mandag 23. november 2009

Ung kristen mann avretta i Somalia

Compass Direct melder i dag at islamistiske ekstremistar den 14. november avretta den 23 år gamle kristne mannen Mumin Abdikarim Yusuf frå Mogadishu, Somalia, fordi han hadde vitna om Jesus for ein 15 år gamal somalisk gut. Yusuf vart den 28.oktober arrestert for denne “ugjerninga” av folk frå terrorgruppa al Shabaab og sett i varetekt . Den 14 november vart liket at Yusuf funnen i ei avsidesliggande gate i Mogadishu, ille tilredd. Fingrane hans vart brekte og fortennene slått ut.

Bøn: Gode Gud, vår Herre Jesus Kristi Far! Me ropar til deg for dei modige tenarane dine i Somalia. Å Herre, gje dei vern mot vald, død og tortur. Dei betalar ein så høg pris for å vera trufast mot deg. Hjelp dei til å vera kloke som slangar og einfelte som duer. Styrk dei mektig ved din Ande, og set dine gode englar som eit mektig vern om dei. Amen

onsdag 18. november 2009

Kristne kidnappa i Colombia

16 kristne Koguiindianarar i Colombia blir haldne som fangar av sine eigne stammefrendar i ein freistnad på å få dei til å fornekta den kristne trua si. Gruppa av truande inneheld både kvinner, menn og born vart fanga under eit møte som var kalla saman av Koguiguvernøren. Samfunnsleiarane ropte skjellsord til dei gjennom ei heil natt, og seinare vart dei tekne med til eit avsidesliggjande område av reservatet og fekk melding om at dei ikkje ville bli sett fri før dei fornekta Kristus. Dei siste rapportane går ut på at to av dei kidnappa borna er alvorleg sjuke. Guvernøren og hans allierte har også audmjuka ikkjekristne leiarar som har støtta det kristne samfunnet og verna dei mot å bli utviste. Det vert rapportert at guvernøren har til hensikt å fangar dei resterande kristne også og tvinga dei til å fornekta trua.

Be om at Jesus er med dei truande venene sine, passar på dei og sørgjer for at dei får fridomen sin attende. Be også om at Herren tek seg av denne guvernøren på den rette måten.

onsdag 28. oktober 2009

Nekta å bera hijab, vart skoten og drepen

Compass Diract melder i dag at tre maskert medlemer av den militante islamistiske gruppa Suna Waljameca i Somalia skaut og drap i sist veke den kristne somaliske kvinna Amina Muse Ali (45) fordi ho nekta å bera hijab. Ho hadde over lenger tid motteke trugsmål frå medlemer av organisasjonen. Islamistane mistenkte henne for å vera kristen sidan ho ikkje bar hijab. Den 4. oktober hadde Ali ringt den som informerer om dette og sagt at ”livet mitt i er i fare. Eg er vorten åtvara om at forferdelege ting vil skje om eg ikkje tek på meg skautet. Eg treng fellesskap og forbøn.” Kort tid etter fann dei henne død.

Ali vart kristen i 1997, og var aktiv medlem av Somali Christian Brotherrs`Organisation. Mange av leidarane av denne organisasjonen som vart skipa i 1996 av biskop Abdi Gure Hayo, er vorten drepne for å ha biblar i eige.

I 1994 jobba Ali som translatør for FN då organisasjonen forsøkte å få i gang forhandlingar mellom stridande klanar i Jubaregionen.

I dag er det mogelegvis så få som 75 kristne att i Somalia. Fleire er vorten drepne dei siste 4 vekene.

Bøn: Herre Jesus Kristus! Me ropar i dag til deg for dei kristne i Somalia. Gje dei vern og styrke til å stå i elden. Trøyst dei som sit sørgande attende etter Amina Muse Ali. Takk for alt det gode som du fekk gjera gjennom denne kvinna. Me ærar hennar minne.Send dine englar for å tena di kyrkje i Somalia. Hald auga med motstandarane og set hindringar i vegen for dei når dei planlegg det som vondt er mot dine vener. Set ein stoppar for djevelen i hans strev for å reinsa Somalia for ditt dyrebare ord, og lat det enno ein gong vera sant at martyrane sitt blod er kyrkja sitt såkorn. Amen.

mandag 26. oktober 2009

Nordkoreanske flyktninger tatt i Kina. Venter på retur.

5 flyktninger fra Nord Korea sitter nå arrestert i Kina og venter på å bli sendt tilbake til NK. Der møter det dem en forferdelig skjebne, trolig dødsstraff. Be for dem om at Gud vår Far skal gripe inn og berge dem. Her kan mennesker intet utrette.

lørdag 10. oktober 2009

Kvila i Jesus. Bøn av Thomas à Kempis, del 1

Gje meg, gode Jesus, å kvila i deg, du som er over alle skapningar, over all frelse og venleik, over all herlegdom og ære, over all makt og verdighet, over all kunnskap og dugleik, over all rikdom og kunst, over all glede og fryd, over all berømming og pris, over alle goder og all trøyst, over alt håp og alle lovnader, over alle utmerkingar og ønskjer, over alle gåver og alle belønningar som du er i stand til å gje og framskaffa, over all glede og jubel som sinnet kan ta imot og føla, i eit Ord som står over alle englar og erkeenglar og over heile himmelhæren, over alt me ser og alt som er usynleg, over alt som du, Gud, ikkje er, fordi du, min Herre Gud, er best og står over alle ting.

Du åleine er den Høgste, du åleine har all makt, du åleine er heilt ut tilstrekkeleg og fullstendig, du åleine er allgod og har all trøyst, du åleine er heilt edel og har all ære og står over alle ting. Alt i deg er perfekt, slik som det alltid har vore og alltid vil bli. Derfor kjem alt til kort og blir utilstrekkeleg, kva du enn gjev meg, utanom deg sjølv og dine løfter, dersom du ikkje blir sett og fullt og heilt motteken, for hjarta mitt kan verkeleg ikkje kvila og bli heilt fornøgd, før det kviler i deg, og overgjev alle ting og alle skapningar til deg.

fredag 9. oktober 2009

Nye åtak på dei kristne i Egypt.

Egyptiske styresmakter gjekk nyleg til åtak på og arresterte ei gruppe koptiske kristne i Aleksandria, etter at desse hadde prøvde å setja fri den kristne kvinna Myrna Hanna, som vart bortført av muslimar for 10 månader sidan og tvangsgifta med ein muslimsk mann. Dette melder Assyrian International News Agency. Den 30. september ringde ho faren sin, Gama Labib Hanna, og naudbad han om å koma å henta henne ut av fangenskapet. Faren, svigersonen, og ein annan truande, Rafat Girges Habib, gjekk til leiligheita der Myrna vert halden fanga. Der vart dei lokka i bakhald for så å bli truga av ”svigerfar” til Myrna og 5 andre muslimar. Likevel lukkast dei i å få Myrna med seg, men ”svigerfaren” sende inn ein rapport til styresmaktene med det resultat at faren og onklane hennar straks vart klaga, bortført, arresterte og utsette for fysiske overgrep av styresmaktene Politiet braut seg også inn i heimen til Myrna og familien hennar, før dei gjekk inn i butikken til Habib og knuste den. Onkelen til Myrna vart sett fri med ordre om å ta henne med til politistasjonen, der ho vart overlevert til ”svigerfaren” att. Faren hennar vart sett fri frå varetekt den 2. Oktober, men alt neste dag arresterte politiet fleire av Habib sine slektningar og utsette kvinnene deira for overgrep. Offisielle tenestemenn heldt fram med å arrestera Habib sine familiemedlemmer innit han melde seg sjølv for politiet.

Bøn: Herre Jesus Kristus! Du som sjølv vart utsett for urett, overgrep og liding: me ber om at du skal koma Myrna og hennar familie, samt Habib og hans familie til hjelp. Gje Myrna fridomen attende og bryt i ditt eige namn Satans destruktive planar for desse, og alle andre kristne i Egypt.

torsdag 8. oktober 2009

Kom, mitt ljos, bøn av Dimitri av Rostov

Kom, mitt ljos og gjennomlys mørket i meg.

Kom, mitt ljos og vekk meg opp frå dei døde.

Kom, min lækjar og læk alle såra mine.

Kom, du Guds kjærleiks eld og brenn opp alle tornane frå syndene mine, og lat din kjærleik tenna meg i brann for deg.

Kom, min konge, og set deg på trona i hjarta mitt og regjer der, for du åleine er min kongen og min Herre. Amen


Persecution.com: Somalisk kyrkjeleiar drepen av ekstremistar

Den 28.september skaut og drap islamistar leiaren for ei undergrunnskyrkje, Mariam Muhina Hussein i landsbyen Marerey i Somalia. Dette hende etter at det vart opppdaga at ho eigde 6 biblar, melder Compass Direct i ein rapport 1. oktober. Dagen før skytinga sende Sheikh Arbow kona si for å beøka Hussein i heimen hennar, og ho gav seg ut for å vera interessert i å læra om kristendomen. I laupet av besøket las Hussein eit avsnitt frå Bibelen til kvinna, og sa til henne at ho kunne koma på besøk regelmessig for å diskutera Guds ord. Kona til Arbow drog så heim og fortalde mannen sin at Hussein hadde biblar i heimen sin. Dagen etter kom Arbow sjølv på vitjing til Hussein, og han hadde med seg nokre andre muslimske menn. Han bad om ein bibel frå henne. Hussein gav han ein, og han gjorde til kjenne for henne at han leita etter ”kristne som skitnar til den islamske religion.” Han gav henne så ordre om å syna fram resten av biblane, og då ho gav han dei, skaut han henne tre gonger og drap henne på flekken.

Lat oss takka Herren for det arbeidet han fekk gjort gjennom Mariam Muhina Hussein sitt liv.

Be om at dei som sørgjer over henne går til Jesus for å få trøyst hos han.

Be om styrke og trøyst for alle somaliske kristne som møter prøvelsar og forfølging når dei vitnar om Jesus.

onsdag 16. september 2009

Hausa, Nigeria


Hausafolket tel 24 millionar menneske, og er den største etniske gruppa i Vest Afrika. Dei lever i den nordvestre delen av Nigeria, og er muslimar. 0,04% er evangelisk kristne. Hausafolket er bønder og bur saman i landsbyar. Dei kristne hausaane vert ofte utsett for sterk forfølging av dei muslimske.

Me ber om at
 • dei kristne er modige vitne om Kristus midt i forfølging og vanskar
 • Gud reiser opp kjærlege kristne som er viljuge til å dela Kristus med sine muslimske stammefrendar
 • Gud vernar dei små gruppene av truande hausaar
 • Gud sender høveleg med regn til hausaområda slik at det blir vatn både til husdyr og avling
 • Gud vil reisa opp ei sterk kristen kyrkje i hausafolket.

lørdag 12. september 2009

I dag ber me
 • om lækjedom for ei kvinne som slit med nervene sine, så pass at ho treng psykiatrisk hjelp
 • for eit ektepar som har store vanskar med sonen sin på 18. Han røyker hasj, vil ikkje gå på skulen, isolerer seg ofte på rommet (der han m.a. driv med brannfarlege ting) og går ut med tvilsame vener. Han terroriserer foreldrene med trugsmål og kraftig stemmebruk, og dei vågar ikkje noko anna enn å etterkoma "krava" hans. Be om at guten vert frelst og fridd ut frå det vonde som har makt over han, at foreldra reiser seg og tek attende kontrollen over sine eigne liv og at Jesus kjem til dei me sine fullkomne løysingar.
 • Zafar Iqbal ringte oss tidligere i går og fortalde om åtak på ei kyrkje i Pakistan etter fredagsbønnen. Muslimane tende på kyrkja og brant ho ned. La oss be om at slike djevelens påfunn bare styrker dei kristne og gjer dei endå farlegere for hans rike enn før.
 • for ei gravid kvinne som er innlagd på Haukeland sjukehus. Ho ventar barn i nov-des, men det ser ut til å vera fare for prematur fødsel. Be om at riene stoppar og at legane får kontroll på situasjonen.
Må Herren styrka deg når du ber, gje deg glede i omgangen med han, fylla deg med visdom og openberring og gjera deg uthaldande i tenesta

onsdag 9. september 2009

Gadarifolket i India

Gadarifolket i India tel vel 6 millionar menneske, og bur i Nord-India, på Gangessletta og området rundt, det minst evangeliserte området på jorda. Det er ikkje registrert ein einaste kristen Gadari. Dei er stort sett fattige, og jobbar for det meste som mursteinsarbeidarar, men nokre er febønder. Gadariane er naturlegvis hinduar. Ein stor prosent av dei er analfabetar. Dei snakkar hindi

Bøn: "Herre Jesus! Send kristne til Gadarifolket som kan fortelja dei om deg. Du elskar desse menneska som du elskar oss. Gje dei frelse for ditt namn skuld. Mjuk opp hjarto deira slik at dei lett kjem til tru. Grunnlegg di kyrkje mellom Gadariane, og lat dei bli eit ljos for andre folkeslag i India. Gje dei lyst til å læra seg å lesa og skriva slik at dei kan lesa Bibelen og andre gode bøker. Løft dette folket ut av fattigdomen, og løys dei frå djevelen sine slavelenker".

fredag 4. september 2009

Akøy kommune

Askøy ligg like utanfor Bergen, det er berre ei bru mellom. Kommunen veks raskt som ein forstad til Bergen, og har idag omlag 25 000 menneske. Det har ikkje vore lett å finna anna kristenliv der enn Den norske kyrkja, men truleg er det mange bedehus der også. Kommunen er kjent for gode jordbær, men dei fleste jobbar anten i Bergen eller i industrien.

Bøn: "Herre Jesus, me ber om at du skal gjesta Askøyværingane med di kraft, di sanning og din nåde. Gje dei kristne i kommunen inspirasjon til å vitna om deg i sitt daglege liv, og lat dei få stå tett saman om dette. Lat det gå denne kommunen godt på alle vis og velsign dei me god økonomi, låg kriminalitet, gode skular, gode kyrkjelydar og godt næringsliv. Amen!"

Kinesiske kristne dømt til lange fengselsstraffer for å hjelpa Nord Koreanske flyktningar

Avisa DagenMagazinet melder i dag at to kinesiske kristne har fått 10 og 7 års fengsel for å ha hjulpe 61 nordkoreanske flyktningar over til Mongolia der dei søkja om politisk asyl i Sør Korea.

Be om at Herren må verna og styrka dei og halda dei oppe fysisk, psykisk og åndeleg, og at dei må få oppleva framgang for Guds rike i fengslet.

Hmufolket i Kina

Folketal: 1 915 000. Språk: Miao. Religion: Etnisk tru. Kristne: 0,25%

Dette folket har gjennom historia vore forakta av andre kinesarar, og dei har vore utsett for rasisme, kalla for menneskehundar og vore skulda for å ha hale. Det har vore drive ein del misjon mellom dei frå 1896, men resultata har vore sparsame, og folket har utøvd aggressiv forfølging mot kristne og drepe mange. Det føreligg ei oversetting av NT frå 1934 og ei salmebok frå 1928, men desse er lite i bruk. I vår tid er det shamanismen som rår grunnen, og dei trur det er shamanen som kan opna himmelens port for dei.

Bøn: ”Å Herre Jesus, Guds mektige Son. Du er den einaste som kan opna himmelens port for oss menneske, og du gjer det for alle som kallar på deg og trur på deg.Gjer deg kjent for hmufolket slik at dei vender seg bort frå shamaane og til deg, som er den einaste som kan frelsa deira sjeler i livet og i døden. Me ropar til deg om nåde for oss sjølve og for dette folket som blir neglisjert at di kyrkje, og som er på veg mot evig fortaping og død. Send du i din nåde arbeidarar ut til din haust i Hmufolket. Frels dei og læk dei djupe hjartesåra deira. Fyll dei med din kjærleik og ta bort frykten dei har for død og dom. Reis opp di kyrkje i dette folket, ei kyrkje som er fylt av di kraft med leirarar som er fylte av dine visjonar. Herre, miskunna deg. Amen!"

torsdag 3. september 2009

Ein lærars daglege bøn

Herre Jesus! Lat elevane mine møte deg gjennom meg i dag slik at dei kan koma til tru og bli frelst. Legg din fred ned i hjarto deira slik at dei er i stand til å ta imot undervisning og ha god læring. Hjelp dei å vera høflege, og handsama kvarandre med respekt. Opna tankane deira slik at dei utviklar god fagleg forståing og får gode resultat. Hjelp meg som lærar å velga stoff og metodar som fremjar god måloppnåing, og hjelp meg å vera ekstra merksam på elevar med faglege vanskar slik at eg kan gjedei gode opplevingar i skulekvardagen.

onsdag 26. august 2009

Thakalifolket i Nepal

Thakalifolket tel 17 000 menneske. Religion: Buddhisme, ofte blanda med hinduisme. Thakaliane er delt opp i 4 klanar, og kvar klan har sin eigen gud. Dei driv stort sett med business, og er flinke forretningsfolk. Dei snakkar sitt eige språk og er praktisk tala heilt unådde med evangeliet. Kjelde: joshuaproject.com

Bøn: "Herre Jesus, du som bad di kyrkje om å bringa evangeliet ut til alle folkeslag: Lat ordet om di frelse også nå fram til thakalifolket i Nepal. Me sannar at det er du som er deira sanne Herre, Gud og frelsarmann, og byr alle vonde ånder om å vika bort frå desse kjære menneska og overgje plassen til Jesus Kristus som har kjøpt dei med sitt eige blod. Lat dei få høyra evangeliet forkynt på sitt eige språk, og etabler di kyrkje i dette folket. Legg ansvaret for deira frelse og framtid tungt innover dei kristne i Nepal. Ta vekk all frykt frå hjarto deira, og før dei inn i eit fruktbart misjonsarbeid i denne unådde folkegruppa. Me ber i Jesu namn, amen!"

Askim

Askim bykommune ligg nord i Austfold, har eit areal på 68 km2 og eit folketal på 14705. Kommunen grensar til Glåma der elva går i kraftige stryk, noko som dei har utnytta ved å byggja 3 kraftverk. Askim er såleis ein kraftkommune. Den viktigaste industribedriften er Glava, elles jobbar folk for det meste i servicenæringane.

Når det gjeld kristenliv ser det ut til at Den norske kyrkja er svært aktiv på mange frontar, mellom anna med eit misjonprosjekt i Vietnam. Frelsesarmeen er representert, og likeeins Misjonsforbundet og Den Frie Evangeliske forsamling som har gått saman om å skipa kyrkjelyden "Askim Frie Misjonsmenighet", som m.a. har eit prosjekt mot Karènfolket i Burma.

Bøn: "Himmelske Far! Idag ber me for kraftkommunen Askim. Lat dei som bur der ved breidda av Glåma få erfara di kraft i liva sine. Gje frelse til syndarar, fred til dei urolige og framtid og von for dei som har stranda i liva sine. Lat denne byen vera under din nåde. Hjelp alle som bur der å opna seg for Jesus, venda om til deg og ta imot evangeliet i tru. Takk for alle gode kristne i Askim. Lat dei bli endå meir brennande, endå meir radikale, endå meir ekte og varme i trua si, Jesu sanne læresveinar, lys og salt i lokalsamfunnet, i Jesu namn. Amen!"

mandag 24. august 2009

Nosufolket i Kina

Nosufolket tel 1,2 millionar menneske, og bur for det meste i Sichuanprovinsnen nær Tibet. Dei kjem opprinneleg frå Kaukasusområdet, og snakkar sitt eige språk nuosu. Nosuane har vore laga av hardt materiale, og historia deira er av den bloddryppande sorten. I kampen mot kommunismen fall det 10 kommunistsoldatar for kvar fallen nosuar. Nosuane trur på ein skaparguden Mo`m Apu og på sonen hans Gee nyo som velsignar dei med regn, framgang og lukke. Kristne har freista å nå nosuane med evangeliet i 200 år, og i 1996 kom det første gjennombrotet. I dag er det 12000 kristne nosuar.

Bøn: "Herre Jesus! Me takkar deg for alle kristne nosuar, og for alt godt du har tenkt å gjera i og gjennom dette folket framover. Styrk og utrust dei truanda til frimodig å vitna om Jesus for stammefrendane sine og vinna dei for deg. Me ber om at nosuane skal vigsla liva sine til krig for deg og det gode mot satan og det vonde. Fyll dei med din kjærleik og gjer hjarto deira like mjuke som dei før har vore harde. Amen!"

Joshua Franch og Torstein Moland

I dag ber me om frelse, rettferd, vern, framtid og von for Joshua French og Torstein Moland som er tiltalte for mord i Kongo. Dei står veldig åleine i denne situasjonen, djupt inne i Kongos jungel, og det ser ut til at dei alt er dømde for drapet på sjåføren sin. Men Gud er ekspert på fastlåste situasjonar.

Hellas i brann

"Herre, me ber om at brannmannskapa som kjempar mot flammane i Hellas skal få kontroll over brannane som herjar, og me ber om at du skal beskytta liva til dei mennene som held på med farleg sløkking. Gje vindstille vær og nedbør. Ver nær hos dei som har mista hus og heim, og så ber me om at grekarane skal gjera bot for sine synder og venda seg til deg i si naud. Amen!"

onsdag 19. august 2009

Asker

Asker ligg like vest for Oslo, og er ein økonomisk velståande kommune med 53 756 innbyggjarar. Tilveksten i 2008 var 834. På nettsida si profilerer kommunen seg som "mulighetenes kommune". Her er optimismen påtakeleg. Kommunevåpenet førestiller tre askestammer som er beskorne, ein skikk som er vanleg i denne kommunen (askelauv var tilleggsfòr til husdyra i tidlegare tider). Asker har mange selebre personar i skrytegalleriet sitt: Kronprinsfamilien (Skaugum), Arne og Hulda Garborg, Erik Bye, Jens Evensen, Simen Agdestein ++.
Asker er ein typisk jordbrukskommune med sterkt innslag av hagebruk. Dei har litt industri, men fleirtalet jobbar i tenesteytande næringar.
Kristenliv: Statskyrkja har 5 kyrkjelydar. Frikyrkjer: Asker pinsemengihet, Frelsesarmeen, Asker og Bærum Bibelsenter og Josvakirken. Det er eit godt samarbeid mellom kyrkjelydane som m.a. har fellesarrangement i pinsehelgene.

Bøn: "Herre Jesus! Asker har mange og store fordeler. Me ber om at du skal bli den største av dei alle. Gjer dei kristne i Asker til sanne læresveinar og til levande og frimodige vitne om deg, og lat evangeliet ta tak i folk og føra dei til omvending og tru. Du som elskar alle og som gav ditt liv til frelse for alle: lat ditt blikk falla på Asker, og rett ut handa di til frelse. Velsign heimane, og vern familiane mot oppløysing, og lat denne kommunen vera ein god plass for alle innbyggjarane. Amen!"

Jamshidifolket frå Afghanistan

Denne folkegruppa tel 108 000 menneske, og er ein del av Char Aimaq som er ei større gruppe som me finn både i Afghanistan og Iran. Jamshidfolket snakkar tilpassa dari, men har også sitt eige språk ,aimaq, som er i ferd med å forsvinna. Alle er muslimar. Jamshidane er i dag seminomadar som vekslar mellom husdyrdrift (sau) og mursteinsproduksjon. Krig og tørke har øydelagd grunnlaget for økonomien deira og for ein god livsstandard.

Bøn: "Gode Far! Sjå i nåde til Afghanistan og ta makta frå alle vonde ånder som dominerer dette landet. Herre Jesus, du som har fått all makt i himmel og på jord, grip inn til frelse for jamshidfolket. Send arbeidarar ut til din haust i denne folkegruppa. Tal til samvitet deira og gjer hjarto deira mjuke og hungrige etter forsoning og tilgjeving. Aus Den Hailage Ande ut over dei, samla dei i di kyrkje og gje dei evig liv og håp, og lat dei ha si glede i deg og i å tena deg. Herre, miskunna deg. Amen!"

søndag 16. august 2009

Marzieh og Maryam

I vår (tidleg i mars) vart dei to nyomvendte iranske kvinnene Marzieh Amirizadeh Esmaeilabad (30) and Maryam Rustampoor (27) arresterte for apostasi og plassert i det berykta Evinfengslet i Teheran. Der har dei vore gjennom ei særs tung tid med knallharde avhøyr. Det har gått ut over helsa, og dei har gått kraftig ned i vekt. Den 9. august vart dei innkalt til revolusjonsdomstolen for nye intervju om trua deira og oppmoda om å fornekta kristendomen både munnleg og skriftleg. Men dei nekta dette begge to. "Me vil aldri fornekta det me trur på," sa dei. Straffa for apostasi er døden, og me må be for desse to kvinnene:

"Gode Far! Ver nær hos desse to barna dine og ta godt vare på dei medan dei sit i fengsel og erfarer Kristi lidingar. Hjelp dei å halda ut og stå faste i trua på Jesus, også den dagen dei måtte få ein dom mot seg. Aus din kjærleik ut i hjarto deira ved Den Heilage Ande, og fyll dei med ei ufatteleg glede. Så ber me om dei må få fridomen sin attende om det samsvarar med dine planar med dei. Amen!"

fredag 14. august 2009

Tiltakande forfølging

4 somaliske kristne vart den 27. juli bortførte og halshogde av terroristorganisasjonen Al-Shabab i byen Merca nær Mogadishu i Somalia. Desse kristne arbeidde for å hjelpa foreldrelause barn i området, og var tilsette av lokale styresmakter.
8 kristne drepne i same kyrkjelyd i Pakistan 1. august pga rykter om blasfemi mot Koranen.
12 kristne drepne i Nord- Nigeria 26. juli etter konflikt mellom kristne og muslimar.
30 kristne arresterte i Iran første veka av august. 7 sit framleis fengsla.

Bøn: "Herre Jesus! Du vart sjølv motsagt, forfølgd, arrestert, torturert og drepen, prøvd i alt slik som dine lidande vener. Trøyst og styrk dei som no sørgjer etter tapet av sine kjære. Gje dei håp og mot til å møta morgondagen. Hjelp dei å tilgje sine skuldmenn, og til å sanna trua på deg og vitna om deg trass i frykt som dei må kjenna på. Lat ditt nærvær vera over dei, og lat dei få erfara at du er ein Gud som gjer under for oss menneske. Ta deg av dei som står bak desse ugjerningane, frels dei inn i ditt rike og lat dei måtta stå til ansvar for brotsverka sine. Vern alle kristne i desse landa mot overgrep, og gje dei ikkje tyngre bører enn dei kan bera. Herre, miskunna deg. Amen!"


tirsdag 11. august 2009

Dagens bønn fra Harald Ersland


Herre, du som har innviet meg til å være din hellige offerprest, hjelp meg til å ta mitt embete på alvor. Allerede i dåpen innviet du meg til det, da du gjorde meg til ett med Kristus, min yppersteprest, og lot meg gå i hans navn og ledet av hans hånd like fram til ditt alter. Hjelp meg, Herre til å bære fram bønnens offer med trofasthet, å holde den hellige ilden brennende og aldri la din lov bli taus. Hjelp meg til å ofre meg selv, mitt gamle menneske og mine synder, mine evner og mine muligheter, hver eneste dag hele mitt liv på ditt alter som et helt offer, fullstendig overlatt i dine hender. For Jesu skyld. Amen.

søndag 9. august 2009

Dagens bønn fra Harald Ersland

"Min Herre og Frelser, det er så mye jeg trenger å be deg om. Det er så mye jeg føler jeg ikke kan og ikke forstår. Men til sist blir det bare en ting jeg virkelig behøver, en eneste ting som er svar på alle spørsmål og hjelp i alle vansker, og det er du selv. Når jeg har deg og vet at du er hos meg, da kan jeg klare alt det andre. Da blir det flokete enkelt og det vanskelige lett, ja enda det umulige kan lykkes. Derfor ber jeg nå bare: Vær meg nær. Herre, lær meg igjen og igjen hvor mye jeg har fått for intet og fortsatt får uten å ha fortjent det. Hjelp meg å huske på det nettopp i den stund jeg har noe usnakket med en annen. Når jeg blir sint og forarget, hjelp meg da straks å huske hvor mange grunner du har til å være sint på meg, og likevel lar meg leve i stadig tilgivelse. Jeg kunne ikke leve uten den. La den gjennomtrenge meg, slik at det er en del av min natur å gjøre som du gjør og heller lide enn gjengjelde ondt med ondt. Amen!"

Murao, India

Muraofolket i India bur stort sett på Gangessletta. Dette området vert rekna for å vera eitt av dei minst evangeliserte områda i verda. Det er 2 240 000 menneske i denne folkegruppa, og ingen er kristne. Dei lever i det tettaste mørkret, utan Gud og utan von i verda. Muaroane er hinduar, og dei snakkar hindi.

Bøn: "Gode Gud, du som har bede oss om å forkynna din herlegdom for alle nasjonar og kunngjera dine gjerningar for alle folk, send arbeidarar ut til din haust i muraofolket. Opna hjarta ditt for dei og lat ljoset frå din herlegdom strøyma over dei. Fri dei frå demoniske bindingar, frå synd, skuld og skam, og lat Jesus bli hjartevenen deira. Herre, miskunna deg over dei og oss alle. Amen!"

Må Jesus styrka deg når du ber og gje deg tru og innsikt i sin vilje!

lørdag 8. august 2009

Arendal

Arendal kommune, som ligg på grensa mellom Sør - og Austlandet, har 40000 innbyggjarar. Sjølve byen har ein historie som går tilbake til 1500-talet, og har gjennom åra vore prega av sjøfart, jernutvinning og trelast. I dag er det elektronisk industri, silisiumindustri og mekanisk industri (dekksmaskinar) som pregar den eksportretta næringa i kommunen.

Arendal har eit mangfaldig kristenliv og ein rik kristen tradisjon. Det har vore mykje godt åndeleg liv i denne byen. Den norske kyrkja har 9 kyrkjer, men elles er Nordmisjon, Baptistkyrkja, Frelsesarmeen, Metodistkyrkja, Frikyrkja, Pinsevenene, Misjonforbundet, Den katolske kyrkja og Adventistane forutan at Evangelietkirken (www.evangeliekirken-arendal.no) og Sørlandskirken (www.sorlandskirken.no) held til der.

Særleg behov: Arendal har dei siste åra periodevis vore plaga av eit nynasistisk ungdomsmiljø.

Bøn: "Herre, me ønskjer å sjå Norge forvandla av di kraft, og i dag ber me for Arendal: Lat det skje også der. Aus din Ande ut over denne byen og kall folket til omvending, tru og etterfylging. Ta tak i dei unge i byen, løys dei frå all urett og før dei inn til ditt hjarta. Fyll kyrkja di i Arendal med Den Hailage Ande, og hjelp alle truande der å fungera godt som kristne i nabolag, på jobb og på skule slik at dei vitnar om deg både med orda og liva sine. Knytt sterke band mellom alle truande i Arendal, og hjelp dei å stå tett saman for å fremja dine planar for denne byen. Herre, miskunna deg. Amen!"

fredag 24. juli 2009

Chramefolket i Kina

Chramefolket held til i det søraustlege Tibet. Dei er buddhistar og tel 46000 menneske. Det er ingen kjende kristne i denne folkegruppa, og visstnok ingen av dei som nokon gong har høyrt evangeliet om Jesus. Dei har sin eigen kultur, og vil ikkje identifiserast som tibetanarar.

Bøn: "Herre Jesus! Kall arbeidarar ut til din haust i Chramefolket. aus Anden ut over dei og før dei frå døden til livet, frå mørkers makt og til Gud. Du som elskar dei og gav deg sjølv for dei, syn deg for dei som ein levande Herre og frelsar som gjer under for oss menneske. Herre, miskunna deg over dei. Amen!"

Dagens bønn fra Harald Ersland

"Deg, min Herre Jesus, takker jeg for frelsens ufattelige rikdom. Jeg takkerdeg for at jeg kan vite at jeg er frelst. Jeg ble frelst på Golgata da du døde for mine synder. Jeg ble frelst i min dåp da du sluttet meg inn i din favn, og jeg ble en gren på ditt vintre. I min omvendelse ble jeg frelst da du vekket den døde troen til liv i mitt hjerte. Hver dag blir jeg frelst påny når du tilgir meg alt. Og på din store dag, når verden blir fødd på ny, skal du frelse meg inn i ditt rike og la meg dele ditt liv og ta i mot frelsens fylde. Priset være du, min Frelser og min Konge.
Herre, hjelp meg! Dette er jo ditt kall, din oppgave til meg. Du er død for meg for at jeg skulle kunne kalles en hellig. Så vil jeg da bekjenne og si: jeg tror at du, Herre Jesus Kristus, er min Herre er min Herre som har forløst, kjøpt og vunnet meg, fortapte og fordømte menneske, fra alle synder, fra døden og djevelens vold, ikke med gull eller sølv, men med ditt hellige blod og med din uskyldige lidelse og død. Det har du gjort for at eg skal være din egen og forbli hos deg og leve under deg i ditt rike og tjene deg villig og takknemlig, i hellighet og rettferdighet, nå og i evighet. Amen!"

Aremark


Aremark kommune ligg i Austfold på grensa mot Sverige mellom Halden og Ørje. Bygdesenteret er Fosby. Kommunen har 1435 innbyggjarar som som i stor grad driv med jord og skogbruk og tilknytta næringar (sagbruk, mølle, treimpregnering), men dei fleste aremarkingane jobbar i Halden. Det er også 600 hytter i kommunen, og Aremark kommune er med alle sjøane sine eit eldorado for friluftsliv.
Aremark var forresten heimkommunen til professor Ole Hallesby som med undervisninga si prega ein heil generasjon med prestar i dette landet, og som med boka si "Fra bønnens verden" stadig inspirerer nye generasjonar til å be. Det er forresten ein bauta av han utanfor Aremark kirke. Elles er det lite å finna om korleis det står til me kommunen åndeleg.

Bøn: "Herre, me takkar deg for alt det gode Aremark gjennom Ole Hallesby har fått tilført Noreg av sant åndeleg liv. Me ber om at du velsignar kommunen tilbake og let det springa fram ei vekkjingsåre der. Gje folk i kommunen interesse for Bibelen og sin eigen åndelege arv, og lat Jesus bli frelsar og Herre for alle aremarkingar. Lat det gå godt for denne kommunen, og vekk menneska der til bøn slik at Aremark kan vera eit kraftsenter i Noreg. Amen!"

torsdag 23. juli 2009

Kristen mann myrda i Somalia

Compass Direct melder at ein kristne undergrunnsleiaren frå Mahadday Weyne i Somalia, Mohammed Sheikh Abdiram vart skoten og drepen den 20. juli av al- Shabaab, ei militær gruppe tilknytt al-Qaida. Han etterlet seg to barn på 10 og 15 år. Mora deira døydde for tre år sidan av sjukdom.

Bøn: "Gode Gud! Me ber om trøyst, vern og underhald for desse to unge menneska som har mista far og mor. Lat det som djevelen tenkte til nederlag for dei, bli snudd til herleg siger. Så ber me enno ein gong om eit mektig under i Somalia, at nasjonen skal fødast på nytt og at di kyrkje skal reisa seg og syna veg. Amen!"

Ureguberbarar i Marokko

Av 30 millionar marokkanarar er ein stor prosent etniske berberar. Det er uvisst kor mange berberar det er i Nord-Afrika. Tala varierer frå 11 til 50 milliuonar. Dei arabiske inntrengarane har ikkje hatt nokon interessa av å halda oversikt over slikt.

Ureguberbarane tel 65000 menneske. Dei snakkar tamazight (som er standardberberisk). Dette språket kan skrivast, men er lite brukt som skriftspråk. Dei nyttar eit eige alfabetet som kallast tifinagh. Ureguane bur i dei sentrale delane av Marokko, og me må vel gå ut frå at dei er bønder, handverkarar og kvegfolk som andre berberar.


Bøn: "Herre Jesus, du som leitar etter det som er fortapt for å frelsa det. Me ber om at du, gjennom di kyrkje, skal nå fram til ureguberberane med evangeliet. Openberra deg for dei gjennom draumar og syner og førebu dei vel på å høyra Ordet forkynt, og gje dei omvending til livet. Lat alle dei kristne radio og TV-sendingane som er retta mot berberane bli lytta til og sett på, også av ureguane. Herre, du som lever for alle, og som auser Anden din utover alt kjøt: Gje dei del i ditt rike. Styrk mektig den kristne berberminoriteten med din Ande i deira indre menneske, og etabler ei sterk, ekspansiv og sunn kristen berberkyrkje. Amen!"

Kjelder: Joshuaproject.com. Wikipedia.

onsdag 22. juli 2009

Andøy

Andøy kommune har eit areal på 659,3 kvadratkilometer, fordelt på øyane Hinnøy og Andøy. Kommunen har nesten 5.050 innbyggjarar, folkealet er synkande. Halvparten bur i kommunesentret Andenes. Andøy strekkjer seg mot 70. breddegrad, og ligg med det lenger nord enn både Kautokeino i Finnmark og Murmansk på Kola. Andøya har ein særeigen geologi med den einaste steinkolførekomsten på fastlands-Noreg. Midt på øya er Nord-Europas største myrområde (over 230 km2). Der vert det plukka mykje molter og elles vunne ut veksttorv. Kommunen har rakettoppskytingsbase og flyplass for luftforsvaret. Elles vert det satsa mykje på turisme der kvalsafari er den store attraksjonen.
Andøy kommune har tre kyrkjer: Andøy, Bjørnskinn, Dveberg. Elles har eg ikkje funne noko om kristenlivet i kommunen.

Bøn: "Herre! Lat alle truande i Andøy vera fylt av deg og ditt gode ord. Hjelp dei å leva i fornying, og reis dei opp til å bli åndsfylte vitner om di oppstode. Aus din Ande ut over alle i Andøy og berør dei med himmelsk kraft og nåde. Herre, høyr vår bøn! Amen!"

tirsdag 21. juli 2009

Dravaberberar i Marokko

Det er 435000 dravaberberar i Marokko. Dei bur i den sørlege delen av landet, er bønder og snakkar sitt eige språk (tachelhit). Dravaberberane er dessutan lommekjende i Sahara, og vert brukt som losar av folk som av ein eller annan grunn treng å koma seg gjennom den ugjestmilde øydemarka.

Dei er sunnimuslimar, men held, som mange andre berberstammer, fast på den gamle trua om "baraka", heilagdom.

Det er lite litteratur på deira eige språk, berre eit fåtal religiøse tekstar, og det vil vera trong for bibelomsetjing til tachelhit.

Trass i strenge restriksjonar på kristen forkynning i Marokko, er det ei handfull kristne dravaberbarar.

Bøn: "Gode Gud! Lat ljoset frå himmelen fløyma over dravaberberane i Marokko. Gje dei del i ditt dyrebare ord, og send sjølvoppofrande kristne til dei som kan læra språket deira, gje dei Guds ord, lækja sjukdomane deira og fri dei frå djevelens makt. Samla, styrk og utrust dei kristne dravaberbarne og lat dei få vera ljos og salt mellom sine eigne. Me ber om at det skal opna seg dørar inn til dette folket, slik at dei kan få del i evangeliet og den arven du har laga ferdig for dei i Jesus Kristus. Amen!"

mandag 20. juli 2009

Kristne i Bagdad og Mosul

Frå 11-13 juli vart 7 kyrkjer i Bagdad og Mosul utsette for bombeåtak. Be om vern for alle kristne i desse to byane, og også for eigedomane deira, og be om frelse, fridom, fred og lækjedom for denne krigsherja nasjonen.
 • Be også om at Gud styrkjer dei kristne i landet til å gjera hans vilje utan otte.
 • og om at Gud trøyster dei overlevande og familiande til offera.

Zekaraberberar i Marokko

Berberane vert rekna for å vera urfolket i Nord-Afrika, og kallar seg sjølv for Imazighen som tyder "menneske av edelt opphav". Dei tel 10 millionar menneske, men zakarane i Marokko berre 65000. Dei er nominelle muslimar, men legg mest vekt på si eiga gamle tru på "det heilage" (baraka). Dei trur at menneske kan bli fylt av "det heilage", og dei som det blir, kan formidla guddommeleg og lækjande kraft til sine medmenneske, nokre også etter sin død.

Zakarane er helst fattige kvegfolk, og det er kvinnene som har ansvar for dyra. Mennene er handverkarar, dei formar tre og metall og dei syr og broderar. Alle berberar er organisert i småsamfunn, distrikt og klan. Dei lever spreidt, og det vil vera vanskeleg å nå dei som ein einskap, og det skal mykje bøn til for at evangeliet skal trenga gjennom hos dei.

Bøn: "Herre Jesus, du har sagt at kunnskapen om Guds herlegdom ein dag skal dekka jorda som havet dekkar havbotnen. Lat denne kunnskapen bli sekaraberberane til del. Kom til dei med din godleik og skap tru og liv i hjarto deira. Send dine haustarbeidarar til dei for å samla dei under ordet ditt og i din familie. Gje dei erfaring av Den Heilage Andens kraft slik at dei kan erfara sann "baraka" frå himmelen, og forstå at deira opphav er edlare enn det dei før hadde aning om. Lat den nye fødsel koma til dette folket, og fyll dei med ein brennande og grensesprengande kjærleik til Jesus som deira forløysar. Amen!"

Kjelde: Joshuaproject.com

"Må Herren koma deg nær når du ber og gje deg den trua som verkar under."

AndebuAndebu er ein jord og skogbrukskommune i Vestfold, og med sine 5200 innbyggjarar er han ein kommune i vekst. Kommunen er delt inn i 3 sokn, Andebu, Høyjord og Kodal, kvar med si eige stavkyrkje frå Middelalderen, noko som syner att i kommunevåpenet. Kommuneleiinga er stolte over dette, og har gjeve "kyrkja" skikkeleg plass på nettsida si. La merke til at Kodal kyrkjelyd har misjonsengasjement i Thailand. Elles er det lite å finna om kristenliv i kommunen.

Bøn: "Gode Gud! Me ber om liv frå deg over Andebu. Gje tru til dei vantru, lækjedom til dei sjuke, styrke til dei svake og rettleiing til dei villfarande. Gjer dine barn i Andebu sterke ved nåden i Kristus Jesus, og form og utrust dei til å bli kyndige og sanne vitne om Jesu oppstode. Styrk kyrkjelydane i kommunen og lat dei få oppleva nytt engasjement og stor tilstrøyming til gudstenester og forkynninga av Ordet. Amen!"

søndag 19. juli 2009

Dagens bønn fra Harald Ersland

"Jeg takker deg, Herre Jesus, for vert glimt av din herlighet som jeg har fått se, og for alle de lykkelige stundene jeg har fått oppleve i din nærhet, omstrålet av ditt lys. Du vet at jeg gjerne hadde villet bli der, og bygget min bolig der. Men fordi det ikke er din vilje, takker jeg deg for at du også har ført meg igjen i heten og støvet og uroen og kampen blant menneskene. Du har jo gått med meg hele veien, og jeg vet at din herlighet har vert der og omsluttet oss, selv om vi bare så gråvær og slitsom arbeid og dårlige resultater. Jeg takker deg for den nåden det er å få løfte sine øyne opp og se deg alene og vite at der du er, der er også all Guds herlighet. Amen."

Ha en god dag med Herren

Bimafolket i Indonesia

Bimafolket tel 647 000 menneske og bur på øya Sumbawa (300 km aust for Bali) der dei hovudsakleg driv med jordbruk. Dei er muslimar, men trua deira er oppblanda med animisme og fedredyrking. Bimafolket har sitt eige språk.

4 bimalandsbyar er "kristne" etter ein vellukka outreach i 1930-åra, men desse lever i dag isolert frå frendane sine, er svært fattige og manglar grunnleggande kristen kunnskap.

Bøn: "Gode Gud og far, du som gav Sonen din til soning for alle verdas synder: Lat ljoset frå evangeliet strøyma uhindra over Bimafolket slik at hjarto deira vert vendt mot Jesus, og dei kan få del i det evige livet som kjem frå han. Send dine vitne og profetar for å dela Guds ord med dette folket, og lat ordet bli dei til frelse. Herre, miskunna deg over dei og oss alle. Amen!"

Alvdal

Alvdal ligg i Nord-Østerdalen der Glomma møter Follo, og er vel mest kjent for å vera heimbygda til Kjell Aukrust og vertskommune for "Synnøve Findens meierier". Det bur 2400 menneske i denne kommunen, og desse driv med jordbruk, trelast, tursime, transport og bygg. Det har ikkje vore lett å finna opplysningar om kristenliv i kommunen. Kyrkja er stor (600 sitjeplassar), og det skal vera ein pinsemenigheti kommunen med 48 medlemmer. Hedmark har vore kjent for å vera eit tungt arbeidsfelt, men mottoet til Alvdal kommune kunne alle kristne godt ta til seg: "Der det vanskelige er en bagatell og det umulige en utfordring"

Bøn: "Herre! Velsign dei kristne i Alvdal med optimisme og pågangsmot, og hjelp dei å leva sterkt med deg. Me ber om at du skal gjesta denne bygda og kalla folk der til omvending og tru. Vekk dei ut av åndeleg likesæle, og riv ned alt i dei som reiser seg mot kunnskapen om Kristus. Send dine åndsborne vitne til denne kommunen, og lat livet springa fram som i ein oase i øydemarka. Lat Andens kraft renna som ei elv gjennom desse bygdene ved breidda av Glomma. Amen!"

lørdag 18. juli 2009

Alta

Alta litt i Vest-Finnmark og grensar til Troms fylke. Det er ein kommune i vekst, den mest folkerike i Finnmark, og innbyggjartalet er vel 18000. Dei mest kjende altaværingane er skihopparen Bjørn Wirkola, stortingspolitikar (SV) Olav Gunnar Ballo, og skodespelaren Mikkel Gaup.

I Alta driv dei ut skifer som er kjent for sin høge kvalitet. Den blir eksportert til mange land. Elles er Alta eit skulesenter og kommunikasjonsknutepunkt i Finnmark.

Alta har ein lang historie, noko som det store hellristingsfeltet i kommunen vitnar om.Det er mange kristne i kommunen, og forutan Den norske kyrkja, er i alle fall Frikirken og pinsevenene representerte der med forsamlingar. Sikkert også indremisjonen.

Me ber:

"Gode Gud, lat nåde og kraft vera over dine barn og di kyrkje i Alta. Gje einskap i bøn mellom dei truande. Fyll dine barn med frimot slik at dei utan skam og med kløkt deler evangeliet med folket slik at dei kan koma til tru på deg som elskar dei og gav deg sjølv for dei. Gjer Alta til ein bastion for ditt rikes framgang i Finnmark. Amen!"

Mushunguli i Somalia

Mushungulifolket bur i Sør-Somalia. Fordedrane deira var slavar i Nord Tanzania, men flykta frå herrane sine i 1840. Men pga slavefortida si, vert dei sett ned på av andre somaliarar. Dei er bønder, og utgjer ein eigen klan i det utpinte somaliske folket.
Dei tel omlag 50000 personar.

Det skal vera nokre få kristne mushunguliar.

Bøn: "Herre, me ber om at dei få kristne mushunguliane skal finna kvarnandre og etablera eit fellesskap der dei hjelper kvarandre trufast å følgja deg. Me ber om at du auser din godleik utover dette folket, skaper tru i dei, frir dei frå synd, skuld og skam, stadfester deira evige verdi og lækjer dei djupt skada sjelene deira. Sjå i nåde til Somalia og samla folka der under eit rettferdig og godt styre. Herre, miskunna deg! Amen!"

fredag 17. juli 2009

Botsbønn av Harald Ersland

Harald er ein god ven. Han er sjømann, og er for tida i Sørkinahavet. Der har han god tid til å tenkja og be. Her er eit resultat av den prosessen:

"Herre, du vet at det finnes en hedning i meg, som helst vil slippe å ha noe med deg å gjøre. Likevel har du latt meg komme til deg, og vist meg hvor mye du holder av meg. Du har ofret deg selv. Nå vil jeg gjerne ofre hedningen i meg. Han har brakt deg på korset, nå er det han som skal korsfestes. Nå vil jeg kle av meg det gamle mennesket, de skitne klærne jeg skammer meg over. Jeg takker deg for at jeg får kle meg i de nye klærne, som du har gitt meg, de som er laget av din rettferdighet. Hjelp meg å bære dem slik det sømmer seg for dem som får vær i ditt følge. Amen!"

Alstahaug kommune

Alstahaug kommune ligg i Nordland, sør for Nesna, ut mot storhavet og midt i den kaldonske fjellkjedefaldinga (med tusenvis av øyar). Kommunen er heimplassen for Petter Dass som verka som frodig sokneprest og salmediktar på 1600-talet. I 1997 opna kommunen forresten eit Petter Dass-museum. Det er godt og vel 7300 menneske som bur i denne ufatteleg vakre kommunen der me mellom anna finn "Dei sju søstrene" som du kan sjå på bilete under, og i kommunevåpnet.

Kommunesentret er Sandnessjøen.
Kommunen har ein uvanleg rik historie. I vikingtid var Alstahaug eit kongssenter, og den mest kjende av stormennene var Hårek frå Tjøtta som me kan lesa mangt om i Snorre.

Kommunen har eit variert næringsliv med verkstadindustri, skipsbygging, oljeforsyningsbase, havbruk, jordbruk, handel m.m.

Kommunen har 5 kyrkjer.

På kommunen si heimeside er alt som minnar om kyrkje og kristenliv fråverande.

Me ber om
1) Guds nærvær over kommunen
2) at dei kristne i Alstahaug blit ein gjeng tent i brann for Jesus, og at dei slik sett tek opp den rike arven etter Petter Dass
3) at dei vert uredde, synlege og tydelege
4) at dei vert gode eksponentar for kreftene i Guds rike
5) at folket i kommunen skal venda hjarto sine mot Gud
6) at kommunen vert velsigna med godt leiarskap, og med eit sunt og levedykitg næringsliv

Jinofolket i Kina

Jinofolket tel kun 26000 menneske, og lever i sør-vest på grensa mot Laos. Dei har sin eigen polyteistiske religion. Hovudguden er Kong Ming, ein krigshelt frå 200 e.Kr. som etablerte eit lite Handynasti støtta av jinofolket. Jinoane meistrar ofte fleire språk. Det er i dag omlag 300 kristne mellom dei etter at kristne kinesrarar starta misjon mellom dei i 1994. Dei kristne blir sett på med mistanke, og er utsette for forfylging av frendane sine. Jinofolket har ei sterk og levande syndflodforteljing som kan hjelpa dei til å forstå evangeliet.

Bøn: "Herre Jesus, du som leitar etter det som er fortapt for å frelsa det, lat ordet ditt slå djupe røter i jinofolket. Legg din Ande til ditt ord slik at du vert herleggjord for dei, og dei kan verta overtydde om synd, rett og dom. Styrk dei kristne mellom dei, og lat under og teikn skje når dei tener deg mellom frendane sine. Me ber om at ditt namn skal helgast, ditt rike skal koma og din vilje skal skje hos jinofolket slik som i himmelen. Gjer dei til eit kristent folk som kan bringa evangeliet vidare til andre folkeslag. Amen!"

Kjelde: Joshuaproject.com og Paul Hattaway: Operation China

torsdag 16. juli 2009

Bøn for norske kommunar. I dag: AGDENES

Kom på ein ny idè i dag. Me ber systematisk for verdas unådde folkeslag. Men det kan jo faktisk vera trong for å be systematisk også for vårt eige land, og då kom eg på at det kan vera bra å be for ein kommune kvar dag. Lurt? Har du lyst å vera med? Me vil jo gjerne at alle nordmenn skal bli kjent med Jesus, og då må me be for dei så godt som me kan.

På norge.no er det ei liste over alle kommunar i Noreg, og øvst tronar Agdenes i Sør-Trøndelag. Kommunen har kun 1800 innbyggjarar, og utviklar seg etterkvart til ein ferie og fritidskommune med 800 hytter. Dei dyrkar forresten mykje jordbær i kommunen, og kommunevåpnet tilseier jo det. Eg gjekk inn på nettet for å finna ut litt meir om denne kommunen, og til mi store forundring og glede fann eg snart ut at ein god stordabu er prest der oppe: Lars Birger Ådland, som eg hugsar godt frå mi eige ungdomstid. Elles veit eg ikkje så mykje om kommunen og kristenlivet der, men eg sender eit sprøsmål til dei der oppe om dei kan senda meg noko info. Inntil vidare kan me be om at

1) at kristne i Agdenes skal vera ved godt mot, leva nært Gud og vera funksjonsdyktige vitne i kvardagen
2) at kommunen skal vera velsigna med godt leiarskap
3) at Guds rike skal koma til dei og at nye menneske kjem til tru og blir innlemma i den kristne fellesskapen
Flyfoto over Lensvika, heimplassen til den for nokre av oss så kjende langerennsløparen Harald Grønningen som vann to gullmedaljar i vinter OL i Grenoble i 1968.


Gujjarafolket i Pakistan

Gujjratfolket er for det meste å finna i Nord-Pakistan (forutan i India der dei går uinder namnet gurjara). Dei tel 2,3 millionar menneske, og er alle muslimar. Ein veit ikkje om nokon kristne gujjratar. Her vil det krevast mykje bøn for at Guds rike skal koma og hans vilje skje. Stå på.

Bøn: "Herlegdomens Gud! Kven kan samanliknast med deg? Du er trufast og god, og du forløyser det som er tapt og reparerer det som er knust. Du er verdig all vår lovsong og tilbeding. Far, eg takkar deg for Den Heilage Ande som du sende for å leida oss til heile sanninga. Eg løftar gujjarafolket til deg og ber spesielt om at du skal ta deg av alle fedrane i folket. Heilag Ande, eg ber om at du skal velgja deg ut ein av dei og openberra Jesus for han. Lat ditt nærvær skugga over han, berør han med din kjærleik slik at han søkjer Fars hjarta og banar ein veg for resten av folket til Gud. Amen!"

Joshuaproject.com

"Må Herren styrka deg når du ber og læra deg å be med innsikt!"

onsdag 15. juli 2009

Bambarafoket i Mali

Bambarafolket lever ved Nigerelva i den sørvestlege av Mali. Dei tel 3,6 millionar menneske. Dei er i hovudsak muslimar, men driv i tillegg mykje med fedredyrking. Dette har samband med den sterke posisjonen storfamilien har. Ofte kan det vera opp til 60 personar i eìn husstand, og samhaldet er sterkt. Fertiliteten er høg, gjennomsnittleg får kvar kvinne 8 barn. Bambarane er bønder og dyrkar hirse og jordnøtter og står dessutan for ein stor honningproduksjon. I tillegg driv dei med husdyrhald og jakt. Dei siste åra har dei ofte vore råka av øydeleggjande tørke. Språket dei snakkar kallast bamanakan, og er eit bantuspråk (som swahili). Fleire misjonsselskap jobbar for å nå dette stolte folket med evangeliet, og i dag er mellom 1 og 2 % evangelisk kristne. Analfabetismen er svært stor. Evangelisering føregår i stor grad ved hjelp av Jesusfilmen.

Bøn: "Herre Jesus Kristus! Du som er den gode hyrde som leitar opp alle som er komne bort frå deg og di frelse, rør ved hjarto til bambarafolket når dei høyrer evangeliet om deg, slik at dei skjønar at det dei høyrer er sanning og at dei må tru på deg for å få evig liv. Gje alle dine utsendingar til bambarafolket visdom og autorietet i Den Heilage Ande slik at dei kan bryta gjennom alt som hindrar evangeliet frå å koma til for å lækja dette folket. Lat det skje under og teikn mellom dei som stadfester ditt ord for dei. Hjelp dei å be til deg når det oppstår vanskar, og vis deg som ein mektig Gud midt i mellom dei. Motiver folket til å læra seg å lesa, grunnfest dei kristne bambarane i Ordet og i den kristne fellesskapen, og reis opp ei kraftfull bambarakyrkje i folket som kan bringa frelse og lækjedom til sine eigne. Amen!"

Kjelde: Joshuaproject.com

"Må Herren vera nær deg når du ber slik at du kan høyra hans røyst og be med tru etter hans vilje!"

tirsdag 14. juli 2009

Kristne i Irak


DagenMagazinet melder om seks bombeåtak mot kristne kyrkje i Bagdad i helga. 4 kristne er drepne, 32 skadde. Kristne menneske rømer landet i stor skala for tida. Så mange som 800 000 av dei 1 millionar kristne som budde i Irak før krigen som starta i 2003 har rømt landet (mange er å finna i kummarlege flyktningeleirar i Syria). I Kristkyrkja har me saman med oss restane av ein slik familie: far, mor og ein son. Seks andre barn er spreidde rundt i ulike land. Dei står på bar bakke.

Be om at Gud sender englane sine til hjelp og vern for dei kristne i Irak, og at livet må ordna seg for dei som har måtta flykta, og om du vil: spesielt for den irakske familien i Kristkyrkja som søkjer om opphald i Noreg.

Bohrafolket i India

Bohrafolket tel om lag ein million menneske. Dei er etterkomarar etter arabiske forretningsfolk som kom til India for lang tid sidan. Det er konservative muslimar og heilt unådde med evangeliet. Bohraane er framleis businessfolk og har spesialisert seg på farging av tøy. Dei har ein tydeleg religiøs og etnisk identitet, og nyt godt av eit tett indre samhald. Økonomisk sett har dei det bra, og dei legg vekt på å gje barna sine god utdanning.

Bøn: "Herre Jesus, du som elska bohrafolket til døden, og som bar deira synder med deg opp på krossen for å framstilla dei heilage, reine og lytelause for Gud, kom nær til dette folket med din Ande, lat ordet ditt lyda for dei og lat ljoset ditt stråla over dei slik at dei kan koma til tru og bli Guds barn av nåde. Lat alle dei ressursane dette folket rår over bli tatt i bruk i teneste for ditt rike. Lat Bohrafolket bli eit folk som ber deg med seg ut til andre menneske. Herre, miskunna deg over dei. Amen!"

Kjelde: Joshuaproject.com

"Må Herren vera nær deg når du ber, tala til deg og styrka deg i trua på hans makt!"

mandag 13. juli 2009

7 kristne halshogd i Somalia. Be om vern.

Svensk Dagen melder i dag at den islamistiske al-Shabaab-militsen, som er ein avleggar av al-Qaida, har halshogd 7 personar under påskot av dei skulle vera "kristne spionar". Lat oss be om vern for dei få kristne som bur i dette utarma landet, og styrke for alle som på ein eller annan måte er berørt av desse drapa.

Aserbadjanarar i Nord-Aserbadjan

Aserbadjan, som tidlegare var ein del av Sovjetunionen, er delt i to. Det nordlege delen som vender ut mot Kaspiahavet er den største. Den minste delen, Naxcivan, er skilt frå den nordlege delen som ein eksklave sør for Armenia. Aserbadjanarane er av tyrkisk opphav (det ottomanske riket), og har vore shiamuslimar heilt frå det 7. århundre, og er gjennom religionen nær knytt til Iran som er nabo i sør. Armenia er for sin del den eldste kristne nasjon i verda, og det har gjennom hundreåra vore beiskt fiendskap mellom desse to folkegruppene. Den siste krigen utkjempa dei på 90-talet.

I det nordlege Aserbadjan lever det over 7 millionar menneske. Av desse er 0,02% kristne. Pga fiendskapen med Armenia har det vore svært vanskeleg å nå dei med evangeliet. Kristendomen er fienden som drep og fordriv.

Aserbadjan er eit grøderikt land med temperert og subtropisk klima, og dei rår over store olje og gassressursar. Men folk flest er likevel fattige pga omfattande korrupsjon.

Bøn: "Herre Jesus Kristus, du døydde for alle, for at dei som lever ikkje lenger skal leva for seg sjølv, men for deg som døydde og sto opp for oss. Me ber om at folket i Aserbadjan skal få sin rett og bli innlemma i ditt rike. Hjelp armenarane i god kristen ånd å søka forsoning med aserbadjanarane og be om tilgjeving for historiske overgrep. Mjuk opp hjarto deira slik at dei vert mottakelege for din kjærleik. Fri dei frå falsk religion og falsk stolthet. Gje dei ærlege leiarar som jobbar til gode for folket og ikkje for seg sjølv. Styrk dei få kristne som er i landet, fyll dei med Anden og lat dei få vera sanne ljos for landsmennene sine. Amen!"

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...