lørdag 18. juli 2020

IrakIrak dekker det tidlegare Mesopotamia, landet mellom elvane (Eufrat og Tigris)  der kulturen si vogge stod. Her budde sumerarane, babylonarane og assyrarane, folk som la igjen etter seg rike kulturskattar og som kvar på sitt vis var med å forma skriftspråket med bokstavar, og teikn, og som gjennom avanserte irrigasjonsanlegg hadde gjort det mogeleg å dyrka mat over store områder, og slik vart dei rike til å utvikla både kultur og bli ei krigsmakt sterk nok til å etablera dei første verdsrika i historia.  Dette området sine bidrag til den historiske utviklinga er heilt enorm. 

Irak er i dag eit krigsherja og krigstrøytt land med over 40 millionar innbyggjarar. Frå 2014-2018 var store deler av dei nordlege områda under IS-kontroll, dette diabolske regimet som etablerte ein eigen stat i skuggen av borgarkrigen i Syria, og som kunne ekspandera fordi amerikanarane i stor grad hadde forlate området. Sjølv om IS er nedkjempa, er området ei kruttønne, ei tidsinnstilt bombe med eit kurdisk sjølvstyreområde i nord-aust, med Iranske styrkar i Bagdad, med eit mylder av ulike terrorgrupper, nokre shia og nokre sunni. Før krigen braut ut i Irak var det 2 millionar kristne i landet, dei fleste armenske og assyriske med røter attende til den første kristne tid. No er det kanskje 200 000 att. Resten er drepne eller har flykta.

Kjære Far i himmelen! Du er den rette far for alle menneske, og gjennom Jesus har du etablert ein open veg for oss attende til deg. Me ber deg i dag for det som er att av kyrkja i Irak, styrk dei truande, beskytt dei mot djevelens raseri og leid dei ved din Ande. Me ber om at evangeliet om riket skal bli forkynt for irakarar som aldri har fått høyra om Jesus. Takk for at du gjer under i dette landet, for at du openberrar deg for enkeltpersonar gjennom syner og draumar, og takk for dei som trufast deler ditt ord med folk i Irak. Må evangeliet bli trudd og teke imot, og må dette landet bli forvandla av forvandla menneske. Amen!

torsdag 16. juli 2020

Eit kraftig signal til Tyrkias kristne minoritet

Når president Erdogan no har bestemt at Hagia Sofia i Istanbul skal omdannast frå museum til moskè, er det eit kraftig signal til dei ytterst få kristne i landet om at islam er kristendomen knusande overlegen.

Sjølve historia kjenner de no frå media, men eit kort resymè:

Hagia Sofia var i utgangspunktet verdas største kyrkjebygg, sett opp av keisar Justinian I frå 532-537 e.Kr. Kyrkja som ein sentralheilagdom for den ortodokse aust-kyrkja, og Konstantinopel sete for den romerske keisaren.

Då den ottomanske hæren i 1453 erobra Konstantinopel, og omdøypte denne til Istanbul, overtok dei også Hagia Sofia, og dette vart dette markert som islams siger over kristendomen.

Hagia Sofia var moskè frå 1453 til 1927 då landsfader Atatürk, som ville at Tyrkia skulle vera ein sekulær stat, omgjorde bygningen til eit museum slik at den gamle kristne biletprakta igjen kunne gjerast synleg for vestlege turistar.

No er denne tida over. Bileta skal igjen dekkast til, og kristne får avgrensa tilgang til det praktfulle byggverket.

Når no Hagia Sofia på nytt blir ein moskè er det ein muslimsk maktdemonstrasjon, og signalet til dei kristne i landet er utvetydig: Det er islam som gjeld, islam er kristendomen overlegen og kristendomen nederlagsdømt.

Sett i lys av massakrane på armenske og assyriske kristne frå 1915 til 1917 då 3 millionar av dei vart drepne i eit forferdeleg folkemord, er det signalet som Erdogan no sender ut skremmande for alle som trur på Jesus i Tyrkia.

Tyrkia var det første området i verda utanfor Israel der evangeliet om Jesus for alvor slo djupe røter, og var. Dette var kjerneområdet for Paulus sin misjonsinnsats. I år 100 var det etablert kristne kyrkjelydar over heile dette veldig landet.

I år 1900 var 25% av befolkninga medlemmer av kristne kyrkjer. No er det under 1% kristne att i dette store landet. 6000 av dei er protestantiske. No er tyrkiske styresmakter starta på ein prosess der dei utviser kristne misjonærar under påskot av at dei driv med spionasje for framande makter. Særleg gjeld dette amerikanske misjonærar som det er ein del av i landet. Eg har møtt nokre av dei. Flotte folk som har vore i landet lenge, og som snakkar flytande tyrkisk.

Det evangeliske kyrkjene i Tyrkia veks jamnt og trutt. Ein og ein kjem til tru på Jesus gjennom kontakt med kristne som inviterer dei med på gudstenester og sosiale samankomstar. Kvar ny kristen vert grundig disippelgjort. Eg har aldri vore i noko krkje med ei så medviten satsing på disippelskap som det eg såg i Tyrkia då eg besøkte Antalya Evangelical Church i 2017. Imponerande.

Kjære Herre Jesus! Me ber i dag om at du skal styrka alle kristne i Tyrkia,og fylla dei med din fred. Hald motet oppe hos dei slik at dei held fram med å evangelisering og disippelgjering, og så ta det som måtte koma. Hjelp dei å leva nært inn til deg, og me ber om at du også skal ta deg av saka til dei misjonærane som no står i fare for å bli utviste frå landet, i ditt namn. Amen! 

tirsdag 14. juli 2020

IranFolketal: 84 923 314 (juli 2020) fordelt på 100 folkegrupper. Hovudstad er Teheran, og elles ser du på kartet over namnet på mange andre store byar i landet. Mange av dei er millionbyar. 

Det er naturlegvis flest persarar i Iran (62%). Men det er også andre store grupper som aserbadsjanarar (22%), tyrkarar, balutsjar, arabarar og sigøynarar.

Offisielt språk er farsi. Totalt blir det snakka 79 språk. Heile Bibelen er omsett til 4, 6 språk har NT medan 7 har deler av Bibelen. Dette er tal frå 2010.

Iran er eit religiøst diktatur styrt av ayatollah Ali Khamenei og eit presteråd.
Dei vert verna av den berykta Revolusjonsgarden som har 350 000 topptrente soldatar under våpen og tilgang til uavgrensa ressursar.

Landet har ein president og eit parlament som ikkje har noko reell makt.

Før 1979 var landet styrt av ein konge, og samfunnet var ganske liberalt. Men den islamske revolusjon i 1979 endra dette radikalt. Då kom ayatollah Khomeini til makta, og etter den tid har Iran vore eit terrorvelde som undertrykkjer si eiga befolkning med alle kjende midlar, og som spreier og finansierer terror over heile Midt-Austen. Dei står bak Hizbollah i Libanon, Hamas i Gaza, Hutumilitsen i Jemen, Islamsk jihad, PKK (det kurdiske kommunistiske parti), det iraksike Da`wah-partiet, den islamske frigjeringshæren i Bahrain, den japanske raude arme og mange andre grupper. Enorme summar går med til iransk terror i utlandet.

Iran hatar Israel, og har sett seg som mål å utsletta den jødiske staten. For å få dette til jobbar dei febrilsk for å skaffa seg atomvåpen, og har i dag utstyr som skulle gjera dei i stand til å klara det.
Iran er pga atomprogrammet sitt underlagt strenge økonomiske restriksjonar frå verdssamfunnet si side. Det hemma den økonomiske utviklinga i landet.

Iran er i hovudsak shiamuslimsk (89%), men arabarane, tyrkarane, nokre aserbadsjanarar og balutsjarane er sunnimuslimar. Det finst små grupper armenske og assyriske kristne i landet. Dei har lov å driva på med sitt, berre dei ikkje evangeliserer. Det er forbode å forretta gudsteneste på farsi.

I det offentlege rom må alle iranarar følgja strenge religiøse reglar. Men på heimebane er dei liberale, og stort sett er dei lut lei islam. Dei føler seg rundlurt av presteskapet som lova gull og grøne skogar før revolusjonen i 1979. Ingenting har dei halde, og fattigdomen spreier seg. Det har ført til massive protestar som er blitt slått ned med våpen av styresmaktene. I sist runde (etter nedskytinga av eit ukrainsk passasjerfly) vart 1500 protestantar skotne og drepne av Revolusjonsgarden sine folk.

Dei siste 30 åra har det vakse fram ei protestantisk undergrunnskyrkje i Iran, og evangeliet om Jesus spreier seg frå kvinne til kvinne og mann til mann med ei stadig aukande kraft. I dag kan det vera så mange som 3 millionar protestantiske kristne i landet. Presteskapet er kjempebekymra, og forfølgjer dei kristne med aukande intensitet. Det er forbode for ein muslim i Iran å konvertera til ei anna tru. Det er apostasi, og skal i prinsippet straffast med døden, men det skjer sjeldan. Aktive konvertittar blir det som regel idømt lange fengselsstraffer.

Etter 1979 har millionvis av iranarar flykta til andre land. Mange av desse er blitt kristne.
Likevel er dødsstraff flittig brukt i Iran mot politiske fangar under påskot av at dei har drive med narkotika. Men bruk av narkotika er vanleg også blant presteskapet. Knapt noko land i verda har større rusproblem enn Iran.

Iran er ille plaga av koronaviruset, og styresmaktene har mista all kontroll. 12829  iranarar har døydd av denne sjukdomen dei siste vekene. Men me må rekna med at mørketala er store her. Truleg er det langt fleire. 

Iran er eit uvanleg vakkert land med eit høgreist folk og ein rik historie som går mange tusen år attende i tid. Mange ting kunne vore skrive om kulturskattar, mattradisjonar og folket sin enorme interesse for poesi osv. Men det er ikkje plass til det her.

 • ·       Det er grunn til å takka Gud for den kristne vekkinga som i dag spreier seg i Iran som eld i tørt gras.
 • ·       Be om at det som skjer berre skal auka i kraft
 • ·       Be om at dei kristne skal ha tilgang til nok biblar og annan kristen litteratur.
 • ·       Be om at dei kristne skal bli verna mot vrang lære. Det er mange unitare kyrkjer i Iran som fornektar Jesu guddom.
 • ·       Be om at Bibelen skal bli ei populær bok i Iran som alle får lyst til å lesa.
 • ·       Be om at Bibelen skal finna sin veg inn i dette landet.
 • ·       Be om at Gud skal verna dei kristne mot  overgrep, og gje dei visdom i møte med styresmakter som berre vil dei vondt.
 • ·       Be om at Gud skal styrkja alle kristne som i dag sit i fengsel, og særleg dei som blir utsette for tortur.
 • ·       Be om at evangeliet må få så stor makt i landet at det blir totalt forvandla frå innsida, og at det muslimske presteskapet også skal bli rivne med av Jesusvekkinga.
 • ·       Be om at evangeliet også skal nå fram til dei mange unådde folkeslaga i landet som gilaki i nord og balutsjarane i sør-aust.
 • ·       Be om at Jesus skal løysa alle med rusproblem som ber han om hjelp.
 • ·       Be om at prestestyret skal falla, og at Revolusjonsgarden skal løysast opp
 • ·       Be om at iranarane skal forstå at jødane er Guds utvalde folk, og at dei blir velsigna om dei velsignar Israel.
 • ·       Be om at iranarane i diaspora (landflyktighet) skal få møte Jesus, ta imot hans som Herre og frelsar i sine liv og få hjarto sine forvandla av evangeliet og Den Heilage Andens kraft.


mandag 13. juli 2020

Khampafolket i Kina - Tibet

Khampafolket tel 1,6 millinonar menneske. Dei lever under harde vilkår i Tibet, og har alltid vore krigerske i lynne. I 1959 leida dei det siste alvorlege opprøret mot den kinesiske okkupasjonen, men vart undertrykt av overmakta.
Religion: Buddhisme
Språk: Tibetansk, som også er eit bibelspråk
Buddhismen er på mange måtar grunnleggjande ulik kristendomen. Synd og tilgjeving for synd er ganske meiningslause uttrykk for ein buddhist.
Den katolske kyrkja prøvde å driva misjon mellom dei på slutten av 1800-talet, men alle misjonærar og kristne vart drepne i 1899.

Gode Gud og Far! Me ber om at du skal velsigna khampafolket med lyset frå din Heilage Ande. Treng gjennom og riv ned alle tankebygningar som reiser seg mot kunnskapen om Kristus, og som hindrar dei i å ta imot din nåde. Mjuk opp dei harde hjarto deira, og lat din kjærleik gje dei eit nytt liv. Må dei helga Jesus til konge i liva sine, og læra seg å setja all si von til han og å leva for han med heile seg. Amen!


Indonesia IV - Molukkane

 

Denne øygruppa er markert med lysegrønt på kartet, og Ambon er den største av dei. Frå 1999-2000 vart 20 000 kristne drepne av jihadistar på desse øyane. Spora og såra etter denne forferdelege tida er enno synlege, og kristne og muslimar må by i fråskilte landsbyar. Det tek vare på «freden», men hindrar alt effektivt misjonsarbeid.

·       Be om at det må koma til ei endring, at såra etter valden skal gro og at det skal opprettast normale relasjonar mellom kristne og muslimar.

·       Be om at dei kristne skal få nåde til å elska sine muslimske naboane sine.

Av dei 117 innfødde språka på desse øyane, er NT omsett til 4.  34 er under omsetting. 64 andre språk er så pass store at dei treng omsetting.

·       Be om at det skal skje, og at det skal melda seg mange nye unge menneske som vil vigsla liva sine til denne avgjerande viktige misjonso

fredag 10. juli 2020

India: Kristen mann slått i hel for trua si


Kande Mudu - Photo: Christian Solidarity Worldwide www.csw.org.uk
Kande Modu,
Foto: Christian Solitary Worldwide
Kande Modu (27) frå  den vesle byen Bari i den indiske delstaten Jharkhand, vart kristen saman med kona og svigermora si for fire år sidan.  Den 7. juni vart han brutalt drepen. I lang tid hadde nokre menn krevd av han at han fornekta trua si. Men det var uaktuelt for han. Den 7.juni kom dei på døra til han og gav ordre om at han måtte koma ut. Han ana uråd, og sa til kona si Bindu at ho skulle vera sterk og aldri fornekta Jesus, så sende han henne av garde til ein familie mange kilometer unna der ho kunne vera trygg. 

Kandys kropp vart funnen i ei veggrøft av bror hans same kvelden. Han var så ille tilredt at det var vanskeleg å kjenna han att. Mordet var svært brutalt. Det høyrer med til denne historia at svigermora i 2018 vart gjengvaldteken fordi ho hadde konvertert til den kristne trua. 

I gravferda til Kande Modu ber far til Bindu henne om å gå attende til hinduismen for å sleppa å blir utsett for overgrep. Men Bindu svara faren sin slik: "Eg vil leva og døy for Jesus, men eg vil aldri gå bort frå han."

Kjelde: www.persecution.net
 • Be for Bindu og mor hennar at dei skal få trøyst i sorga etter Kande. 
 • Be om at dei må få styrke til å stå fast i trua på Jesus
 • Be om at mordarane må bli etterforska, stilt for retten og dømde.

Iran: 12 kristne arresterte i ein koordinert politiaksjon

30. juni og 1. juli vart 12 kristne arresterte i ein koordinert politiaksjon i byane Teheran og Malayar. Politiet braste inn i eit husmøte i Teheran der det var samla 30 kristne. Fleire av dei vart arresterte. Etter arrestasjonen tok politiet, eller rettare sagt representantar for den berykta revolusjonsgarden, dei med seg til dei respektive buplassane. Nokre av dei var heimehøyrande i provinsen Karaj. Der vart heimane deira gjennopmsøkte for å finna kristen litteratur og studiemateriell. I dag sit ni av dei arresterte framleis i varetekt på ukjent stad.

Parallelt med hendingane i Teheran vart tre kristne arresterte i Malayar, ein by litt lenger vest.

Det syner seg at politiet har hatt ein infiltratør i dette miljøet som har informert om aktivitetane deira.

Kjelde: www.persecution.net

Be om at Gud skal styrkja dei arresterte og halda trua og motet oppe hos dei. 
Be om at dei snarleg skal bli sett fri. 

onsdag 8. juli 2020

Indonesia/Java

What to See in Java, Indonesia | TravelVivi.com

Det bur omlag 140 millionar menneske på Java. 90% er muslimar. 5% er kristne. I hovudstaden Jakarta er det 13% kristne, ofte knytt opp til megakyrkjer. Trass i stor motstand, held kyrkja fram med å veksa år etter år. Særleg blant den kinesiske minoriteten. Over halvparten av dei er no kristne. Folk flest på Java er mottakelege for evangeliet, samstundes med at ein meir fundamentalistisk versjon av islam, santriislam, er i ferd med å få stor makt i samfunnet. Det blir vedteke lover som hindrar kyrkjelydar å byggja seg forsamlingslokaler, og nokre kyrkjer vert endå til rivne fordi eitt eller anna bagatellmessig krav ikkje var innfridd. Det kallast obstruksjon. 

 • Be om at dei truande på Java skal stå fast i Kristus, og bli reinsa og fornya midt i dei trengslene som dei må gå gjennom pga evangeliet. 
 • Be om at islams løgner skal bli avslørte for folk slik at dei strøymer i skarar til Kristus. 
 • Be  om at kyrkjene skal stå tett saman, og at dei truande skal ha ei djup samkjensle og at dei skal vera eitt. 
 • Be om at dei mange store unådde folkegruppene på Java skal bli nådde med evangeliet: Sunda (34m), Pasisir Lor (23,3m), Madura (15m).
 • Magi, hekseri, shamanisme og andre okkulte praksisar er sveært utbreidd på Java. Be om at dei truande skal bli utrusta med nådegåver til av avsløra dei vonde åndene som ofte bur i folk og driva dei ut i Jesu namn. 
 • Be om at nye kristne skal bli fostra og forma av gode mentorar. 

mandag 6. juli 2020

Indonesia II. Sumatra

Sumatra er den nest største øya i Indonesia. Ho er 473 000 km2, betydeleg større enn Noreg i flatemål. Folketalet er rundt 50 millionar. Religion: 87% muslimar, 10% kristne. 2% buddhistar, 1% hinduar.
Indonesia ligg i eit geologisk uroleg område med stadige jordskjelv og vulkanutbrot. Me hugsar vel alle jordskjelvet og tsunamien jula 2004 då 200 000 menneske mista. Særleg vart Acheprovinsen tungt råka.
Sumatra er den største ikkje-evangeliserte øya på jorda. Av dei 49 ulike folkeslaga er 29 heilt unådde, Dei kristne er i hovudsak å finna i tradisjonelt animistiske stammer. Der er hos dei evangeliet har vore forkynt. Muslimane har vore forsømte. Og så er dei ein hake: Dei folkeslaga som har teke imot Jesus, har lett for å falla attende til gamle inngrodde okkulte praksisar, og så prøver dei å kombinera dette med eit kristent liv. Det seier seg sjølv at det ikkje går så bra. 

 • Det er grunn til å takka Gud for dei kristne på Sumatra, og det er grunn til å be om at dei vert bevarte i ei sann tru, og at dei konsekvent seier nei til magi, hekseri og shamanisme. 
 • Be om at kyrkjelydane skal reisa seg, bli utrusta med åndelege gåver og fylte med kraft frå det høge slik at dei ivrige, brennande og uredde vitnar om Jesus for høg og låg. 
 • Be om at achefolket i nord skal bli nådde med evangeliet. Det er 3,5 millionar av dei, og dei er svært stolte og bevisste i si islamske tru, og svært avvisande overfor misjonærar og andre kristne. 
 • Be om at det skal bli starta bibeloversettingsprosjekt i alle språk der det er naudsynt. 
 • Be spesielt også for dei 8 millionane i minangkabau rejang-folket som heldt til vest på øya. NT vart utgjeve på språket deira i 1996. Be om at dei skal oppdaga kva skatt dei har fått seg tildelt, og at dei skal bli ivrige lesarar av Guds ord. 


søndag 5. juli 2020

Indonesia I

Indonesia er med sine nesten 274 millionar menneske verdas mest folkerike muslimske nasjon. Hovudstaden er Jakarta. 83% av befolkninga er muslimsk. 15% er kristne. Vel 5% evangelisk kristne. Landet består av 17500 øyar. Dei største er Borneo, Sumatra, Java, Sulawesi, Ambon, Papua og Timor.  Det er 779 ulike folkegrupper i Indonesia som snakkar 722 svært ulike språk.  Språkrikdomen representerer ei stor misjonsutfordring. Dei fleste folkeslaga i landet må reknast som unådde.

Likevel er Indonesia det landet i verda som dei siste 60-70 åra har sett dei største kristne vekkingane i moderne tid. Gud har berørt nasjonen med uvanleg kraft med det resultat at folk på radikalt vis har vendt om til Gud. Det blir også fortalt om spektakulære mirakel knytt opp til vekkingane.

Men det har også vore døme på skarp forfølging av kristne i landet, noko som toppa seg i tida frå 1999 til 2002 då 3000 kristne vart drepne av jihadistar på Ambon. Liknade åtak har me også vore vitne til på Sulawesi.

Det indonesiske folket er sukke djupt med i okkulte handlingar, og dei enorme åndelege bindingane fører til kraftige konfrontasjonar når evangeliet blir forkynt.


 • Be om at dei truande skal bli utrusta med kraft og autoritet til å setja folk fri frå desse demoniske kreftene. 
Muslimane gjer alt dei kan for å bringa dei kristne til taushet. Dei prøver å skremma dei, gjera livet vanskeleg for dei økonomisk, føra rettssaker mot dei, finna spissfindige juridiske grunnar til å få kyrkjene stengde osv.

 • Be om at dei kristne ikkje skal la seg skremma men frimodig halda fram med å vitna om Jesus, be for folk og gjera gode gjerningar.  
 • Be om at Far skal sørga for barna sine også økonomisk.
I 1996 kom evangeliske kristne frå mange ulike kyrkjer sama og utarbeidde ein sams strategi for å bringa evangeliet ut til dei unådde folkegruppene. Denne einskapen står fast, og dei er i gong med eit imponerande arbeid. Måla deira er i denne generasjonen : 1) Å etablera ei levande og misjonale kyrkje i kvar einaste folkegruppe i landet. 2) Å planta ein levande kyrkjelyd i kvar einaste landsby (45000). 3) Å etablera bønegrupper i kvart einaste nabolag, bønegrupper som er lenka saman i eit nettverk. 

 • Be om at dei nasjonale evangelisk kristne i Indonesia skal lukkast med å evangelisera og disippelgjera alle dei unådde folkegruppene i landet sitt. 
Indonesia har 3 millionar barnearbeidarar som ikkje får høve til å gå på skule slik at dei kan få lagt eit fundament for ei betre framtid. Mange barn og unge må sjåast på som moderne slavar. 

 • Be om at barn og unge må få ivaretatt dei sentrale menneskerettane sine, at dei må få høve til å ta seg utdanning som kan føra dei fram til løna arbeid og ei trygg framtid. Be om at kyrkja skal nå fram til dei der dei er med evangeliet om Jesus. 
I 2019 bestemte regjeringa å tvangsflytta 8 millionar menneske frå Java til Sumatra, Sulawesi og Papua. Grunnen er at Java er overbefolka, og dei ønskjer å avhjelpa dette. Dette har naturlegvis ført til mange protestar, og lokalbefolkninga på Papua har gjort opprør. 

 • Be om at den uretten som folk blir utsette for fører til at evangeliet om Jesus blir gjort kjent der det før har vore ukjent. 

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...