske kristne drepne i bombeåtak mot Markuskatedralen i Kairo i dag

Dette er det verste enkeltanslaget om koptiske kristne i moderne tid. Etter president Morsis og Det muslimske brorsskaps fall, har presset mot den egyptiske kristne minoriteten auka kraftig på, og det ser ikkje ut til å politiet har vilje til å gje dei effektivt vern. Våre kristne søsken i Egypt treng vår forbøn.

Herre Jesus! I dag ber me om trøyst og styrke for dine forfølgde barn i Egypt, og særleg for dei som i dag har mista sine kjære. Gje dei ditt sterke nærvær akkurat i desse timane som dei er inne i no. Vekk ditt folk verda over til å be for Egypts kristne, og gråta med dei. Gode Gud! Dei koptiske kristne hungrar og tørstar etter rettferd. Må dei bli metta. Dei sørgjer. Må dei bli trøysta. Me ber i Jesu namn. Amen!

torsdag 8. desember 2016

Fengsla algirsk kristen møter alvorlege trugsmål frå medfangar

Slimane Bouhafs vart fengsla 31 juli 2016 for, etter det som er blitt sagt,  å ha karakterisert islam som ei lygn.

Slimane har i lang tid arbeidd aktivt for auka menneskerettar i Algerie, og det er nok grunnen til styresmaktene ville ha han bort frå det offentlege livet.

No har han teke til motmæle i fengslet mot ein imam som har fornærma kristne og den kristne trua etter alle kunstens reglar, og dette har resultert i mange trugsmål retta mot Slimane og situasjonen er farleg for han no.
 • Be om at Gud vernar han mot overgrep.
 • Be om at han skal vera ved godt mot, og ha glede i Gud midt i trengslene
 • Be om at han må gjera så sterkt inntrykk på medfangar og fangevaktarar at dei vender om til Jesus og blir frelst frå syndene sine. 
Kjelde: Martyrenes røst og World Watch Monitor

USA, del 1

USA er verdas tredje største land både i flatemål og folketal, og utan samanlikning verdas mest innflytelsesrike nasjon. Det bur meir enn 340 millionar menneske i landet, og immigrasjonsraten er svært høg. Ein reknar med at det er over 11 millonar papirlause innvandrarar der. Desse blir gjerne utnytta som billig arbeidskraft, og er heilt naudsynte for å halda mange hjul i gang.
USA er ein etnisk smeltedigel, og har vore det sidan "dei kvite" kom dit for 400 år sidan. Landet vart i stor grad bygt opp av dissidentar som vart forfølgde i Europa:  puritanarar, kalvinistar, baptistar, kvekarar og kongregasjonalistar. Dette er bakgrunnen for at dei første menneskerettane med vekt på individet sine rettar til å meina, tru, seia og skriva det ein måtte ynskja vart knesett av den første amerikanske kongressen i 1776.

 • Takk Gud for USA, og be om at landet også i framtida skal ta vare på individet sine grunneleggjane og sjølvinnlysande rettar. 
 • Be om at dei mange, mange papirlause immigrantane må få sjansen til å bli registrerte borgarar i landet, og at dei skal få anstendige løner, slik Guds ord seier at dei skal ha.

Den amerikanske økonomien er den største i verda og motoren i verdsøkonomien.  Men rikdomen er svært ulikt fordelt. Det meste av det som er av verdiar skal vera eigd av ein søkkrik liten elite. Denne tendensen vil på sikt utarma økonomien fordi kjøpekrafta blant vanlege folk blir så liten.

 • Be om at det må gå USA godt også på det økonomiske området, at den nye Trumpadministrasjonen skal verka positivt på produksjonen, og at det skal bli heilt andre fordelingsnøklar enn tilfelle er i dag.
78% av amerikanarane har ein kristen identitet. 29% er i den evangelikale leiren, 20% i den karismatiske, 7% er pentekostale. Alle desse veks for tida, men dei karismatiske mest. Ikkje i noko anna land i verda har kristendomen hatt så stor formande betydning som i USA.

USA hadde i 2010  93500 misjonærar i andre land, og er på topp i verda i så måte.

 • USA har ein rik kristen arv. Det er grunn til å takka Gud for alt det denne betyr for kristne i USA og for kristne verda over. Mange verdsvide vekkjingsrørsler har starta i USA (pinserørsladen,  karismatiske vekkinga, den tredje bølgja og 24/7 bøneteneste). Dei er gjerne holistiske og kreative i sitt uttrykk, og legg vekt på bøn, bibelundervisning, lovsong, barmhjertighet, disippelskap og kyrkjeplanting. 
 • Takk Gud for Billy Graham som har talt evangeliet for 200 millionar menneske verda over, og som tok initiativet til den første Lausannekonferansen for verdsevangelisering  i 1974. Lausannepakta aksellererte den evangeliske misjonsinnsatsen enormt. Det var eit før og eit etter i verdsmisjonen. 
 • Takk Gud også for AD2000 and Beyond, som har sett eit sterkt fokus på verdas mange unådde folkeslag.
 • Kvart år kjem det ut tusenvis av kristne bøker frå kristne amerikanske forfattarar som inspirerer og påverkar kristne i alle land. Mange av oss er djupt takksame for dette. 
 • Be om at Den Heilage Ande framleis må ha eit sterkt nedslagsfelt i USA, til velsigning for alle oss andre.
 • USA er desidert leiande innan bibelsk teologi og teologisk utdanning, med ein rik litteratur som ikkje er å finna i noko anna land.
 • Takk Gud også for den massive misjonsinnsatsen amerikanske kristne har ytt og framleis yt verda over. Utan denne ville kloden sett heilt annleis ut i dag. 
 • Men også i USA er det ein aukande tendens til unge menneske snur Gud og kristendomen ryggen. Be om at denne tendensen skal snu, at kyrkjene finn eit uttrykk som kommuniserer evangelie til den komande generasjonen på ein effektiv måte. 
 • Be også om at misjonstrykket nellom dei truande i USA vert halde ved like, og at det aukar i kraft i åra som ligg framom.
 • Mange kristne kjempar mot store samfunnsvonder som narkotikamisbruk, promiskuitet, pornografi, prostitusjon, kriminalitet, abort, seksuelle overgrep og misbruk av barn. Dei jobbar også for å bekjempa strukturelle synder som fører til djup fattigdom. Be om at dei skal ha Gud i ryggen i dette arbeidet, og at dei skal ha effektivt åndeleg vern når dei utfordrar dei mørke maktene som styrer destruktiviteten.

Arabarar i Libya

Det er 1 781000 arbarar i Libya. 98,1% av dei muslimar, 1,9% er kristne (0,2% evangeliske). Språk: Arabisk. Dei bur i dag i eit djupt splitta og borgarkrigsråka land. Store oljerikdomar vart oppdaga i 1950, og olja gjorde libyarane velståande. Mohammar-al-Ghadaffi styrte landet diktatorisk frå 1969 til 2011, då han vart drepen. Etter det har alt vore kaotisk, og det har runne mykje blod. Mellom anna kontrollerer  ISIL store deler av landet i aust. Libya har til dei grader behov for Fredsfyrsten.

Gode Gud, vår Herre Jesu Kristi Far! Stopp i Jesu namn djevelens herjingar med arabarane i Libya. Ta makta frå dei vonde, og velsign landet med gode leiarar som let seg påverka av din Heilage Ande. Styrk dei kristne arabarane i trua, fyll dei med kraft frå det høge og gjer dei til standhaftige og effektive vitner om Jesu oppstode. Gjer dei uredde og hjelp dei å halda saman i tette fellesskap som demonstrerer Guds kjærleik for muslimane. Miskunna deg over Libya. Amen! 

 Arab, Libyan in Libya

tirsdag 6. desember 2016

Storbritannia

Storbritannia (GB) består av England, Skottland, Wales, Isle of Man og Jersy (Kanaløyane). Folketalet er godt og vel 65 millionar. 83,8% bur i England. 8,4% i Skottland, 4,9% i Wales og 2,9% i Nord-Irland.
Språk er engelsk. 60 000 i Skottland snakkar keltisk (gælisk), og i Wales er walisisk offisielt språk ved sida av engelsk.  6,3% av befolkninga i GB har asiatisk opphav, 1,9% kjem frå Midt-Austen, 1,4% er etterkomarar etter afrikanske slavar i Karibieb, 0,8% er afrikanarar frå Afrika.

England er ein høgt utdanna nasjon som gjennom historia har prega verdsutviklinga meir enn noko anna nasjon i verda. Gjennom kolonivelde på 1800 og 1900-talet, vart engelsk gjort til verdas fremste kommunikasjonsspråk. 1,4 milliardar av verdas menneske meistrar engelsk i dag.

Det er totalt 15 innfødde engelske sprråk i GB, og i tillegg 200 immigrantspråk i aktiv bruk.
Bibelen er omsett til fem språk. I tillegg er det tre NT-språk og det blir arbeidd med å omsetja Bibelen til enno to språk.

Økonomi: GB er inne i ei postindustriell tid der handel og service er dei viktigaste næringsvegane. GB er verdas femte største økonomi. Etter folkerøystinga er GB på veg ut av EU, som dei har vore medlemmer av sidan midten på 1960-talet.

GB er eit parlamentarisk monarki.

GB har vore ein kristen nasjon i langt over tusen år. Den moderne protestantiske misjonsrørsla starta med den engelske baptisten William Carey, og landet si betydning for verdsmisjonen kan knapt overvurderast. Den er enorm. Metodistvekkjinga med John og Charles Wesley på 1700-talet vert rekna som ei av historias aller største og mest betydningsfulle vekkjingar.

Konflikten mellom protestantar og katolikkar har vore eit ope og blødande sår i nasjonen heilt til vår tid. No ser det ut til at Gud slepp til med sin lækjedom.

Men i dag er landa inne i ei postkristen tid der sekularismen overtek meir og meir av folks tru og tanke. 60% bekjenner kristen tru, dei fleste anglikanske, medan 35% er ikkje religiøse. Det er i dag 2 millionar muslimar i GB. Av dei kristne trussamfunna, er det dei pentekostale som har ein viss vekst, og veksten føregår i hovudsak i mellom immigrantar.

 • Be om at Gud reinsar og reiser opp kyrkja si i GB til å bli ein tenleg reidskap for evangeliet. 
 • Be om at kyrkja i GB skal bli velsigna med tydelege, varme, kloke og kraftfulle leiarar.
 • Be om sann einskap mellom kyrkjene i GB.
 • Be om at kunnskapen om Guds herlegdom skal dekka heile landet, og at dei sekulære skal bli overvelda av Gud.
 • Be om at kyrkjene skal fyllast av folk som søkjer Gud, og som lovar og prisar han for hans godleik, stordom og frelse i Jesus Kristus 
 • Be om full forsoning mellom protestantar og katolikkar i Nord-Irland, og at Gud i sin nåde vernar Belfast.
 • Be om kristen vekking i dei muslimske miljøa. 
 • Be om at dei ekstremistiske miljøa blir løyst opp
 • GB er ille plaga av omfattande valdskriminalitet, alkohol og narkotikamisbruk, prostitusjon, seksuell normløyse,   kjønnssjukdomar, spelegalskap, spelegjeld, høge aborttal,  og samanbrot i familiestrukturane, Be om at djevelens planar med nasjonen blir forpurra, at britane vender om til Gud og blir åndeleg revitalisert, til velsigning for heile verda. 
 • Be om at ja til livet-rørsla skal breia om seg og at ufødde barn skal få reelt rettsvern.
 • Be om at evangeliet skal få innflytelse i alle samfunnslag, også i parlamentet, og prega lovgjevinga i landet. 
 • Be om at banda til EU skal løysast lett og smertefritt, og at gode avtalar skal etablerast mellom GB og EU.
 • Be om at kongehuset skal stå fram med ein klår kristen profil også etter dronning Elisabeth si tid.
 • Be om Guds signing over dronning Elisabeth
 • Be om at GB skal bli velsigna med eit sterkt og klokt leiarskap, prega av klåre kristne verdiar.
 • Be om at landet også skal bli velsigna på det økonomiske området.


mandag 5. desember 2016

Kasakstansk pastor dømt til to års fengsel

Pastor Yuri Pak vart  3.oktober dømt til to års fengsel for angiveleg å ha ringt landet sin naudtelefon berre på bøll. Klagemålet er grunnfalskt, men betimeleg for styresmaktene. Kasakstan er muslimsk, og kristne kyrkjer er under streng oppsikt.

Gode Gud! Støtt Yuri med ditt nærvær gjennom denne vanskelege tida og styrk han i trua på di omsorg og din kontroll. Må alt som skjer han tena til det gode for han, og må han vera eit lys og ein reidskap for deg i fengslet medan han ventar på å få fridomen sin attende. Må han få sjå at mange medfangar og fangevaktarar vender om til Jesus og opplever frelse og fridom i han. Amen!  Suodi, Kina
Suodi lever i Sichuanprovinsen nordvest i Kina. Dei tel 239000 menneske, og dei har gjennom tidene hatt lite med den kristne evangeliet å gjera. Dei må betraktast som heilt unådde. Likevel er NT omsett til nuosi, som er det språket dei snakkar.  Jesusfilmen er også tilgjengeleg for dei.
Suodi har ein lang valdstradisjon, og har eit djupt fiendskap med nabofolket nosu.
Suodi er tradisjonelle polyteistar, men trur likevel på ein høggud som dei kallar Yasomu.

Far i himmelen! Me ber om at suodifolket skal møta din kjærleik i Jesus Kristus, at du auser din Ande og din fred ut over dei, at dei lærer seg å elska deg, sine neste og sin fiende. Du har ein haust som ventar i suodifolket. Driv arbeidsfolk ut til din haust mellom dei, i Jesu namn, amen!Turkmenistan


Turkmenistan ligg nord for Iran på austkysten av Kaspiahavet. Berre 1 % av landarealet er dyrkbart. 80% er ørken. Innbyggjartal: 5,2 mill. Flatemål: 488000 km2. Demografi: 82,1% turkmenarar, 9,4% uzbekarar, 2,2% russarar, og 2,2% iranske medarar. 
Økonomien er heilt og fullt basert på olje og gass-produksjon.
Stor fattigdom på landsbygda.
Landet var ein del av Sovjetunionen fram til 1991 då unionen rakna heilt. Etter den tid at Turkmenistan vore sjølvstendig. Saparamut Nijazov regjerte som brutal diktator fram til 2006, og folket følgde han som ein kultleiar. Han brukte store pengesummar på å reisa skulpturar av seg sjølv over heile landet. Bilete av denne mannen er å sjå over alt. Han var ein moderne Nebukadnesar.
Regimet hans var prega av grov korrupsjon, opphopning av rikdom i presidentfamilien og forfølging av opposisjonelle. Også kristne. 
Landet er under islam. Nijazov vart erstatta av Gurbananguly Berdimuhammedov som har halde fram med dei same menneskerettsbrota og den same undertrykkingspolitikken som forgjengaren, om ikkje verre. 
 • I 2010 var det omlag 1000 evangeliske kristne i Turkmenistan, mot maks 2 personar i 1991. Det er grunn til å tru at talet i 2016 sikkert er mykje større. Mangedobla dersom vekstprosenten er stabil. Men eg har ikkje tilgang til sikre tal. men med ein årleg vekstprosent på 40 frå 1991-2010, vil me i 2016 vera oppe i 13000.  Dei fleste evangeliske er russarar, ukrainarar og armenarar. Be om at den vesle flokken skal halda seg nær til Gud og til kvarandre,og erfara Andens mektige kraft i liva sine. Be om at Gud skal gjera dei dedikrete, modige  og uimotståelege midt i ein kvardag prega av forfølging. Fleire pastorar er blitt arresterte, fengsla og ille plaga. Det verkar som forfølginga har ført til stor kristen einskap og gjort dei kristne åndeleg sterke og offensive. Be om at dei skal stå faste i trua, og auka si misjonale slagkraft. 
 • Be om ein omfattande nyplanting av kyrkjelydar over heile landet. 
 • Be om at Gud kallar og utrustar nye åndelege leiarar.
 • Be om at dei kristne i landet skal bli disippelgjort
 • Be om at kristne humanitære organisasjonar skal få tilgang til Turkmenistan.
 •  Heile Bibelen er no for første gang omsett til turkmenst og trykt. Be om ein effektiv distribusjon, stor etterspurnad og godt sal. Be om at Bibelen skal bli lest, og at Guds ord skal forvandla både den enkelte og heile nasjonen. 
 • Be om at islam skal tapa makta si over turkemenske sinn. 
 • Be om at Den heilage ande skal bli aust ut over Turkmenistan, og at heile landet skal blir bada i Guds sterke lys. 

onsdag 16. november 2016

Sveits

Sveits er eit blendande vakker land med mektige alpetoppar og djupe dalar og sjøar.
Flatemål 41293 kv.km.  Folketal: 7,6 millionar. Hovudstad: Bern. Største by: Zürich (1,1 mill).
Hovudpråk: Tysk, fransk og italiensk. Totalt 12 språk.
Bibelen: 5 Bi, 1 NT, 4 deler.
Stor innvandrarbefolkning (22%).
Velutdanna folk.
Økonomi: Høgt utvikla og avansert eksportindustrien. Bankverksemd. Turisme. Høge lønningar og levekostnadar.
Sveits er eit nøytralt land som først i 2002 var medlem av FN.
Geneve er ein historisk by der Calvin prøvde å grunnleggja Gudsstaten sin på 1500-talet, her vart Genevekonvensjonen (Krigens lover) vedteken i 1864, parallelt med at Henry Dunant, ein djupt kristen mann, grunnla Raudekrossen.
På 1500-talet var Sveits heimlandet for eine greina av reformasjonen, og landet har gjennom hundreåra etterpå hausta store velsigningar av dette faktum, men den katolske kyrkja er likevel enno den største med 1,5 millionar medlemmer. 1,2 millionar er protestantar (700 000 evangelikale/karismatiske). I tillegg er det eit mylder av andre religiøse grupperingar. Sveits har full religionsfridom.
75% har eit kyrkjemedlemskap. 15% er ikkje-truande.
Politisk har Sveits eit underleg demokratisk system med massevis av folkerøystingar. Landet er splitta opp i fleire "katonar" som har stor grad av sjølvstende. Denne ordninga går langt attende i tid. 

Takkeemner:
 • Det er god grunn til å takka for at dei truande i landet søkjer djupare einskap med kvarandre.
 • Mange evangelikale driv svært aktivt evangeliseringsarbeid
 • Mange sveitsiske kristne er djupt engasjert i verdsmisjonen.  
Bøneemner:
 •  Få sveitsarar har grunnleggjande kunnskap om Gud, og liten interesse for Gud. Be om at kyrkja vert vitalisert og får guddommelege strategiar for å nå heile befolkninga med evangeliet på ein truverdig måte.
 • I dei historiske kyrkjene er manglen på leiarar kritisk, og liberal teologi verkar utarmande på dei og gjer dei irrelevante for folk. Be om at desse kyrkjene på nytt vender seg til Gud, underordnar seg Bibelens ord, og at dei truande vigslar liva sina til menneskefiske. 
 • Takk for fornying og vekst mellom nye evangeliske kyrkjelydar som veks fram i mange byar. Be om at dei må få bli til velsigning for heile landet, og be om at stadig nye, frie kyrkjelydar skal bli planta og finna grunnfeste i alle kantonar og distrikt. 
 • Be om at Gud talar djupt inn i vanlege sveitsarar sine hjarter, at han openberrar sin kjærleik for dei, hjelper dei å tenkja rett om sitt eige behov for tilgjeving og frelse, og skaper i dei ei djup lengsle etter å bli kjent med Gud og leva i samfunn med Han. 
 • Be spesielt for dei unge, at dei skal bli grepne av Jesus Kristus slik at dei tek han som førebilete for liva sine. 
 • Meir enn hundre nasjonalitetar er busette i Sveits. Ingen annan stat i Europa har så mange innvandrarar. Mange av dei er heilt unådde. Arbeitsgemeinschaft für interkulturell Zusammenarbeit (AgiK) arbeider målbevisst med å  gjera Guds godleik tilgjengeleg for desse. Be om at dei skal lukkast.
Image result for Sveits

mandag 14. november 2016

Kanadisk pastor i nord-koreansk fangenskap innlagt på sjukehus

Hyeon Soo Lim er 61 år gamal. fødd i Sør-Korea, no kanadisk statsborgar busett i Toronto og tilsett som pastor i Light Korean Presbyterian Church.  Han har i 20 år drive forretningsverksemd og humanitert arbeid i Nord Korea, og har i desse åra reist att og fram mellom dei to landa 20 gongar.

I desember 2014 vart han arrestert av det hemmelege nord-koreanske politiet og seinare dømt til livslangt straffearbeid for "grove brotsverk mot nasjonen."

No er han alvorleg sjuk, og er innlagt på sjukehus. Sjukehusa i Nord-Korea manglar naturlegvis både naudsynt medisinsk kompetanse og utstyr.


 • Be for Hyeon Soo Lim at Jesus skal lækja han og verna han mot overgrep og alvorleg sjukdom. 
 • Be om at Gud skal trøysta han og familien hans rikeleg, og at Trøystaren skal vera rundt dei på alle kantar.
 • Be om at han skal bli sett fri og sendt attende til Kanada
 • Be også for dei som har arrestert han, og for medfangane hans, at dei skal få møta Jesus gjennom pastor Hyeon og slik bli frelst frå synda, døden og djevelens makt. 
Kjelder: Wikipedia
Voice of the Martyrs, Canada

Dagens unådde folkeslag: Kumal i Nepal

Kumal tel 117000 menneske. Dei er hinduar, og dyrkar mange ulike gudar. Viktigast er familieguden Same.

Tradisjonelt har dei vore pottemakarar, men er no meir knytta opp til jordbruk.

Dei snakkar meir enn 20 ulike språk.

Rekordmange nepalesarar kjem til Kristus i vår tid. Det er å vona at kumalfolket vil bli hugsa av dei mange nye truande. Be om det.

Be om at dei skal bli løyst frå dei demoniske kreftene som bind dei til løgngudane dei dyrkar. Det står i Jesu makt å gjera det.


Kjelde: Joshuaproject.net
Sverige

Areal: 449 964 km2
Folkestal: 9,5 millionar
30 språk.
Bibelen: 4GT+NT, 2 NT, 5 deler, 4 under omsetting
Økonomi: Eksportindustri. IT
Velferdssamfunn med høge ytingar til vanskelegstilte. Høgt skattenivå.
Har i mange år vore svært ope for flyktningar, noko som har resultert i framveksten av aggressive nynazistiske grupper.
I enkelte bydelar i Malmø og Stockholm er heilt prega av innvandringsbefolkning. Det er ikkje så bra. Integreringa er dårleg, arbeidsløysa mellom unge svært høg, likeeins kriminaliteten. Ofte bryt det ut sosial uro med brenning av bilar på nattestid o.l.
Sverige har full religionsfridom. 57% tilhøyrer ei kristen kyrkje,  38% er ikkje-truande, 3,6% muslimar (2010, i dag noko høgare) og 4,9% buddhistar (2010).
Sverige har ein sjelda rik kristen arv. Men kristendomen har gjennom dei siste tiåra hatt ein alvorleg tilbakegang, og Den svenske kyrkja har i stor grad falle frå Guds ord og si eiga lutherske vedkjenning. Berre 23% av svenskane trur på ein personleg Gud.
Islam, buddhismen og sekularismen er i vekst.

Gode Gud! Me ber om at du skal sjå i nåde til Sverige. Reis opp kyrkja di til frimodig tala ditt ord inn i folks liv, og me ber om at du skal fylla henne med kraft til å lækja sjuke og setja fri alle som er bundne av djevelen. Må kyrkja di bli som eit lys på eit fjell, eit lys som ikkje kan skjulast, men som viser alle i Sverige Jesusvegen attende til Farshuset. 

Dei siste åra har evangeliske kristne i større grad funne saman. Kvart år går det den store Jesusmarsjen av stabelen  med 20 000 menneske i Stockholms gater.  For få veker sidan var det "Awakening Europe" i byen med 30000 unge kristne samla til vekkingskonferanse over ei helg med talarar og lovsongarar av verdsformat. Det kan lova godt.

Sverige er i dag prega av å vera eit sekulært postmoderne samfunn der det er vanskeleg å hevda kristne standpunkt. Den politiske korrektheten er knallhard. Ein gudlaus feminisme som ikkje berre kjempar for kvinners rettar, men også for ein ekstrem liberal seksualitet, dominerer i akademia og i det politiske liv, og dette ser ut til å reultera i at det veks fram ein karikert, brutal og nådelaus maskulinitet i landet, som me også kan sjå i mange andre vestlege land. Begge deler er demonisk. Det ser ut til at rørslene kjempar mot kvarandre, men det er på overflata, begge fører folk lenger og lenger bort frå Gud.

Gode Gud! Me ber om at du i Jesu namn skal bryta dei demoniske kreftene som fører det svenske folket lenger og lenger bort frå deg. Mer går i Jesu namn imot den innflytelse som sekularismen, feminismen, buddhismen og islam har på dei som bur i Sverige. 

Midt oppi dette er det framleis levande kristendom i landet. Denne faldar seg ut i frikyrkjene og i dei lutherske misjonsorganisasjonane. Desse søkjer meir og meir saman i einskap innan Den svenske evangeliske allianse. Den er blitt ei klår bibelsk røyst i samtida. I våre dagar ser det elles ut til at både pinsevener og lutheranarar søkjer seg attende til rosenianismen frå midten av 1800-talet. Carl Olof Rosenius var leiar for ei svansk vekkjingsrørsle som varte i mange år, og som i mange år fekk prega skandinavisk kristenliv.

Herre! Du har sagt at dersom me elskar kvarandre, skal verda forstå at me er dine læresveinar. Styrk einskapen mellom rettenkande kristne i Sverige som ønskjer å stå fast på Bibelens ord, og må elvar av levande vatn renna ut frå dei og skapa nytt åndeleg liv i svenske byar, landsbyar og bygder. Må Sverige enno ein gong bli eitt av verdas markante misjonsland.  Me ber spesielt om at Institutt for Bibeloversetting i Stockholm som har som mål og oversetja Bibelen til alle ikkje-slaviske språk i tidlegare Sovjetunionen, skal lukkast i sitt pionerarbeid. 

Gode Far! Sverige treng desperat til uredde, åndsfylte pastorar og kristne leiarar som elskar deg, ditt ord og dine barn, og som har autoritet og kraft til å bryta gjennom tankebygningar som reiser seg mot kunnskapen om Kristus. Reis opp eit slikt åndeleg leiarskap i Sverige.

Dei unge i Sverige må karakteriserast som ei post-kristen gruppe, nærast eit unådd folkeslag, heilt framande for Gud.

Herre Jesus! Reis opp truande menneske som vigslar liva sine til å gje dei unge i Sverige kristen omsorg, fellesskap og kunnskap. Før kyrkja di ut av ein dødleg proteksjonisme for å ta med seg gullet sitt ut til dei som du elskar og vil frelsa. Herre! Du er verdas lys som opplyser kvart menneske. Lys opp også ungdomsgenerasjonen i Sverige. Mange av dei ber på djupe sår etter misbruk, overgrep, svik og forsøming. læk såra deira i ditt eige namn. 

Immigrasjon frå aust har gjort den ortodokse kyrkja til den snøggast veksande kristne megablokka.

Herre, fyll denne kyrkja med din Ande slik at ho kan formidla genuint kristent liv til serbararar, bosniarar, russarar og andre som tilhøyrer den ortodokse "familie". Reins denne kyrkja for heidensk påverknad, og gjer ho til ei ekte og rein kristen kyrkje, i Jesu namn. 

Så ber me som alltid for styresmaktene i landet, at dei skal vera ubestikkelege, ærlege og kloke, at dei skal få visdom frå himmelen til å navigera og styra "skuta" rett.
Så ber me om at alle ufødde barn i Sverige skal få lovfesta rett til liv. AMEN!

Hovudkjelde: Operation World 2010


onsdag 19. oktober 2016

Unådd folkelsag: Musahar

Musahar er eit kastelaust folk i India. Dei er svært fattige, er i hovudsak analfabetar. Utdanningsnivået er uvanleg lågt. Musahar blir sett ned på av alle i India. Namnet musahar tyder "rottefangarar" fordi dei i naudstider èt rotter og andre gnagarar.

Dei tel 3 millionar menneske.
Musahar tilber familiegudar og landsbygudar.
www.joshuaproject.net

Bøn:
Kjære Herre Jesus! 
Me ber i idag for Musaharfolket i India. Du elskar dei med ein evig kjærleik, du har dei i hjarta ditt, og ømt som ei mor lengtar du etter at dei skal koma til deg slik at du kan få elska dei. Lat det skje, gode Gud. Må mørketida snart vera slutt for musaharfolket, og må lyset ditt fløyma over liva deira. Løft dei ut av synd og sjølvforakt. Gje dei eit komplett nytt liv som Guds barn ved trua på deg som elska dei og gav seg sjølv for dei. Send arbeidarar ut til din haust mellom musaharfolket i India, og lat dei få høyra evangeliet på sitt eige språk. Herre, miskunna deg over dei alle, "du som har medkjensle med dei fattige og trengande, og som frelser deira liv." Amen 

Saudi Arabia

Saudi Arabia er islams fødeland og faste borg. Landet er verdas største oljeprodusent, og rår over enorme rikdomar. Folketal: 28 millionar. Av dei bur det 4,8 millionar i hovudstaden Riyadh. Den viktigaste byen er likevel Mekka (1,5 mill) som er det religiøse senteret for 1,2 milliardar muslimar. Kvart år kjem det 2 millionar pilgrimar til Mekka på haji, som er ein av islams fem søyler.  92,5% er muslimar, og dei praktiserer wahabbisme, den strengaste versjonen av islam for finst. 5,5% kristne, dei aller fleste utanlandske arbeidarar. Det er ytterst få innfødde saudi-arabiske  kristne, men dei som er har høg kvalitet, og veksten i kyrkjelydane er omlag 7%. Det er mykje i eit land der konvertering kan straffast med døden. Og det skjer.
Saudi-Arabia er eit absolutt monarki. Økonomien blir beskriven som semiføydal. Kvinner har svært avgrensa rettar. Liberaliseringsforsøk vert som regel slege kraftig ned på.
Saudi Arabia har utstrekt bruk av dødsstraff, og mindre brotsverk vert gjerne straffa med avhogne lemmer eller offentleg pisking.
Landet er per i dag i krig med shiamuslimske grupper i Jemen. Her går mykje gamal og eksotisk kultur tapt i bomberegnet, og sivilbefolkninga lid uhyggjelege tap.
Saudi Arabia brukar store pengebeløp på å spreia islam rundt omkring i heile verda.
Etter Nord Korea tronar Saudi Arabia som nr.2 på Open Doors liste over dei landa der forfølgninga av kristne er verst.
Alle grunnleggjande menneskerettar vert krenka på dagleg basis.

Bøn:
 • Be om at Gud skal løysa landet og folket frå islams lenker.
 • Be om at islams mørker skal måtta vika for Guds lys i Jesus Kristus
 • Be om at saudiarane må oppdaga Jesus i Koranen, og at han må openberra seg for dei i draumar og syner.
 • Be om at det skal bli god tilgang på biblar i landet
 • Be om at dei kristne må finna kvarandre, og samla seg for å leva saman som undergrunnskyrkjer.mandag 17. oktober 2016

Bashgali, Pakistan

Bashgalifolket bur i eit svært uroleg område heilt på grensa til Afghanistan. der Taliban rår grunnen. Kristne er jaga vilt. Bashgali er strenge muslimar. Dei tel berre 16000 menneske, men snakkar åtte språk. Det er ingen registrerte kristne bashgali. Folket er hundre prosent unådd.

Bøn: Gode Gud! Bashgalifolket synest å vera heilt unåelege. Men ikkje for deg. Du elskar dei, og dei har ein stor plass i hjarta ditt. Hald di vernande hand over dei, og styr liva deira slik at evangeliet om Jesus Kristus når fram til dei. Sjå i nåde til dei, gode Gud, og lat lyset frå himmelen koma til dei. Bryt den makta islams mørker har i liva deira, og lat din kjærleik og Kristi forsoning blir deira liv. Amen! 

Russland

Russland er, med sine 23 millionar kv.km verdas største land i flatemål. Det stadig minkande folketalet er no på 140 millionar. Av desse er 94 millionar kristne. Dei fleste russisk ortodokse. 1,6 millionar er evangeliske. Om lag 20 millionar rusarar er muslimar. Resten er ikkje-religiøse. Islam veks snøggast.
Den ortodokse kyrkja er nasjonal, og ho held ved like og styrkjer ein veksande nasjonalisme i landet.
Mellom unge menn går nasjonalismen over i valdeleg rasisme og nasjonalsosialisme. Kyrkja viser ingen vilje til å ta eit oppgjer med slike antikristelege straumdrag. 
Landet har stor etnisk diversitet, og foruaten russisk, blir det snakka 134 ulike språk, svært mange i Kaukasusområdet. Dette er gjerne svært kompliserte språk med mange titals kasus, noko som er ei stor utfordring for bibeloversetjarar.
I Kaukasusområdet lever dei fleste muslimske folkeslaga. Mange ønskjer fridom frå Russland, og det har vakse fram mange terrorgrupper i desse områda. 
Russland har enorme naturressursar, olje, gass, mineraler, tømmer og dyrkingsjord. Men den økonomiske utviklinga går tregt, og gjerne bakover, mykje fordi nokre få søkkrike oligarkar eig og kontrollerer det aller meste av desse naturressursane, og produksjonsmidlane tillike. Etter kommunismens fall sikra dei seg på meir eller mindre uærleg vis  kontrollen over det som ein gong var statseigedom.
Korrupsjonen i landet er eventyrleg, fattigdommen og arbeidsløysa likeeins. Dårleg infrastruktur og nedgang i folketalet medverkar også til negativ utvikling for folk flest.
Landet er i dag heilt avhengig av eksport av fossile energikjelder til Vest-Europa.
Politisk lid landet under eit enormt demokratiunderskot. President Vladimir Putin står meir og meir fram som ein tsar som effektivt og brutalt held all opposisjon nede. Han skyr ingen midlar i kampen om å behalda makta.
Menneskerettssituasjonen i landet er kritisk.
Russiske kvinner er på verdstoppen i abort. 
Russland er ein stor kulturnasjon som har fostra mange av dei største forfattarane og komponistane verda har sett, eit stort bidrag til verdsarven.

Bøn.
 1. Be om at Russland blir lækt åndeleg, moralsk, sosialt og politisk
 2. Be om at dei evangelisk kristne skal leva i samsvar med det evangeliet dei trur på, æra Gud med liva sine, vera sterke i Han, fylte av Anden og at kyrkjelydane skal vera  prega av Kristi kjærleik og Guds fred, frie for kiv og konfliktar.
 3. Be om at desse kyrkjene og dei truande må vera misjonale i heile sin veremåte.
 4. Be om at den ortodokse kyrkja må løysa seg frå usunn nasjonalisme, pådømma hat og vald, halda seg til Guds ord åleine og utelukkande søkja Gud og hans rikes interesser. 
 5. Be om at evangeliet skal få makt i folket, løysa dei frå synd og føra dei inn i åndeleg fridom.
 6. Be om at alkoholen skal tapa si makt over russiske menn, slik at dei kan reisa seg og ta ansvar for koner, barn, hus, heim og samfunn. 
 7. Be om juridisk vern for dei ufødde barna i landet
 8. Be om at russiske menn må sjå seg sjølve som eit vern for kvinner og barn.
 9. Be om rettferdig fordeling av landet sine goder og rikdomar
 10. Be om utvikling av sant demokrati
 11. Be om framgang for evangeliet i Kaukasus
 12. Be om stadig fleire bibelomsettingsprosjekt

torsdag 29. september 2016

Dagens unådde: Daya, Indonesia

Dayafolket er heimehøyande på Sumatra. Dei tel 88 000 menneske. Religion: Islam med ispedd animisme. Språk: Lampung Api. Bibelen: Det nye testamentet. Lyd: Ja. Jesusfilmen: Ja. 

Mindre enn 2% kristne.
Dayafolket er fattige. 1/3 under absolutt fattigdomsgrense. Dei treng særleg hjelp når det gjeld tilgang på helsetenester og på reint vatn.

Far i himmelen! Sjå i nåde til Dayafolket i Indonesia. Hjelp dei få truande  å halda saman og vera gode disiplar som frimodig vitnar om deg.Velsign dei med alt som dei treng for sine timelege liv. Send ordet ditt til dei så dei kan koma til tru på Jesus og bli frelst. Aus Anden din over dei og tal til dei gjennom draumar og syner og fri dei frå islams undertrykkande makt og frå alle vonde ånder som plagar og forfører dei. Lat barna deira få den skulegang og utdanning som er naudsynt å ha i ei moderne verd. Amen!

mandag 26. september 2016

26.september 2016


PAKISTAN

Pakistan har over 180 millionar innbyggjarar. Av desse er 1,1% evangelisk kristne. Landet er definert som ein islamsk stat, og har sharialovgjeving. Dette inneber m.a. at dei har ekstremt strenge blasfemilover som ofte fører til strenge fengselsstraffer både både kristne, bahaifolk, ahmadiamuslimar og shiamuslimar. Oftast er blasfemiklagemåla falske og vikarierande, men dei som melder nokon for blasfemi, får ofte saka si gjennom utan fnugg av prov. Pakistan har over 350 heilt unådde folkeslag, og dei fleste menneska i landet har aldri høyrt om Jesus Kristus som frelsar og Gud.
 Kjære gode Gud!Sjå i nåde til Pakistan og befolkninga der. Må lyset ditt fløyma over landet slik at alle i Pakistan snur seg mot lyskjelda.  Styrk kyrkja di, gjer dei kristne til disiplar og hjelp dei å ta misjonalt ansvar for landet sitt. Gje kraft til alle som sit i fengsel for trua si, og me tenkjer særleg på Asia Bibi og Imran Ghafur. Løft dei kristne opp slik at dei ikkje let seg knuga av kasteideologien og av redsle for overlast.


Balinesarar i Indonesia

Folketal: 4 millionar. Språk: Bali. Bibeltilgang: Heile. Religion: Hinduisme. Det er nesten ingen kristne balinesarar. Balinesarane er kjende for å vera eit kunstferdig folk.

Herre Jesus Kristus! Må dagen koma då du gjestar dei som bur på Bali. Aus Anden din utover dei og driv dei til omvending og tru. Styrk dei få kristne balinesarane mektig, og gjer dei til dine modige og tydelege vitner. Må det bli planta ei sterk og levande kristen kyrkje i Bali, eit bruhovud for ditt rikes framgang blant balinesarane. Amen! 


 

mandag 22. august 2016

Maldivane


 


Maldivane er ei langstrekt gruppe med koralløyar i Det indiske hav. Det er vel 300 000 menneske som bur der fast. Øyriket er eit svært attraktivt tursitmål. Landet er underlagt eit strengt islamsk styresett, og styresmaktene avgrensar vanlege maldivarar sin mulegheit for å ha kontakt med turistar. Det er strengt forbode å praktisera andre religionar enn islam. Over 99% av befolkninga er muslimsk. Omtrent alle kristne er utlendingar.

Maldivane er sårbare med tanke på økokatastrofar. Issmelting og havnivåstigning kan bety undergangen for landet.

Bak den fine fasaden er det ein mørk røyndom. Landet har mellom verdas høgaste skilsmissetal, det føregår utstrekt seksuelt misbruk av barn, narkotikamisbruket er omfattande og kriminaliteten skyhøg. 70% av tenåringane brukar stoff.

Islam er blanda opp med gamle okkulte forestillingar og praksisar, noko dei kallar fanditha. Det er mørke saker.

* Be om at Guds lys skal trenga gjennom det tette åndelege og moralske mørkret som kviler over maldivane.
* Be om at Gud skal koma dei unge til hjelp, og fylla liva deira med sin berusande kjærleik i Jesus Kristus.
* Be om at djevelen skal sleppa taket i denne øygruppa.
* Be om at eventuelle kristne i landet får kraft og inspirasjone til å vitna om Jesus for sin medborgarar.
* Be om beskyttelse for dei kristne som måtte vera der, og for dei som i nær framtid vil bli kristne.

mandag 15. august 2016

Libya

Libya er eit stort land på 1 775 500 kv.km. Det meste er ørken, og omtrent alle innbyggjarane bur langs Middelhavskysten. Hovudstad: Tripolis.
I Libya byr det 6,5 millionar menneske. Etter Muammar Gadaffis fall oktober 2011, har landet vore djupt splitta, m.a. fordi ISIL utnytta maktvakuumet i landet til å sikra seg fotfeste der. Det har resultert i borgarkrig og grove overgrep mot kristne. 21 koptiske kristne arbeidarar frå Egypt vart skotne på ei strand i 2015, og eit par månader seinare vart 30 truande etiopiarar halshogne, alt filma og lagt ut av overgriparane. Landet er i dag heilt utan einskapleg regjering.

Landet er rikt på olje, men produksjonen har naturlegvis stoppa opp i skuggen av krigen.

Opprinneleg var Libya befolka av berberar, men desse er no nesten heilt assimilert av den arabiske majoriteten.

97% av befolkninga er sunnimuslimsk. Dei få kristne som bur i landet er i stor grad av utlendingar. Likevel har nokre etniske libyarar den siste tida kome til tru. Det er med livet som innsats dei konverterer. Her er kristendomen seriøs.

 • Be om at ISIL skal bli nedkjempa i Libya, og at landet skal få ei einskapleg regjerning med full kontroll.
 • Be om at Gud i sin store nåde skal gje dei få kristne i landet ro og rom, at dei skal finna fram til kvarandre, halda saman, ha tilgang til biblar, bli fylta av Anden, utvikla eit sterkt bøneliv og bli ivrige og effektive vitne om Jesus
 • Be om at Jesus må openberra seg på overnaturleg vis også for libyarane, om dei er moderate eller ekstreme muslimar.

Dagens unådde: Malayar i Aust-Malaysia

I følge www.joshuaproject.net tel denne folkegruppa 280 000 menneske. Dei er muslimar (men blandar mykje animisme og hinuisme inn i trua si), snakkar malay og har tilgang på heile Bibelen i tekst og lyd, samt Jesusfilmen. Det finst nokre ytterst få kristne mellom dei.
Desse menneska lever i kystnære områder, og har tradisjonelt livnært seg av fiske. I dag er dei engasjert i eit knippe av yrker.

Malayane lever i ein æreskultur der det å mista andlet er det verste som kan skje. Dette er ei stor hindring for evangeliet.

Bøn:
Herre! Me ber for dei få kristne som lever i denne folkegruppa at dei skal finna saman, halda seg trufast til deg og til kvarandre, at dei skal få opplæring i ditt ord, blir disippelgjort og fylt med Den heilage ande slik at dei kan vinna frendane sine for Kristus. Me ber også om at du sender hjelparar til dei som kan styrka dei i trua og hjelpa dei med å fungera godt som kristne.
Me ber om at du auser Anden din utover alla malayar slik at dei ser sine synder, spør etter frelse og blir opne og mottakelege for evangeliet. Velsign dei på alle livsens områder, og lat det gå dei vel. 

torsdag 30. juni 2016

Indisk Punjab


Indisk Punjab er den eine delen av regionen Punjab som ligg både i India og Pakistan. Punjab er eit rikt jordbruksområde, eitt av dei mest grøderike i verda. Staten er 50400 km2 i utstrekning, og det bur godt og vel 28 millionar menneske der. Hovudstaden er Chandigarh, som dei deler med Haryana. I Punjab lever det 407 folkegrupper. Den største av dei er Jat-folket (38%).

Religion: Sikisme 60%, Hinduisme 37%. Kristne 1,2% (2,2%), Muslimar 1,6%.

Punjab er sikane sitt heimland. Sentrum for trua deira er "det gylne templet" i Amritsar. Eit opprør for sjølvstende på 80-talet førte til at 100 000 sikar vart drepne. Under konflikten vart statsminister Indira Gandhi myrda. Heile greia førte til kraftig økonomisk nedgang for Punjab. Etter fredsavtalen i 1992, har imidlertid staten vakna til liv, og har etter det hatt oppsiktsvekkande sterk økonomisk vekst.

Sikane har tradisjonelt vore vanskeleg tilgjengeleg for kristen forkynning, og kristne har synt liten interesse for dei. Men dette endrar seg no, og det veks fram sterke kristne leiarar frå sik-samfunnet som aktivt proklamerer evangeliet både i heime og ute, og det gror fram kyrkjelydar og bibelskular mange stader i Punjab.

Dei kristne frå siksamfunnet jobbar målretta mot å planta nye kyrkjelydar i alle landsbyar og i bynære strok i Punjab. Det er ein stor og flott visjon som fortener støtte og forbøn.
Kjelde: Operation World 2010

 • Be om at vekkinga mellom sikane i Punjab også skal spreia seg til hinduane i delstaten.
 • Be om at dei kristne skal lukkast med kyrkjeplantingsvisjonen sin.
 • Be om at bibelskulane skal fyllast med folk som tørstar etter Gud og Guds rikes framgang.
 • Det er 14 folkegrupper som er heilt unådde. Be om at desse også skal få høyra evangeliet om Jesus
 • Be spesielt for distrikta Mansa og Sangrur der prosentdelen kristne er mindre enn 0,1. 
 • Ludhiana Christian Medical College and Hospital er ein kristen insitusjon som er kjent over heile verda for å presentera eit tydeleg kristent vitnemål, og gje hjelp og omsorg av uvanleg høg kvalitet til pasientar. Be om at dette framleis må få vera slik også i åra som kjem. 
Det gylne tempel i AmritsarDagens unådde: Hui i Kina

Foto og tekst: joshuaproject.net   Hui er ei frontiergruppe. Dei tel vel 13 millionar menneske. 95,5% er muslimar. 0,01% er kristne (evangel...