torsdag 24. februar 2022

Ukraina

 


Det har vore eit underleg døgn for alle europearar, fullt av vonde kjensler, sinne, fortviling og sorg. I firetida sist natt gjekk Russland, etter ordre frå president Valerij Putin, til fullskala krig mot Ukraina. Åtaka kom frå sør, aust og nord, dei kom frå fly, rakettar, tanks, skip og bakketroppar. Landet med vel 42 millionar menneske, det nest største i Europa når det gjeld flatemål, blir no utsett for ein regelrett valdtekt av eit naboland som har rusta opp for dette i årevis. Me lærte i si tid at det var ein ubegripeleg feig handling å ta dei som var mindre enn oss sjølve. Men den regelen ser det ikkje ut til at Russlands president har fått med seg. Gjennom åra han har ført krig både mot Tsjetsjenia og Georgia, statar langt mindre enn Russland, og no altså mot Ukraina. Mange ukrainarar er i kveld på flukt frå heimane sine og mot Vest-Europa.

Herre Jesus! Me ber om at du set ei fast grense for dei russiske styrkane som dei ikkje kan overskrida. Du er eit Gud som set grenser for havet, og du kan setja grenser for hærar. Me ber om at folk i faresonen skal koma seg unna, at liv skal bli spart. Me ber om at russiske rakettar skal bomma på måla sine. Me ber om at ukrainske soldatar skal få styrke til å slost tappert og godt for fedrelandet sitt. Me ber om at alle skal venda seg mot deg for å finna frelse ved trua på deg. 

onsdag 23. februar 2022

Australia

 Australia er ikkje berre eit land, det er eit kontinent, ein verdsdel med ein heilt særeigen natur. Mange dyre og planteartar der er ikkje å finna andre stader. 

Det bur nesten 26 millionar menneske i Australia. Hovudstaden er Canberra. 69,5% er kristne. 14,4% er evangeliske. 4% av befolkninga blir rekna som unådde. 

Totalt er det 183 folkegrupper i landet, og desse snakkar til saman 207 språk. Hovudspråket er engelsk.

 • Be om at evangeliet om Guds rike må nå ut på ein truverdig måte til alle  i Australia. Be om at alle kristne må bli disippelgjort og få hjelp til å leva misjonale liv i nærmiljøa sine.  Be om at landet må bli gjennomsyrt av Guds ord, kristen tru og kristne verdiar. 

Landet, og for så vidt heile Oseania, har ein sårbar økologi. Overutnytting av naturressursar har ført til ørkenspreiing, tørke og enorme skogbrannar. 

 • Be om at kristne må stå fremst i kampen for å redda Guds gode skaparverk i Australia og Oseania. 

Australia er ein smeltedigel av ulike folkeslag og nasjonalitetar. Innvandringa har gjennom åra vore svært stor, og det er spenningar mellom folkegruppene.

 • Be om fred og venskap mellom folk frå dei ulike kulturane som lever i landet.
Australia er ein fredsgarantist for mange mindre nasjonar i Oseania som Timor, Bogainville og Salomonøyane. 

 • Takk Gud for den velsigning som Australia har vore for desse smånasjonane. 
Dei fleste kyrkjene i Australia er lite opptekne av verdsmisjonen. Men det finst nokre unnatak. 

 • Be om at alle kyrkjene i Australia lærer seg å forstå at  det å fullføra misjonsoppdraget er sjølve poenget med kristenlivet på jorda.
LHBTQ-teoriane er svært utbreidd i landet, og mange unge blir utsett for hedonistisk påverknad når det gjeld seksualitet og kjønn. 

 • Be om at alle LHBTQ-løgnene må bli avslørte og underkjente som alternativ levemåtar. Be om at dei unge må læra seg å elska Guds ord og Guds lover  vedrørande seksualliv og familieliv. 
Aboriginarane, Australia sin urbefolkning, er blitt utsett for enorme overgrep sidan dei kvite kom til landet. I dag er det starta ein forsoningsprosess, men mange av dei lever framleis elendige liv utan kontakt med sin eigen kultur og tradisjonelle levemåte. 

 • Be Gud om å famna dette folket på ein spesiell måte, gje dei Jesus som kan lækja såra deira og hjelpa dei å finna attende til sine eigne kulturelle røter. 
Landet har 40 universitet og mange studentar. IFES (Laget) har arbeid på alle campus. Men sekularismen er også komen langt mellom unge menneske i dette landet.

 • Be om at det skal bli vekt ein åndeleg hunger og tørst i studentane, at dei skal bli vunne for Kristus, tent i brann for han og bli sendt ut i misjon. 
Australske barn er, som andre barn i verda. utsett for påverknad frå mange retningar: Sekularisme, islam, buddhisme og mykje meir. 

 • Be om at barna i Australia skal møta Jesus som barnas aller beste ven, begynna å tru på han og leva som kristne. Be om at Gud skal læra dei å avvisa alle djevelens løgner. 
Hovudkjelde: operationworld.org


mandag 21. februar 2022

Kurdarar i Armenia

 


Det er berre 2200 kurdarar i Armenia. Dei snakkar kurmanji, som kurdarane i Syria også gjer. Sjølv om dei ikkje er lese og skrivekunnige, har dei høg levestandard. Rike på gods og gull, men åndeleg svært fattige. Som dei fleste andre kurdarar er dei muslimar, men kurdarane har generelt eit svakt høve til trua si. Det er ein etikett. Dette gjer at dei også er lettare å vinna for Kristus enn andre muslimar som tek trua meir alvorleg.

Kjære Jesus! Me ber om at dine læresveinar i Armenia skal oppdaga kurdarane som lever mellom dei, og forplikta seg på å nå dei med ditt rikes evangelium. Utrust dei for dette oppdraget, og lat dei få bringa alle saman inn i din familie. Me ber i ditt namn, amen! 


Kjelde: josjuaproject.net

søndag 20. februar 2022

Armenia

 


Armenia ligg i Kaukasus, fjellandsskapet mellom Svartehavet og Kaspiahavet. Landet vert rekna som det første landet i verda som tok kristendomen som nasjonal religion. Det skjedde tidleg på 300-talet. Landet ligg no som ein kristen kile mellom tre muslimske statar: Iran, Aserbajdsjan og Tyrkia. Georgia i nord er også kristent. 

Frå 1915-1917 vart armenarane i Tyrkia utsette og folkemord frå den tyrkiske majoritetsbefolkninga. Det skjedde i skuggen av 1.verdskrigen. 1,5 armenarar vart drepne, Likeeins 700 000 kristne assyrarar. Mange tyrkiske armenarar flykta då til Armenia. Grensene mellom Armenia og Tyrkia er stengde, og landet ligg i kontinuerleg konflikt med Aserbajdsjan om enklaven Nagorno Karabach. Dei siste åra har det vore utkjempa to krigar. I fjor tapte Armenia deler av området til Aserbajdsjan ein blodig krig der Aserbajdsjan fekk god hjelp frå trente leigesoldatar frå IS-krigen i Syria.

Innbyggjartalet i Armenia er 2,9 millionar. Men det er 8 millionar armenarar som lever i andre land. I den siste tida har dei begynt å verdsetja sin kristne arv, og mange av dei responderer godt på evangelisk kristendom og etablerer eit personleg forhold til Jesus Kristus som frelsar og Herre. 

Hovudstaden er Jerevan. 

Den armensk ortodokse kyrkja er ein nøkkel til å nå armenarane med evangeliet. Denne treng leiarar som kjenner Jesus, menn som kan føra ei djup åndeleg fornying inn i kyrkja. Det trengst, for kyrkja har gjennom åra stivna i ritualisme. 

Kyrkja er delt i to, ein vestleg og ein austleg del. Denne splittinga er 1000 år gamal, og dei to fraksjonane tilber Gud på to ulike dialektar. 

"Det armenske kyrkje-elskande brorskapet" er ei evangelisk vekkingsrørsle innafor kyrkja. Dei driv med bibelstudier og arbeid mellom fattige og foreldralause barn. 

Herre Jesus! Me ber om fred mellom Armenia og dei omkringliggjande landa slik at dei kan driva normal interaksjon med kvarandre, til glede for alle. 
Me ber om vekking og nytt liv i heile den armensk ortodokse kyrkja.
Me ber om at denne vekkinga skal spreia seg til heile befolkninga
Me ber om at du skal halda di vernande hand over landet og folket slik at dei ikkje vert utsette for overgrep frå fiendemakter.
Me ber om at armenarane skal bli sett i brann for Jesus, og bli ein nasjon som eksporterer evangeliet til andre nasjonar. 
Me ber om ny einskap mellom den austlege og den vestlege kyrkjegreina. 
Me ber om at brorskapet skal få stor innflytelse på den armensk ortodokse kyrkja.fredag 18. februar 2022

Argentina 1

 

Argentina har vel 45,6 millionar innbyggjarar. Hovudstaden er Bueno Aires. 
Hovudspråk: Spansk. Andre språk: 39.
Religion: 89% kristne. 9,1% av dei er evangeliske. 

Buenos Aires er ein av dei største byområda i vera, og evangeliet når ikkje ut til så mange i denne byen. Særleg er overklassen vanskeleg å nå. Det jødiske samfunn, som eitt av dei største av sitt slag, har få truande. Nokre kyrkjer er begynt å arbeida mellom dei 500 000 som bur i slumkvartera, dei heimlause og gatebarna. Kinesiske, koreanske, japanske og vietnamesiske samfunn er i kraftig vekst. Men berre èin misjon er opptekne med å nå dei med evangeliet. 

Det har vore mykje vekking i mange byar i Argentina, og talet på nye truande er høgt og talet på leiarar som kan disippelgjera dei er lågt. 

Chacofolket er Argentinas urbefolkning. Dei er gjennom mange år blitt utsett for undertrykking og marginalisering. Trua deira er katolisisme blanda saman med animisme.

Herre, me ber om at alle innbyggjarane i Argentina skal bli berørt av evangeliet og nådd med kallet til omvending og tru. Særleg ber om at det skal vera mogeleg å bryta ned alle forsvarsverk som overklassen har bygd opp rundt seg. Takk for initiativa som blir gjort for å nå dei fattige og forkomne i Buenos Airos. 

Me ber om at det skal lukkast for dei, at du Herre skal bevega deg mellom desse menneska og tena dei. 

Me ber også om at kinesarane, koreanarane, japanarane og jødane  i byen også skal bli disippelgjort og innlemma i riket ditt. 

Me ber for chacofolket at dei skal bli eit hengjeve Kristusfolk. 

Må dei kristne i byen bli tent i brann for dei unådde, og bli drivne ut til din haust. .

Me ber om mange nye leiarar som kan disippelgjera nye kristne

Kjelde: Operationworld.org


torsdag 17. februar 2022

Kinesarar i Angola

 


Det er 52000 kinesarar i Angola. Dei jobbar som petroleumsingeniørar og bygningsingeniørar. Dei byggjer infrastruktur og er i det heile tatt ein del av Kinas nye målretta kolonisering av Afrika. Kinesarane i Angola er stort sett ikkje-religiøse menneske. Kinesiske firma tilset ikkje afrikanarar i bedriftane sine. Dei har kun som mål å hausta av Afrikas store rikdomar, ikkje betra levekåra for afrikanarane. 

Herre Jesus! Sjølv om desse kinesarane ikkje trur på deg og kjenner deg, har du ein klår målsetting om å innlemma dei i ditt rike. Me ber om at du skal introdusera deg for dei gjennom kristne kinesarar utsendt frå vekkingskyrkjene i Kina. Me ber om at det skal veksa fram levande kyrkjelydar mellom kinesarane i Angola, kyrkjelydar som til dei grader er prega av at du bur midt i mellom dei, kyrkjelydar der folk blir frelst, fridd ut frå vonde ånder og lækte frå sjukdomane som plagar dei, kyrkjelydar som er gjennomsyra av Kristi kjærleik, kyrkjelydar der Guds ord får makt og som Guds ord går ut frå, ikkje berre til kinesarar, men også til angolarar. Amen! 

onsdag 16. februar 2022

Angola

 


Angola er eit enormt land på vestkysten av det sørlege Afriksa.
Folketal: 34 millionar.
Hovudstad: Luanda
Religion: Kristne 96%. Evangeliske 23%. Resten er romersk katolske. 
Unådde: 2%

Frå 1962 til 2002 herja det ein øydeleggjande borgarkrig i landet. Uskuldige sivile leid mest. Vegar, sjukehus, heimar og kyrkjer vart øydelagde. Landminer gjorde over 80000 menneske til krøplingar. Millionar flykta frå heimane sine. 70-90% av befolkninga lever i fattigdom. I hovudstaden aukar prisane og levekostnadane fort. Dei oljerelaterte næringane sørger for det. Dette står i stor kontrast til fattigdomen på landsbygda. Gapet mellom rike og fattige blir stadig djupare og breiare. Djupe psykologiske, sosiale og åndelege sår vil ta år å lækja. 

Landets første president var marxist. Han sa at han ville utrydda kristendomen på 20 år. Det motsette skjedde. Frå 1990 til 2010 auka talet på evangeliske kristne til det firedobbelte, og det stig stadig. Men det er ein enorm mangel på pastorar og folk som kan disippelgjera dei nye kristne. Det fører lett til synkretisme (religionsblanding) som det er mykje av. 

Det finst eit mylder av kyrkjelydar og kyrkjesamfunn, og det er eit definert behov for auka kristen einskap. 

Krigen har skapt mange internt fordrevne flyktningar. Dei lever i slumområda rundt dei store byane der det florerer med foreldrelause barn som ingen tek ansvar for. Dei lever i elendige kår på gata og er ualminneleg sårbare. Mange hamnar i kriminalitet og prostitusjon. Storfamilien ser seg ofte ikkje mon med å passa på sine, og skuldar dei difor gjerne med å driva med hekseri. Det fritek dei for ansvaret. I 2006 var dødsraten for unge under 25 år 45%. 

Kjelde: operationworld.org

Gode Gud! Me takkar deg for freden som no er i landet, og at mange flyktningar har fått flytta heim att. Takk for kyrkja som har vore ei drivkraft i forsoningsarbeidet. Me ber om at kristne må få mot og skaffa seg kompetanse til å byggja opp samfunnet, bidra til å hjelpa dei fattige ut av fattigdomen og vera med å lækja traumer. Takk for alle nye som kjem til tru på Jesus. Me ber om at du skal reisa opp ein hær av apostlar, profetar, evangelistar, hyrdar og lærarar som kan nå dei unådde med evangeliet, disippelgjera dei nye kristne og grunnfesta dei i Guds nåde, i Guds ord og i den lokale kyrkjelyden, og læra dei å leva misjonale liv. 
Me ber om auka einskap mellom kyrkjelydar og kyrkjesamfunn, og om ein sterk innbyrdes kjærleik i kyrkjelydane. 
Me ber også om at dei kristne må sjå sitt ansvar med tanke på å ta vare på foreldrelause barn. Me ber også om at du skal velsigna landet med ærlege, kompetente og ukorrupte leiarar som legg vekt på å etablera gode skular slik at barn kan få normal grunnopplæring. Amen!mandag 14. februar 2022

Nubrifolket i Nepal

 

Nubrifolket tel kun 1500 menneske. Dei lever med dyra sine i Nepals høgland, og praktiserer sin tibestanske buddhisme og snakkar sitt eige språk. Den moderne tida er komen til desse også, 70% av ungdomane deira hamnar i Kathmandu og folket står i fare for å bli assimilert. 

Kjære Herre Jesus Kristus! Me ber i dag om frelse for nubrifolket i Nepal. Må den kristne trua koma til dei gjennom kristne som ønskjer å læra seg språket deira og leva saman med dei som deira medmenneske. Lat lyset frå evangeliet bryta gjennom buddhismens mørke løgner og skapa eit folk i folket som elskar deg, og som ber med seg himmelrikets mektige krefter. Amen!søndag 13. februar 2022

Tajakant. Unådd folkegruppe i Algerie


Tajakantfolket er å finna i grenseområda mellom Marokko, Algerie og i Vest-Sahara. I Algerie tel dei om lag 50 000 menneske som alle er overtydde muslimar som lever ut trua si i kvardagen. Det er ikkje registrert nokon kristne mellom dei. Tradisjonelt har dei vore kjende som handelsfolk som ikkje vegra seg for å slost for interessene sine. Deler av Bibelen er omsett til språket deira som dei kallar hassaniyya

Gode Gud og Far! Også tajakantfolket var inkludert i Kristi offer på krossen, også for dei står frelsens port open. Me ber deg i Jesu namn om å gripa mektig inn i liva deira. Send dine vitner til dei for å peika på Jesus som vegen, sanninga og livet,  og porten inn til ditt evige rike. Me ber om at du skal etablera ei levande, åndsfylt og karismatisk tajkantkyrkje som kan vera eit lys til frelse for heile Algerie, og vidare utover til sine eigne i Marokko og Vest-Sahara. 


kjelde og bilete: joshuaproject.net


Algerie

 

Kart henta frå operation.org

Folketal: 44,6 millionar menneske. 
97,6% er muslimar.
0,3% er kristne
Resten er sekulære.
Hovudstad: Alger

Store deler av dette landet er ein del av Saharaørkenen. Dei fleste menneska bur difor langs Middelhavskysten. Lenger sør vandrar beduinstammene. 

Økonomien er oljebasert.

22% av befolkninga tilhøyrer den berberiske urbefolkninga som befolka Nord-Afrika før den arabiske/muslimske invasjonen på 700-talet etter Kristus. Berberana var kristne. Ja, Nord-Afrika utgjorde faktisk tyngdepunktet for den kristne kyrkja dei første hundreåra etter Kristus , og menn som Tertullian, Cyprian og Augustin var truleg berberar. 

I dag vender berberane attende til røtene sine, og mange tusen av dei har kome til tru på Jesus Kristus, og det er etablert eit nettverk av evangeliske kyrkjelydar. Desse har ein stor grad av einskap og samarbeid. 

Styresmaktene har dei siste åra sett mykje inn på å stoppa kristendomen sin vekst i landet, og dei stenger kyrkjer,  gjer livet vanskeleg for dei kristne med sosiale restriksjonar, og det er blitt vedteken ei lov som forbyr alle ytringar i landet, om dei så skulle bli sagt i kristne kyrkjer, som "rystar trua til muslimar", som det heiter. Landet er på 22.plass på World Watch liste over land med kristisk mykje kristendomsforfølging. 

Men restriksjonar og overgrep ser ikkje ut til å redusera talet på omvendingar, Algeri landet med størst antal konverterte muslimar. 

Ein av suksessfaktorane når det gjeld kyrkjevekst i Algeri har vore radio og TV-arbeid. Mange har kome til tru ved å lytta og sjå.  Mange av dei som kjem til tru på den måten tek også korrespondansekurs i kristen tru, og blir såleis grunnfesta kristne. 

Kyrkja i Algerie har eit definert behov for nye leiarar.
 
Algerie har ein lang historie med krig og vald, og det er ikkje lenge sida den siste brutale borgarkrigen vart avslutta. Valdsnivået er forresten framleis skyhøgt.

Herre Jesus! 
Sjå i nåde til Algerie. Me ber om lækjedom til alle traumatiserte sjeler, me ber om at du tek kontroll med  innbyggjarane i dette landet, lærer dei å tru på deg, og hjelper dei til å leva i fred med kvarandre. Me ber om at næringslivet skal kasta mykje av seg, at landet skal utvikla ein sunn økonomi. Me ber om at alle dei 13 unådde folkegruppene skal få høve til å bli kjent med deg. Styrk dei nasjonale kristne, og lat dei, trass i alle vanskar, veksa i nåde og kjennskap til deg, Me ber om framtid og håp for Algerie. Amen! 

fredag 11. februar 2022

Albania

 

Kart frå CIA world factbook
Kjelde: Operation World

Folketal: 2,8 millionar.
Hovudstad: Tirana
Religion:  62,4% muslimar, 30,5% kristne (0,5% evangeliske)

På 70-talet var Albania maoistisk, og styrt av diktatoren Enver Hoxha. Han stengte landet for all annan ytre påverknad enn den som kom frå kommunist-Kina. Landet vart definert ateistisk, og all religionsutøving vart forbode. 

Då Hodxha døydde i 1985, og kommunismen fall i starten av 90-talet, vart det fort tydeleg at albanarane hungra og tørsta etter Gud. Her var det godt jordsmonn for kristen misjon. I dag er det 200 evangeliske kyrkjer med innfødde leiarar i landet . Desse står saman i eit nettverk med ein klår visjon for disippelskap og misjon. 

Men dei truande har ein lang veg fram, det er mange ting å be om og for når det gjeld dette landet.

Herre Jesus! 
 • Me ber om at dei truande i Albania skal halda seg nær til deg, og leva sunne og åndsfylte kristenliv.
 • Me ber om at kyrkja verkeleg skal lukkast i sin visjon om å disippelgjera heile nasjonen, og at nye albanarar på dagleg basis skal koma til tru på deg og innlemmast i kyrkjelyden.
 • Me ber om ein medviten satsing på leiarskapsutvikling i kyrkjelydane
 • Me ber om at det skal plantast kyrkjer i alle Albanias unådde landsbyar
 • Me ber om at det skal vera eit godt samarbeid mellom utanlandske misjonærar og nasjonale kristne leiarar
 • Me ber om at dei kristne i landet skal påverka albansk politikk på ein positiv måte
 • Me takkar for alle albanske kristne som er reist ut av landet som misjonærar, og me ber om at dei skal lukkast i arbeidet sitt der du har plassert dei. Amen! torsdag 10. februar 2022

Uzbekarar i Afghanistan

 


Informasjonskjelde: joshuaproject.org

Det er  4 460 000 uzbekarar nord i Afghanistan. 99,99% av dei er muslimar. 0,01% er kristne. Uzbekarane er eit tyrkisk folkeslag, og dei snakkar eit tyrkisk språk. Dei befolkar høgslettene nord i Afghanistan,  dyrkar jorda og driv med husdyrhald. Dei er muslimar, men praktiserer ikkje religionen så strengt som t.d pasjtunane gjer. Uzbekarane står difor i opposisjon til pasjtunane, noko som er ei stor ulempe etter at Taliban tok over kontrollen i landet. Uzbekarane lever i fattigslege kår. Jordsmonnet er skrint, og kulde og tørke trugar avlingane. 

Herre!
Sjå i nåde til uzbekarane i Afghanistan. Må den nye tida, nådens tid, også koma til dei. Må ditt ord bli forkynt for dei på deira eige språk. Opna dørar for di kyrkje inn til dei. Må Jesus stå fram for dei som verdas frelsar og alles Gud. Hjelp dei å forstå at islams lære er løgnaktig og kraftlaus. Lær dei å kalla på ditt namn, og oppleva at du på ein mektig måte svarar på bønene deira. Velsign uzbekarane i Afghanistan på alle livsområder. Gje nok reint vatn til planter, menneske og dyr, og gje området dei lever i høvelege mengder med sol og vind. Må alle barn få gå på skule og læra seg å lesa og skriva slik at dei kan skaffa seg kunnskap, bli sjølvstendige og klara seg i ei stadig meir kompleks verd. Amen! 
onsdag 9. februar 2022

Afghanistan

 


Afghanistan har i underkant av 40 millionar innbyggjarar. Det er mange folkegrupper i landet. Pasjtunarane er dominerande. Elles er det iranarar, turkmenarar, tadsjikarar, uzbekarar, hazarar, baluchar og fleire titals andre. Desse snakkar gjerne kvar sine språk. Totalt blir det snakka 41 språk. Offisielle språk er pasjtun og dari (persisk). 

Hovudstad: Kabul

Andre store byar: Kandahar og Mazar-e-Sharif

68% av befolkninga er analfabetar. 

99,9% av befolkninga er muslimar. 

Då Taliban overtok makta sommaren 2021, kom dette som eit sjokk på mange. 300000 afghanske soldatar flykta hals over hovudet for 40000 talibankrigarar, og dei som vart nedkjempa av internasjonale styrkar i 2001, kom tilbake til makta og gjeninnførte eit strengt islamistisk styre der dei demokratiske institusjonane vart oppløyste, kvinnene nekta å gå ut utan mannleg følgje. Dei vart også nekta å gå på jobb, å gå ut utan burka. Jenter kunne ikkje lenger gå på skule og for kristne vart det forbode å samlast til gudstenester og møter. Ja, det vart sett i gong reine klappjakta på dei få kristne som er i dette landet, og det blir meldt om at kristne menn er blitt avretta og kristne kvinner valdtekne og selde saman med barna sine som slavar.  Denne forfølginga pågår i skrivande stund. 

Vestlege land har frose mange milliardar dollar som tilhøyrer Afghanistan. Desse pengane brukar dei som ei brekkstong for å få Taliban å etterleva Menneskerettsfråsegna . Det har ført til fattigdom og svolt i landet. 

Afghanistan er frå kristen synsvinkel ein av dei nasjonane som i minst grad er nådd med evangeliet. Det er 48000 moskèar i landet, ikkje èi einaste kyrkje. Denne verdas fyrste eig dette landet. 

Herre Jesus! Sjå i nåde til Afghanistan. Må naudhjelp nå fram til vanlege folk slik at dei kan overleva vinteren. 

Me ber om at dei skal leva og få høyra om Jesus og koma til tru på han. 

Me ber om at det marerittet som Talibanstyret representerer må ta slutt. 

Me ber om at du skal verna dei kristne mot alle typar overgrep. 

Me ber om at befolkninga skal få tilgang til adekvat medisinsk hjelp (diare, kolera, dysenteri og lungebetennelse florerer i befolkninga og tek mange, mange liv) og til reint vatn. 

Me ber også om at mannlege legar må få ta hand om sjuke kvinner. 

Me ber også for dei ein million funksjonshemma i landet, at dei skal få omsorg og rehabilitering. 

Me ber om at opiumsproduksjonen skal måtta vika for dyrking av mat. 

Me ber om at alle barn skal få gå på skule og læra seg å lesa og skriva. 

Me ber om kyrkja di på ein eller annan måte må nå fram til dei unådde folkeslaga og enkeltmenneska i landet. 

Herre, opna du dører for evangeliet til denne for deg så kjære befollkninga. 

Me ber også om at afghanarar på flukt til andre land skal bli møtte med evangeliet og eventuelt bera det attende til heimlandet og til dei fortapte der. 

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...