onsdag 16. november 2016

Sveits

Sveits er eit blendande vakker land med mektige alpetoppar og djupe dalar og sjøar.
Flatemål 41293 kv.km.  Folketal: 7,6 millionar. Hovudstad: Bern. Største by: Zürich (1,1 mill).
Hovudpråk: Tysk, fransk og italiensk. Totalt 12 språk.
Bibelen: 5 Bi, 1 NT, 4 deler.
Stor innvandrarbefolkning (22%).
Velutdanna folk.
Økonomi: Høgt utvikla og avansert eksportindustrien. Bankverksemd. Turisme. Høge lønningar og levekostnadar.
Sveits er eit nøytralt land som først i 2002 var medlem av FN.
Geneve er ein historisk by der Calvin prøvde å grunnleggja Gudsstaten sin på 1500-talet, her vart Genevekonvensjonen (Krigens lover) vedteken i 1864, parallelt med at Henry Dunant, ein djupt kristen mann, grunnla Raudekrossen.
På 1500-talet var Sveits heimlandet for eine greina av reformasjonen, og landet har gjennom hundreåra etterpå hausta store velsigningar av dette faktum, men den katolske kyrkja er likevel enno den største med 1,5 millionar medlemmer. 1,2 millionar er protestantar (700 000 evangelikale/karismatiske). I tillegg er det eit mylder av andre religiøse grupperingar. Sveits har full religionsfridom.
75% har eit kyrkjemedlemskap. 15% er ikkje-truande.
Politisk har Sveits eit underleg demokratisk system med massevis av folkerøystingar. Landet er splitta opp i fleire "katonar" som har stor grad av sjølvstende. Denne ordninga går langt attende i tid. 

Takkeemner:
  • Det er god grunn til å takka for at dei truande i landet søkjer djupare einskap med kvarandre.
  • Mange evangelikale driv svært aktivt evangeliseringsarbeid
  • Mange sveitsiske kristne er djupt engasjert i verdsmisjonen.  
Bøneemner:
  •  Få sveitsarar har grunnleggjande kunnskap om Gud, og liten interesse for Gud. Be om at kyrkja vert vitalisert og får guddommelege strategiar for å nå heile befolkninga med evangeliet på ein truverdig måte.
  • I dei historiske kyrkjene er manglen på leiarar kritisk, og liberal teologi verkar utarmande på dei og gjer dei irrelevante for folk. Be om at desse kyrkjene på nytt vender seg til Gud, underordnar seg Bibelens ord, og at dei truande vigslar liva sina til menneskefiske. 
  • Takk for fornying og vekst mellom nye evangeliske kyrkjelydar som veks fram i mange byar. Be om at dei må få bli til velsigning for heile landet, og be om at stadig nye, frie kyrkjelydar skal bli planta og finna grunnfeste i alle kantonar og distrikt. 
  • Be om at Gud talar djupt inn i vanlege sveitsarar sine hjarter, at han openberrar sin kjærleik for dei, hjelper dei å tenkja rett om sitt eige behov for tilgjeving og frelse, og skaper i dei ei djup lengsle etter å bli kjent med Gud og leva i samfunn med Han. 
  • Be spesielt for dei unge, at dei skal bli grepne av Jesus Kristus slik at dei tek han som førebilete for liva sine. 
  • Meir enn hundre nasjonalitetar er busette i Sveits. Ingen annan stat i Europa har så mange innvandrarar. Mange av dei er heilt unådde. Arbeitsgemeinschaft für interkulturell Zusammenarbeit (AgiK) arbeider målbevisst med å  gjera Guds godleik tilgjengeleg for desse. Be om at dei skal lukkast.
Image result for Sveits

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...