søndag 28. april 2019

Den demokratiske republikken Kongo

Folketal: 77 266 814. Folkegrupper: 229. Språk: 217. Største religion: Kristendom (92,15%). 18,7% evangelisk kristne.  Bibelen, NT eller bibeldeler er omsett til rundt 130 språk (anslag). Hovudstad: Kinshasa.

Landet er herja av vonde mennesker og vonde åndsmakter. Mange tiår med borgarkrig ser ikkje ut til å ha nokon ende . Dei siste tiåra er 5 millionar menneske drepne. Bandar av røvarar, militære og paramilitære grupper skaffar seg forsyningar ved å massakrera sivilbefolkninga og forsyna seg med det dei vil ha. Valdtekt og grov mishandling av kvinner er føregår systematisk. Kannibalisme er ikkje uvanleg. Svart magi, hekseri og andre trolldomskunster er ein del av dagsordenen. Overgrepa er umålelege.

Alt dette svineriet er ein arv frå den belgiske kong Leopold I alvorlege brotsverk i Kongo for vel hundre år sidan. 10 millionar kongolesarar vart brutalt slakta ned, om dei ikkje vart selde som slavar til arabarar.

Den demokratiske republikken Kongo er ei komplett mislukka statsdanning. Regjeringa har nesten ingen kontroll, det er ingen kontakt mellom regionane, infrastrukturen er fråverande og det er ingen nasjonal kultur ei heller felles språk som samlar nasjonen. Helsevesenet har kollapsa, likeeins utdanningssystemet.

Den kristne kyrkja er den einaste som kan bidra effektivt til attreising av nasjonen. Den er åleine om å ha nokon som helst truverde. Dei fleste hospitala og skulane er drivne av kyrkjer, og særleg er innsatsen til den katolske kyrkja imponerande.

Det var langt fleire misjonærar i Kongo for 50 år sidan enn i dag. Dei fleste har reist frå landet som eit resultat av borgarkrigen.


 • Be om at barn og unge skal få naudsynt skulegang og bli lese og skrivekyndige.
 • Be om at neste generasjon kongolesarar skal bryta ut av krigsdansen, søka utdanning og bli samfunnsbyggjarar med høge og gode mål.
 • Be om at Bibelen og annan kristen litteratur skal bli gjort tilgjengeleg for folk, etterspurd, lest og etterlevd.
 • Be om at kyrkja og dei kristne vert utrusta med Andens kraft til å vitna om Kristus på ein slik måte at han får overmakta i dette landet.
 • Be for dei kristne leiarane at dei blir utrusta med stor nåde, og at dei får moralsk ryggrad til ikkje å bli manipulert av korrupte og trugande presidentar og krigsherrar, at dei står opp mot vondskapen, påtalar urett og svingar Andens sverd med kløkt og kraft.
 • Be om at dei kristne leiarane skal få store visjonar som dei styrer tenesta si etter. 
 • Be om einskap mellom dei truande og mellom kyrkjene i arbeidet med å gjera Jesus kjent, æra og elska i landet.
 • Be om at dei vonde maktene må vika frå land og folk i Jesu namn.
 • Be om at folk og land skal bli forvandla ved Den Heilage Ande. 
 • Be om at helseinstitusjonane skal attreisast, og at misjonærar i stort tal skal venda attende for å støtta dei nasjonale kristne. 
 • Be om at Bibelen skal bli omsett til alle attverande språk der omsetting er naudsynt.
 • Be om gjennopning av alle bibelskular og teologiske institusjonar.
 • Be om at det skal stå fram nye nasjonale kristne leiarar med stor kraft, integritet, klårsyn og innflytelse. 
 • Be om at vekkinga mellom pygmeane skal spreia seg til heile denne særeigne folkegruppa, og at evangeliet skal få sin spesielle form mellom desse. 
 • Be om at pygmeane skal bli effektivt verna mot overgrep frå bantustammene. 

onsdag 24. april 2019

Afrikas "nye" kyrkjer

Dåp i ei AIC i Benin


Minst 100 millionar menneske i Afrika tilhøyrer såkalla «nye» kyrkjer, på engelsk: Afrikan Initiated Churches (AIC), dvs kyrkjer som ikkje har sitt opphav i dei store historiske kyrkjesamfunna. I  desse kyrkjene er profetiar, draumar, visjonar og helbredelsar ein del av det daglege livet. Dei forventar at Kristi kraft og autoritet skal overvinna det demoniske og okkulte, ikkje berre i teori, men i praktisk handling. AIC representere ein kulturell renessanse pga den plass dei gjev til musikk, dans og symboler. På mange måtar tek dei den opprinnelege afrikanske kulturen og plasserer han inn under Jesu Kristi herredøme.

Desse kyrkjene har ein pasjon for evangelisering, og dei møter tørsten etter Gud i Afrika med nytestamentleg undervisning og praksis.

Likevel er det veikskapar her. Det har i desse kyrkjene lett for å veksa fram ein personkultus rundt leiaren, med all den maktmisbruk som lett følgjer av det. Dei har lett for å fokusera meir på åndsfenomena enn på Kristus, og det hender at dei går langt i å tilpassa Bibelens sanningar til dynamikken i den afrikanske kulturen, alt til stor skade.

·      Be om at det sanne og gode innan den afrikanske kulturen må bevarast når denne skal finna sin plass i bibelsk teologi og praksis.
·      Be om at utøving av åndeleg makt og kraft i AIC alltid må skje gjennom kristen nestekjærleik og innafor ramene av Bibelens sanningar
·      Be om at AIC med sine føremuner må berika heile Kristi kropp.

Dagens unådde; Japanarar i Japan

Japanese

Kjelde: www.joshuaproject.net.
Det er 121 855 000 japanarar i Japan. Av desse er 1,2% kristne, kun 0,3% evangeliske. Dei snakkar naturlegvis japansk, og religiøst kombinerer dei buddhisme og shintoisme. Sistnemnde har sine røter i animismen, og japanarar trur på mange ånder, vesen som dei kallar "kami". Konfusianismen og taoismen har også bidrege til å forma japanarane si tru og sin levemåte.

Japanarane lever i stor velstand, noko som har alltid ein tendens til å tåkeleggja dei åndelege behova folk har.

Bibelen har i lang, lang tid vore tilgjengeleg for japanarane i alle format.

Herre Jesus! Du har forma japanarane til eit folk heilt utamom det vanlege, og utrusta dei med høge åndsevner med den hensikt at dei skulle tena alle verdas menneske med sin genialitet. Men dei kjenner ikkje deg, og har gjennom åra kome langt bort frå dine gode planar, tilbedd gudar som ikkje er gudar, dyrka stoltheiten og gjeve rom for verdiar som kjem frå djevelen, og bygd opp høge forsvarsmurar i tankane og kulturen sin mot kunnskapen om Kristus. Herre, bryt alt dette ned, og slå sundt alt religiøst menneskeverk som dei støttar seg til, slik at dei ikkje finn noko anna å gripa til enn evangeliet om din død og di oppstode. Gje dei ein stor tørst og hunger etter dine sanningar og etter Sanninga, som er du. Må japanarane i Japan bli eit atterfødd folk som elskar deg, ærar deg og tener deg med alt dei er og har. Amern!

Map of Japanese in Japan

tirsdag 23. april 2019

Dagens unådde: Nasufolket i Kina

Nasufolket er busett sør i Kina og tel kun 137000 menneske. 0,12% av dei er kristne. Religion: etnisk. Hovudspråk: Austnisu. I dag lever dette folket vest i landet, nord for Vietnam. Nasu betyr "svarte folk", og myntar på at nasu likar godt svart. Dei er polyteistar og må forhalda seg til eit arsenal av ulike ånder og guddommar. Nokre er gode, medan andre er vondskapsfulle og forårsakar sjukdom, død og øydelegging.

Kjære Herre Jesus! Sjå i nåde til nasufolket, og set dei høgt opp på din dagsorden. Lat dei i den næraste tida bli gjesta av deg og din Ande. Du har bore bort syndene deira, det takkar me deg for. Send ditt ord og dine vitner til dei slik at dei kan koma til tru på deg, og hausta full frukt av din død og di oppstode. Lat oss i den næraste framtida sjå at det veks fram ei levande nasukyrkje, eit sterkt lys midt i heidenskapets mørker. Amen! 


Colombia

Areal: 1,1 mill km2. Folketal: vel 47 mill. 97,5% spansktalande. 1,6% innfødde (amerindianarar). Hovudstad: Bogota med 8,5 millionar menneske. Religion: I hovudsak katolsk kristendom. Men etter at religionsfridom vart innført i 1991, har den evangeliske kyrkja hatt stor framgang. Dei nærmar seg 10% av befolkninga no.

Naturtilhøve: Andesfjell i vest, høgslette sentralt, regnskog i aust, frå naturen si side eit uvanleg rikt og vakkert land.

Colombia er verdas største produsent av kokain. Salet av denne narkotikaen har finansiert den borgarkrigen som har rasa i landet dei siste 50 åra. Denne har påført landet enorme sår økonomisk, kulturelt og menneskeleg. Farqgeriljaen og regjeringa har inngått ein fredsavtale, men denne er skjør og enno ikkje ratifisert. Likevel er tilhøva langt betre i landet no enn for nokre få år sidan.

Colombia har 6 millionar internt fordrevne flyktningar, folk som har flykta frå landsbygda til byane for å søka vern mot tungt væpna bandar som skånselslaust har drepe, valdteke og kidnappa sivilbefolkninga gjennom mange år.

Fattigdomen er stor, men minkande. Ny olje og gassproduksjon er i ferd med å betra den nasjonale økonomien.


 • Be om at Guds rike skal ha ein aksellererande framgang i landet
 • Be om at kyrkjelydane skal ha gode leiarar
 • Be om at det skal plantast nye kyrkjer i alle lokalmiljø
 • Be om einskap mellom kristne
 • Be om at nye truande skal bli forsvarleg disippelgjort
 • Be om at bøndene skal bli fri narkotikakartella og dyrka mat i staden for narkotika
 • Be om at kokainmafiaen skal smuldra bort
 • Be om at det skal bli ein varig fred i landet
 • Be om økonomisk framgang som kjem den fattige delen av befolkninga til gode
 • Be om gode utdanningsinstitusjonar på alle nivå
 • Be om gudfryktige og kloke politiske leiarar
 • Be om ein heim for dei mange heimlause
 • Be om fred og forsoning
 • Be om at knuste menneskeliv skal bli restituert
 • Be om at internt fordrevne flyktingar smått om senn skal få flytta heim og få hjelp til å attreisa lokalsamfunna sine. 

mandag 22. april 2019

Dagens unådde. Khmerfolket i Kambodsja

Folketal: 14 231000. Religion: Budhisme. Språk: Khmer. Bibelen: Tilgjengeleg i alle format. 

På 1200-talet var Khmerfolket dominerande i heile Søraust Asia, men vart etterkvart overvunne av thaifolket og vietnamesarane og pressa attende til det som i dag er Kambodsja. Angkor Watt-templet er eit minne frå denne svunne stordomstida. Frå 1976-79 vart to millionar Khmerfolk drepne av Raude Khmer med Pol Pot i spissen. Han ville laga ein fullkomen kommunistisk stat, og enda opp med eit blodbad som berre kan samaliknast med Holocaust. Det vil ta generasjonar før såra etter denne tragedien har grodd, og minnet vil alltid liggja der som ein vond skugge. 

Mange plassar veks Khmerkyrkjer fram i dag. Jesus Kristus er på farten. Men prosenten truande er langt under 2, og dermed blir dei rekna som unådde. 

Herre Jesus! Takk for alle i Khmerfolket som i denne tida kjem til tru på deg, og for alle nye kyrkjer som vert planta, og me ber om at elden skal brenna sterkt i dei truande, at dei skal vera fulle av kraft, tydelege i sitt vitnemål og villige til å ta dei offer som er naudsynte for å nå heile folket sitt med evangeliet. 
onsdag 17. april 2019

Dagens unådde folkeslag: Pulaarfolket i Senegal


p15622.jpg
Folketal: 1,045 millionar.
Religon: Islam
Språk: Pulaar
Bibelomsetting: Det nye testamentet
Jesusfilmen, NT i lydformat er også tilgjengeleg

Pulaar er ein del av det store fulanifolket, og dei ser på seg sjølve som forsvarar av islam. Folket reknar seg for å vera dei første svarte som vart omvendt til islam i Afrika, og er ikkje lite stolte over det. Det har så langt vore vanskeleg å nå dei med evangeliet.

Kjære Herre Jesus! Pulaarfolket skal også gjerast til dine disiplar, og bli ein del av din globale familie. Også dei var medrekna då du døydde for alle menneske på krossen. Me ber om at du skal sjå i nåde til dei, senda ditt ord til dei, og din Ande over dei, løysa dei frå islam og frelsa dei inn i ditt rike. Må mektige under og teikn skje mellom dei når dei ber til deg i ditt dyrebare namn, og reis opp ei vital og sterk kyrkje i dette folket, eit fyrtårn som syner alle pulaar vegen attende til deg som har skapt dei, og som har elska dei til døden.

m15622_sg.png

tirsdag 2. april 2019

Tsjad


Kjelder: Operation World, CIA world fact-book, www.prayercast.com

Areal: 1 284 000 km2 . Folketal: 15 833 000 (juli 2018). Folkegrupper: 141. Språk: 133. Største religion: Islam. Kristne: 38,4%. Hovudstad: N`djamena.

Tsjad var fransk koloni fram til 1960. Administrasjonsspråket i landet er difor fransk.  Lausrivinga frå Frankrike førte landet inn i 36 år med borgarkrig, opprør og alvorlege grensekonfliktar med Libya.

Situasjonen har vore rolegare dei siste åra, men Boko Haram har begynt å skapa nye problemer med m.a. sjølvmordsåtak i N`djamena.

Tsjad treng ei stabil og rettferdig regjering. Landet strir i dag med vald og korrupsjon. Nokre reknar Tsjad som verdas mest korrupte land. Stammekonfliktar mellom muslimar i nord og kristne i sør er gjer situasjonen ustabil. Bandittar og opprørarar hindrar økonomisk utvikling. Nokre av dei kjem frå Darfur i Sudan.
Landet nyt godt av full religionsfridom. Men denne er under hardt press frå "hardline" muslimske grupper som vil innføra sharia.
Det er fleire unådde folkegrupper i Tsjad enn i noko anna afrikansk land. Dei er i hovudsak å finna mellom sunnimuslimane i det tørre nord der Sahara bestemmer livsvilkåra til folk, i fjella og i storbyane.
Mange misjonsorganisasjonar har arbeid i Tsjad, og Jesu misjonsvisjon grip stadig meir om seg blant innfødde truande. Det blir gjort mykje godt arbeid med nye bibeloversettingar, omsorg for AIDS-sjuke, leiartrening, administrasjon, evangelisering, utdanning av helsearbeidarar, utdanning av kvinner for å nemna noko.


 • Be om at evangeliet for alvor skal bli gjort kjent for, og gripa hjarto til, den muslimske majoritetsbefolkninga i nord.
 • Be om at regjeringa behandlar nord og sør likt og rettferdig, at dei tek eit oppgjer med løgnkulturen som pregar folk på leiarnivå og at dei innfører ein ny standard der det handlar om å gjera livet bra for befolkninga og ikkje for seg sjølv.
 • Be om at Gud vernar om religionsfridomen i landet, og at kristne brukar den anledning dei no har til å forkynna evangeliet uinnskrenka på ein god måte. 
 • Be om at det skal bli gjort ein formidabel innsats framover med tanke på å nå dei unådde stammene i Tsjad med evangeliet. Her krevst det mot, åndskraft og brei kompetanse, ikkje minst når det gjeld språkkunnskap med tanke på nye bibeloversettingar. 
 • Be for kyrkja i Tsjad, at ho skal ha gode leiarar som elskar Jesus, Guds ord og folket. Be om at dei truande lever eksemplariske kristenliv, at dei truande blir forsvarleg disippelgjort, at dei lever åndeleg sett fruktbare liv, at dei stadig vinn nye menneske for Jesus og at det blir planta nye kyrkjelydar overalt der folk ferdast. 


Dagens unådde: Hui i Kina

Foto og tekst: joshuaproject.net   Hui er ei frontiergruppe. Dei tel vel 13 millionar menneske. 95,5% er muslimar. 0,01% er kristne (evangel...