lørdag 21. oktober 2017

Saudi Arabia

Flatemål: 2 240 000 km2.
Folketal: 28 571 770
Hovudstad: Riyadh
Folkeslag: 80% arabarar. 17,4% asiatar.  1,5% afrikanarar. 0,7% vestlege.
Alfabetiseringsgrad: 80%.
Språk: Arabisk pluss 19 andre.
Bibelen føreligg kun på arabisk.

Saudi Arabia (SA)er verdas største oljeprodusent. Landet har skaffa seg enorme rikdomar, som landet m.a. brukar aktivt til å eksportera islam til alle verdas land. Vanlege saudiarar likar ikkje å jobba, så mykje av arbeidet i landet vert utført av utanlandsk arbeidskraft.

SA er eit kongedøme, og kongefamilien har all makt samla i sine hender. Denne familien har gjennom tidene skodd seg godt på oljerikdomen.

Kongefamilien ser på seg sjølv som forvaltar av islam i verda. Landet praktiserer sharialovene strengt, og det er denne brutaliserte utgåva av islam, kalla wahabbismen, som dei understøtter.
Det er ingen reell religionsfridom i SA. Dersom nokon kritiserer islam, eller konverterer til ein annan religion, vankar det strenge straffer. Døden ventar dei som bryt med islam.

SA har i årevis lege på andre plass på Open Doors sin årlege forfølgingsindeks

92,4% er muslimar. 8% er shiamuslimar, og desse blir grovt diskriminerte i samfunnet.  5,4% er kristne, men dette er i hovudsak utlendingar.

Mekka er islams kraftsenter, og det årlege målet for millionar av pilgrimar, og over ei milliard menneske bøyer seg fem gongar for dagen i bøn mot Mekka. I denne byen har djevelen reist synagoga si.

SA er i dag i krig mot Iran i Yemen. Der føregår det fælslege krigsbrotsverk kvar einaste dag. 

Bøneemner:
 • Be om at Gud skal halda handa si over dei kristne i landet, gje dei ei urokkeleg tru, eit levanda håp, ein brennande kjærleik og ei veldig kraft.
 • Be om at dei skal ha rikeleg tilgang til Guds ord.
 • Be om at dei må halda saman og styrka kvarandre.
 • Be om at dei skal leva misjonalt, at dei skal høyra frå Gud og dagleg la seg leia av Den heilage ande. 
 • Be om at evangeliet skal spreia seg frå person til person som eld i tørt gras og overvinna islam frå innsida
 • Be om at djevelens rike skal falla, og at landet skal bli fridd ut av mørkers makt og at folket skal helga Jesus til konge i liva sine og i nasjonen.
 • Be om at Bibelen og annan kristen litteratur skal spreiast og nå fram til folk i alle avkrokar
 • Be om at folk skal finna fram til kristne radio og TV-stasjonar, og finna Jesus på internett.
 • Be om at saudiarar i utlandet skal bli fanga opp av kristne og vunne for Kristus, og at dei skal ta evangeliet med seg attende til heimlandet. 
torsdag 12. oktober 2017

12.-16. oktober: Russland

Areal: 17 098 242 km2, verdas suverent største i utstrekning.
Folketal: 142 257 519
Russlands historie er dramatisk og storslegen på alle måtar, anten me tenkjer politikk, kultur, religion eller økonomi.
Landet vart kristne rundt år 1000, og kristninga fall i stor grad saman med samlinga av riket, slik som også tilfelle var i Noreg, og den russisk ortodokse kyrkja er i dag mellom dei største kristne kyrkjene i verda. Russland har fostra forfattarar som Leo Tolstoj, Fjodor Dostojevskij , Aleksander Pusjkin og Boris Pasternak , komponistar som Pjotr Tchaikovskij, Rimski Korsakov, Sergej Rachmaninoff og Igor Stravinskij, for å nemna nokre få av alle dei som er heilt i verdsklasse.

Nokre av dei fremste matematikarar og vitskapsfolk  gjennom tidene har vore fostra i Russland.
Kosmonauten Jury Gagarin var første menneske i verdsrommet, og Russland er ei atommakt.

Russland har gjennom historia i hovudsak vore eit keisarrike. Den siste keisaren, Nikolai II, vart myrda av bolsjevikane saman med familien sin under den kommunistiske revolusjon i 1917, eit ulækjeleg  sår i den russiske nasjonens liv.

Kommunistane samla Russland og mange nabonasjonar i det som vart kalla Sovjetunionen. Under Josef Stalins skrekkvelde frå 1924-1953 døydde 20 millionar menneske i fangeleirar i Sibir, svært mange av dei var kristne.

Ingen land leid så store tap under 2.verdskrigen som Sovjetunionen. Denne vert kalla "Den store fedrelandskrigen". Det var det felttoget mot Sovjetunionen som i stor grad felte Nazi-Tyskland. Slaget om Stalingrad var eitt av dei heftigaste og mest bestialske i historia. Mange meiner at det var DER tyskarane tapte krigen.

Sovjetunionen var ei stormakt både militært og vitskapleg.

I 1989 gjekk Sovjetunionen i oppløysing, og Russland vart skilt ut som eigen republikk. Den dag i dag lid landet under eit svært demokratisk underskot, og liknar meir og meir på eit diktatur eller mafiavelde. Mange opposisjonelle som trugar Putins makthegemoni er dei seinare åra blitt myrda.

Dei siste åra har landet rasla med sablane. I 2015 okkuperte dei Krimhalvøya frå Ukraina, og dei er djupt involvert i krigen i Dombasprovinsen, likeeins i Syria. Russland har også ein uløyst grensekonflikt med Georgia.

Økonomien er i stor grad olje og gassbasert, og president Vladimir Putin berikar seg i stor grad personleg på eksportinntektene. Men landet har også svære mineralressursar, ufatteleg med god  matjord og veldige skogar. All økonomisk vekst etter 1991 har kome  nokre få menneske til gode, dei såkalla oligarkane.  Næringslivet er hemma av epidemisk korrupsjon og bedrageri.
Det store fleirtalet av russarar lever imidlertid i fattigdom.

Dei siste åra har det vakse fram ei sterk rørsle med sterk rasistsik profil og nærast ein nasistisk ideologi. Desse gruppene dreg til seg unge menn med valdelege tendensar
 som dei trener opp i våpenbruk.  Hatet til jødar, muslimar og mørkhuda menneske set djupt i desse folka.

Russarane er lite produktive. Infrastrukturen er prega av elde, fødselstala er låge og gjennomsnittsalderen høg.

Russarar er drikkfeldige, og rusproblema formidable. Russiske kvinner ligg uvanleg høgt oppe på abortstatistikken. Landet har også den høgaste førekomsten av HIV/AIDS.

Under kommunismen var Bibelen ei forboden bok. Kyrkjene vart konfiskerte og brukte til ulike sekulære føremål. Kristne frå alle kyrkjesamfunn vart forfølgde på det grovaste. Men ikkje så få ortodokse prestar var overløparar og samarbeidde med kommunistregimet.

Etter kommunismens fall har den ortodokse kyrkja fått den gamle posisjonen sin som nasjonalsymbol attende. Det gjeld også mange av dei gamle privilegia. For mange er det å vera russisk det same som å vera ortodoks.

1,24% av befolkninga er protestantar.
12,5% er muslimar

Enno er det mange muslimske folkegrupper i Kaukasusområdet som ikkje har Bibelen tilgjengeleg på sine språk. Slaviska misjonen i Sverige driv  eit omfattande omsettingsarbeid i våre dagar for å avhjelpa denne nauda. Kaukasusspråka er uvanleg kompliserte, så dette er tidkrevjande.

Mange av dei muslimske folkeslaga opplever seg okkuperte av Russland. Når kristendomen vert oppfatta som okkupanten sin religion, seier det seg sjølv at kristen misjon vert vanskeleggjort i desse områda.Be om:
 • at Gud skal tilgodesjå Russland med åndelege leiarar med eit så stort format at folk berre MÅ lytta til dei. 
 • at landet ein dag skal finna seg bada i Guds mektige lys
 • at det skal plantast nye levande  kyrkjelydar over heile landet
 • at russiske kristne skal leva som sanne disiplar av Jesus Kristus, og leva sigrande kristenliv
 • at russiske kristne skal bli grepne av ein visjon for å bringa evangeliet til kvar einaste landsby i landet der Jesus Kristus ikkje er kjent som Herre og frelsar.  
 • at Den russisk ortodokse kyrkja må slutta å forfølga kristne frå andre konfesjonar, og i staden læra seg å akseptera, elska og samarbeida med desse. 
 • høg kvalitet på dei teologiske utdanningsinstitusjonane i landet
 • at nasjonen skal atterfødast religiøst, kulturelt og politisk
 • at russiske menn skal reisa seg som trufaste, varme, ærlege og gode ektemenn og fedre
 • at dei skal ta eit oppgjer med alkoholen og leva edruelege liv
 • at dei skal ta eit oppgjer med uansvarleg seksuell åtferd og halda seg kun til ektefellene sine
 • at landet skal få politiske leiarar med god forstand og rettferdig sinnelag. 
 • at landet skal halda fred med naboane sine
 • at det skal vera fred mellom russarar og dei mange minoritetsfolka i landet
 • at alle minoritetsfolk skal få Bibelen på sine eigne språk
 • at muslimane i landet skal få møta Jesus og bli forvandla av hans ånd
 • at Bibelen skal bli distribuert over heile landet og lesen og forstått av store og små, fattige og rike. 
 • at Gud skal overvaka dei rasistiske gruppene og senda ut mektige englar som set strenge grenser for aktivitetane deira. 
 • at muslimane må læra seg å forstå forskjellen mellom russiske nasjoanlisme og bibelsk kristendom


onsdag 11. oktober 2017

Romania

A map of Romania class=
Areal:238391 km2. 
Folketal: 21 529 967
Religion: 97% kristendom. 91% ortodokse. 6,4% protestantar, 4,2% romersk katolske.
Folk: 83,4% rumenarar , 6,1% ungararar, 3,1% sigøynarar.
Språk; Rumensk, ungarsk og romani.
Styresett: Parlamentarisk demokrati
Romania var i mange hundreår del av det ottomanske riket. Fekk sjølvstende i 1878. Alliert med Tyskland under 2.verdskrigen. Okkupert av Sovjetunionen i 1945. Kommunistisk fram til 1989.
Landet er i dag medlem av NATO og EU.

Romania ligg på det veldige slettelandet som Donau har danna gjennom åra. Over 60% av arealet er dyrkbart. Jordbruk er viktig for økonomien.
Landet vart tungt råka av finanskrisa i 2008.
Økonomien på rett spor no, men han er svært sårbar. Ein aldrande befolkning, svikt i skatteinngangen, høg gjeld og underskotsbudsjett er urovekkande. I tillegg kjem ein abnorm korrupsjon i næringslivet.

Helsevesenet er dårleg. Aborttala høge. Skilsmisseprosenten likeeins. Rusproblema er også store. I Bucuresti er det mange tusen gatebarn. Dei lever i kloakkummar og er i ein elendig forfatning.


Be om
 • politiske leiarar, embetsmenn  og næringslivsleiarar av stort format, folk som er dugande, ærlege og pålitelege i all si gjerning
 • at dei politiske leiarane, og befolkninga elles, skal ta skikkeleg ansvar for gatebarna
 • framgang for økonomien, gode avlingar, nye investeringar, høg arbeidsmoral
 • rumenske menn reiser seg og tek ansvar for kvinner og barn, og at dei lærer seg truskap og sann manndom
 • be om ein edrueleg befolkning
 •  . 
 Det har vore signifikant framgang for evangeliet dei siste åra. Mange er komne til personleg tru på Jesus Kristus. Men det manglar leiarar. Det er vanleg at pastorar har ansvar for mange mindre kyrkjelydar. Be om
 • at Gud skal gje desse kyrkjene leiarar som kjenner han, hans ord og som elskar hans barn. Gode hyrdar for flokkane. 
 • om gode kår og framgang for bibelskulane og dei teologiske institusjonane i landet, slik at dei kan veksa og utdanna nye gode leiarar til kyrkjelydane. 
 • at det skal vera eit godt og fruktbart forhold mellom utanlandske misjonærar og nasjonale kristne. 

søndag 8. oktober 2017

Puerto Rico

Puerto Rico ligg vest for Haiti. Øya var spansk koloni i 400 år før ho vart overført til USA etter ein krig i 1898. Både spansk og engelsk er offisielle språk. Puerto Rico har ei eiga regjering, men står likevel under presidenten i USA. Landet kan altså ikkje ha eigen utanrikspolitikk.
Det bur vel 4 millionar menneske i dette øyriket. Nesten like mange (over 3 mill) puertorikanarar finn me på det amerikanske fastlandet. Flest i New York.

Hovudstad: San Juan

Puerto Rico er det fattigaste området under Sambandsstatane. Arbeidsløysa er på 12-13%,  og utdanningsnivået lågt. Over halvparten av elevane droppar ut av vidaregåande skule. Trass i at 97% er kristne og trass i at dei evangeliske kyrkjesamfunna går fram med rekordfart, er narkotikamisbruket skyhøgt og kriminaliteten endemisk. Mange, mange barn veks opp utan kontakt med far,  og store deler av befolkninga er avhengig av matvarehjelp utanfrå. 61% av dei fattige er kvinner med åleineansvar for barn.

Kristendomen går fram, men det ser ikkje ut til at Guds ord får slå djupe nok røter i folk at det skaper reelle endringar i liva deira. Her er det trong for vekkjing i vekkjinga. Her trengst det å få dei truande inn i bibelsk disippelskapstenkning og praksis.

På plussida kan eg nemna at det har vakse fram ein sterk misjonsvisjon i kyrkjene på Puerto Rico, og dei sender folk i oppdrag m.a. til Spania.

Landet er berre vel 9000 km2 i utstrekning, så her bur folk tett, over 400 per km2.
Naturtilhøva er skrinne med tanke på jordbruk. Berre rundt 6% av arealet er dyrkbart. Det er også få andre naturressursar. Likevel er det mykje industri, noko som kjem av at bedriftsleiarar i USA har funne det lønsamt å flytta verksemder til øya. Folk lever av turisme, industri (50%) og tenesteytande næringar  (49%). Over 97% av befolkninga bur i byane.

Puerto Rico har dette året, som mange år elles, vore råka av mektige orkanar som har lagt store deler av dei skrøpelege husa i ruinar.

Be om
 • landet skal få bygd opp hus og infrastruktur etter dei siste øydeleggjingane, og at det som no blir sett opp er solid nok til å tola orkanane som garantert kjem. 
 • at menn skal læra seg å ta ansvar for konene og barna sine
 • at ekteskapet skal bli den einaste normale samlivsform
 • at Anden skal rennast ut over heile landet og brenna bort alt der som ikkje er av Gud
 • at Guds ord skal slå djupe røter i folk og føra til reell endring av livsførsel
 • at unge menneske skal sjå verdien av å skaffa seg skikkeleg utdanning
 • at landet skal bli rusfritt
 • at leiarane i landet skal vera kloke, gudfryktige og ærlege
 • at den bibelske disippelskapstanken skal bli styrande for kyrkjelydslivet
 • at vaksne kristne reiser seg og tek ansvar for å disippelgjera barn og unge
 • framgang for det kristne studentarbeidetlørdag 7. oktober 2017

Dagens unådde: Banyumasan, Java i Indonesia

Dette er ei stor folkegruppe med over 8 millionar medlemmer. Dei snakkar javanesisk, og er muslimar. Dei fleste i namnet.
2,5% er kristne. 1,8% evangeliske.
Heile Bibelen er omsett til javanesisk.
Dei fleste er bønder, og dei er svært flinke og effektive jordbrukarar.

Be om
 • at dei kristne i folket held saman i tette fellesskap, blir fylte av Anden og utrusta til å bringa evangeliet til folket sitt
 • at dei truande held seg til Guds ord i Bibelen, les, lærer, deler og praktiserer. 
 • at den javanesiske Bibelen skal bli distribuert til og lesen av heile dette folket.
 • at hausten skal bli stor i banyumasan-folket

PortugalPortugal har ei utstrekning på 92 389 km2. Folketalet er på 10,7 millionar. Dei fleste er katolikkar. Mange sekulariserte og nominelle, særleg i sør. 2% protestantar. 2,7% anglikanarar. Over 5% ortodokse.
Hovudstad: Lisboa
1,8 millionar portugisarar jobbar i andre land
Portugal vart eit uavhengig kongedøme i 1143. Republikk i 1910. Parlamentarisk demokrati i 1974. Meldem av EU i 1986.
Finanskrisa i 2008 slo hardt inn i den portugisiske økonomien. EU måtte inn med redningspakke. Portugisarane bretta opp armane og kom seg heilskinna ut på andre sida av tunnelen i 2014.
Portugal er eit land fullt av historie med ufatteleg vakre bygningar og minnesmerke. 
Portugisarane var dei første europeiske oppdagingsreisande til havs. Mest berømte er Henrik Sjøfararen (d.1460), Bartolomeus Diaz og Vasco Da Gama. Christoffer Columbus budde også lang tid i Portugal, men det var spanskekongen som finansierte den store oppdagingsreisa hans vestover.
Historisk har Portugal vore ei stor kolonimakt i Afrika  (Mosambique og Angola)  og Sør-Amerika (Brasil).
Brasil vart sjølvstendig i 1822, dei afrikanske så seint som i 1975, etter lange krigar som kom til å utarma også "moderlandet".
I Portugal er 21% av arbeidsstyrken sysselsett i industri, 2,4% i jordbruk og over 75% i tenesteytande næringar. Landet har ein sårnbar økonomi.
Narkotikamisbruket er aukande. 50% av dei unge i landet har prøvd slike rusmidlar.
Prostitusjon er også eit veksande problem. Fattigdomen er omfattande.
Dei evangelisk kristne har hatt god vekst relativt sett dei siste åra, dei har satsa hardt på kyrkjeplanting, men dei er ganske splitta og ofte  i tottane på kvarandre.  Denne ukulturen er spesielt vanleg mellom dei pentakostale kristne.
Mange av dei nye kyrkjene er huskyrkjer. Dette er ei hindring for mange portugisarar som helst ynskjer seg eit meir offentleg tilbod med ein viss struktur i.
Det er mange utanlandske misjonærar i Portugal i dag. 

Be om:
 • at landet skal bli bada i Guds lys
 • at det skal renna ei elv av vekkjing gjennom landet
 • at den katolske kyrkja vert velsigna med tenarar som kjenner Guds ord, forkynner det med innsikt og kraft og  som lever reine liv i samsvar med evangeliet.
 • einskap mellom dei evangelisk kristne
 • at dei truande skal bli fylte av Anden, studera Guds ord med iver, vitna om Jesus for sine medmenneske, halda tett saman og leva disippellivet. 
 • at dei utanlandske misjonærane skal lukkast i sitt arbeid i landet
 • at Bibelen skal bli distribuert til og lesen av folket. 
 • om fleire fulltidsarbeidarar i kyrkjelydane
 • at landet skal erfara økonomisk velsigning og oppgang
 • at det skal vera nok arbeid til folk
 


tirsdag 3. oktober 2017

Dagens unådde: Huayao Tai, Kina

Huayo Tai lever i eit område sørvest i Kina, og reknar seg som eitt av Kinas urfolk. Dei tel 89000 menneske.
Religion: Dei er theravadabuddhistar, men blandar gjerne  animisme og shamanisme inn i trua si. 
Språk: Lu.
Det nye testamentet er tilgjengeleg på Lu.
Kvinnene er lett å kjenna att på den runde hatten dei alltid har på seg, og dei ber gjerne på ei bambuskorg der dei har ein del livsnaudsynte ting oppi.

Gode Far! Må Huayanofolket bli tilgodesett med evangeliet om Jesus slik at die kan tru på han og bli Guds barn av nåde. 
Løys dei frå alle demoniske makter som held dei nede i vantru, vankunne og synd.  Me ber i Jesu namn, amen!

 

Filippinane

Filippinane er eit øyrike med over 104 millionar menneske. Dei bur tett på eit område mindre enn Noreg (300 000 km2). Landet har åtte provinsar og 7250 øyar. 700 av dei er bebudde. Dei fleste er fordelte på 11 øyar. Meir enn 75% er fjell, og landet er sterkt eksponert for øydeleggjande tyfonar.

Hovudstad er Manilla.

98,1 % av befolkninga er filippinarar. 1,7% kinesarar. 0,2% andre.

Offisielt språk er filippino og engels. Totalt vert det snakka 181 språk i landet. 17 har heile Bibelen, 68 NT. 90 med deler av Bibelen. Det er i tillegg oversettingsprosess i gong i 54 språk (2010).

Økonomi:
Folk lever av jordbruk og industri. Høg folketilvekst, omfattande korrupsjon, proteksjonisme, sosial og politisk uro og ein serie med naturkatastrofar har verka øydeleggjande inn på økonomien, skapt stor fattigdomn og arbeidsløysa. Det er eit enormt gap mellom fattig og rik på Filippinane. Ineffektive regjeringar, høgt kriminalitetsnivå og manglande utanlandske investeringar har hindra framgang, men sidane 20111 har den gjennomsnittleg økonomiske veksten vore på 6,1%, ein vekst som har kome dei rike til gode.  Filippinarar jobbar i stor utstrekning i andre land (10 millionar), og desse sender pengar attende til heimlandet, noko som i mange tilfelle er avgjerande for hushaldningane.  Elles vert det produser tog eksportert  ein del elektronikk, og landet tener ein del på turisme og handel. Mellom 20 og 30% lever under fattigdomsgrensa.
Landet har enorme uutnytta naturressursar.

Politikk
Spansk  koloni frå 1565 til 1898. USA styrde landet frå den tid til landet fekk sjølvstende i 1946. Det vart då innført militære unntakslover for å hindra kommunistane å koma til makta. I 1971 gjorde general Marcos landet til eit diktatur, og etter å ha berika seg sjølv og familien sin utover alle grenser, vart han felt i 1986 etter ein massiv folkeoppstand. Estrada si regjering fekk ein liknande lagnad i 2001. Landet har dei siste åra hatt stabile regjeringar. I 2016 vart DUERTE valt til president. Han er ei ulukke for landet, og ein av dei mange politiske klovnane som pregar nyheitsbilete negativt i vår tid. Han er ekstremt stor i munnen, tek lova i eigne hender og har etter at han kom til makta sørga for å "avretta" meir enn 3000 narkomane. Landet har i mange år vore ille plaga av marxistiske og muslimske geriljagrupper. 

Religion
Landet er i hovudsak katolsk. Over 12,3 % er evangelisk kristne. Den årlege tilveksten for desse er på 3,1%. Den karismatiske vekkinga har hatt stor innflytelse på kyrkjene i landet, også på den katolske.
Kyrkjene veks langt fortare enn befolkninga. På 80-talet vart det planta mange nye kyrkjer, mindre no, men folk samlar seg gjerne i svære megakyrkjer. Det synest dei er stas.
Det er aukande einskap mellom dei evangeliske kyrkjene, og dei har etablert nettverk som samarbeider om å evangelisera og disippelgjera landet.
Det er grunn til å be om at denne prosessen held fram og styrkjer seg.

Filippinske kyrkjer sender ut misjonærar til land i heile verda gjennom PMA, Philippine Mission Agency. Dei støtta i 2010 3000 misjonærar i andre land og kulturar. Men viktigare er likevel den innsatsen som PMA gjer for å trena opp kristne som reiser til land som gjerne er lukka for kristen misjon (t.d. Saudi Arabia og andre golfstatar) for å jobba som "teltmakarar". I 2010 var det 500 000 slike misjonærar i funksjon. Be om Gud om å verna desse vitnene og gje dei visdom i måten dei går fram på i misjonsarbeidet sitt.

Andre bøneenmne
 • Be om politiske leiarar med rettsinn, gudsfrykt og moralsk integritet,  usjølviske, ærlege, ukorrupte og kloke kvinner og menn som tener folket og ikkje sin eigen karriere eller si eiga lommebok. Det er ein skandale at Asias mest kristne nasjon er den fjerde mest korrupte.
 • Be om at mange levande kristne engasjerer seg politisk slik at dei kan prega dei styrande institusjonane med ei kristen ånd og med kristne lovar og verdiar. 
 • Be om at landet må få ein ny fordelingspolitikk. 
 • Be om at det må bli jamnt slutt på korrupsjon, nepotisme, kameraderi og utsuging. Grådigheten mellom dei rike er endemisk. Be om at evangeliet skal bora seg inn i denne delen av befolkninga og forvandla dei til samfunnsansvarlege kvinner og menn som investerer rikdomen som i infrastruktur og arbeidsplassar til glede for vanlege folk. 
 • Landet er plaga av piratar som kaprar skip og kidnappar folk. Be Gud om å setja ein effektiv stoppar for denne kriminaliteten. 
 • Det trengst verkeleg ein stor jordreform på Filippinane. I dag er det godseigarar som eig jorda, og bøndene er leilendingar.  Be om at føydalismen skal ta slutt, og at bøndene kan bli sjølveigande. 
 • Be om at det vert gjort effektive tiltak for å verna befolkninga mot skadar i samband med tyfonar som trugar liv og ruinerer hus og eigedom.
 • Be om fred i alle regionar, og at marxistisk og muslimsk gerilja  legg ned våpna sine. 
 • Be om at den katolske kyrkja blir gjennomsyra av evangeliet, og at katolske kristne skal bli løyste frå gamle gudar og heidenske ritualer som dei praktiserer. Her er det mykje synkretisme og høg demonisk aktivitet. 
 • Det er mange nominelle kristne på Filippinane. Be om at desse må møte Jesus, få sanna syndene sine og bli fødde på nytt ved Den heilage ande, disippelgjort og utrusta til teneste.
 • Mange kristne les lite i Bibelen og desse vert gjerne fanga inn av nyreligiøs åndelegheit. Be om at sanninga må sigra over løgna, lyset over mørkret. 
 • Splittelse er vanleg i protestantiske kyrkjer. Be om at dei truande skal bli så inntekne av Kristi kjærleik at dette ikkje skjer. 
 • Be om at erfarne kristne stiller opp som mentorar for nye kristne slik at desse kan bli forsvarleg disippelgjort. Dette skjer i altfor liten grad. 
 • Be om at Gud reiser opp kristne kvinner og menn som tek leiaransvar i forsamlingane. Det trengst mange nye apostlar, evangelistar, profetar, hyrdar og lærarar. 

mandag 2. oktober 2017

Peru
Peru ligg like sør for ekvator, langs nordvestkysten av Sør-Amerika med kystlinje mot Stillehavet. Landet har eit flatemål på  1285216 km2, som er 4 gonger så stort som Noreg.
Folk flest bur langs kysten der dei driv fiske, handel og industri.  Værlaget her er tørt og fint. Lenger mot aust, vest for dei mektige Andesfjella,  ligg eit høgdeplatå. Der vert det drive jordbruk. Aust for Andesfjella er det tropsik regnskog. Der finn me kjeldene til den mektige Amasonfloden som renn gjennom heile Brasil, verdas mest vassførande elv. Størstedelen av Perus areal er å finna her.

Hovudstad: Lima

Peru er heimlandet til den vidgjetne inkakulturen. Denne vart knust av spanske concistadorar i 1533. Landet vart sjølvstendig i 1821. Etter mange år med militærdiktatur, vart landet demokratisk i 1980.
15 år med borgarkrig på 80 og 90-talet utarma landet, og det vil enno ta lang tid å byggja opp all øydelagt infrastruktur.  Over 70 000 vart drepne  i denne perioden, nesten 800 evangeliske pastorar leid martyrdøden.
Etter mange år med økonomisk nedgang, nyt dei no betre tider. Pilene peikar oppover, og folks levestandard betrar seg. Likevel lever store deler (40-50%) av befolkninga under fattigdomsgrensa. Korrupsjonen er plagsam stor også i dette landet, og militærutgiftene formidable.

Peruanarane lever av fiske, gruvedrift, jordbruk og turisme. Bøndene dyrkar gjerne kaffi, men mange stader er det kokainproduksjon dei satsar på. Gruveselskapa har drive grov undertrykking av folk og utarming av fols levekår.

Landet har 31 millionar innbyggjarar, og befolkninga er etnisk sett svært blanda. 50% er indianarar (flest Quechuar), nesten 32% er mestisar og 13,5% kvite.

Peru er eit katolsk land. Men den katolske kyrkja er i djup krise. Dei taper mange medlemmer til dei evangeliske kyrkjene, og elles er medlemsmassen splitta mellom liberalistar og tradisjonalister, og det er mykje religionsblanding.  25% ser på seg sjølve som kristne samstundes dei praktiserer gamle heidenske skikkar.

Over 10% av befolkninga er evangelisk kristne. I 1960 var denne prosenten berre 1 (78000).  Offisielt er det 3,4 millionar evangeliske der no, men kanskje er talet så høgt som 4 millionar.

Evangeliet har slått djupe røter mellom indianarane i dei enorme regnskogområda, og SIL/Wycliffe er tungt inne med bibeloversettingsprosjekt.  Men problema dei står overfor er store: Oljeselskap og andre kapitalistiske næringsinteresser er i ferd med å overta sotre områder og slik øydeleggja livsgrunnlaget for urbefolkninga.

 •  Det er grunn til å takka Gud for den veksten me har sett mellom dei evangelisk kristne. Men etter freden, er veksten  kraftig dempa. Be om at Den heilage ande må tenna elden på nytt hos dei truande, føra dei djupare inn i Guds ord, fostra dei til dedikerte disiplar, utrusta dei med himmelske gåver og senda dei ut for å dela evangeliet med dei unådde. 
 • Be om at kyrkjene skal finna og fostra nye leiarar som kan undervisa i Guds ord og inspirera folk til misjonale liv.
 • Takk også for den store vekkjinga blandt indianarane i landet. Det skuldast i stor grad at Wycliffe bibeloversetjarar gjennom dei siste tiåra han oversett Bibelen til mange av dei indianske minoritetsspråka i landet, m.a. quechua og aymara.
 • Be om at folk flest må få tilgang til Bibelen på sitt eige språk, at urfolka må få møta den treeininge Gud som dei einaste sanne Gud og Far, og at dei må snu ryggen til tomme avgudar og gamle magiske ritual. Trass i betydelege åndelege gjennombrot, er millionar av dei er framleis bundne til heidenske skikkar, gudar og gudinner.
 • Be om rettferdige, måtehaldne, kloke og gudfryktige politiske leiarar. 
 • Be om rikdomen i landet skal bli rettferdig fordelt.
 • Be om at Gud stoppar gruveselskapa når dei vert griske, korttenkte og kriminelle.
 • Be om at bøndene stoppar produksjon av kokablad og brukar åkrane sine til å dyrka god og næringsrik mat.
 • Be om einskap mellom dei truande, og ein felles strategi for å nå heile Peru med evangeliet.
 • Be om eit ærleg oppgjer og full forsoning mellom Quechuaindianarane og dei spansktalande. Historien er hjarteskjærande. 
 • Be om at store regnskogområder må fredast for aktivitetar frå multinasjonale selskap, og bevarast som gode leveområder for den indianske urbefolkninga. 
 • Be om samhald i familiane, og at mennene i landet skal vera trufaste mot konene sine, vera edrue  og leva som ansvarlege rollemodellar for barna sine. 
 • Be om at kristne radiosendingar på mange språk skal få mange lydarar, og at Guds ord i eteren må skapa levande tru hos folk.


søndag 1. oktober 2017

Paraguay

Paraguay ligg i Sør-Amerika , klemt inne mellom Brasil, Argentina og Bolivia. Det har ei utstrekning på 406 752 km2. Paraguayelva deler landet i to. Aust for elva er landet græderikt og velutvikla, medan landet i vest er tynt befolka og meir karrig.

Historie: Fri frå Spania i 1811. Parlamentarisk demokrati frå 1989.

Folketal: 7 millionar.
Landet har mykje vasskraft og billig arbeidskraft, noko som har lokka brasilianske investorar til landet. Men pga ein endemisk korrupsjon vegrar utlendingar flest seg for å gå inn med kapital.
Elles lever folk i stor grad av jordbruk og uregistrert sal. Den svarte økonomien er omfattande. I 2008 vart Paraguay stygt råka av finanskrisa, men frå 2012 snudde økonomien frå nedgang til oppgang.

96% mestisar (blanding av indianarar og europearar). Resten er immigrantar frå ulike land.
Hovudstad: Asuncion
Religion: 96, 3% er kristne. Vel 6% evangeliske. Resten tilhøyrer den romersk katolske kyrkja.

Den romersk katolske kyrkja med sin kraftige Mariakultus, er dominant. Folk flest blandar saman kristendom med element frå gamle religionar som rådde grunnen før spanjolane kom og påtvang befolkninga den katolske trua, og mange tilber gamle gudar parallelt med at dei er katolske kristne.  Her er det veldige åndelege festningsverk som berre kan brytast i bøn. 
Paraguay har aldri opplevd åndeleg oppvakning og gjennombrot for Guds rike, og svært få paraguayanarar kjenner Jesus personleg. 

Dei evangeliske kristne er i hovudsak etterkomarar etter innvandrargrupper, og dei er svært introverte. Her møter me menonittar og lutheranarar som snakkar tysk, pinsevener som snakkar brasilianske og ukrainsk, baptistar som snakkar ukrainsk, og koreansktalande presbyterianarar. Desse har vore lite misjonale, men i den siste tida har menonittane involvert seg i misjon i Chacoområdet i vest, og koreanarane har også starta nokre misjonstiltak

 • Be om gjennomgripande Jesusvekkjing i dei evangeliske kyrkjene, og at dei truande vert sanne kristne, fylte av Anden og brennande  Kristusvitner. 
 • Be om at dei skal bevega seg ut i samfunnet, bryta grenser og forkynna evangeliet for vanlege folk.  
 • Be om at den romersk katolske kyrkja skal bli reinsa frå avgudsdyrking, okkultisme og sakramentalisme, og at prestane der må forkynna Guds ord på ein rein og kraftfull måte. 
 • Be om at dei truande må gå saman for å leggja opp ein felles strategi med tanke på å nå ut til heile landet med evangeliet om Jesus
 • Be om at alle må få tilgang til Bibelen på hjartespråket sitt
 • Be om at Gud reinsar landet frå korrupsjon, uærlegdom, rus, hor og vald.
 • Be om foreldre for foreldrelause
 • Be om  rettferd for dei fattige
 • Be om politikarar som er rettskafne, kloke og gudfryktige.

Dagens unådde: Hui i Kina

Foto og tekst: joshuaproject.net   Hui er ei frontiergruppe. Dei tel vel 13 millionar menneske. 95,5% er muslimar. 0,01% er kristne (evangel...