fredag 30. oktober 2015

Kyrkjer brenn i Acehprovinsen i Indonesia
Acehprovinsen på Sumatra i Indonesia er kjent for å vera strengt muslimsk. Men Guds rike går fram der likevel. Dette vekker motstand i mange konservative muslimar, og militante ungdomar har no teke saka i eigne hender og går rundt og herjar og brenn ned kyrkjer i den sørlege delen av området. Den 13 oktober vart ein mann skoten i hovudet og drepen under eitt av desse åtaka. Han og nokre vener freista å stoppa mobben. Utfallet vart fatalt. Presidenten i Indonesia Joko Widodo har no gått ut og mana til fred og det han kallar "religiøs harmoni."
Dette melder www persecution.net og Christian Solidarity Worldwide

Dei truande i Aceh treng Guds vern no. Be for dei.


torsdag 8. oktober 2015

Prayercast | Portugal

Portugal

 

Portugal har ei utstrekning på 92389 kv.km, mindre enn tredjeparten av Noreg. Folketalet er på 10,7 millionar, men det minkar, slik som i mange andre europeiske land. Portugal var lenge eit fattig diktatur. Landet fekk eit demokratisk vald parlament i 1974. Vart medlem av EU i 1986. Fekk då ein kraftg økonomisk oppsving. Men i 2001 begynte ei ny nedgangstid. Landet er tungt råka av den økonomiske krisa i Europa. 

Portugal er eit land med ein stor historie. Dei første store oppdagingsreisande kom frå Portugal med Henrik Sjøfararen og Vasco da Gama i spissen. Sjølv har eg faktisk vore og sett på Henrik Sjøfararen si grav i det mektige dominikanerklosteret i Santa Maria da Vitoria i Batalha. Hans erobringar starta Portugals kolonisering av mange land i Afrika, Asia og Sør-Amerika. 

Pga kolonitida er portugisisk eit språk som vert snakka i mange land som Brasil, Mosambik, Angola, Guinea Bisseau, Macao, Mombasa, Aust-Timor og deler av India. Altså står me her overfor eit av dei mest strategiske språka å kunna for dei som tenkjer seg ut i misjonsteneste. 

Den katolske kyrkja har omtrent vore einerådande i Portugal i mange hundre år, men i dag er det full religionsfridom, og frå 1960 til 2010 vaks prosenten med evangeliske kristne i befolkninga frå 0,2 til 3%. Det er ein femtendobling.  Grunnen til denne veksten kjem hovudsakleg av innsatsen til brasilianske misjonærar, og den sterkaste delen av veksten er mellom immigrantar. I dag er det ei  kyrkjeplantingsrørsle i dei evangeliske kyrkjene. Størst er utfordringane i så måte i nord og nordaust. Der er den katolske dominansen stor. 

Men alt er ikkje rosenraudt. Mange forsamlingar har opplevd smertefulle splittingar. Det ser ut til å vera ein epidemi i den evangeliske rørsla verda over.

 Folk flest er i dag grepen av individualisme og trongen etter materiell velstand. Mange jobbar dag og natt for å halda hovudet over vatnet. Dette jaget har ført til eit massivt narkotikaproblem. 50% av Portugals unge har prøvd narkotikarus, og det er MANGE tungt avhengige menneske i landet.


  • Takk Gud for at hans rike er i ferd med å veksa fram i Portugal.
  • Be om einskap mellom dei evangeliske kristne, basert på sanne oppgjer og forsoning.
  • Be om at visjonen om å planta nye kyrkjelydar i alle kommunar i landet skal lukkast
  • Be om at nye kristne skal bli disippelgjort og utrusta til å nå nye menneske med evangeliet.
  • Be om gode, varme, kloke og visjonære kristne leiarar.
  • Be om nytt liv i den katolske kyrkja i Portugal
  • Be om at Gud skal gjesta landet og bringa frelse og lækjedom til dei mange som ligg under for narkotika. 
  • Be om at Portugal skal bli ei formidabel misjonsmakt, slik som landet i si tid var ei mektig kolonimakt. lørdag 26. september 2015

Pakistan


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
185 mill menneske
Islamsk republikk
Hovudstad: Islamabad
Dei største byane er: Karachi og Lahore
Uavhengig frå India i 1947
4,5 mill kristne. 1,1 mill evangeliske
Snakkar urdu. Engelsk adm.språk. Totalt 77 språk.
70% analfabetisme
   
Bøn: 
Landet er prega av vald og lovløyse. 
Be om at denne ånda skal brytast i Jesu namn.
Kristne er oftast lågkastefolk og bur i eigne koloniar. Dei er henvist til dei simplaste 
jobbane. Det er rein apartheidpolitikk. Svært mange er analfabetar
Be om at dei må læra seg å lesa og skriva, få seg
utdanning og slik koma seg ut av vankunna, fattigdom og undertrykking. 
 Mange kristne er nominelle. Be om at Gud renn Anden sin ut over kyrkja si,
 reinsar henne, døyper henne, reiser henne opp, set mot i henne og utrustar
henne til kraftfull misjon blandt den muslimske majoriteten. 
Be om at dei truandetola forfølging, og møta hat og vald med Kristikjærleik. 
Be om mange audmjuke, ærlege og dedikerte kristne kyrkjeleiarar. 
Be om fridom for Asia Bibi og Imran Ghafur som er dømde til døden o
livsvarig fengsel for blasfemi.  
Be om at blasfemilovene skal fjernast frå lovverket, og at menneskerettane 
 skal respekterast.
Be om fred mellom Pakistan og India. Be om at Taliban si makt i landet skal
bli sveikka og desimert. 
Be om vern for alle jenteskular. Taliban fører væpna krig mot skular som
utdannar jenter.
Be om at islams løgner skal bli avslørt for folket, og
Kristus skal lysa for alle som vegen, sanninga og livet.
Be om at Gud også skal gjera sine gjerningar mellom dei 7 millionar
pakistanarane som har flytta til andre land. 

Pakistan er gjennomsyra av korrupsjon. 
Be om at dette må bli avslørt og pådømt
og at landet skal bli begunstiga med ærlege, rettferdige, kunnskapsrike og kloke
 leiarar.
Bibelen er omsett til 7 av 77 språk. Det er sett i gong omsettingsarbeid i 16 nye
språk.  Be om at alle levande minoritetsspråk skal få si bibelomsetting.
Barnearbeid og slaveri er vanleg
Be om fridom for slavar  og skulegang for
barna.
 
 

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...