lørdag 4. april 2020

Gaurfolket i India


 Tal: 2 939 000.
Religion: Hinduisme
Språk: Hindi
Kristne: 0,0%

Dei fleste lever nord i India. Dei tilhøyrer den nest høgaste brahminarkasten i India. Tradisjonelt er mennene prestar eller lærarar i hinduisme. Nokre frå underkastane dyrkar jorda som høgareståande brahminarar eig. Dei unge frå gaurfolket vert no oppmuntra av foreldra sine til å ta høgare utdanning innan datateknologi, medisin , engineering og offentleg administrasjon. Gaurfolket er ofte stolte over å tilhøyra ein slik høg stand, og denne stoltheiten kan vera ein hindring for at Jesus kan koma til med si frelse i liva deira. Me veit ikkje om nokon av dei som trur på Jesus.

Heilag Ande! Me ber i Jesu namn om at du skal kalla truande til å slå seg ned i samfunn der gaurfolket utgjer majoriteten, og me ber om at du Jesus skal møta desse menneska på ein attraktiv, livsnær, overtydande og kraftfull måte. Gje frelse, Herre, og lat det lukkast. Me veit at det skal grunnleggjast ei levande gaurkyrkje ein gong, og me ber i Jesu namn om at den tida skal vera no. Me minnar deg om ordet frå Malaki 1:11 der det står at namnet ditt skal vera stort i alle nasjonar frå sola står opp og til ho går ned. Amen!Dagens unådde: Hui i Kina

Foto og tekst: joshuaproject.net   Hui er ei frontiergruppe. Dei tel vel 13 millionar menneske. 95,5% er muslimar. 0,01% er kristne (evangel...