onsdag 24. oktober 2018

Sierra Leone

Sierra Leone er eit land med vel 6 millionar innbyggjarar. Hovudstaden er Freetown med omlag 1 million menneske. Landet var heimsøkt av ein fælsleg borgarkrig frå 1991 til 2002 med mange titusen drepne og 2 millionar som vart drivne på flukt. Krigen handla om kontrollen over gull og diamantgruver, og retten til dei mange andre rike naturressursane i landet. Det er ironisk, men eitt av dei rikaste landa i verda med tanke på naturressursar vart det fattigaste av alle pga menneske sin dårskap og vondskap. FN intervenerte med britiske styrkar i 2002 og fekk slutt på denne utarmande krigen, og etter den tid har økonomien gått framover.

Landet vart i utgangspunktet skipa i 1797 av frigjevne slavar frå Amerika. Dei fleste innbyggjarane er muslimar. Berre 13% er kristne. Om lag like mange er animistar. Kristen misjon vert i hovudsak driven i den siste gruppa, sjølv om muslimane også syner seg mottakelege.

Mange innflytelsesrike menneske er med i okkulte grupper som spreier vondskap og grådigskap.

Landet var tungt råka av ebolaepedemien for nokre år sidan, og dessutan er malaria og HIV eit stort problem.

Gode Far! Sjå i nåde til Sierra Leone. Må riket ditt koma og viljen din råda i dette landet, og namnet og ordet ditt bli akta høgt og få makt i heile nasjonen. Løys folk frå djevelens makt og frå islams og okkultismens lenker. Takk Jesus at du vann over alle vonde makter på krossen, takk at det er siger, tilgjeving og evig liv i deg for alle Sierra Leones innbyggjarar. Reis opp og utrust kyrkja di i landet, og utrust henne til å fordriva vantru og synd og vera eit lys som sigrar over mørkret. Gjer dine disiplar modige og stolte, og gje dei evne til å tola motstand og forfølging. I Jesu namn! Amen!


Dagens unådde folk: Muong frå Vietnam

Dette er ei stor folkegruppe i tidlegare Nord-Vietnam med 1 404 000 medlemmer. Dei snakkar sitt eige språk, og er animistar. Sidan kommunistane overtok makta i Vietnam på 70-talet har muongane opplevd enorme endringar i og med at dei har bevega seg frå eit føydalsamfunn til eit sosialisme. Dei har gjennom historia levd i eit aristokratisk system der den absolutte makta låg hos hovdingen. Slik er det ikkje lenger.

Gode pappa! Du er så inderleg glad i desse muongane, og noko av det unike i deg har du lagt ned i dei. Me ber deg, gjer deg til kjenne for dei på mange ulike måtar. Tal til dei gjennom naturen og gjennom draumar og syner som du let dei få. Send apostlar til dei for å etablera eit bruhovud for ditt rike inn i til dette folket. Bryt djevelens makt og herredøme over dei. Me berre sannar at Jesus Kristus er den einaste rettkomne Herren over muongfolket, og dei skal alle bøya kne for Han og sanna til Gud vår Fars ære at Jesus Kristus er Herre!


fredag 19. oktober 2018

Saudi Arabia

Saudi Arabia er i sterkt fokus desse dagane etter at eksiljournalist Jamal Kashoggi vart drepen i det saudiske konsulatet i Istanbul for to veker sidan. Det synest ganske klårt at ordren om drapet kom frå den mektige prinsen i landet, Mohammad bin Salman. Kashoggi har skrive svært kritiske artiklar i Washington Post mot regimet i hovudstaden Riyadh.

Dette landet står for 25% av verdas oljeproduksjon, og er strategisk plassert i Midt-Austen. Av den grunn har USA gjennom mange lagt stor vekt på å vera ein alliert med dei. Mordet på Kashoggi set dette venskapet på prøve.

Folketal: 28 571 000. Immigrantar (arbeidsinnvandrarar) utgjer 37% av befolkninga. Landet har ei utstrekning på 2 240 000 km2, i det store og heile eit veldig ørkenområde.

Saudi Arabia er islams heimland og festningsverk. Det var her Muhammed budde, fekk openberringane sine, forkynte og starta sverdmisjonen sin. Kongen i Saudi Arabia ser det som sitt store oppdrag å verna dei heilage byane Mekka og Medina, og å fremja islams sak i verda.

Landet er eit eineveldig monarki, og blir styrt diktaturisk av familien Saud.
På 1700-talet aksepterte kongen wahabbismen som den rette tolkninga av islam. Wahabbismen er prega av svært strenge reglar, og Saudi Arabia bruker i dag store summar for å spreia denne ekstreme islamversjonen over heile verda.

5,43% av befolkninga er kristne, men dei er i hovudsak utlendingar.

Det er ganske vasstette skott mellom framandarbeidarar og den innfødde befolkninga, og alle former for kristen misjon er strengt forbode og blir straffa hardt. Gjerne med mange hundre piskeslag, og saudiarabarar som kjem til tru og blir oppdaga, blir avretta. Likevel skjer akkurat det i aukande grad. Det er eit mirakel.

I dette landet eksisterer ikkje menneskerettane i det heile tatt. Etter Nord Korea ligg landet som nr 2 på verstinglista til Opne Dørar over land som forfølger kristne.

Landet fører i desse dagar ein nådelaus og brutal   krig i Jemen, og blokkaden av landet gjev årsak til ein svoltkatastrofe som verda ikkje har sett sidan Biafrakrigen i Nigeria på 70-talet. Bilete av radmagre og utsvelta barn er enno en gong å sjå på TV-skjermane våre. Men no er det ingen Elias Berge som kjem barna til hjelp.

Men Jesus er likevel i Saudi Arabia og gjer sine gjerningar i det stille. Kristne "muslimar" opererer som løynde Kristusagentar i landet, og dei er å finna i Mekka under den årlege pilgrimsreisa. Dei går saman med dei andre pilgrimane rundt kabasteinen, og med profetisk innsikt ber dei stille for folk i Jesu namn, og der i islams sentralheilagdom vert menneske frelst frå sine synder og lækte for sine sjukdomar. Dette kan me lesa om i Tom Doyle si bok "Drømmer og syner" som kom ut for 3-4 år sidan. Tom Doyle har skrive tre bøker om kva Jesus held på med i Midt-Austen for tida, og dei bør lesast av alle.

Kjære Herre Jesus Kristus, kongen over kongane og Herren over herrane på jorda. Ditt rike står gjennom alle tide, og ditt herredøme varer frå slekt til slekt. Takk for det du gjer i dag i Saudi Arabia, dette landet som Satan har som festningsverk for sitt religiøse hovmot. Me prisar og takkar deg fordi du er større enn djevelen både i makt og kløkt, og du gjer dine gjerning i dette landet gjennom folk som stille hevdar ditt ord og som let seg fylla av din Ande. Me ber deg om at evangeliet skal spreia seg som ein grasbrann frå hjarta til hjarta til heile landet står i fyr og flamme for deg. Hald di vernande hand over venene dine, gjer dei kloke som slangar og einfelde som duer, og må Andens mektige kraft og nåde renna ut frå dei og skapa liv i døde og tørre ørkenhjarto. 
Herre Jesus, du som bar bort verdas synd, må frukta av din død og di oppstode blir alle saudiarar til del. Må dei sjå at du er den sanne Gud som levde, døydde og stod opp for å gje dei evig frelse som ei gåve. Riv ned alle tankebygningar i dette landet som reiser seg mot kunnskapen om deg, lat dei berre smuldra bort og leggjast på historias søppelhaug. Må lyset frå ditt ansikt gjennomlysa alle menneske i Saudi Arabia, også kongefamilien, og avsløra og avdekka alle dei løgnene som dei i dag byggjer liva sine på og som fører dei mot evig fortaping og dom. Herre Jesus, miskunna deg over Saudi Arabia, i ditt mektige namn, amen!


onsdag 17. oktober 2018

Rwanda

Rwanda ligg i hjarta av Afrika. Det bur 12 millionar menneske i landet fordelt på 12 folkegrupper som snakkar 5 ulike språk. 90% av befolkninga tilhøyrer ei kristen kyrkje, 26,9% er evangeliske medan resten tilhøyrer den romersk katolske kyrkja. Den massive aust-afrikanske evangelsike vekkjinga som braut ut i 1930, og som varer enno, starta i Rwanda.

Landet vart heimsøkt av ein fælsleg folkemord i 1994 då hutustamma på 100 dagar slakta ned 800000 tutsiar. Over 1 millon menneske flykta til nabolanda. Ein kan berre undrast over at slikt kan skje i eit land med ein så stor prosent kristne, og kan berre forklarast ut frå overfladisk tru og demonisk aktivitet. Men dette er me så visst ikkje ukjende med i Europa heller.

Etter folkemordet har økonomien gått rett oppover i Rwanda. Den er ein av dei raskast veksande i Afrika.
Den evangeliske rørsla har også skote fart etter 1994,  ikkje minst pga at den katolske kyrkja i stor grad svikta i kampen for rettferd under massakrane.


Politisk må me sjå på Rwanda i dag som eit vlefungerande diktatur. President Paul Kagama har nærast uinnskrenka makt.

Dette året har gjeve mange evangeliske kyrkjer store vanskar. 700 av dei er blitt stengde ned og forbodne fordi styresmaktene meiner pastorane deira har for lite utdanning. No krev dei minst ein bachelorgrad i religiøse studier for å kunna tenestegjera i ei kyrkje. Styresmaktene meiner at det blir for lett å skipa kyrkjelydar, og at det også blir for mykje heimastrikka kristendom. Dette har i særleg grad gått ut over små pinsekyrkjer. Leiaren for dei, Bosco Nsabimana undrar seg på kvifor styresmaktene ikkje også stenger ned nattklubbar og barar (www.dagen.no, 15.juli 2018). Det er vanskeleg å sjå på dette som noko anna ein del av djevelens kamp mot Guds rike.

Gode Gud og Far! Velsign kyrkja di i Rwanda. Lat dei få følgja deg som trufaste disiplar, vera lys og salt i samfunnet uansett kva kår dei må finna seg i å leva under. Utrust dei med din kjærleik, med profetiske gåver og med Andens mektige eld. Må sann vekking gripa heile landet og fordriva djevelen frå sjelene. Må ditt lys fløyma over folka og Anden din bli aust ut over alle menneske, slik du har lova. Hald auga med motstandarane, og gje dine tenarar å forkynna ordet ditt med frimot, og rekk du ut di hand slik at under og teikn skjer i din tenar Jesu Kristi namn. Fyll dei truande med visdom, gje dei ein bibelfundert kristendom, og lat ingen kunna motså den innsikt du gjev dei. Vern dei mot uheldige og tåpelege avvik, og bevar dei i moralsk og dogmatisk reinleik. Me ber i Jesu namn, amen! 


mandag 15. oktober 2018

Russland III. Minoritetsgrupper

Det var i 2010 78 heilt unådde folkegrupper i Russland. Til saman er det snakk om 13 millionar menneske. Institutt for Bibeloversetting (IBT), med hovudkontor i Moskva, har ansvaret for 45 pågåande bibeloversettingar. Les meir om dette instituttet på heimesida deira: http://ibt.org.ru/en.

Det er 17 millionar muslimar i Russland. Dei aukar i tal, medan russarane minkar. Rundt neste århundreskifte kan muslimane vera i fleirtal. Då er det viktig at dei kjenner Jesus og har vendt seg til han.

Det er framleis 250 000 jødar i Russland. 10 000 av dei er messianske.

Av alle sigøynarane i Russland er 5% evangelisk kristne.

Ingen har nokon nådd dei 1 million kinesarane i dette riket med evangeliet.

16,5 millionar russarar lever som minoritetar i nasjonar som før var ein del av Sovjetunionen, men som vart sjølvstendige rundt 1990.

Gode Gud og Far! Du sende Sonen din til verda for å frelsa alle menneske og opplysa dei med ditt ord og din Ande. Me ber om at alle Bibelen skal bli omsett til alle levande språk i Russland, slik at ditt gode lys kan skina for alle i dette veldige riket. Gje IBT alt dei treng for å kunna fullføra den veldige oppgåva dei har påteke seg. Må alle som i dag bøyer seg for Allah, måtta bøya seg for Jesus og sanna at det er Han som er Herre, til di ære. Gje alle jødar i Russland ei djup forståing av at Jesus er deira Messias, bøya seg for han og ta imot frelse ved tru utan gjerningar. Må Andens eld fanga inn alle sigøynarar, slik han gjer andre plassar i Europa. Send arbeidarar ut til din haust mellom dei russiske kinesarane, og me ber om at alle russarar som lever i diaspora skal få eit møte med den levande Jesus, slik at dei ikkje berre har ein kristen religion, men at dei kjenner deg, den einaste sanne og levande Gud, og Han du sende, den krossfeste og oppstadne Jesus Kristus. Amen!

søndag 14. oktober 2018

Pastor Andrew Brunson er sett fri etter meir enn to år i tyrkisk fangeskap

Image result for andrew brunson
I går kom Andrew Brunson attende til USA etter over to år i tyrkisk fengsel og husarrest. For ikkje å mista heile fjeset, dømde tyrkisk høgsterett han til noko over 3 års fengsel og spionasje og terrorplanlegging (det er ei strafferame på 35 år for slikt i Tyrkia), men sidan han alt hadde opphalde seg så lenge i fengsel og oppført seg så fint, vart han sett fri. Soning fullført, sa tyrkisk høgsterett, og fekk slik løyst den diplomatiske konflikten mellom USA og Tyrkia, ein konflikt som har råka Tyrkia massivt økonomisk. Lat oss takka Gud for at dette marerittet er over for Andrew Brunson, familien og kyrkjelyden han har bygd opp og er pastor for i Izmir. Framtida hans er ukjent for meg. Det er også grunn til å takka Donald Trump for hans faste måte å handtera denne saka på. 

Gode Gud og Far! Takk at Andrew Brunson no er ein fri mann. Me ber om at du skal hjelpa han og familien til å koma til hektene att, og syna dei kor din veg for dei går vidare. Me ber også om at du held di gode hand over kyrkja i Izmir, at du lækjer og fornyar henne ved din Heilage ande og ditt gode ord. Amen! 

Russland 2

Etter at kommunismen, jernteppet og Sovejtunionen kollapsa i 1991, fekk den ortodokse kyrkja ein renessanse, kyrkjene vart pussa opp og gudstenestene reetablert, og talet på ateistar er blitt meir enn halvert etter den tid. Samstundes gjekk mange evangeliske kyrkjer tungt inn med misjon i Russland, og talet på slike kyrkjer har dobla seg, og medlemstalet tredobla seg (2010). Bibelmisjonen tok seg også kraftig opp, og det vart sett i gong ei mengd med bibeloversettingsprogram, særleg i Kaukasusområdet der språkrikdomen er stor. Men pionertida har teke slutt, og veksten har stagnert.

Lat oss be:

Gode Gud og Far! Størstedelen av det russiske folket lever enno i sine synder, og dei kjenner ikkje deg og den frelsesgåva du har gjeve menneskeætta gjennom Jesus. Må din Ande kvila sterkt over kyrkja di i Russland og utrusta og inspirera russiske kristne til å disippelgjera sine eigne landsmenn over heile dette veldige riket. Å Herre Jesus, du som tok bort verdas synd med ditt fullkomen offer, må ditt Ord bli forkynt med kraft over heile Russland, og frukta av ditt offer bli alle russarar til del. Me ber i ditt eige namn. Amen!



fredag 12. oktober 2018

Russland I

Dei næraste dagane skal me be spesielt for Russland.
Russland er med sine 22 millionar km2 verdas største land i flatemål.
Folketalet er ca. 142 250 000. Hovudstad: Moskva (10,5 millionar)
85% av befolkninga er russarar, 3,7% tatarar, 1,4% ukrainarar, 1% tsjetsjenarar og det er mange andre mindre folkegrupper, særleg i Kaukasusområdet.
Religion: 10-15% er praktiserande ortodokse. Men det er ei stor gruppe nominelle ortodokse og mange  ikkje-religiøse. 10% av befolkninga er muslimar, og islam er den fortaste veksande religionen. Det er 1,6 millonar evangeliske kristne i Russland.

Russland har ein rik kulturhistorie, og landet har fostra store kunstnarar innafor alle kulturområder.
Den politiske historia har vore prega av meir eller mindre tyranniske herskarar. I ein særstilling står kommunisttida frå revolusjonen i 1917 til Sovjetunionen kollapsa i 1989. I denne perioden vart kyrkja forfølgd på det mest brutale, og prestar og pastorar vart fengsla, depoterte og mange møtte ein tidleg død i tvangsarbeidsleirar. Nokre vart regulert avretta.

I dag er Russland styrt av Vladimir Putin som fungerer mest som ein tsar (keisar) frå førkommunistisk tid som effektivt undertrykkjer all opposisjon.  Han er ein hauk som rustar opp landet, og han fører ein aggressiv utanrikspolitikk med anektering av Krim, støtte til opprørarar i Dombas og eit sterkt nærvær i Syria.

Russland er i dag i alvorleg konflikt med Vesten pga hissige dataåtak mot vestlege land, innblanding i demokratiske val og giftdrap av avhopparar.

Det store landet har enorme naturrikdomar som matjord, mineraler, olje og gass og vide skogar og nokre av verdas lengste elvar. Landet er rikt, men rikdomen er svært skeivt fordelt. Venskap, kjennskap, nepotisme, korrupsjon og mafiaverksemd fører til at pengene hamnar på få hender, og det ser ut til at store verdiar går direkte inn på Putin sin eigen bankkonto.

Gode Gud! Me ber i dag for kyrkja i Russland. Forny henne gjennom ditt gode ord. Må alle prestar og forkynnarar leva sanne kristenliv i tru og omvending, og vera salva av din Ande til å kunngjera fridom til dei som er fanga av demoniske krefter, gje blinde synet attende og til å forkynna evangeliets rikdom for dei fattige. Må ordet ditt få makt over russiske sinn, og setja folket fri frå synd og alle dei negative følgjer synda har i folkelivet og politikken. Reis opp kyrkja di til å bli ein lysande by på eit fjell, ein by som ikkje kan skjulast, ein by der folk kan finna deg som Far, Jesus som frelsar og Den heilage ande som trøyster, hjelpar og ven. Amen!


tirsdag 9. oktober 2018

Romania

Image result for romaniaRomania grensar til Svartehavet, Bulgaria, Serbia, Ungarn, Ukraina og Moldova. Areal: 238 391 km2. Folketal: Rundt 20 mill. Folketalsutvikling: Negativ (-0,4%). Religion: Rumensk ortodoks kristendom. Hovudstad: Bukuresti med 1,9 millionar innbyggjarar.

Romania var i antikken befolka av romarar (difor Romania), og rumensk språk har latinske røter. 86% er rumenarar, 6,6% ungararar og 3,8% sigøynarar.

Etter 2.verdskrigen vart Romania okkupert av Sovjetunionen tvinga inn under kommunismen. Den økonomiske utviklinga under kommunismen var katastrofal, og juletider 1989 fall regimet. Romania har i dag representativt demokrati med fleirpartisystem.

Frå naturens side er Romania rikt med store jordbruksområder med framifrå matjord.  Likevel er fattigdomen stor mange stader, og i byane kryr det av gatebarn som ingen tek seg av. Mange lever simple liv under gatenivå der dei går under av stoffmisbruk og infeksjonssjukdomar.

Landet vart medlem av EU i 2007, og etter det har økonomien betra seg kraftig. Men korrupsjonen er eit massivt problem den dag i dag.

Under kommunismen vart kristne kraftig forfølgde. Bøkene til den berømte lutherske presten Richard Wurmbrand fortel alt om dette. Wurmbrand sjølv sat 14 år i fengsel for sitt kristne engasjement.

I dag er det religionsfridom. 87% er reknar seg som kristne i kraft av sitt medlemskap i den ortodokse kyrkja. Elles er 6,64% prostestantar og 5,8% romerks katolske (alt tal frå 2010, men det gjev ein peikepinn). Dei evangeliske og karismatiske kristne opplever ein årleg vekst på 2-3%. Det er solid.

Romania er den nasjonen i Europa som idag er mest open for Gud og det kristne evangelium. Det var i 2010 6000 evangeliske kyrkjelydar i Romania. Desse har som mål å få planta nye kyrkjelydar i kvar einaste by og tettstad i landet. Dei jobbar målretta med det.

Landet lid under eit stort og utarmande rusproblem, det har Europas høgaste abortrate med 3-4 abortar for kvart fødde barn, arbeidsløysa er skyhøg, dei politiske leiarane inkompetente og det trengst eit kjempeløft for å få helsevesenet, skulesystemet og det juridiske apparatet med domstolar og påtalemyndighet opp og gå.


Me takkar deg Gud for den openheit for deg du har skapt i Romania, og for den enorme iveren for evangeliet om Jesus som dei evangelisk truande syner. 
Takk for alle nye kristne, og me ber om at dei skal bli forsvarleg disippelgjort.
Me ber om ein gjennomgripande nasjonal vekkelse i dette landet, og at land og folk skal bli lækt for sin djupe skade.
Sjå i nåde til alle barn som lever på gata, og send ansvarlege vaksne for å dra omsorg for desse. Me ber om ei radikalt endra innstilling til gatebarn. 
Me ber om at rumenske kvinner skal slutta å bruka abort som "prevensjon", og at rumenarane skal lære seg å leva reint seksuelt og gå på dine vegar i så måte.
Me ber om at du skal velsigna Romania med kompetente politiske leiarar med høg moralsk karakter
Me ber om nytt liv og vekkjing i den ortodokse kyrkja.
Me ber om einskap mellom dei evangelisk kristne i landet.
Me ber om at kyrkja skal velsignast med gode og kloke leiarar.
Me ber om at Bibelen skal bli distribuert og lest av alle truande





Leah Sharibu (15) og to hjelpearbeidarar i Jos i Nigeria kan bli drepen om ei veke

Den kristne 15-åringen Leah Sharibu frå delstaten Jos i Nigeria vart kidnappa av Boko Haram 19. februar i år saman med 109 andre og to hjelpearbeidarar frå Raudekrossen. 104 muslimske jenter vart sett fri, fem jenter er drepne, og Leah Sharibu og hjelparbeidarane vil bli drepne om ei veke om ikkje nigerianske styresmakter betalar løysepengar for dei.

Gode Far! Me ber om at du i Jesu namn skal stoppa Boko Haram i deira vonde planar. Må dei bli til skamme og rista av redsle og brått snu seg bort i skam (Salme 6,11). Du er ein Gud som set fangar fri, så me ber om fridom for Leah Sharibu og desse to hjelpearbeidarane! Amen!

Er fengselsmarerittet over for Asia Bibi?

Asia Bibi. Foto: Voice of the Martyrs Canada

I 2009 vart den kristne pakistanske fembarnsmora dømt til døden for blasfemiske uttalelsar mot profeten Muhammed. Blasfemilovene er eit stort problem for folk i dette landet. Særleg for minoritetar. Dersom nokon ønskjer å skada andre, kan dei anklaga dei for blasfemi, og då er det lett å få dei arresterte og dømde. 

Asia Bibi vart dømd til døden etter at to muslimse kvinner anklaga henne for blasfemi etter ein krangel ved ein vasspost. Dei meinte at Asia Bibi ikkje hadde rett til å bruka denne vassposten sidan ho som kristen gjorde vatnet der ureint. Pakistan er ein skikkeleg apartheidstat. 

I alle fall, etter dette har dama sete ni år i fengsel og venta på at dødsdomen skulle bli fullbyrda. Fleire politikarar har forstått galskapen i dette og vilje setja henne fri. Dei er blitt skotne og drepne.

I går var det ny høyring i pakistansk høgsterett om saka. Det er fatta ei beslutning, men den er ikkje offentleggjort. Det KAN tyda på at ho vert sett fri, men at dommarane ventar på ei lageleg tid for å forkynna avgjerda. 

Blir Asia Bibi sett fri, må ho ut av landet fortare enn svint. Det er meir enn nok folk i Pakistan som står klar for å ta livet av henne. Det vil, etter deira førestellingar, gje dei garantert plass i Paradis. 

Herre, me ber om at du skal gje høgsterettsdomarane i Pakistan det motet som skal til for å forkynna ein eventuell frigjevingsdom. Så ber me om at du skal gje Asia Bibi det vern ho treng når ho kjem ut frå fengslet, og hjelpa henne ut av landet og i sikkerhet. 

mandag 8. oktober 2018

Ny rettshøyring for Andrew Brunson 12.oktober

Denne saka er henta frå Stefanusalliansen si forbønsteneste.

Den amerikanske pastoren Andrew Brunson (50) møter til sin fjerde rettshøring fredag 12. oktober.

Brunson har sittet i fengsel og husarrest siden oktober 2016, anklaget for spionasje og å ha forbindelser til terrororganisasjoner. Det finnes ingen konkrete bevis mot ham, anklagene bygger på utsagn fra anonyme vitner. Brunson selv nekter for at anklagene er sanne. Hvis han blir dømt, kan han få 35 års fengsel.

Andrew Brunson er blitt en brikke i det politiske spillet mellom Tyrkia og USA. President Erdogan sier at Brunsons skjebne er i hendene på et uavhengig rettsvesen. Samtidig har han sagt at han vil løslate Brunson i bytte mot Fethullah Gülen, som bor i USA. Fethullah Gülen er mannens som er mistenkt for å stå bak det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia i 2016. Som en respons på rettssaken mot Brunson har USA innført sanksjoner mot Tyrkia, noe som har påvirket Tyrkias økonomi.

- Be om styrke for Andrew Brunson i den kommende rettshøringen.
- Be for helsen hans.
- Be om at retten skal dømme etter sakens fakta og ikke etter politiske føringer.
- Be om frifinnelse.
- Be om visdom for amerikanske myndigheter i bestrebelsene for å få satt ham fri.


Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten (Stefanusalliansen)

Auka forfølging av kristne i Iran


Arrestasjonane er fleire, klagemåla meir direkte og straffene strengare. Lenga har det vore slik at kristne i Iran er blitt dømt for å ha truga rikstryggleiken. No er tida forbi for den slags absurditetar, ser det ut for. Mission Network News melder i dag (8.oktober)  at no vert kristne rett og slett dømde for å vedkjenna seg til Jesus Kristus som Herre, og for å ha Bibelen som den høgaste autoriteten for kva dei skal tru og korleis dei skal leva. Den 18. august appellerte Amnesty International til umiddelbar aksjon til støtte for fire kristne som tilsaman er dømde til 45 år i fengsel. Dei fire er Victor Bet Tamraz, Amin Ashfar Naderi, Kavyian Fallah Mohammadi og Hadi Asghari (bilete). 

I tillegg til tunge fengselsstraffer blir kristne i stor grad nekta utdanning, det blir lagt ekstra press på familiar til kristne som har flykta frå landet og mange Jesustruande får problemer med å få seg arbeid.
Kvifor skjer dette? Fordi Guds rike går fram med rekordfart i dette shiamuslimske landet. I 1987 var det i følgje Operation World om lag 500 evangeliske kristne i landet. I 2014 var talet ein plass mellom 300 og 700 000. Det er vanskeleg å vurdera dette nøyaktig då kyrkja i 1994 fekk styresmaktene sitt blikk retta mot seg. Mange kyrkjeleiarar vart då arresterte, tre vart avretta og kyrkja gjekk «under jorda». Etter den tid har det teke heilt av. Den årlege kyrkjeveksten er no på 19,2% (den høgaste i verda), og held det fram slik, vil det i 2020 vera ein million evangeliske kristne i landet. Styresmaktene har no fått panikk, og det er forklaringa på kvifor forfølginga no blir intensivert.
Gode Gud, himmelske Far! Enno ein gong ber med for våre kristne søsken i Iran. Me takka deg for det store verket du er i ferd med å fullføra i dette landet. No ber me om at du skal gje dei truande masse frimot slik at dei uredde vitnar og forkynner om Jesus for sine medborgarar, at du leier dei slik at dei ikkje kjem i vanskelege situasjonar, at kyrkjelydane får tilgang på nok biblar, at du reiser opp mange nok leiarar med innsikt i Guds ord, som forkynner og lever rett etter Ordet ditt og som har den naudsynte utrustning og kraft over liva sine. Ver nær alle som sit i fengsel. Bruk dei mektig til å fremja ditt rike mellom medfangar. Læk dei for sjukdomar og skadar dei er blitt påført. Vern dei mot ytterlegare helseplager. Lat dei få nok og næringsrik mat, og lat dei i din time få fridomen sin attende. Så må du i Jesu namn halda eit auga med alle motstandarane, fri dei frå djevelens makt og løgner og lat dei bli slått av undring i møte med dine barn slik at dei kjem til omvending og tru. Amen!

tirsdag 2. oktober 2018

Rayeenfolket i India

Rayeenfolket er muslimsk og tel omlag 1 millionar menneske. Dei snakkar urdu, og trass i at Bibelen for lenge sidan er omsett til dette språket er det ikkje registrert nokon truande kristne frå dette folket.

Gode Gud! Me ber i Jesu namn for dei i rayeenfolket som snart kjem til å venda om til Jesus, at du skal utrusta dei og fylla dei og gjera dei dugande til å vinna heile folket sitt for ditt rike. Me minnar deg om løftet frå Jesaja 66 der det står at tida snart vil koma då du samlar alle folk og tungemål, og då  dei skal koma og sjå din herlegdom. Amen! 

m17328.png

Dagens unådde: Hui i Kina

Foto og tekst: joshuaproject.net   Hui er ei frontiergruppe. Dei tel vel 13 millionar menneske. 95,5% er muslimar. 0,01% er kristne (evangel...