søndag 24. desember 2017

Zimbabwe390 767 km2. 13 800 000 innbyggjarar. Hovudstad: Harare. 97,8% er bantuar frå ulike stammer.
Offisielt språk: Engelsk. Antal språk: 22. Alle er bibelspråk

Zimbabwe gjennomførte sine første frie val i 1980, etter mange års krig mot det kvite mindretalsstyret. Robert Mugabe vart president, og har etter den tid degenerert som leiar, køyrt landet i kne på alle måtar og vart i sist månad avsett av dei militære, og visepresident . Emmerson Mnangagwa kom inn og tok plassen hans. Om det fører til noko som helst, gjenstår å sjå.

Dei siste åra har mellom 25 og 50% av befolkninga flykta frå landet. Mykje av grunnen til dette er HYPERINFLASJON. Dei pengane folk får utbetalt den eine dagen er ingenting verd den neste. Det er ein av dei store nasjonale katastrofane i vår tid. Arbeidsløysa i Zimbabwe er 90%. Forventa levealder er under 44 år.


 • Kyrkja i Zimbabwe har hatt ein markant vekst midt i alle prøvingar staten har påført befolkninga og dei truande. I alt vanstyre er kyrkja blitt ein oase, eit fyrtårn og ei von for menneska. Det føregår ei massiv og målbevisst kyrkjeplanting i landet, og dei truande når måla sine. Tusenvis av nye kyrkjer blir planta kvart år.  Be om at nye truande må læra seg å leva som Jesu disiplar, og om at nye leiarar av rett format skal bli skapte og forma. 
 • Be om at landet skal bli kvitt inkompetente, uærlege, brutale, kriminelle, nepotiske, bedrageriske og sjølvopptekne leiarar, og bli velsigna med gudfryktige leiarar, sanne, heilstøypte demokratar med ei høg ånd som styrer skuta etter Guds gode ord, og som respekterer Menneskerettsfråsegna. 
 • Skule og utdanningssystemet, samt helsestellet,  har kollapsa. Be om attreising.
 • Etter at Robert Mugabe stal jordbruksland frå dei kvite og gav det til inkompetente krigsveteranar, har matproduksjonen stoppa opp. Landet som før var ein eksportør av mat, er no avhengig av matvarehjelp frå utlandet. Folket har måtte brødfø seg på jakt, og meir enn 2/3 av alle ville dyr er blitt utrydda dei siste åra. Be om gjenoppbygging av landbruket. 
 • AIDS-epedemien tek 2000 menneskeliv per veke. Be om at folket skal venda om frå seksuell promiskuitet, at dei lærer seg å leva reint og halda seg til ektefellen sin. 
 • All død og emigrasjon har tappa Zimbabwe for kompetanse. Be om at gode folk må venda attende til heimlandet og starta gjennoppbygging av landet.
 • Be om at kyrkja skal bli ei profetisk stemme overfor styresmaktene, og ansvarleggjera dei styrande innfor Gud. 
 • Be om einskap mellom dei truande. Det har vore enormt mykje splitting i den evangeliske og protestantiske leiren. 
 • Be om at kyrkja skal bli reinsa for okkulte praksisar som dei truande har med seg frå den animistiske fedretrua.
 • Be spesielt for byane. Slumområda esar ut, kriminaliteten rår, lov og rett har stoppa opp og få kjenner Kristus der. 

fredag 22. desember 2017

ZambiaAreal: 762 618 km2. Hovudstad: Lusaka. Landet ligg på eit slette med ei gjennomsnittleg høgde på 1138 m.o.h. Her er det ein ufatteleg natur der Victoriafalla i sør tek førsteprisen. Elles er det vide savanner med eit rikt dyreliv.
Folketal: 16 millionar. Dei fleste bur i byar lange jernbanelinja mellom Congo og Zimbabwe.  Mange i slum. Forventa levealder er 44 år.
Fekk sjølvstende i 1964. Eittpartisystem fram til 1991. Etter det parlamentarisk demokrati.
Næringsliv: Gruvedrift, i hovudsak utvinning og foredling av koppar. Elles har dei mykje vasskraft. Og sjølvsagt er det mange bønder. Dei siste åra har landet fått mange kinesiske og indiske investorar, noko som er ein del av desse landa sin nykolonisering av Afrika.
AIDS fører til massedød og mange foreldrelause barn.
Det har vore god økonomisk vekst dei siste åra, men rikdomen er ulikt fordelt. Korrupsjon gjennomsyrer samfunnet. Over 85% av befolkninga lever under FN`s fattigdomsgrense.
Det er 80 ulike etniske grupper i Zambia som snakkar 72 ulike språk. Offisielt språk er engelsk. 46 språk har heile eller deler av Bibelen tilgjengeleg.

"Brain drain" er eit stort problem. Dei skarpaste hjernane og flinkaste folka emigrerer gjerne.

Zambia er frå 1991 eit definert kristent land med full religionsfridom. 75% er oppført som protestantar, vel 20% er romersk katolske. Trass i denne kristne profilen, og trass i at Zambia er ei øy av fred midt mellom land som lid under krig og konflikt, er kristentrua overfladisk, og det er lite å sjå av den forvandlande krafta i evangeliet.

Zambia tek imot hundretusenvis av flyktningar frå krigsherja naboland. Dette er ei stor utfordring for eit fattig land.

Flyktningane er sårbare for menneskehandel. Det skjer i stor grad.


 • Takk for fridomen som kyrkja har til å driva misjon utan avgrensningar
 • Be om at evangeliet må gå på djupet med folk og forvandla samfunet frå innsida
 • Be om at dei unådde folkeslaga skal bli nådde og få høyra evangeliet på morsmålet
 • Be mot grådighet og korrupsjon
 • Be om at dei flinke folka skal sjå det som eit kall å bli verande og leggja ned energi og tankekraft for å byggja landet
 • Be om at folket og kyrkja skal bli reinsa frå all type avguderi og okkultisme
 • Be om at landet skal få eit oppgåande og nærverande helsevesen
 • Be om at barn og unge skal få den grunnutdanninga som dei treng for å klara seg i ein moderne verden. 
 • Be om at flyktningane i Zambia skal bli godt tekne vare på og få framtid og håp.
 • Be om at styresmaktene skal få ressursar nok til å handtera situasjonen
 • Be om at Gud skal stoppa menneskehandlarar, og gje styresmaktene kraft og klokskap til å demma opp for denne djupe uretten. 
Jemen

Jemen har ei rik kulturhistorisk fortid. Det var her det bibelske Saba, eller Sheba, låg, og me kjenner jo alle forteljinga frå 2. Kongebok om dronninga av Saba som vitja Salomo i Jerusalem.

Jemen har få naturressursar, og er det fattigaste landet i den arabiske verda. Store deler av den arbiedsføre befolkninga jobbar i andre land.

Jemen er i dag, med sine vel 28 millionar menneske, eit land prega av borgarkrig, og landet er utsett for ein saudiarabsik blokkade som fører til stor varemangel i landet.

Denne konflikten starta for alvor i 2011 under "den arabiske våren". Då kom misnøya med korrupsjon og arbeidsløyse opp i dagen og førte til at president SALIH måtte gå av til fordel for visepresiden HADI.

Befolkninga er svært ung, Gjennomsnittsalderen er ikkje meir enn 19 år. Difor vert lidinga som krigen påfører befolkninga ekstra stor. Millionvis av barn er råka av matmangel og hungersnaud, og mange, mange døyr av svolt i skrivande stund.

I 1990 vart Nord og Sør-Jemen samla til eitt rike. Sør-Jemen (tidlegare Aden) hadde frå 1967 vore styrt av eit marxistisk regime, eit ateistisk diktatur, medan Nord-Jemen var muslimsk og hadde ein flora av parti. Her låg alt til rette for djupe konfliktar. Nord-Jemen var det sterke part her, og slo brutalt ned eit opprør frå sør i 1994.

Marxismen er død idag. Men Al-Quaida, ISIS og den iranskstøtta hutumillitsen har funne fotfeste i landet, og gjort det til ein base for terrorhandlingane sine. I 2014 erobra hutumillitsen den vakre hovudstaden Sanaa. President HADI måtte flykta til Oman, og seinare til Saudi Arabia. Den tidlegare presidenten, SALIH, hadde då alliert seg med hutuane.

For ei veke si prøvde han forresten å forlata hutuane til fordel for gamle vener, men vart straks skoten og drepen av folk frå hutumillitsen.

I tillegg har Jemen vore tungt råka av krigen i Somalia og mange somaliarar har kome som flyktningar til Jemen.

Det høyrer også med til bilete at 80% av jemenittane dagleg rusar seg ved å tygga den narkotiske qat-planta. Store deler av jordbruksarealet går med til å dyrka dette svineriet.

66% av befolkninga er sunnimuslimar. 34% er shia. 0,08% er kristne.

Kristendomen var dominerande i dette området fram til dei kyrkja vart undertrykt og etter kvart utrydda  av islamske hærar på 6 og 700-talet.

Dei få kristne som finst i landet i dag er utlendingar.


 • Be om at kongen over kongane skal intervenera i landet, gje folket frelse og nasjonen fred. 
 • Be om at det skal etablerast ei levande etnisk jemenittisk kyrkje.
 • Be om at befolkninga skal slutta å dyrka qat og rusa seg på qat, og bruka jorda til dyrking av poteter, korn og grønsaker. Folket treng mat. 
 • Be om at dei vaksne skal begynna å ta ansvar for barna sine og gje dei opplæring og skulegang slik at dei kan læra seg å lesa og skriva. 
 • Be om måtar å få spreidd Bibelen på til den jemenittiske befolkninga, og at Guds bok skal bli omsett til socotri og mahri, språk som vert snakka på øya Socotri i Det indiske hav og langs grensa mot Oman. 
søndag 17. desember 2017

Minst fem kristne drepne i sjølvmordsåtak mot kyrkje i Quetta i Pakistan

Det er VG-direkte som melder om dette i dag. 20 menneske skal vera skadde.
Quetta ligg ikkje så landt frå grensa til Aghanistan.

 • Be om at dei skadde må overleva og bli lækte.
 • Be om trøyst for dei som har mista sine kjære
 • Be om at kristne i byen, og elles i landet, ikkje må la seg skremma til taushet, men frimodig og klokt vitna om Jesus for sine medmenneske. 
 • Be om at Gud skal hindra åtak mot kristne i Pakistan, India og Iran i jula. Kristenforfølginga pleier ta seg opp rundt dei kristne høgtidene. 

Venezuela

Kjelder: CIA World Factbook.
Pray for the world (Patrick Johnstone)
Folketal: 31 304 016 (juli 2016)
912 050 km2. 52,1 % regnskog. 3,1% dyrkbar jord.
Språk: Spansk. Totalt: 47 språk
Religion:  25 millonar kristne. 3,1 millionar av dei er evangeliske.
Det evangeliske gjennombrotet kom til landet først på 1980-talet.
Det føregår i dag ein omfattande kyrkjeplanting, og den årlege veksten på nye kristne blant nokre av urinnvånarane er så stor som 10% .

Venezuela er eitt av dei mest vanstyrte landa i verda. Trass i store olje og gassreservar (verdas 4. største oljeprodusent), lever folket i den djupaste fattigdom og manglar tilgang til heilt vanlege daglegvarer. Inflasjonen i landet er galopperande, Mange reiser til Colombia for å handla mat og medisiner, og banale men viktige ting som bleier. 60% av venezuelanarane lever i slum. Men akkurat DET er ikkje av ny dato. Den siste tids nedgang starta med at sosialisten Hugo Chaves kom til makta i 1999, og vart erstatta med Nicolas Maduro i 2013. Sosialistregimet til desse to karane har bygd ned alle demokratiske instituasjonar, fjerna ytringsfridomen og fengsla opposisjonelle. Regjeringa fører ein streng priskontroll som effektivt hindrar alle investeringar frå folk som driv forretning. Styresmaktene kveler næringslivet, slik som tilfelle var i Sovjetunionen i "hine hårde dager". Det høyrer også med til bilete av sidan år 2000 har over ein million frå øvre-middelklasse emigrert, vel utdanna og flinke folk.  Denne "hjerneflukten" har hatt uoverskuelege negative følgjer for landet. No flyktar også folk som står lågare på rangstigen og søkjer asyl i nabolanda. Det er stor uro i landet, og titt og ofte er det fare for ein djupare og meir omfattande valdeleg konflikt.

 • Be om at Gud skal intervenera og berga landet frå blodig konflikt, djup splitting og store ulukker.
 • Be om at han må fjerna dei inkompetente leiarane som  no sit ved spakane.  Me ser no at det veks fram leiarar med politisk talent mellom dei evangeliske. Be om at desse må få innflytelse, og at dei skal vera med å byggja opp solide demokratiske institusjonar. 
 • Takk for den store kyrkjeveksten mellom dei evangelisk kristne dei siste åra, og be om at Gud skal halda fram med å fremja sitt verk.
 • Be om at nye kristne skal innlemmast i levande kyrkjelydar, bli utrusta med Andens gåver og få forsvarleg disippelopplæring. 
 • Be om at den katolske kyrkja skal venda seg bort frå alt avguderi og at katolikkane skal kasta helgenane på båten og halda seg til Kristus åleine. 
 • Be om at Anden skal ausast ut over alle venezuelanarar, og landet skal bli bada i Guds lys, og at folks hjarto skal vendast mot Gud i lovprisning og forløyst glede. 
 • Be om at folket skal bli transformert av Den Heilage Ande, at kriminelle skal endra levemåte og bli rettsindige, ærlege og rause menneske som vernar sin neste og ikkje trugar han. 
 • Be om at dei mange som rusar seg skal bli edruelege.
 • Enorme mengder kokain passerer gjennom Venezuela på veg mot Europa. Be om at denne trafikken skal stoppast i Jesu namn. 
 • Okkultismen er omfattande i Venezuela (85% av befolkninga er involvert) som elles i Latin Amerika. Be om at Gud skal løysa dei okkulte frå djevelens makt og reinsa landet for slikt som berre nedkallar destruksjon i folks liv. 
 • Seksuelt misbruk av barn er omfattande, likeeins alle typar seksualisert vald. Be i Jesu namn at dette skal ta slutt, og landet skal bli reinsa frå ureine ånder som inspirerer folk til å gjera forferdelege ting med kvarandre, og at Han skal lækja alle skadelidande med sin barmhjertinghet. 
 • Mange barn lever på gata. Dei rusar seg og er enormt sårbare. Be om at Gud skal passa på dei og vekkja dei vaksne til dåd for dei små verjelause. 
 • Be om at unådde stammer skal bli nådd med evangeliet. Regjeringa sette i 2005 ein stoppar for dette heilt grunnleggjande misjonsarbeidet. 

onsdag 13. desember 2017

Usbekistan

447 400 km2
29 748 859 innbyggjarar. 80% usbekarar, som er eit tyrkisk folkeslag. 5,5% russarar. 5% tadsjikarar, som er eit persisk-medisk folkeslag. 
Hovudstad; Tashkent (2,2 mill)
Dei fleste menneska bur tett heilt i aust, i den svært fruktbare Ferganadalen. Elvar frå mektige fjell samlar seg i Ferganadalen og legg grunnlag for rik bomullsproduksjon. Her er den årlege folketalsveksten på 32%. Den berømte Silkevegen går gjennom dette lange dalføret. 
Dei sentrale delane av landet er øydemark. Heilt i vest ligg Aralsjøen. Den er halvveges tørrlagt pga irrigasjon i samband med at Josef Stalin bestemte at området skulle nyttast til bomullsproduksjon. Dette har skapt enorme miljøproblem. 
       
Landet er meir enn sjølvforsynt med olje og gass. Elles vert det vunne ut mange ulike verdfulle mieraler som gjev eksportinntekter.

Trass i store naturrikdomar, er folk flest fattige, og kjempar for å få endane til å møtast. Her er det enkeltpersonar som forsyner seg rått av inntektene, og korrupsjonen er høg. 

Landet vart okkupert av Russland seint på 1800-talet, og i 1924 innlemma i Sovjetunionen, men reiv seg laus og vart sjølvstendig nasjon i 1991 då Sovjetsambandet løyste seg opp. 

88% av befolkninga er muslimar. 9% ortodokse kristne. I 2010 var det 85000 evangelisk kristne i landet, men dette talet er nok høgare no. 
Det er strengt forbode å driva kristen misjon retta mot usbekarar. Den usbekiske kyrkja er ei undergrunnskyrkje som stadig er utsett for forfølging og trakassering. Likevel går evangeliet fram i landet, og dei truande er brennande og ivrige for Kristus. 

 • Be om at Usbekistan skal bli heilt gjennomsyra av evangeliet og transformert av Den Heilage Ande. 
 • Be om at dei truande skal ha tilgang på biblar, leva misjonalt og at nye kristne skal bli forsvarleg disippelgjort. 
 • Be om at dei truande skal bli verna mot overgrep, og at dei skal leva klokt og sterkt.
 • Be om at landet skal få rettferdige politiske leiarar som tener folket sine interesser, og ikkje sine eigne. 
 • Be om at folket skal få innsikt i korleis dei skal kunna løysa dei store miljøproblema som landet står overfor. Det er snakk om ørkenspreiing, vassmangel og forgiftning av jordsmonn pga kjernefysisk avfall frå atomkraftverka. 


tirsdag 12. desember 2017

Uruguay

Kjelder: CIA world factbook og Patrick Johnsones "Pray for the World"

Uruguay sin historie går attende til 1726 då spanjolane grunnla Montevideo som eit handellssenter verna av militære festningsmurar. Byen har ei lun hamn som eignar seg godt for utskiping av varer.
Vart sjølvstendig frå Spania i 1828, etter tre års frigjeringskrig.
Landet, som har i stor grad vore styrt av det militæret og autoritære krefter, fekk eit demokratisk styresett i 1985, etter mange års borgarkrig mot marxistiske grupper. Uruguay er i dag ein republikk styrt av ei sentrums-vensterregjering leida av presidenten, og folket nyt stor grad av fridom.

Folketal: 3 360 000. 88% kvite. 8% mestisar, 4% svarte. Det er ingen att frå den opprinnelege urbefolkninga. Dei vart effektivt utsette for etnisk reinsing då spanjolane braut seg inn i landet.

Topografi: Sletteland. Manglar fjell. Gjennomsnittshøgda er 109 meter. 88% jordbruksareal, det meste beiteland (pamapas). Sårbart for flaumar og kraftige vindar.

Næringsliv: Jordbruk. Gruvedrift. Uruguay er velståande og har eit utbygd sosialt tryggjingssystem.

Språk: Spansk.

47% av befolkninga tilhøyrer den romersk katolske kyrkja. Berre 2% går til messe.
7-8% er evangelisk kristne
Den trusretninga som veks snøggast i dag er afro-brasiliansk spiritisme.

Kristen tru og tanke har liten innflytelse over innbyggjarane i Uruguay. Religionen er blitt veldig privatisert, og kvar enkelt har ein tendens til å miksa sin eigen religiøse coktail sterkt influert aNew Age-tenkegods.

Sex utanfor ekteskap, abort, homoseksualitet, likekjønna ekteskap er blitt folkesynder. Hasjrøyking er svært utbreidd og har høg legitimitet.

Resultatet er høge tal for sjølvmord, depresjon og skilsmisse.

Dei siste åra har imidlertid ting begynt å snu i positiv retning. Målretta misjonsarbeid frå dei evangeliske har bore frukter, og talet på truande og på kyrkjelydar meir dobla seg frå 1998 til 2005.


 • Be om at innhaustinga skal halda fram, at nye truande vert disippelgjort til å vinna og fostra nye truande til å bli sanne disiplar av Jesus Kristus.
 • Be om at det skal etablerast levande kyrkjelydar i alle områder der det er naudsynt. 
 • Be om at den gode Gud må senda sin Heilage Ande til Uruguay, bada landet i sitt lys, fri folket frå djevelens makt og attreisa kyrkja si som ein sterk forvaltar av Guds ord, full av kjærleik og himmelkraft.  
 • Be om at dei truande også skal nå fram til øvre-middelklasse langs kysten som lever i materiell velstand men i djup åndeleg fattigdom. torsdag 7. desember 2017

Sambandsstatane (USA)

Folketal i 2017: 326 625 791   Areal: 9,8 mill km2. Hovudstad: Washington DC.
Folk: 58,1% med europeisk opphav (kaukasiske), 14,7% latinamerikanarar, 12,2% afroamerikanarar, 6,6% eurasiatar, 1,8% jødar, 1,6% frå aust-Asia. Berre 0.6% tilhøyrer dei gamle indianerstammene, som er USA sine urinnvånarar.
Språk: Engelsk. 34 mill har spansk som daglegspråk. Totalt blir det snakka 176 språk.

Økonomi: USA har verdas største økonomi. Landet rår over enorme naturrikdomar som kol, olje og naturgass forutan mineraler som jern, molybden, gull, sølv, kvikksølv, kalium, koppar, bly, uran, fosfor, bauxit, nikkel, for å nemna noko.

USA er ein høgt utvikla industrinasjon, og absolutt leiande innan teknologi og vitskap. Mykje av industrien har slite tungt dei siste åra, og særleg bilindustrien som ikkje har klart konkurransen med europeiske, japanske og koreanske bilar.

Landet er også ein leiande kulturnasjon, og då særleg innan film, TV-seriar og musikk. Gjennom multinasjonale selskap som Google, Apple og Micrsoft, bestemmer dei mykje av kva verdas folk skal vera opptekne av, tenkja og meina.

USA står for store deler av verdas matvareproduksjon. 44% av arealet er jordbruksareal fordelt på 17% åkerland og 27% beiteland. Enorme skogsområder i nord.

Topografi: Åslandskap i aust. Høgfjell i vest. Prærien ligg i mellom. Denne er gjennomvevd av elvar som tilhøyrer Missisippi-Misouri-sysemet.  Tilgang på vatn gjer desse områda dyrkbare. Ørkenlandskap i søraust. I vest trengjer Stillehavsplata seg inn under det amerikanske fastlandet og forårsakar landheving (Rocky Mountains), vulkanisme og stor jordskjelvsaktivitet.

Landet er ekstremt utsett for orkanar og tornadoar. Kvart år ser me store øydeleggjingar.

Landet er inndelt i 52 statar som har stor grad av sjølvstyre og sine eigne lovverk.
Politikk: USA vert føderalt styrt av ein kongress med to kammer, Representanthuset og Senatet. Presidenten har vide fullmakter, men må ha støtte i Kongressen for å vera effektiv.

Landet vart konstituert i 1776 då dei 13 koloniane i aust reiv seg laus frå England som  kolonimakt. Borgarkrigen frå 1860-64 var utarmande. USA intervenerte i 1. og 2. verdskrigen i Europa og sørga for at vestmaktene vann fram. Utan USA ville verda sett heilt annleis ut i dag, og me hadde lite truleg hatt eit levande demokrati i det heile tatt.

USA er også leiande innafor alt som handlar om romfart. Prestasjonane deira der er utan sidestykke.

Etter terroråtaka 11.september 2001, har USA leia kampen mot terrorisme i verda. Dette har ført dei ut i krigar i Afghanistan, Libya og Irak som har vore lite vellukka og svart øydande. Desse krigane har endra den globale politikken drastisk.
                    
79% av befolkninga har kristen tilknytning. 46,5% er protestantar. 20%  er katolikkar.  Mellom 90 og 100 mill er evangelikale kristne. Desse er eit resultat av ein uvanleg rik vekkjinghistorie.

Men det er sekularismen og ateismen som er det raskast veksande livssynet i USA no.


 • I USA lever 17% av verdas protestantar og 16% av alle evangelikale kristne. Det er 2000 teologiske institusjonar i landet som kvart år utdannar 30-50000 nye kandidatar som ynskjer å vinna menneske for Kristus og påverka verda med evangeliet. Be om at dette må halda fram og ta seg meir og meir opp. Be om at kyrkja skal foredlast, mognast, utrustast, multipliserast og veksa opp til Kristus, han som er hovudet for kroppen sin. 
 • Det er grunn til å takka Gud for den velsigning som har tilflote oss alle frå dette landet, for den enorme misjonsinnsatsen dei truande har stått for og framleis står for. Dei aller fleste misjonærar i verda kjem faktisk frå USA, og landet driv med omfattande hjelpe og utviklingstiltak i fattige og sårbare nasjonar. 
 • Den kristne arven har dei siste åra vore under knallhardt press frå ateistar og New Age-grupper som brukar media svært målretta for å latterleggjera og undergrava kristen tru og tanke. Be om at dei truande må frimodig halda fram med å forkynna evangeliet i kjærleik, og at Anden igjen skal ausast ut over folk og setja dagsorden for kva som er rett, godt og viktig og reinsa dei frå synd og urett av alle slag. 
 • Det renn ei gamal åre av valdsromantikk gjennom det amerikanske folket som resulterer i mykja våpenbruk og mange drap. Be om at dette skal stoppast i Jesu namn. 
 • Landet har ein svært liberal abortpraksis. Over to millionar barn vert drepne kvart år. Be om at denne uretten skal ta slutt i Jesu namn. 
 • Be om at presidenten i landet må oppføra seg forstandig, og at han må vera sannferdig og lytta til dei gode rådgjevarane sine. 
 • Be om at det skal veksa fram nye kristne leiarar i USA av stort format, leiarar som verkar samlande på dei truande. Det har vore enormt med kjøtleg strid og splitting mellom dei kristne, og det har verka åndeleg utarmande mange stader. 80% av kyrkjelydane i USA er anten i stagnasjon eller dei har tilbakegang. Be om at dette skal snu i Jesu namn. 
 • Be om at amerikanske styresmakter skal ta eit radikalt og reelt oppgjer med all den grove uretten europearane gjennom hundreåra har utøvd overfor dei mange indianske stammene, og utbetala heilt naudsynt erstatning. Be om at kristne må gå fremst i dette forsoningsarbeidet. 
 • Det er millionvis av muslimar, hinduar og buddhistar i USA som aldri har høyrt evangeliet om Jesus. Be om at kyrkja skal nå ut til dei, og at Gud skal berøra dei kraftig med sitt ord sin Ande. 
 • Be om at den misjonale disippelrørsla som no veks fram i USA, ikkje minst gjennom Exponentialrørsla, skal resultera i ny vekst i talet på kristne og i talet på kyrkjer. 


søndag 3. desember 2017

Dagens unådde: Suodi, Kina

Suodi er ei stamme på 240 000 menneske.
Dei er å finna sørvest i Kina, mot grensa til Myanmar.
Nokre ytterst få av dei er romersk katolske.
Dei snakkar sitt eige språk, og ingen deler av Bibelen føreligg på suodi.

Suodifolket har ein lang historie med vald, slaveri og krig.
Hovudsyssel i dag er handel, jordbruk og husdyrsdrift.
Dei er animistar og har eit komplekst og litt innvikla gudegalleri.

 • Be om at suodifolket skal bli "oppdaga" av dei mange offensive kinesiske "nykristne", og at desse skal ta ansvar for å disippelgjera dei.
 • Be om at Anden skal ta tak i tankane deira og hjelpa dei å forstå at dei er skapt av Gud, at Gud er èin og at dei er elska av den eine sanne Gud.
 • Be om at dei skal forstå at dei må bli frelst for sine synder, og at Gud gjer dei mottakelege for den frelsa han har gjeve oss mennesker i Jesus Kristus. 
 • Be om at Gud skal gjera under for dei når dei ber til han i Jesu namn. 
 • Be om at Gud skal samla dei nye truande i ei vital og sterk suodikyrkje.
 • og at denne kyrkja skal vera eit sterkt Jesuslys for heile folket
 Dei sameinte arabiske emiratane


Dei sameinte arbaiske emiratane  såg dagens lys 2. desember 1971 som eit resultat av at sju gamle sheikdømmer slo seg saman til èin republikk som idag har vel 6 mill. innbyggjarar. 88% er arbeidsinnvandrarar. Hovudsstaden er Abu Dhabi. Landet rår over enorme oljerikdomar, og er blitt ei leikegrind for verdas rikaste og mektigaste menneske. Det er over 600 000 kristne i landet, dei fleste arbeidsinnvandrarar, og dei nyt høg grad religionsfridom. Stadig fleire gulfarbararar vender seg no mot Kristus. Landet er orientert mot USA og Saudi Arabia, og støttar amerikanarane i "krigen mot terror", og Saudi Arabia i krigen mot Iran i Jemen.


 • Be om at Gud skal verna religionsfridomen i landet
 • Be om at dei kristne i landet skal vera dedikerte vitne om Jesus i kvardagen
 • Be om at dei flittig må lesa, læra og formidla Guds ord
 • Be om at kyrkjelydane skal vera fylte og prega av Den heilage ande
 • Be om at  Guds rike skal gå fram i alle lag av folket, også mellom dei søkkriketorsdag 30. november 2017

Tre bekymringsfulle utviklingstrekk med tanke på kristnes situasjon i Kina

Kjelde: https://www.opendoorsusa.org
 

1) Nye religionslover er på trappene der det vil bli lagt ned forbod mot "religiøs ekstremisme", noko som kommunistpartiet  vil definera kva er for noko. Lova vil framleis garantera fridom for det partiet meiner er "normal religiøs aktivitet".

2) På partikongressen i haust vart partisjef og president Xi Jinping opphøya til sjefsideolog på linje med Mao Zedong. No skal Xi sine tankar studerast av alle, og kritikk av meiningane hans vil bli oppfatta og handsamast som "ideologisk kjetteri".

3) Xi Jinping og kommunistpartiet tek aktiv front mot Jesus. Det er ein tydeleg intensjon at all "personkult" no skal rettast mot Xi. Det vil bli krevd at religiøse bilete og symbol i heimane skal erstattast med bilete av Xi.

Det er lett å sjå for seg at desse nye tiltaka og tendensane vil intensivera forfølging av kristne og andre religiøse minoritetar i Kina

Herre Jesus Kristus! Me ber om at du skal halda ditt folks fiendar i Kina i sjakk. Send Anden din til dei og opplys dei slik at dei forstår at den vegen dei går på fører til deira eigen undergang. Gje di kyrkje visdom til å gjera dei rette trekka i ein pressa situasjon, og gje dei å forkynna Ordet med frimot, og så må du retta handa di ut slik at under og teikn skjer i ditt eige sterke og gode namn. Amen.

søndag 26. november 2017

Ahar, India

Aharfolket er godseigarar av høg kaste. Dei ser på seg sjølv som brahminarar, men dei skikkelege brahminarane likar det dårleg. Aharfolket tel 1,4 millionar menneske. Dei snakkar hindi, er naturlegvis hinduar. Ingen i India er så vanskelege å nå som høgkastefolka. Det er ikkje ein einaste truande kristen Ahar.

Kjære gode Far! Aharfolket er skapt av deg, og du har i Jesus betalt ein høg pris for at dei skal tilhøyra deg. Må ditt ord og din Ande nå dei, frelsa dei frå synda, døden og djevlens makt, skapa tru og lovsong i hjarto deira og fylla dei med din kjærleik. Må lyset frå himmelen koma over dei og forvandla dei til eit kristent folkeferd. Amen! 

Tyrkia


Related image

Tyrkia med sine nesten 80 millionar menneske er delt i to: den europeiske delen Trachia og den asiatiske delen Anatolia.  Hovudstaden er Ankara med 3,5 mill menneske, medan Istanbul er den største byen med 14,7 millionar.

Det som i dag er Tyrkia, var i si tid vogga for den greske kulturen og for kristendomen, dei to åndsretningane som meir enn noko kom til å forma europeisk tru, liv, rettsforståing og kultur.

Då tyrkarane kom frå Sentral-Asia på 1100-talet vart landet islamisert.

Etter 1.verdskrigen vart Tyrikia ein sekulær republikk under landsfaderen Atatürk. Men me ser no at islam igjen spelar ein stadig større rolle i det politiske livet. I dag er landet næraste eit diktatur under president Erdogan. Etter forsøk på statskupp juli 2016, har landet vore i unntakstilstand. Mange eigedomar er blitt konfiskerte, det gjeld også kristne kyrkjer og klosterbygningar. Titusenvis er blitt arresterte, og mange hundre tusen har mista jobbane sine i offentleg forvaltning. Det gjeld embedsmenn, dommarar og lærarar.

Landet ligg mellom aust og vest, noko som stadig blir reflektert i særeigne konfliktar både med aust og vest.

Det er 160 000 kristne i Tyrkia, av desse 7000 evangeliske, som i stor grad å finna i sør og sør-vest. Kristkyrkja på Stord har støttekontakt med nokre av dei både i Antalya og i Izmir.

Størsteparten av dei kristne er assyrarar og armenarar. Frå 1915-17 vart desse gruppene utsette for folkemord. Anslagsvis 2,2 millionar menneske vart då, i ly av 1.verdskrigen,  massakrerte av tyrkiske styresmakter.

Tyrkia har eit rikt næringsliv: jordbruk, industri, handel og turisme.


 • Be om ein sunn demokratisk utvikling i Tyrkia
 • Be om at menneskerettane må respekterast
 • Be om eit fungerande rettsvesen
 • Be om frelse for folket og framgang for evangeliet over heile landet
 • Be om at dei kristne skal bli verna mot grov diskriminering og forfølging
Leiarane for Antalya Evangelical Church

Josef er assyrisk kristen frå Mardin i aust, nær grensa mot Irak

Evangeliske leiarar frå Antalya og IzmirBarna i Jemen er utsette for svolt og epedemiar pga av borgarkrig og blokkade

A malnourished boy lies on a bed at a hospital in the Red Sea port city of Houdieda, Yemen September 9, 2016. (Reuters/Abduljabbar Zeyad)

Borgarkrigen i Jemen er gløymt av mange. Landet ligg liksom i ein bakgard. Men no kjem det sterke bilete av radmagre menneske til oss, ein konsekvens av den Saudi-Arabiske blokkaden av landet . Hungersnauda har i igjen har ført til utbrot av kolera. Mange døyr.  Kjernen i konflikten er, som så ofte elles i Midt-Austen, høve mellom Iran og Saudi-Arabia, shia og sunni-islam.

Vår Herre Jesus Kristus! Det som skjer i Jemen er ikkje til å halda ut. Menneska som du elskar og har døydd for blir utsette for dei største påkjenningar. Me ropar til deg, vår Gud, miskunna deg over jemenittane. Må dei få den hjelpa dei treng for å overleva ,og den freden dei treng for å kunna leva normale liv. Må dei også opna seg for deg og den nåden du kom til verda for å gje oss alle. Amen.

305 drepne i al-Rawdah-moskeen på Sinai.

People stand outside Al Rawdah mosque, where a bomb exploded.

Gode Gud! Me er fortvila over det som har skjedd, og me ropar til deg om at du miskunnar deg over alle som er råka av terroren på Sinai, og me ber om lækjedom for dei skadde og om trøyst til dei sørgande. Og så ber me om at du skal hjelpa egyptiske styresmakter med å finna ugjerningsmennene, gje dei ei rettferdig straff og til ta full kontroll over Sinaihalvøya. Å Herre, det er mange valdspersonar i denne delen av verda, og me ber om at du skal stansa dei i Jesu namn og øydeleggja planane deira. Herre Jesus, du er verdas sanne konge, du har fått tildelt all makt i himmel og på jord. Send din Heilage Ande over den arabiske og muslimske verda slik at dei anerkjenner deg som frelsar og Herre, og erfarer den freden som er i deg, og som du har etablert mellom himmel og jord. Amen! 

mandag 20. november 2017

Thailand

Thailand er eit vakkert land i Sør-Aust Asia. Det bur om lag 70 millionar menneske i landet, dei fleste tilhøyrer thaifolket.

Thailand har vore ei fredeleg øy i eit uroleg verdshjørne.  Landet har vore spart for alle dei krigane som elles har rasa i Indo-Kina dei siste hundre åra. Men den siste tida har bydd på ein god del indre uro.

Landet har ein djupt respektert konge. Han vert nesten dyrka som ein gud, og har ein sterk posisjon.

Landet har demokrati, men det er hæren som har den reelle makta når alt kjem til alt.

Det er mykje korrupsjon i Thailand, og dei siste års uro botnar i dette.

Landbruket står sterkt i landet. Thailand er det landet i verda som eksporterer mest ris til andre land. Dei siste åra har det vakse fram ein sterk eksportindustri, og elles kjem mykje av inntektene frå turisme.

Buddhismen er den dominerande religionen i landet.

Det er mange som driv kristen misjon i landet, og IMI-kirken har stor suksess med Agenda 1 om dagen.Gode Gud! Me ber om at alle thailendarar må bli berørt av ditt ord og av Den heilage andens kraft. Løys dei frå falsk religion, og lat Jesus Kristus stå fram for dei som vegen, sanninga og livet. Må alle som forkynner ditt ord i Thailand få stor styrke og rett utrustning slik at dei kan lukkast. Må di kyrkje bli styrkt av Anden og istandsett til å forkynna evangeliet på ein overtydande måte, og må dine teikn følgja alle som trur, og dei gode gjerningane deira demonstrera ditt hjarta for thailendarane. 

mandag 13. november 2017

Bøn for jordskjelvråka områder i Iran og IrakI dag vart eit stort område i desse to landa råka av eit jordskjelv med ein styrke på 7,3 på Richters skala. Det blir meldt om over 330 omkomne, dei fleste i Kermasha, og 4000 skadde menneske. Men desse tala vil stiga etterkvart som styresmaktene får oversikt over situasjonen i meir avsidesliggjande landsbyar.

Image result for Jordskjelv Kermanshah

Bøn:

Herre, me ber for alle som ligg under klem i ruinane at dei skal bli funne og fridde ut av dødens klør, gje lækjedom til dei skadde og kvesta og trøyst til alle som sørgjer. Me ber om at internasjonal help skal koma fram til desse områda, at byar skal attreisast i solide materialer, og me ber om at du Gud skal bli Gud for alle som bur i desse områda. 


søndag 12. november 2017

Dagens unådde: Persarane i Iran

Det er 40 millionar persarar i Iran. Dei er ariske og kom til det som i dag er den iranske høgsletta,  mellom 2000 og 1500 f. Kr.  Persarane er eit gamalt kulturfolk som er mykje omtala i Bibelen. Det persiske verdsriket varte frå 539 til 330 f. Kr. då Alexander den store kom og erobra det alt saman. Det var persarkongen Kyros som let jødefolket i Babylonia få reisa attende til sitt eige land. Han er høgt vurdert i Bibelen, ja, ein Messiasskikkelse. Persarane er shiamuslimar, men dei fleste utan ihuge.  mange av dei svermar i dag for gamalpersiske religionar som zoroastrianismen. Persarane er glade i lyrikk og les gjerne dikt for kvarandre når dei kjem saman. Persia vart omdøypt til Iran i 1935, etter seiande etter eit forslag frå Adolf Hitler (Iran slektar på arisk.). Sjølv om mange kjem til tru på Jesus om dagen, er dei fleste heilt unådde.

Gode Gud!  Takk for dine gode gjerningar mellom persarane i Iran, og for alle som kjem til tru på Jesus. Me ber om dei skal bli rotfesta og grunnfesta i deg, og bli effektive formidlarar av ditt ord, di kraft og din godleik til frendane sine. Må dette folket bli gjennomsyra av evangeliet, og fridd ut av islams mektige lenker. Lat kyrkja di vera som eit mektig lys i folket som fører dei alle til Kristus. Amen! Sverige

Image result for sweden

Areal: 449 924 km2. Folketal: 9,5 mill. Hovudstad: Stockholm med 1,3 mill innbyggjarar.
87,5 er skandinavar , 3,1% er finsk-urgisk, 2,6% slaviske
84,7% bur i byar, gjennomsnittleg levealder er 80 år,.
Språk: Svensk. Totalt blir det snakka 30 språk. Heile Bibelen er omsett til 4 språk, 2 til NT, 5 har porsjonar og 4 er under omsetting.

Sverige er eit velutvikla land med god økonomi, høgt utdanningsnivå og variert næringsliv.
Styresett: Kongedøme med representativt demokrati.

Landet har ein lang og ærerik historie, og har gjennom tidene vore ei stormakt i Europa. Det var Gustav II Adolf som på 1600-talet berga protestantane frå fullstendig nederlag i 30-årskrigen (1618-48). Det innleidde ei stordomstid for landet. I 1658  styrte Sverige over deler av Polen,  heile Baltikum, heile Finland og store deler av Midt Noreg.

At Sverige har vore eit svært rikt land ser me av alle slotta i sør. Dei fortel om ei tid med ein sterk adel.

Full religionsfridom. Luthersk statskyrkje fram til år 2000.
Landet har gjennom mange år vore inne i ein alvorleg avkristningsprosess.
57,2% er kristne. 38,4% er heilt ikkje-religiøse
3,6% er muslimar. Tala er frå 2010.

Dei siste åra har innvandringa vore stor til Sverige, og i Malmø og Stockholm har det vore store problemer med integreringa, og andre generasjons innvandrarungdom har organisert seg i kriminelle gjengar som har påført politiet nær sagt uhandterlege utfordringar.

Be om at Gud skal ta kontroll over desse ungdomane, at kristne skal involvera seg i liva deira, forstå kulturen, vinna innvandrarane sin tillit og vinna dei for Jesus..

Parallelt med denne utviklinga har Det svenske folkepartiet på ytterste høgre fløy vakse fram og fått vind i segla, og i dag marsjerer nazistiske grupper i gatene med krav om å stenga grensene for menneske frå Asia og Afrika.

Be om at Gud skal ta kontroll over desse menneska og løysa opp gruppene dei tilhøyrer. Og be om at Gud skal utrusta kristne til å konfrontera dei og syna dei den gode veg og Guds plan for liva deira. 

Det har vore auka einskap mellom dei evangeliske dei siste åra. Dette blir synleggjort gjennom Jesusmarsjen gjennom Stockholm kvar pinse. Denne samlar 20 000 menneske.

Det er grunn til å takka Gud for dette.

Sverige har ein rik åndeleg arv. Den rosenianske vekkinga på 1800-talet var massiv. Be om at det skal bli nytt liv i gamle røter, og at Jesus skal stå fram for det svenske folket som den eine sanne Gud.


Be om at dei kristne i landet skal leva som heilhjarta disiplar av Jesus, og ha Guds ord som einaste autoritet for liv og lære.

Be om at kyrkjelydane skal vera prega av Guds kjærleik og kraft, og at forkynnarane trufast skal forkynna Ordet i tide og utide.

Be om at Gud skal reisa opp nye åndelege leiarar med hjarto fulle av kjærleik, og med kraftfulle nådegåver til å forkynna Guds ord og til å formidla Guds nærvær.

Folk flest har eit sekulært syn på livet. Be om at dette skal snu, og at Gud skal bli ein naturleg del av kvardagen  til det svenske folket.

Sverige har gått i front når det gjeld å opponera mot Guds bod på samlivsområdet, og det er mange abortar kvart år.  Knapt noko land har så sterk feministrørsle som Sverige. Denne bestemmer i stor grad standarden for korleis folk skal tenkja. Bibelens verdiar blir kritisert og uglesett. Be om at landet skal bli bada i Guds lys, og at folk skal sørga over syndene sine og anerkjenna Guds overherredøme.mandag 6. november 2017

Sutherland Springs Baptist Church

Igjen, igjen og igjen skjer det. Denne gongen til Sutherland Springs Baptist Church i Texas. Kanskje så mange som 27 drept (mange av dei barn) og 20 skadde menneske, ALLE SOM VAR PÅ GUDSTENESTE DENNE DAGEN FEKK SMAKA MARTYRIET.

Å Gud, me har ikkje ord for dette, og me forstår ikkje kvifor det skjer. Men det skjer igjen og igjen. Og me ropar til deg i fortviling, for dei som no sit i namnlaus sorg: Trøysta dei med den trøyst berre du som Far kan gje dei. Eg veit ikkje korleis du vil gjera det, men berre du kan, Gud. Og me ber for USA som nasjon, må leiarane søkja deg for å finna dei rette nøklane som kan setja ein stoppar for desse massakrane. Må dei alle søkja deg, Gud, venda om frå sine synder slik at du kan velsigna nasjonen og fordriva dei vonde åndene som no herjar med ubalanserte og avvikande menneske. Amen! 

søndag 5. november 2017

Sri Lanka, "Perla i Det indiske hav".

65610 km2
21 mill innbyggjarar
Hovudstad: Colombo (683000)
75,9% singalesarar
14,3% tamilar
Språk: Singalesis og tamil.
Totalt 7 språk.
Heile Bibelen: 3. NT: 1 Bibeldeler: 1
Religion: 70% buddhisme, 13% hinduisme, 8,5 % islam, 8,3% kristne (6,1% romersk katolske , 2,2% er protestantiske. Desse opplever betydeleg vekst)
Sri Lanka har ein lang historie som går attende til 600-talet før Kristus då dei første singalesarane kom til øyriket. Buddhismen kom til øya rundt 250 f.Kr. På 1400-talet vart det første tamildynastiet etablert i nord. Landet har vore portugisisk, nederlandsk og engelsk koloni (1796), og vart styrt direkte frå London frå 1815 fram til 1948 då landet fekk sjølvstende og vart eit paralmentarisk demokrati.
Frå 1983 til 2009 rasa det ein bitter borgarkrig mellom singalesarar og tamilar, ein kamp der dei tamilske tigrane måtte gje tapt.

Grøderikt land der 43,5% av arealet er dyrkbart.

Næring: Tekstilindustri. Turisme. Te-produksjon. Mange jobbar i andre land.

Takk Gud for

 • fred mellom singalesarar og tamilar
 • framgang for evangeliet
 • framveksten av kyrkjelydar drivne og leia av nasjonale og innfødde kristne
Be om 
 • at såra etter borgarkrigen vert lækte
 • at freden mellom folkegruppene vert utdjupa og varig
 • at kloke politiske leiarar som veit kva som skal til for dette skal skje
 • at styresmaktene skal jobba for openheit, rettferd og for rettferdig representasjon for dei ulike gruppene i parlamentet.
 • at dei skal verna folks økonomiske, politiske og religiøse rettar
 • at tidlegare LTTE-krigarar skal reintegrert i samfunnet
 • vern for kvinner som jobbar "oversaes".
 • at "mainline"-kyrkjene skal oppleva Andens fornying slik at at tilbakegang vert snudd til framgang
 • fortsatt vekking og vekst mellom dei evangeliske
 • at evangeliet skal gjennomsyra heile samfunnet
 • at kyrkjene skal bli velsigna med godt leiarskap, og at dei truande skal bli forsvarleg disippelgjort
 • at kyrkjene skal stå tett saman i å oppfylla misjonsbefalinga i heimlandet, at dei legg opp ein felles sterk strategi for å nå høge misjonsmål
 • kvalitet i utdanninga av kristne leiarar
Be mot
 • barnearbeid i tekstilindustrien
 • forfølging og diskriminering av kristne
 • buddhismens dominans
 • korrupsjon og nepotisme
 • rasisme og etnisk diskriminering 

lørdag 4. november 2017

Spania

Areal: 504783 km2
Folketal: 48 mill
Hovudstad: Madrid, nesten 6 mill. innbyggjarar.
Barcelona er nest største byen med 5,1 mill.
5,6 mill. immigrantar. 3 mill. er uregistrerte. Primært frå Nord-Afrika go Latin Amerika.

85,4% er spanske. Av desse er 53,2% kastilianarar og 17% er katalanarar.
Språk: Spansk, katalansk, gælisk, baskisk.
Totalt 21 språk. 14 innfødde.
Bibelspråk: 4 har GT og NT. 1 har NT, 3 har deler og 4 er under omsetting.

Finans: Hardt råka av finanskrisa i 2008. Ressesjon. Skyhøg arbeidsløyse i mange år. Økonomisk vekst dei siste fire åra.
Næring: Turisme, industri og jordbruk.

Politikk: Landet var ei verdsmakt i 3 hundreår frå 1492 då maurarane vart drivne ut av landet. På 15 og 1600-talet koloniserte Spania Mellom og Sør-Amerika. Spansk er av den grunn det tredje mest talte språket i verda. Landet gjorde seg rikt på utplyndring av koloniane sine der slaveriet var omfattande. Men imperiet rakna på 1800-talet. Det 19. og 20. hundreåret var prega av uro, borgarkrigar og diktatur. Diktaturet enda først i 1975 då general Franco døydde. I 1978 vart landet medlem av EU, og etter den tid har utviklinga eksplodert. Det har gått frå fattigdom til velstand, frå isolasjon til integrering, frå religiøs diskriminering til religionsfridom og toleranse.

Landet består av 17 autonome områder. Akkurat i desse dagar har Katalonia mista sjølvråderetten etter at dei røysta for lausriving frå Spania i ei svært omdiskutert folkerøysting. Landet er inne i den største krisa sidan krigens dagar.

Religion: Det er religionsfridom i dag, men den katolske kyrkja er totalt dominerande. Befolkninga bevegar seg raskt frå tradisjonell katolisisme til å bli ein sekulær stat.

Spania var heimlandet for Inkvisisjonen, og skuggane frå denne kyrkjelege rettsinnstansen som tok så mange millionar skuldlause menneskeliv kviler enno over nasjonen.

67% tilhøyrer den kristne trua. 9% er ateistar. 18% ikkje-truande, 2,4% er muslimar.
Det er 383000 protestantar i Spania.  Det er 0,84% av folketalet.
Talet på kristne går ned, men talet på evangelisk kristne går opp. Det er snakk om 3% årleg vekst.

Spania er eitt av dei landa i verda som har dei største problema med narkotikamisbruk i befolkninga.
Gambling er eit kjempeproblem. Gjennomsnittleg går 15% av folks inntekter til gambling.

Seksuell umoral, prostitusjon og abort er store og veksande samfunnsproblem, og barn vert seksualiserte i stadig lågare alder.

Spania har den lågaste fertiliteten i verda. Det vert nesten ikkje fødde barn i landet lenger.

Be om at

 • landet kjem seg velberga gjennom den krisa det er inne i no
 • katalanarane ikkje tyr til vald
 • katalanarane og resten av spaniarane skal finna fram til gode samarbeidsformer som alle er nøgde med
 • katalanarane skal bli høyrt og få lov til å dyrka kulturen og språket sitt
 • alle dei evangeliske kristne som er komne inn i landet frå Latin-Amerika og frå europeiske land skal leva misjonale liv og etablera sterke og levande kyrkjelydar over heile landet.
 • at Gud skal vitja landet med sin Heilage Ande og frelsa folk ut frå sekularismen, materialismen og hedonismen som har utvikla seg med velstanden. 
 • unge menneske må forstå at Jesus er Herre, at dei  er syndarar og at dei må gje liva sine til han og tru på han for å bli frelst. 
 • alle sanne kristne skal bli døypte i Guds kjærleik og kraft
 • Gud skal stoppa djevelske lærdomar som kjem inn i landet gjennom New Age og andre gudlause filosofiar og religionar
 • Jesus skal intervenera mellom dei narkomane og berga dei både frå syndene deira, frå djevelens makt og frå rus og avhengighet. 
 • folk må slutta å gambla med pengane sine, og læra seg å stola på Gud og investera pengar i hans rike heller enn å spela dei vekk
 • Gud skal verna barn mot seksuelle overgrep og utnytting. 
 • kvinner og menn skal sei ja til livet og nei til abort
 • Gud skal setja vern rundt barna i mors liv
 • folket skal bli gripne av lengsel etter å få barn igjen
 • kvinner og menn skal læra seg å leva i seksuell reinleik og truskap
 • forbanninga frå Inkvisisjonen skal brytast i Jesu namn, og at den katolske kyrkja skal ta eit oppgjer med dei historiske ugjerningane sine. 
 • den katolske kyrkja skal fornyast etter nytestamentleg mønster
 • Den heilage ande skal ausast over landet og venda folks hjarto mot Gud. Landet har aldri opplevd nasjonale eller regionale åndelege vekkingar, og klimaet er tørrare enn nokon gong
 • dei evangeliske kyrkjene skal bli spanske og tapa sitt utanlandspreg. 
 • kyrkjene skal få spanske leiarar av høgt format
 • dei kristne skal bli forsvarleg disippelgjort og utrusta til å vinna menneske for Gud. Av dei 8112 lokalsamfunna er det ei evangelisk kyrkje kun i 650 (2010).
 • folk skal finna fram til kristne radio og TV-program. Kristne driv 90 radiostasjonar og 30 TV-stasjonar. 
 • folk skal finna fram til kristne internettsider som kan hjelpa dei å finna attende til Gud. 
 • mange unge skal reisa på kristne leirar og lytta til Guds ord over tid og smaka på den kristne fellesskapen
Det er grunn til å takka Gud  for Filadelfiarørsla mellom sigøynarane i landet.  Denne starta i 1966. Dei tel i dag 200 000 truande. 


lørdag 21. oktober 2017

Saudi Arabia

Flatemål: 2 240 000 km2.
Folketal: 28 571 770
Hovudstad: Riyadh
Folkeslag: 80% arabarar. 17,4% asiatar.  1,5% afrikanarar. 0,7% vestlege.
Alfabetiseringsgrad: 80%.
Språk: Arabisk pluss 19 andre.
Bibelen føreligg kun på arabisk.

Saudi Arabia (SA)er verdas største oljeprodusent. Landet har skaffa seg enorme rikdomar, som landet m.a. brukar aktivt til å eksportera islam til alle verdas land. Vanlege saudiarar likar ikkje å jobba, så mykje av arbeidet i landet vert utført av utanlandsk arbeidskraft.

SA er eit kongedøme, og kongefamilien har all makt samla i sine hender. Denne familien har gjennom tidene skodd seg godt på oljerikdomen.

Kongefamilien ser på seg sjølv som forvaltar av islam i verda. Landet praktiserer sharialovene strengt, og det er denne brutaliserte utgåva av islam, kalla wahabbismen, som dei understøtter.
Det er ingen reell religionsfridom i SA. Dersom nokon kritiserer islam, eller konverterer til ein annan religion, vankar det strenge straffer. Døden ventar dei som bryt med islam.

SA har i årevis lege på andre plass på Open Doors sin årlege forfølgingsindeks

92,4% er muslimar. 8% er shiamuslimar, og desse blir grovt diskriminerte i samfunnet.  5,4% er kristne, men dette er i hovudsak utlendingar.

Mekka er islams kraftsenter, og det årlege målet for millionar av pilgrimar, og over ei milliard menneske bøyer seg fem gongar for dagen i bøn mot Mekka. I denne byen har djevelen reist synagoga si.

SA er i dag i krig mot Iran i Yemen. Der føregår det fælslege krigsbrotsverk kvar einaste dag. 

Bøneemner:
 • Be om at Gud skal halda handa si over dei kristne i landet, gje dei ei urokkeleg tru, eit levanda håp, ein brennande kjærleik og ei veldig kraft.
 • Be om at dei skal ha rikeleg tilgang til Guds ord.
 • Be om at dei må halda saman og styrka kvarandre.
 • Be om at dei skal leva misjonalt, at dei skal høyra frå Gud og dagleg la seg leia av Den heilage ande. 
 • Be om at evangeliet skal spreia seg frå person til person som eld i tørt gras og overvinna islam frå innsida
 • Be om at djevelens rike skal falla, og at landet skal bli fridd ut av mørkers makt og at folket skal helga Jesus til konge i liva sine og i nasjonen.
 • Be om at Bibelen og annan kristen litteratur skal spreiast og nå fram til folk i alle avkrokar
 • Be om at folk skal finna fram til kristne radio og TV-stasjonar, og finna Jesus på internett.
 • Be om at saudiarar i utlandet skal bli fanga opp av kristne og vunne for Kristus, og at dei skal ta evangeliet med seg attende til heimlandet. 
torsdag 12. oktober 2017

12.-16. oktober: Russland

Areal: 17 098 242 km2, verdas suverent største i utstrekning.
Folketal: 142 257 519
Russlands historie er dramatisk og storslegen på alle måtar, anten me tenkjer politikk, kultur, religion eller økonomi.
Landet vart kristne rundt år 1000, og kristninga fall i stor grad saman med samlinga av riket, slik som også tilfelle var i Noreg, og den russisk ortodokse kyrkja er i dag mellom dei største kristne kyrkjene i verda. Russland har fostra forfattarar som Leo Tolstoj, Fjodor Dostojevskij , Aleksander Pusjkin og Boris Pasternak , komponistar som Pjotr Tchaikovskij, Rimski Korsakov, Sergej Rachmaninoff og Igor Stravinskij, for å nemna nokre få av alle dei som er heilt i verdsklasse.

Nokre av dei fremste matematikarar og vitskapsfolk  gjennom tidene har vore fostra i Russland.
Kosmonauten Jury Gagarin var første menneske i verdsrommet, og Russland er ei atommakt.

Russland har gjennom historia i hovudsak vore eit keisarrike. Den siste keisaren, Nikolai II, vart myrda av bolsjevikane saman med familien sin under den kommunistiske revolusjon i 1917, eit ulækjeleg  sår i den russiske nasjonens liv.

Kommunistane samla Russland og mange nabonasjonar i det som vart kalla Sovjetunionen. Under Josef Stalins skrekkvelde frå 1924-1953 døydde 20 millionar menneske i fangeleirar i Sibir, svært mange av dei var kristne.

Ingen land leid så store tap under 2.verdskrigen som Sovjetunionen. Denne vert kalla "Den store fedrelandskrigen". Det var det felttoget mot Sovjetunionen som i stor grad felte Nazi-Tyskland. Slaget om Stalingrad var eitt av dei heftigaste og mest bestialske i historia. Mange meiner at det var DER tyskarane tapte krigen.

Sovjetunionen var ei stormakt både militært og vitskapleg.

I 1989 gjekk Sovjetunionen i oppløysing, og Russland vart skilt ut som eigen republikk. Den dag i dag lid landet under eit svært demokratisk underskot, og liknar meir og meir på eit diktatur eller mafiavelde. Mange opposisjonelle som trugar Putins makthegemoni er dei seinare åra blitt myrda.

Dei siste åra har landet rasla med sablane. I 2015 okkuperte dei Krimhalvøya frå Ukraina, og dei er djupt involvert i krigen i Dombasprovinsen, likeeins i Syria. Russland har også ein uløyst grensekonflikt med Georgia.

Økonomien er i stor grad olje og gassbasert, og president Vladimir Putin berikar seg i stor grad personleg på eksportinntektene. Men landet har også svære mineralressursar, ufatteleg med god  matjord og veldige skogar. All økonomisk vekst etter 1991 har kome  nokre få menneske til gode, dei såkalla oligarkane.  Næringslivet er hemma av epidemisk korrupsjon og bedrageri.
Det store fleirtalet av russarar lever imidlertid i fattigdom.

Dei siste åra har det vakse fram ei sterk rørsle med sterk rasistsik profil og nærast ein nasistisk ideologi. Desse gruppene dreg til seg unge menn med valdelege tendensar
 som dei trener opp i våpenbruk.  Hatet til jødar, muslimar og mørkhuda menneske set djupt i desse folka.

Russarane er lite produktive. Infrastrukturen er prega av elde, fødselstala er låge og gjennomsnittsalderen høg.

Russarar er drikkfeldige, og rusproblema formidable. Russiske kvinner ligg uvanleg høgt oppe på abortstatistikken. Landet har også den høgaste førekomsten av HIV/AIDS.

Under kommunismen var Bibelen ei forboden bok. Kyrkjene vart konfiskerte og brukte til ulike sekulære føremål. Kristne frå alle kyrkjesamfunn vart forfølgde på det grovaste. Men ikkje så få ortodokse prestar var overløparar og samarbeidde med kommunistregimet.

Etter kommunismens fall har den ortodokse kyrkja fått den gamle posisjonen sin som nasjonalsymbol attende. Det gjeld også mange av dei gamle privilegia. For mange er det å vera russisk det same som å vera ortodoks.

1,24% av befolkninga er protestantar.
12,5% er muslimar

Enno er det mange muslimske folkegrupper i Kaukasusområdet som ikkje har Bibelen tilgjengeleg på sine språk. Slaviska misjonen i Sverige driv  eit omfattande omsettingsarbeid i våre dagar for å avhjelpa denne nauda. Kaukasusspråka er uvanleg kompliserte, så dette er tidkrevjande.

Mange av dei muslimske folkeslaga opplever seg okkuperte av Russland. Når kristendomen vert oppfatta som okkupanten sin religion, seier det seg sjølv at kristen misjon vert vanskeleggjort i desse områda.Be om:
 • at Gud skal tilgodesjå Russland med åndelege leiarar med eit så stort format at folk berre MÅ lytta til dei. 
 • at landet ein dag skal finna seg bada i Guds mektige lys
 • at det skal plantast nye levande  kyrkjelydar over heile landet
 • at russiske kristne skal leva som sanne disiplar av Jesus Kristus, og leva sigrande kristenliv
 • at russiske kristne skal bli grepne av ein visjon for å bringa evangeliet til kvar einaste landsby i landet der Jesus Kristus ikkje er kjent som Herre og frelsar.  
 • at Den russisk ortodokse kyrkja må slutta å forfølga kristne frå andre konfesjonar, og i staden læra seg å akseptera, elska og samarbeida med desse. 
 • høg kvalitet på dei teologiske utdanningsinstitusjonane i landet
 • at nasjonen skal atterfødast religiøst, kulturelt og politisk
 • at russiske menn skal reisa seg som trufaste, varme, ærlege og gode ektemenn og fedre
 • at dei skal ta eit oppgjer med alkoholen og leva edruelege liv
 • at dei skal ta eit oppgjer med uansvarleg seksuell åtferd og halda seg kun til ektefellene sine
 • at landet skal få politiske leiarar med god forstand og rettferdig sinnelag. 
 • at landet skal halda fred med naboane sine
 • at det skal vera fred mellom russarar og dei mange minoritetsfolka i landet
 • at alle minoritetsfolk skal få Bibelen på sine eigne språk
 • at muslimane i landet skal få møta Jesus og bli forvandla av hans ånd
 • at Bibelen skal bli distribuert over heile landet og lesen og forstått av store og små, fattige og rike. 
 • at Gud skal overvaka dei rasistiske gruppene og senda ut mektige englar som set strenge grenser for aktivitetane deira. 
 • at muslimane må læra seg å forstå forskjellen mellom russiske nasjoanlisme og bibelsk kristendom


onsdag 11. oktober 2017

Romania

A map of Romania class=
Areal:238391 km2. 
Folketal: 21 529 967
Religion: 97% kristendom. 91% ortodokse. 6,4% protestantar, 4,2% romersk katolske.
Folk: 83,4% rumenarar , 6,1% ungararar, 3,1% sigøynarar.
Språk; Rumensk, ungarsk og romani.
Styresett: Parlamentarisk demokrati
Romania var i mange hundreår del av det ottomanske riket. Fekk sjølvstende i 1878. Alliert med Tyskland under 2.verdskrigen. Okkupert av Sovjetunionen i 1945. Kommunistisk fram til 1989.
Landet er i dag medlem av NATO og EU.

Romania ligg på det veldige slettelandet som Donau har danna gjennom åra. Over 60% av arealet er dyrkbart. Jordbruk er viktig for økonomien.
Landet vart tungt råka av finanskrisa i 2008.
Økonomien på rett spor no, men han er svært sårbar. Ein aldrande befolkning, svikt i skatteinngangen, høg gjeld og underskotsbudsjett er urovekkande. I tillegg kjem ein abnorm korrupsjon i næringslivet.

Helsevesenet er dårleg. Aborttala høge. Skilsmisseprosenten likeeins. Rusproblema er også store. I Bucuresti er det mange tusen gatebarn. Dei lever i kloakkummar og er i ein elendig forfatning.


Be om
 • politiske leiarar, embetsmenn  og næringslivsleiarar av stort format, folk som er dugande, ærlege og pålitelege i all si gjerning
 • at dei politiske leiarane, og befolkninga elles, skal ta skikkeleg ansvar for gatebarna
 • framgang for økonomien, gode avlingar, nye investeringar, høg arbeidsmoral
 • rumenske menn reiser seg og tek ansvar for kvinner og barn, og at dei lærer seg truskap og sann manndom
 • be om ein edrueleg befolkning
 •  . 
 Det har vore signifikant framgang for evangeliet dei siste åra. Mange er komne til personleg tru på Jesus Kristus. Men det manglar leiarar. Det er vanleg at pastorar har ansvar for mange mindre kyrkjelydar. Be om
 • at Gud skal gje desse kyrkjene leiarar som kjenner han, hans ord og som elskar hans barn. Gode hyrdar for flokkane. 
 • om gode kår og framgang for bibelskulane og dei teologiske institusjonane i landet, slik at dei kan veksa og utdanna nye gode leiarar til kyrkjelydane. 
 • at det skal vera eit godt og fruktbart forhold mellom utanlandske misjonærar og nasjonale kristne. 

søndag 8. oktober 2017

Puerto Rico

Puerto Rico ligg vest for Haiti. Øya var spansk koloni i 400 år før ho vart overført til USA etter ein krig i 1898. Både spansk og engelsk er offisielle språk. Puerto Rico har ei eiga regjering, men står likevel under presidenten i USA. Landet kan altså ikkje ha eigen utanrikspolitikk.
Det bur vel 4 millionar menneske i dette øyriket. Nesten like mange (over 3 mill) puertorikanarar finn me på det amerikanske fastlandet. Flest i New York.

Hovudstad: San Juan

Puerto Rico er det fattigaste området under Sambandsstatane. Arbeidsløysa er på 12-13%,  og utdanningsnivået lågt. Over halvparten av elevane droppar ut av vidaregåande skule. Trass i at 97% er kristne og trass i at dei evangeliske kyrkjesamfunna går fram med rekordfart, er narkotikamisbruket skyhøgt og kriminaliteten endemisk. Mange, mange barn veks opp utan kontakt med far,  og store deler av befolkninga er avhengig av matvarehjelp utanfrå. 61% av dei fattige er kvinner med åleineansvar for barn.

Kristendomen går fram, men det ser ikkje ut til at Guds ord får slå djupe nok røter i folk at det skaper reelle endringar i liva deira. Her er det trong for vekkjing i vekkjinga. Her trengst det å få dei truande inn i bibelsk disippelskapstenkning og praksis.

På plussida kan eg nemna at det har vakse fram ein sterk misjonsvisjon i kyrkjene på Puerto Rico, og dei sender folk i oppdrag m.a. til Spania.

Landet er berre vel 9000 km2 i utstrekning, så her bur folk tett, over 400 per km2.
Naturtilhøva er skrinne med tanke på jordbruk. Berre rundt 6% av arealet er dyrkbart. Det er også få andre naturressursar. Likevel er det mykje industri, noko som kjem av at bedriftsleiarar i USA har funne det lønsamt å flytta verksemder til øya. Folk lever av turisme, industri (50%) og tenesteytande næringar  (49%). Over 97% av befolkninga bur i byane.

Puerto Rico har dette året, som mange år elles, vore råka av mektige orkanar som har lagt store deler av dei skrøpelege husa i ruinar.

Be om
 • landet skal få bygd opp hus og infrastruktur etter dei siste øydeleggjingane, og at det som no blir sett opp er solid nok til å tola orkanane som garantert kjem. 
 • at menn skal læra seg å ta ansvar for konene og barna sine
 • at ekteskapet skal bli den einaste normale samlivsform
 • at Anden skal rennast ut over heile landet og brenna bort alt der som ikkje er av Gud
 • at Guds ord skal slå djupe røter i folk og føra til reell endring av livsførsel
 • at unge menneske skal sjå verdien av å skaffa seg skikkeleg utdanning
 • at landet skal bli rusfritt
 • at leiarane i landet skal vera kloke, gudfryktige og ærlege
 • at den bibelske disippelskapstanken skal bli styrande for kyrkjelydslivet
 • at vaksne kristne reiser seg og tek ansvar for å disippelgjera barn og unge
 • framgang for det kristne studentarbeidetlørdag 7. oktober 2017

Dagens unådde: Banyumasan, Java i Indonesia

Dette er ei stor folkegruppe med over 8 millionar medlemmer. Dei snakkar javanesisk, og er muslimar. Dei fleste i namnet.
2,5% er kristne. 1,8% evangeliske.
Heile Bibelen er omsett til javanesisk.
Dei fleste er bønder, og dei er svært flinke og effektive jordbrukarar.

Be om
 • at dei kristne i folket held saman i tette fellesskap, blir fylte av Anden og utrusta til å bringa evangeliet til folket sitt
 • at dei truande held seg til Guds ord i Bibelen, les, lærer, deler og praktiserer. 
 • at den javanesiske Bibelen skal bli distribuert til og lesen av heile dette folket.
 • at hausten skal bli stor i banyumasan-folket

PortugalPortugal har ei utstrekning på 92 389 km2. Folketalet er på 10,7 millionar. Dei fleste er katolikkar. Mange sekulariserte og nominelle, særleg i sør. 2% protestantar. 2,7% anglikanarar. Over 5% ortodokse.
Hovudstad: Lisboa
1,8 millionar portugisarar jobbar i andre land
Portugal vart eit uavhengig kongedøme i 1143. Republikk i 1910. Parlamentarisk demokrati i 1974. Meldem av EU i 1986.
Finanskrisa i 2008 slo hardt inn i den portugisiske økonomien. EU måtte inn med redningspakke. Portugisarane bretta opp armane og kom seg heilskinna ut på andre sida av tunnelen i 2014.
Portugal er eit land fullt av historie med ufatteleg vakre bygningar og minnesmerke. 
Portugisarane var dei første europeiske oppdagingsreisande til havs. Mest berømte er Henrik Sjøfararen (d.1460), Bartolomeus Diaz og Vasco Da Gama. Christoffer Columbus budde også lang tid i Portugal, men det var spanskekongen som finansierte den store oppdagingsreisa hans vestover.
Historisk har Portugal vore ei stor kolonimakt i Afrika  (Mosambique og Angola)  og Sør-Amerika (Brasil).
Brasil vart sjølvstendig i 1822, dei afrikanske så seint som i 1975, etter lange krigar som kom til å utarma også "moderlandet".
I Portugal er 21% av arbeidsstyrken sysselsett i industri, 2,4% i jordbruk og over 75% i tenesteytande næringar. Landet har ein sårnbar økonomi.
Narkotikamisbruket er aukande. 50% av dei unge i landet har prøvd slike rusmidlar.
Prostitusjon er også eit veksande problem. Fattigdomen er omfattande.
Dei evangelisk kristne har hatt god vekst relativt sett dei siste åra, dei har satsa hardt på kyrkjeplanting, men dei er ganske splitta og ofte  i tottane på kvarandre.  Denne ukulturen er spesielt vanleg mellom dei pentakostale kristne.
Mange av dei nye kyrkjene er huskyrkjer. Dette er ei hindring for mange portugisarar som helst ynskjer seg eit meir offentleg tilbod med ein viss struktur i.
Det er mange utanlandske misjonærar i Portugal i dag. 

Be om:
 • at landet skal bli bada i Guds lys
 • at det skal renna ei elv av vekkjing gjennom landet
 • at den katolske kyrkja vert velsigna med tenarar som kjenner Guds ord, forkynner det med innsikt og kraft og  som lever reine liv i samsvar med evangeliet.
 • einskap mellom dei evangelisk kristne
 • at dei truande skal bli fylte av Anden, studera Guds ord med iver, vitna om Jesus for sine medmenneske, halda tett saman og leva disippellivet. 
 • at dei utanlandske misjonærane skal lukkast i sitt arbeid i landet
 • at Bibelen skal bli distribuert til og lesen av folket. 
 • om fleire fulltidsarbeidarar i kyrkjelydane
 • at landet skal erfara økonomisk velsigning og oppgang
 • at det skal vera nok arbeid til folk
 


tirsdag 3. oktober 2017

Dagens unådde: Huayao Tai, Kina

Huayo Tai lever i eit område sørvest i Kina, og reknar seg som eitt av Kinas urfolk. Dei tel 89000 menneske.
Religion: Dei er theravadabuddhistar, men blandar gjerne  animisme og shamanisme inn i trua si. 
Språk: Lu.
Det nye testamentet er tilgjengeleg på Lu.
Kvinnene er lett å kjenna att på den runde hatten dei alltid har på seg, og dei ber gjerne på ei bambuskorg der dei har ein del livsnaudsynte ting oppi.

Gode Far! Må Huayanofolket bli tilgodesett med evangeliet om Jesus slik at die kan tru på han og bli Guds barn av nåde. 
Løys dei frå alle demoniske makter som held dei nede i vantru, vankunne og synd.  Me ber i Jesu namn, amen!

 

Filippinane

Filippinane er eit øyrike med over 104 millionar menneske. Dei bur tett på eit område mindre enn Noreg (300 000 km2). Landet har åtte provinsar og 7250 øyar. 700 av dei er bebudde. Dei fleste er fordelte på 11 øyar. Meir enn 75% er fjell, og landet er sterkt eksponert for øydeleggjande tyfonar.

Hovudstad er Manilla.

98,1 % av befolkninga er filippinarar. 1,7% kinesarar. 0,2% andre.

Offisielt språk er filippino og engels. Totalt vert det snakka 181 språk i landet. 17 har heile Bibelen, 68 NT. 90 med deler av Bibelen. Det er i tillegg oversettingsprosess i gong i 54 språk (2010).

Økonomi:
Folk lever av jordbruk og industri. Høg folketilvekst, omfattande korrupsjon, proteksjonisme, sosial og politisk uro og ein serie med naturkatastrofar har verka øydeleggjande inn på økonomien, skapt stor fattigdomn og arbeidsløysa. Det er eit enormt gap mellom fattig og rik på Filippinane. Ineffektive regjeringar, høgt kriminalitetsnivå og manglande utanlandske investeringar har hindra framgang, men sidane 20111 har den gjennomsnittleg økonomiske veksten vore på 6,1%, ein vekst som har kome dei rike til gode.  Filippinarar jobbar i stor utstrekning i andre land (10 millionar), og desse sender pengar attende til heimlandet, noko som i mange tilfelle er avgjerande for hushaldningane.  Elles vert det produser tog eksportert  ein del elektronikk, og landet tener ein del på turisme og handel. Mellom 20 og 30% lever under fattigdomsgrensa.
Landet har enorme uutnytta naturressursar.

Politikk
Spansk  koloni frå 1565 til 1898. USA styrde landet frå den tid til landet fekk sjølvstende i 1946. Det vart då innført militære unntakslover for å hindra kommunistane å koma til makta. I 1971 gjorde general Marcos landet til eit diktatur, og etter å ha berika seg sjølv og familien sin utover alle grenser, vart han felt i 1986 etter ein massiv folkeoppstand. Estrada si regjering fekk ein liknande lagnad i 2001. Landet har dei siste åra hatt stabile regjeringar. I 2016 vart DUERTE valt til president. Han er ei ulukke for landet, og ein av dei mange politiske klovnane som pregar nyheitsbilete negativt i vår tid. Han er ekstremt stor i munnen, tek lova i eigne hender og har etter at han kom til makta sørga for å "avretta" meir enn 3000 narkomane. Landet har i mange år vore ille plaga av marxistiske og muslimske geriljagrupper. 

Religion
Landet er i hovudsak katolsk. Over 12,3 % er evangelisk kristne. Den årlege tilveksten for desse er på 3,1%. Den karismatiske vekkinga har hatt stor innflytelse på kyrkjene i landet, også på den katolske.
Kyrkjene veks langt fortare enn befolkninga. På 80-talet vart det planta mange nye kyrkjer, mindre no, men folk samlar seg gjerne i svære megakyrkjer. Det synest dei er stas.
Det er aukande einskap mellom dei evangeliske kyrkjene, og dei har etablert nettverk som samarbeider om å evangelisera og disippelgjera landet.
Det er grunn til å be om at denne prosessen held fram og styrkjer seg.

Filippinske kyrkjer sender ut misjonærar til land i heile verda gjennom PMA, Philippine Mission Agency. Dei støtta i 2010 3000 misjonærar i andre land og kulturar. Men viktigare er likevel den innsatsen som PMA gjer for å trena opp kristne som reiser til land som gjerne er lukka for kristen misjon (t.d. Saudi Arabia og andre golfstatar) for å jobba som "teltmakarar". I 2010 var det 500 000 slike misjonærar i funksjon. Be om Gud om å verna desse vitnene og gje dei visdom i måten dei går fram på i misjonsarbeidet sitt.

Andre bøneenmne
 • Be om politiske leiarar med rettsinn, gudsfrykt og moralsk integritet,  usjølviske, ærlege, ukorrupte og kloke kvinner og menn som tener folket og ikkje sin eigen karriere eller si eiga lommebok. Det er ein skandale at Asias mest kristne nasjon er den fjerde mest korrupte.
 • Be om at mange levande kristne engasjerer seg politisk slik at dei kan prega dei styrande institusjonane med ei kristen ånd og med kristne lovar og verdiar. 
 • Be om at landet må få ein ny fordelingspolitikk. 
 • Be om at det må bli jamnt slutt på korrupsjon, nepotisme, kameraderi og utsuging. Grådigheten mellom dei rike er endemisk. Be om at evangeliet skal bora seg inn i denne delen av befolkninga og forvandla dei til samfunnsansvarlege kvinner og menn som investerer rikdomen som i infrastruktur og arbeidsplassar til glede for vanlege folk. 
 • Landet er plaga av piratar som kaprar skip og kidnappar folk. Be Gud om å setja ein effektiv stoppar for denne kriminaliteten. 
 • Det trengst verkeleg ein stor jordreform på Filippinane. I dag er det godseigarar som eig jorda, og bøndene er leilendingar.  Be om at føydalismen skal ta slutt, og at bøndene kan bli sjølveigande. 
 • Be om at det vert gjort effektive tiltak for å verna befolkninga mot skadar i samband med tyfonar som trugar liv og ruinerer hus og eigedom.
 • Be om fred i alle regionar, og at marxistisk og muslimsk gerilja  legg ned våpna sine. 
 • Be om at den katolske kyrkja blir gjennomsyra av evangeliet, og at katolske kristne skal bli løyste frå gamle gudar og heidenske ritualer som dei praktiserer. Her er det mykje synkretisme og høg demonisk aktivitet. 
 • Det er mange nominelle kristne på Filippinane. Be om at desse må møte Jesus, få sanna syndene sine og bli fødde på nytt ved Den heilage ande, disippelgjort og utrusta til teneste.
 • Mange kristne les lite i Bibelen og desse vert gjerne fanga inn av nyreligiøs åndelegheit. Be om at sanninga må sigra over løgna, lyset over mørkret. 
 • Splittelse er vanleg i protestantiske kyrkjer. Be om at dei truande skal bli så inntekne av Kristi kjærleik at dette ikkje skjer. 
 • Be om at erfarne kristne stiller opp som mentorar for nye kristne slik at desse kan bli forsvarleg disippelgjort. Dette skjer i altfor liten grad. 
 • Be om at Gud reiser opp kristne kvinner og menn som tek leiaransvar i forsamlingane. Det trengst mange nye apostlar, evangelistar, profetar, hyrdar og lærarar. 

mandag 2. oktober 2017

Peru
Peru ligg like sør for ekvator, langs nordvestkysten av Sør-Amerika med kystlinje mot Stillehavet. Landet har eit flatemål på  1285216 km2, som er 4 gonger så stort som Noreg.
Folk flest bur langs kysten der dei driv fiske, handel og industri.  Værlaget her er tørt og fint. Lenger mot aust, vest for dei mektige Andesfjella,  ligg eit høgdeplatå. Der vert det drive jordbruk. Aust for Andesfjella er det tropsik regnskog. Der finn me kjeldene til den mektige Amasonfloden som renn gjennom heile Brasil, verdas mest vassførande elv. Størstedelen av Perus areal er å finna her.

Hovudstad: Lima

Peru er heimlandet til den vidgjetne inkakulturen. Denne vart knust av spanske concistadorar i 1533. Landet vart sjølvstendig i 1821. Etter mange år med militærdiktatur, vart landet demokratisk i 1980.
15 år med borgarkrig på 80 og 90-talet utarma landet, og det vil enno ta lang tid å byggja opp all øydelagt infrastruktur.  Over 70 000 vart drepne  i denne perioden, nesten 800 evangeliske pastorar leid martyrdøden.
Etter mange år med økonomisk nedgang, nyt dei no betre tider. Pilene peikar oppover, og folks levestandard betrar seg. Likevel lever store deler (40-50%) av befolkninga under fattigdomsgrensa. Korrupsjonen er plagsam stor også i dette landet, og militærutgiftene formidable.

Peruanarane lever av fiske, gruvedrift, jordbruk og turisme. Bøndene dyrkar gjerne kaffi, men mange stader er det kokainproduksjon dei satsar på. Gruveselskapa har drive grov undertrykking av folk og utarming av fols levekår.

Landet har 31 millionar innbyggjarar, og befolkninga er etnisk sett svært blanda. 50% er indianarar (flest Quechuar), nesten 32% er mestisar og 13,5% kvite.

Peru er eit katolsk land. Men den katolske kyrkja er i djup krise. Dei taper mange medlemmer til dei evangeliske kyrkjene, og elles er medlemsmassen splitta mellom liberalistar og tradisjonalister, og det er mykje religionsblanding.  25% ser på seg sjølve som kristne samstundes dei praktiserer gamle heidenske skikkar.

Over 10% av befolkninga er evangelisk kristne. I 1960 var denne prosenten berre 1 (78000).  Offisielt er det 3,4 millionar evangeliske der no, men kanskje er talet så høgt som 4 millionar.

Evangeliet har slått djupe røter mellom indianarane i dei enorme regnskogområda, og SIL/Wycliffe er tungt inne med bibeloversettingsprosjekt.  Men problema dei står overfor er store: Oljeselskap og andre kapitalistiske næringsinteresser er i ferd med å overta sotre områder og slik øydeleggja livsgrunnlaget for urbefolkninga.

 •  Det er grunn til å takka Gud for den veksten me har sett mellom dei evangelisk kristne. Men etter freden, er veksten  kraftig dempa. Be om at Den heilage ande må tenna elden på nytt hos dei truande, føra dei djupare inn i Guds ord, fostra dei til dedikerte disiplar, utrusta dei med himmelske gåver og senda dei ut for å dela evangeliet med dei unådde. 
 • Be om at kyrkjene skal finna og fostra nye leiarar som kan undervisa i Guds ord og inspirera folk til misjonale liv.
 • Takk også for den store vekkjinga blandt indianarane i landet. Det skuldast i stor grad at Wycliffe bibeloversetjarar gjennom dei siste tiåra han oversett Bibelen til mange av dei indianske minoritetsspråka i landet, m.a. quechua og aymara.
 • Be om at folk flest må få tilgang til Bibelen på sitt eige språk, at urfolka må få møta den treeininge Gud som dei einaste sanne Gud og Far, og at dei må snu ryggen til tomme avgudar og gamle magiske ritual. Trass i betydelege åndelege gjennombrot, er millionar av dei er framleis bundne til heidenske skikkar, gudar og gudinner.
 • Be om rettferdige, måtehaldne, kloke og gudfryktige politiske leiarar. 
 • Be om rikdomen i landet skal bli rettferdig fordelt.
 • Be om at Gud stoppar gruveselskapa når dei vert griske, korttenkte og kriminelle.
 • Be om at bøndene stoppar produksjon av kokablad og brukar åkrane sine til å dyrka god og næringsrik mat.
 • Be om einskap mellom dei truande, og ein felles strategi for å nå heile Peru med evangeliet.
 • Be om eit ærleg oppgjer og full forsoning mellom Quechuaindianarane og dei spansktalande. Historien er hjarteskjærande. 
 • Be om at store regnskogområder må fredast for aktivitetar frå multinasjonale selskap, og bevarast som gode leveområder for den indianske urbefolkninga. 
 • Be om samhald i familiane, og at mennene i landet skal vera trufaste mot konene sine, vera edrue  og leva som ansvarlege rollemodellar for barna sine. 
 • Be om at kristne radiosendingar på mange språk skal få mange lydarar, og at Guds ord i eteren må skapa levande tru hos folk.


Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...