lørdag 31. januar 2009

Pastor truga på livet i Saudi Arabia

Be om vern for Yemane Gebriel (Eritrea), pastor for den utanlandske undergrunnskyrkja i Riyadh, Saudi Arabia. Han har dei siste dagane vore truga på livet 3 gonger av det saudiske religionspolitiet mutawwa’in, og er no gått i dekning. Det er grunn til djup uro over situasjonen. I 2004 vart Tony Higgins, ein katolikk frå Irland, drepen i Riyadh av menn med maskinpistolar etter liknande trugsmål.

fredag 30. januar 2009

Tahoua-tuaregane i Niger

Folketal: 603,000
Språk: Tamajak
Religion: Islam
Evangeliske kristne: 0.00%
Status: Unådd
Tuaregane er som før nemnt delt opp i mange ulike stammer med noko ulikt morsmål. Dei er av berberisk opphav og flytta sørover frå Nord-Afrika for om lag 400 år sidan. I dag lever mange av dei med dyra sine på steppeområda mellom vest-Sahara og Sudan. Men stadig fleire slår seg ned som gardbrukarar, eller dei får seg ulike jobbar i dei store byane i Nigeria. Den store tørken som råka dei i 1972 har tvinga dei til nytenking når det gjeld næring, økonomi og livsopphald. Dei praktiserer ein svært moderat form for islam, og vert av andre muslimar rekna for å vera ganske lunka. Dei praktiserer okkulte seansar, og trollmenn er viktige i kulturen deira.

Bøn: "Herre, eg ber om at misjonorganisasjonar og kyrkjer skal høyra på ropet frå Tahoua-tuaregane i Niger, og gjera sitt ytste for å nå dei med ditt evangelium. Eg ser med glede fram til den dagen då det blir etablert ein sterk, vital, ekspansiv og levedyktig kyrkjelyd i dette folket. Lat det bli laga radioprogram på deira eige språk som når fram og inn til dei. Gjer deg til kjenne for dei gjennom draumar og visjonar, og rør ved dei med krafta i Den Heilage Ande. Løys dei frå islam, og frå den animismen som bind dei i mørkret under djevelens makt og din dom. Eg ynskjer å sjå desse menneska frelst og fri ved trua på Jesus Kristus. Tal til leiarane deira om ditt herrevelde, slik at dei anerkjenner deg som den sanne tuaregkongen. Lat riket ditt koma til dei, og lat din vilje skje mellom dei slik som han skjer i himmelen, og gjer dei ved tru og dåp til dine frelste barn, fulle av kjærleik til Jesus Kristus. Amen!"tirsdag 27. januar 2009

Heime hos Gud

Den vesle jenta med hjarteproblem som me bad for er no heime hos Gud. Ho døydde i natt etter den omfattande operasjonen ho var gjennom. Lat oss no be om styrke, håp og trøyst for foreldra og dei andre pårørande.

Arabiske beduinar i Negevøydemarka i grenseområda mellom Egypt, Israel og Jordan


Det er i fylgje Bethany World Prayer Center 933000 (1999) beduinar i grenseområdet mellom Israel, Egypt og Jordan. Dei er nomadar eller seminomadar, og lever med kamelane og geitene sine under svært tøffe vilkår. Språket deira kallast Bedawi, også kalla beduinarabisk. Dei er strenge sunnimuslimar.


Bøn: "God Far! Du som i di tid talte til beduinen Abraham, tal til beduinane i negevøydemarka og gjer ei pakt med dei som bygger på Jesu Kristi offer på Golgata. Løys dei frå den ånd som har bunde dei til islam gjennom mange hundre år. Send nokre av tenarane til dei for å dela Jesu kjærleik og nåde med dei, og reis opp trufaste menneske som kan gå i forbøn for dei og stå i gapet for dei. Eg ber om at du skal styrka, verna og oppmuntra dei ytterst få kristne beduinane som bur i Israel, fyll dei med Anden og utrust dei til å bringa evangeliet til frendane sine. Lat dei få nåde til å føra nokre av nøkkelpersonane i folket sitt til Jesus, slik at det kan eablerast ei sterk, vital og framgangsrik kyrkje i dette folket. Amen!"

mandag 26. januar 2009

Lampung Peminggir, Sumatra - Indonesia


Folketal: 837,000

Språk: Lampung Api

Religion: Islam

Evangeliske kristne: 0.00%

Lampung Peminggirfolket bur på sørkysten av Sumatra der dei dyrkar pepar og durra. Dei er eit stolt folkeferd med ein rik kultur, strengt muslimske, og heilt uberørte av evangeliet om Jesus.


Bøn: " Eg ber om frelse for Lampung Peminggirfolket. Aus Anden ut over dei, send dei ditt ord og gjer deg kjent for dei. Lat dette folket få oppleva din godleik på alle måtar. Gje dei dine gåver og hjelp dei å ta imot i tru. Amen."

søndag 25. januar 2009

Kirgisarane i Kirgisistan


Kirgisarane er etnisk delvis av tyrkisk og delvis av mongolsk opphav (etterkomarar av Dsjengis Kahn). Dei tel vel 3 millionar, og lever på verdas høgste fjellplatå der det kun er 60 snøfrie dagar i året. Tradisjonelt er dei nomadar, men i dag lever dei fleste i byar. Dei tek vel vare på kulturen sin som er svært rik både når det gjeld poesi, musikk og klesdraktar. Dei er stolte muslimar, men kombinerer islam med shamanisme, og når dei er sjuke går dei gjerne til ein shaman for å bli kurert. Dei er slik bundne til dei gudfientlege maktene med sterke band. Om nokre vert kristne, vert dei gjerne isolerte frå familiefellesskapet.
Kjelde: Bethany people profile

Bøn: "Gud Gud, Far i himmelen! Eg ber om at ordet ditt skal nå fram til kirgisarane og setja dei fri frå synda, døden og djevelens makt. Forløys du økonomi til å omsetja heile Bibelen til kirgis, og aus din Ande over folket slik at dei ser avviket sitt og synda si og søkjer å bli forsont med deg ved trua på Jesus. Gje dei som forkynner evangeliet for dei visdom, kjærleik og utrustning til å nå inn til hjarto deira og bryta ned dei åndelege barrierane som dei omgjev seg med. Hjelp misjnærane å finna dei områda i kultur, tradisjon og tankesett der det finst restar av di openberring frå lang tid tilbake. Eg ber om at dei som blir kristne festar djupe røter i Jesus og i Guds ord, blir fylte av Anden og står saman som ei levande, dynamisk og sterk nasjonal kyrkje som haustar inn sitt eige folk i Guds rike. Amen!"

lørdag 24. januar 2009

Ny forfølging i Iran

Iranske kristne opplever no ei ny bølge av arrestasjonar. Onsdag i denne veka vart truleg så mange som 50 kristne arresterte på fliere plassar i landet. Dette melder Compass Direct i ein rapport datert 23. januar. Jamal Ghalishorani, 49 og kona hans Nadereh Jamali som begge er kristne konvertittar, samt den armenske kristne Hamik Khachikian, vart arresterte i Teheran med få timars mellomrom. Kjeldene i Iran fortel at kristne vert arresterte kontinuerleg no. Før kom det i bølger, men no kan dei aldri meir kjenna seg trygge. Lat oss be om stor styrke for alle kristne i Iran, og lat oss be om at norske styresmakter skal revurdera avslaga til iranarane i Kristkyrkja på Stord og elles i landet.

fredag 23. januar 2009

Moorfolket i MauretaniaMoorfolket i Mauretania tel 2,6 millionar menneske. Alle som snakkar Hassaniyya som 1. språk er moor, same kva hudfarge dei har. Det finst både svarte og kvite moor. Dei kvite er overklasse. Dei har opphavet sitt hos dei arabiske berberane.
Moorfolket er nomadar og organiserer seg i stammer, klanar, underklanar og teltlag. Dei siste åra har dei stadig vore utsette for krig og åtak frå røvarar og bandittar. Dei er utrygge.
Moorfolket er et stolt folk som ser ned på andre. Dei er muslimar, og lever strengt etter Koranen, og er difor vanskelege å nå med evangeliet. Dei er for heilt unådde å rekna.

Bøn: " Herre Jesus Kristus, du som som auser Anden din ut over alt kjøt. Lat Han koma over moorfolket, og tal til dei gjennom draumar og visjonar. Demonstrer di makt for dei og gje dei otte for domen din og hunger etter ordet ditt og nåden din. Gje moorfolket hjarto som trur på deg og elskar deg. Bryt ned motstanden mot Jesus i dei, og gjer dei mottakelege for evangeliet. Reis opp ei sterk og myndig kyrkje i moorfolket som kan vera eit ljos for andre folk i Vest-Afrika. Amen"

torsdag 22. januar 2009

UsbekaraneDet er 20 millionar usbekarar i verda. 15 millionar lever i Usbekistan. Restene er stort sett å finna i nabolanda. Usbekarane er av tyrkisk opphav, og har vore under ulike okkupasjonsmakter heilt til 1991 då sovjetkommunismen fall og dei fekk sjølvstende. Dei er muslimar, men praktiserer ikkje religionen strengt. 0,04 % er kristne. Dei fleste er jordbrukarar (dyrkar bomull), men mange bur i byar og jobbar med andre ting. Det bye testamente pluss deler av GT er tilgjengeleg på usbek. Resten er under omsetjing. "Jesusfilmen" er også tilgjengeleg. Dei er under sterkt press frå islamistar som vil radikalisera det religiøse livet deira. Tida er difor inne for å forkynna evangeliet for usbekarane. Usbekarane legg stor vekt på draumar, og opplever dei som Guds tale.
Bøn: " Eg ber om at kristne usbekarar skal einast i arbeidet med å nå frendane sine med evangeliet, og eg ber Herre at du skal gå framfor tenarane dine og gjesta usbekarane med draumar og visjonar om Jesus. Gå imot djevelen og tving han til å gje frå seg herredøme over usbekarane. Gje dei Anden din slik at raskt tek i mot evangeliet og knyter seg til di kyrkje, og er med på å gjera denne kraftfull og ekspansiv. Gje visdom og styrke til alle misjonærar som jobbar for å nå usbekarane med evangeliet, og send ut nye arbeidarar til din haust. Eg ber om at usbekarane skal bli fanga av Jesu kjærleik og få oppleva fridomen ved å vera Guds kjære barn. Amen"


onsdag 21. januar 2009

Nara, EritreaFolketal: 108 000
Språk: Nara. Men alle snakkar også Tigri som er administrasjonsspråket i Eritrea.
Religion: Islam. Men dei fleste har liten kunnskap om innhaldet i Koranen, og fordi dei vart tvangsislamiserte på 1800-talet, har dei lite engasjement for islam.
Evangelisk kristne: 1,7%.
Narafolket bur i den sørvestlege delen av Eritrea, nord for Gashelva. Dei er negroide, i motsetning til fleirtalet i landet som er nubiske.
Narafolket lever av eit rikt variert jordbruk der dyrking av kat inngår som ein del av produksjonen. Nokre menn tygg også kat. Mennene er polygame. Det er lite kristen litteratur tilgjengeleg på naraspråket, og bibeloversetting er påkrevd. Kjelde: Adopt-a-people Clearinghouse

Bøn: "Herre Jesus, du som gav livet ditt for narafolket, send arbeidarar ut til din haust mellom dei, lat ordet ditt lyda for dei på deira eige språk og send Anden din for å forklara evangeliet for dei og blåsa ditt liv i dei. Utrust utsendingane dine med dine nådegåver, gje dei visdom og nåde til å lukkast i tenesta. Løys narafolket frå djevelens lenker og gjer dei til Guds frie barn ved trua på deg, du som er deira sjels gode hyrde. Eg ber om at det skal grunnleggjast ei levedyktig kristen kyrkje i narafolket som kan bringa frelse, liv, rettferd og von til dette folket. Herre miskunna deg over dei. Amen."
tirsdag 20. januar 2009

Rich Warren si bøn for Barak Obama


Let us pray.

Almighty God, our Father, everything we see and everything we can’t see exists because of you alone. It all comes from you. It all belongs to you. It all exists for your glory.

History is your story. The Scripture tells us, “Hear O Israel, the Lord is our God. The Lord is One.” And you are the compassionate and merciful one. And you are loving to everyone you have made.

Now, today, we rejoice not only in America’s peaceful transfer of power for the 44th time. We celebrate a hingepoint of history with the inauguration of our first African American president of the United States. We are so grateful to live in this land, a land of unequaled possibility, where the son of an African immigrant can rise to the highest level of our leadership. And we know today that Dr. King and a great cloud of witnesses are shouting in heaven.

Give to our new President, Barack Obama, the wisdom to lead us with humility, the courage to lead us with integrity, the compassion to lead us with generosity. Bless and protect him, his family, Vice President Biden, the cabinet, and every one of our freely elected leaders.

Help us, O God, to remember that we are Americans, united not by race, or religion, or blood, but to our commitment to freedom and justice for all. When we focus on ourselves, when we fight each other, when we forget you, forgive us. When we presume that our greatness and our prosperity is ours alone, forgive us. When we fail to treat our fellow human beings and all the earth with the respect that they deserve, forgive us. And as we face these difficult days ahead, may we have a new birth of clarity in our aims, responsibility in our actions, humility in our approaches, and civility in our attitudes, even when we differ.

Help us to share, to serve and to seek the common good of all. May all people of good will today join together to work for a more just, a more healthy and a more prosperous nation and a peaceful planet. And may we never forget that one day all nations and all people will stand accountable before you. We now commit our new president and his wife, Michelle and his daughters, Malia and Sasha, into your loving care.

I humbly ask this in the name of the one who changed my life, Yeshua, Isa, Jesus [Spanish pronunciation], Jesus, who taught us to pray:

“Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen."

Jente med hjarteproblem

Siste nytt: Jenta skal opererast kl 08.00 onsdag 21. januar.

Bøn: "Herre Jesus Kristus! Du som er barnas beste ven og som har teke på deg å verna liva deira, gje denne vesle jenta helsa attende og lat operasjonen i morgon lukkast. Hjelp kirurgane å gjera dei rette tinga slik at dei ikkje glippar eller feilvurderer. Herre, miskunna deg. Amen!"

Kristne iranske asylsøkjarar

To nye kristne iranske familiar har fått avslag på asylsøknadane sine. No er det 3 slike familiar i Kristkyrkja på Stord. Norske styresmakter tek ikkje trugsmåla som er retta mot denne gruppa alvorleg, men gjer alt dei kan for å bagatellisera fåremomenta.

Bøn: "Gode Gud og Far! Sjå i nåde til dei iranske familiane i Kristkyrkja på Stord og andre familiar som er i same situasjon. Fyll hjarto deira med tru, mot, håp og fred. Hjelp alle som jobbar med sakene deira å tenkja klårt og kreativt, og hjelp dei å finna fram til alle opplysningar som kan styrkja desse sakene slik at dei går gjennom til siger. Amen!"

I dag ber me for nepalesarane i Burma


I Burma lever 270 000 nepalesarar som flykta frå Nepal under revolusjonen der på 1950-talet. Dei bur i landsbyar, driv hovudsakleg med risproduksjon og lever enkle liv. Dei er tradisjonelle hinduar, og snakkar ein nepalisk dialekt som kallast Khas Kura. 1% av dei er kristne, 0,7% evangeliske. Kjelde: Adopt- A- People Clearinghouse


Bøn: "Far i himmelen, eg takkar deg for alle som jobbar for å gje evangeliet til nepalesarane i Burma. Fyll dei med kjærleik til folket og gje dei visdom og nåde slik at dei kan nå inn til dei med dei gode nyheitene om Jesus. Eg ber om at du skal oppmuntra dei få av folket som har overgjeva liva sine til deg. Fyll dei med din Ande, bygg dei saman og gjer dei til lysande vitne om Jesus i sitt eige folk. Så ber eg om at alt kristent radio og TV-arbeid retta mot denne gruppa skal lukkast. Opna du hjarto til desse menneska og til alle med styringsansvar i Burma. Set dette folket fri frå alle makter og mynder som held dei bundne til synda, døden og domen. Aus din Ande ut over dette folket og gje dei frelse og liv i overflod. Amen."

mandag 19. januar 2009

I dag ber me for Minafolket i India

Minafolket lever i dei nordvestre området av India, og tel meir enn 4 millionar menneske. Dei driv for det meste jordbruk, men vinningskriminalitet er vanleg. Alt for mange av dei er tjuvar og røvarar. Dei har ein tvilsam seksualmoral der brør i stor grad har tilgang til kvarandre sine koner. Det er høg grad av analfabetisme i dette folket, og dermed manglande kunnskapar m.a. om helsespørsmål. Tuberkolose er av den grunn ein vanleg dødsårsak. Dei snakkar hindi og er hinduar. Fattigdomen er stor.


Bøn: "Herre Jesus! Ta deg av minafolket, send ditt ord og din Heilage Ande til dei og løys dei frå synda og djevelens makt. Du er Guds lam som bar bort verdas synd, og du er ei soning, ikkje berre for våre synder, men for alle i heile verda. Reins kulturen frå syndige tradisjonar, fyll minafolket med din kjærleik og lat dei skina som diamantar for dei andre folka i India. Skap tru på deg i hjarto deira og bli deira konge og Gud. Amen!"

søndag 18. januar 2009

Bønesvar

Den unge kvinna med ryggproblem er vorten bra. Takk til Jesus.

Hjarteoperasjon

Ei lita jente skal ha ein stor hjarteoperasjon i morgon, mandag 19. januar. Be om at den skal bli vellukka.

torsdag 15. januar 2009

Ung kvinne med smertefulle utslett

Be om helbredelse for en ung kvinne på 18 som har fått noen smertefulle røde utslett over hele kroppen.

onsdag 14. januar 2009

Bøn for nyfrelst ektepar i Kathuly, Bangla Desh, og for nokre andre ting

Ismael Sheikh (70) og kona Rahima Khatun (55) frå Kathuly i Bangla Desh vart døypte
9. november. Dei er dei første kristne i denne landsbyen. No har dei muslimske naboane krevd av sønene deira at dei kastar foreldra ut or heimen, elles vil ikkje barna deira igjen få høve til å gifta seg, melder Compass Direct i dag. "Dei har ikkje rett til å bu Kathuly lenger sidan dei ikkje er muslimar," seier desse naboane. Det eldre ekteparet bur no i eit skur. "Eg har fått frelse i Jesus," seier Sheik. "Hos han finn eg ly og mat. Eg er reide til å møta døden enten det er gjennom sjukdom eller ved åtak frå mine muslimske naboar, men eg går aldri tilbake til islam."

Lat oss be for Ishmael Sheikh og Rahmina Khatun, at Gud held dei oppe og gjev dei eit støttande fellesskap.


Voice of the Martyrs i Canada har i dag følgjande bøneemner:
* Be om at den nye antiomvendingslova på Sri Lanka vert stoppa.
* Be om vern for dei kristne i Karnataka som no vender attende til byane sine etter å ha rømt frå forfylginga i september.
* Be for pastor Kerkar i Kasakhstan som nektar å betala ilagt bot for å ha leida ei gudsteneste utan tillating frå styresmaktene. Be om underhald for han ettersom han er blitt sparka frå jobben sin, og be om at den nye urimelege religionslova i landet ikkje vert vedteken.
* Be om at Gud stoppar den nye religionslova i Kirgisistan som vil forby spreiing av evangeliet og systematisk religiøs opplæring av barn.

søndag 11. januar 2009

Israel og palestinarane


Verdsopinionen rasar mot Israel. Men me som kristne er kalla til å trøysta, velsigna og be for Israel og det jødiske folket. Forslag til bøn:

"Herre, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud! Gje Israel det vern som nasjonen treng. Hald auga med fiendane deira og gjer desse maktlause i kampen for å øydeleggja landet og folket som du elskar. GJE ISRAEL FRED INNAFOR TRYGGE GRENSER FASTSETTE AV DEG I DITT RÅD. Samla folket ditt i det heilage landet og gje dei di frelse. Aus din Ande ut over nasjonen, gje folket sann omvending, reins dei frå all synd ved trua på Jesus og lat dei bli til velsigning for alle nasjonar. Lat tankane deira bli fanga av ditt ord, og løys dei frå tendensen til isolasjonisme og eksklusivitet. Trøyst dei som sørgjer, og læk dei som er skada og treumatiserte.

Ta bort hatet frå palestinarane sine hjarto, og fang dei inn i din kjærleik. Kom til dei som den frelsar du er for dei, rør ved dei og før dei inn i eit rett høve til deg. Lat riket ditt koma og viljen din skje mellom palestinarane, og lat dei bli eit folk som velsignar Israel og som haustar velsigning frå Israel. Gje dei sivile vern i krigen, læk dei skada og dei treumatiserte. Amen."

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...