tirsdag 24. mai 2016

Frankrike


Folketal: vel 64 000 000
Hovudstad: Paris
Styreform. Republikk med president som vert vald for seks år. Presidenten har vide fullmakter. Parlament med sterk høgre-venstre polarisering. Makta er sterkt sentralisert, men det føregår ein desentraliseringsprosess.
Landet har ein langt og rik historie, både politisk, religiøst og kulturelt. 
Dette er landet til store kyrkjefedrer som Iræneus, som var biskop i Lyon, og Martin av Tour. Frankrike er elles eit produkt av Karl den store som på 800-talet samla den tids Gallia og Tyskland til eitt stort europeisk rike.

I Lyon oppstod på 1200-talet den valdensiske vekkjingsrørsla (som var ein forlaupar for reformasjonen).
Avignon var i det 14. hundreåret  pavens residens, og etter reformasjonen var hugenottane, støtta av Henrik IV,  ei mektig vekkjingsrørsle og ein politisk maktfaktor i landet. Men denne vart knust i eit fælsleg blodbad i Paris 24. august 1572 (Bartolomeusnatta). Det såg lenge ikkje ut til at den evangeliske  rørsla i landet skulle  koma seg skikkeleg etter dette forferdelege brotsverket.  Men dei siste åra har me sett ei endring. Frå 1960 til 2010 auka talet på evangeliske kristne frå 180 000 til 600 000. I dag møtest dei i 2500 + større eller mindre fellesskap, og dei multipliserer seg stadig. 

På 1600-talet flykta mange (250 000) hugenottar til Tyskland, Sveits og Amerika. I og med at dette var gode, flittige og flinke borgarar, vart dei til store velsigning for desse statane.

På 1600-talet gjorde kardianlkanslaren Richelieux Frankrike til ein moderne industrinasjon og bygde ut infrastrukturen, 

I andre halvdel av 1600-talet ville Ludvig XIV gjera både seg sjølv og Frankrike stort. Det første lukkast. Det andre gjorde Napoleon då han kom og fylte makttomrommet etter at kongemakta og kyrkjemakta vart knust under revolusjonen frå 1789-1795. Napoleon vart Europas svepe. Øydelegging følgde i fotspora hans over alt. Men det er ikkje heile bilete. I opplysningstida si ånd sette han også opp vitskaplege standardar som er gjeldande i heile verda den dag i dag. 

Elles er Frankrike opplysningsfilosofien, rasjonalismen og ateismens heimland. Descarte er den som starta dette ballet, forfattarane Voltaire og Diderot var sentrale personar som harsellerte med kyrkja, trua, overtrua og preseskapet. Dei reiv Frankrike laus frå Bibelen, kan me seia. 

Frå 1700-talet og fram til slutten på 2.verdskrigen var Frankrike ei sterk kolonimakt med mange koloniar i Afrika og Karibia: Senegal, Kamerun, Fransk Kongo, Angola, Mosambique, Algerie, Fransk Guiana, Fransk Guinea, Martineque og Den dominikanske republikk for å nemna nokon. Befolkningssamansetninga er i dag prega av denne fortida. Det er store minoritetar i det franske samfunnet som det har vore vanskeleg å integrera i det franske samfunnet, særleg gjeld dette muslimar som opprinneleg kjem frå Nord-Afrika. Dei lever i eigne fattige områder, har vanskar med å få seg jobb, og stadig bryt det ut opprør mot politi og styresmakter i områda der dei bur. 
I dette klimaet har det vakse fram ei sterk høgreradikal rørsle som har materialisert seg i partiet Nasjonal Front (NF) med Marine le Pen som leiar. Det var faren Jean-Mari le Pen som grunnla partiet, og dei har i dag betydeleg makt i mange fylker. 
Det siste året har Paris vore utsett for to forferdande terroraksjonar frå islamistar som har kjempa for ISIL  i Syria og Irak, og som held fram kampen mot vestleg kultur i heimlandet. 

Omlag 70% av befolkninga er etniske franskmenn, 10% nordafrikanarar, 4% karibiarar, 2% asiatar.
Det blir snakka 62 språk i Frankrike. Av desse føreligg heile Bibelen på 10, 3 har NT, 11 språk har deler av Bibelen og det føregår oversettingsarbeid i to andre språk. 

Frankrike er eit intellektuelt utdanningssamfunn, og alfabetiseringsgraden er 99%.

Frankrike har verdas sjette største økonomi. Saman med Tyskland og England er landet eitt av dei tre mest sentrale landa i EU. Det har stor innflytelse over alt som skjer i Europa. Men revolusjonsånda lever, og stadig går illsinte franskmenn ut i gatene for å fremja interessene sine, og det kan gå ganske voldsamt for seg. 

 • Det er grunn til å takka Gud som vekkjinga som i dag langsamt, men sikkert veks fram i Frankrike, og be om at Gud må verna godt om dei nye kyrkjelydane som blir planta, og gjera dei til senter for frelse, attreising og lækjedom, til fellesskap som set premissane for ei ny framtid for Frankrike, kraftfulle fyrtårn som også verkar forvandlande på dei muslimske miljøa. 
 • Be også om revitalisering av den katolske kyrkja i landet. 
 • Be om at dei store slaga som vart påført folket i 2015 og 2016 må venda hjarto deira mot himmelens Gud med bøn om hans hjelp mot vondskapen som ligg og lurer over alt og som kan slå til når som helst. 
 • Be om at dei akademiske miljøa er viljuge til å ta oppgjer med historisk intellektuelt hovmot og arroganse retta mot Gud og hans gode og livgjevande ord.
 • Be om at islamismen skal tapa krafta si i landet, at muslimske ungdomar skal bli kjent med Jesus og integrerte i det franske samfunnet på ein god måte. 
 • Be om at Gud i Jesu namn skal stoppa framveksten av høgreekstreme og nazistiske rørsler i landet.
 • Det åndelege vakuumet etter opplysningstida har ført til at franskmennene i stor grad har vendt seg til okkulte krefter for å stetta den åndelege tørsten sin. Be om at dei må løyst frå djevelens lenker og gjennom Jesus gjenforent med Far i himmelen. 
 • Evangelisk kristne møter vanskar i samfunnet. Dei vert sett på som produkt av amerikansk høgrepolitikk, og ikkje som ei innfødd rørsle fødd av Gud i Frankrike for franskmenn. Be om at folk flest må oppdaga at det siste er tilfelle. 
 • Be om einskap mellom dei evangeliske. Det har vore vanskar mellom minoritetskyrkjer og kyrkjer av etniske franskmenn. 
 • Den protestantiske føderasjon har visjon om å planta 4200 nye kyrkjelydar dei neste åra. Be om at det skal lukkast for dei. Det er 37000 småkommunar i Frankrike, og 35000 av dei har inga evangelisk kyrkje i seg. 
 • 50 millionar franskmenn har ingen berøring med ei kristen kyrkje eller med Guds evangelium. Be om at Gud må sjå i nåde til dei og senda arbeidsfolk ut til sin haust i Frankrike.
 • Be om at bibelskular og teologiske seminar skal bli fylte av folk som kan serve kyrkjelydane med godt leiarskap. Dagens unådde: Kurdarar i Sentral- Irak

Her snakkar me om ei stor, unådd folkegruppe på 4 116 000 menneske.
Desse kurdarane har sjølvstende, og er det næraste me kjem ein kurdisk stat per i dag. Hovudstaden er Erbil. Det føregår mykje kristent hjelpearbeid i Iraksk kurdistan, og mange har den siste tida kome til tru på Jesus, ikkje minst gjeld dette flyktningar frå dei områda som er kontrollerte av IS. Men motstanden er aukande. Ein av dei som me kjenner, som gjennom mange år har planta og bygd kyrkjelydar i dette området, har no måtta flykta frå landet og til Europa. Han kjem på besøk til Kristkyrkja den 19.juni, og me gleder me oss veldig til enno ein gong å høyra hans sterke historie.
Kurdarane reknar dei gamle medarane som sine forfedre, og sjølv om dei er sunnimuslimar (light), har dei har ein viss sympati for den gamalpersiske Saratustra-religionen  Desse menneska tek gjerne  imot evangeliet når deire muslimske "brør" fører krig mot dei og tek livet av dei.  

Kurdarane i Sentral-Irak snakkar sitt eige kurdiske språk, og Det nye testamentet føreligg på dette språket.

Kjære Herre Jesus! Eg ber i dag for kurdarane i Sentral-Irak, og takkar deg for dei av dei som den siste tida er komne til tru, og for alle kyrkjelydar som er blitt planta. Må dei nye kristne kurdarane  bli grunnfesta i din nåde og fylte med din Ande. Gje dei gode leiarar som kan formidla ordet ditt til dei med kraft, og som kan vera gode førebilete for dei andre. Eg ber om at det skal veksa fram ein disippelskapskultur i kyrkjelydane som gjer kvar enkelt kristen til ein medviten menneskefiskar som går din veg uansett kva det måtte kosta. Amen!

søndag 22. mai 2016

Arrestert kristen sett fri i Sudan

Morning Star News melder at Telahoon Nagose Kassa som er leiar for ein kristen disippelskule driven av Khartoum Bahri Evangelical Church vart sett fri etter 5 månader i fengsel utan tiltale. Det er heller ikkje gjeve nokon grunn for frigjevinga. 
I Sudan bur det omlag 40 millionar menneske. 97% er muslimar. 1,5% er kristne og 1,5% dyrkar etniske religionar.
Gjennom mange år har kristne vore forfølgde i Sudan. Etter at Sør-Sudan erklærte sjølvstende for eit par år sidan, har problema for kristne i Sudan auka på.

Takk Gud for at Telahoon har fått fridomen attende.
Be også om fridom for Hassan Abdelrahim Tawor, som vart arrestert omtrent samstundes med Telahoon. 
Be om at kyrkja i Sudan, midt i trengslene, skal vera ei sigrande kyrkje. 

Kyrkjer brenn i TanzaniaDei siste månadane er det sett fyr på 13 kyrkjer i det nordvestre hjørna av Tanzania, på kartet innringa med raudt.  Den siste brannen var 2.mai.  Ingen av brannane er blitt oppklarte. I Tanzania bur det 39 millionar menneske. 30% er kristne, 35% muslimar og 35% dyrkar etniske religionar. Kampen om Afrika er følbar her.

Be Gud om å beskytta dei kristne i Tanzania mot fleire brannar og annan overlast. 

lørdag 21. mai 2016

Åtak på kristne i Den demokratiske republikken Kongo.


Den 3.mai gjekk islamistar til åtak på folk med masjetar i ein kristen landsby i provinsen Nord-Kivu i Den demokratiske republikken Kongo. Det blir meldt om at mellom 20 og 40 innbyggjarar vart slakta ned av desse drapsmennene.
Kjære, gode Gud! Me ber om at du skal trøysta alle sørgande i denne landsbyen. Og me ber om at du stoppar i Jesu namn dei som planlegg vondt mot di kyrkje, og me bind i Jesu namn dei åndsmaktene av hat og død som styrer islamistane, ikkje berre i Kongo, men alle plassar dei dei opererer. I Jesu namn. Amen!
Etiopia

Areal: 1106000 km2
Folketal: 100 millionar. Årleg vekst: 2,3%
Hovudstad: Addis Abeba med 3 mill. innbyggjarar
31,3% Amhari, 5,6% Tigri (leiande folkegrupper)
34,6% Oromo
5,3% Somaliarar
14% Omotiske folk
Alfabetiseringsgrad: 35,4%
88 språk. 85 innfødde. Hovudspråk: Amharisk
Heile Bibelen er oversett til 7 språk.
NT til 17
Deler til 19
34 språk er under arbeid. Då er det 17 språk att der det er trong for oversetting.
 • Be om at det må dukka opp menneske som er kappable og viljuge til å starta dette livsviktige arbeidet.
Økonomi: Jordbruk. Kaffi er den viktigaste eksportvara. Tørke og utarming av jordsmonn har skapt store svoltkatastrofar i landet. Etiopia er i dag heilt avhengig av matvarehjelp frå verdssamfunnet..
Landet er ein av dei eldste nasjonane i verda med ein rik historisk arv. Kristendomen har gjennom den ortodokse kyrkja vore nærverande og dominerande heilt frå den første kristne tid. Folk flest blandar element av heidenskap inn i den kristne trua.
Norsk misjon har vore sterkt til stades i Etiopia heilt sidan starten på 1950-talet. Svensk misjon har vore i landet enno lenger. Denne pionertida har Aud Sæverås skrive ei gripande bok om. Den lutherske Mekane Yesu-kyrkja er m.a. ei frukt av denne innsatsen. Mekane Yesu har dei siste tiåra opplevd ein eventyrleg vekst. I 1974 møtte eg generalsekretæren i denne kyrkja, Gudina Tumsa, då han var på Fjellhaug bibel og misjonsskule ein tur. Han var ein ruvande person på alle måtar. Tumsa vart seinare drepen av kommunistane då dei dette året med tok makta i landet med eit kupp og avsette keisar Haile Selaassi. Det brutale kommunistregimet varte til 1990. Kona til Tumsa har skrive ei bok om denne rystande tida. På norsk ber ho tittelen "Ildovnen". Det er sterk lesing. Men forfølginga som då braut ut mot dei kristne kom til å foredla kyrkja og gjorde henne sterkare, og førte millionar av menneske til Kristus
I dag har Etiopia ei av dei mest vitale kyrkjene i verda. Vekkjing har vart sterkt og lenge. Dette kan du lesa meir om i Anders Nordengen si bok om "Vekkjinga i Etiopia." Den er ufatteleg sterk.
 • Be om at nye kristne må bli bevart og disippelgjort, og at Guds eld må brenna sterkt i landet heilt til Jesus kjem att.
Likevel slit landet med formidable sosiale, politiske og moralske problemer, m.a. med utbreidd korrupsjon. Landet har ein elite som stikk av med det meste av verdiskapinga, og dette skjer ikkje på ærleg vis. Vidare ligg landet i stadig utarmande grensekonfliktar med Eritrea og Somalia. Mange unge liv går tapt kvart år.
 • Be om at korrupsjon skal bli avslørt, påtalt og straffa, og at desse grensekonfliktane må ta slutt.
Underernæring og feilernæring er svært utbreidd og tek titusenvis av liv årleg. Langvarig tørke, forutan krigane,  er èin av hovudgrunnane til dette.
 • Be om at landet må bli velsigna med nok regn slik at folket kan bli sjølvforsynt med mat.
 • Be om at kyrkja skal få nok leiarar, og at leiarane skal få forsvarleg opplæring før dei går ut i teneste.  
 • Be om at kyrkja ser ansvaret sitt for den oppveksande slekta og set store ressursar inn for å nå fram til dei og disippelgjera dei. 70% er under 30 år. 
I dag er dei kristne i Etiopia sterkt pressa av muslimsk ekspansjon i mange området. Islam påfører Kristi lekam nye lidingar i dette landet.
 • Be om at denne ekspansjonen skal bli stoppa i Jesu namn, at situasjonen skal snu, og at kyrkja skal overvinna islam med den krafta som ligg i evangeliet. Jesus lever, og livet er sterkare enn døden. 
Det er mange bibelskular i landet. Av desse føregår det undervisning på amharisk i 127.
 • Be om at dei som går på desse skulane skal møta sunn og god bibelundervisning som gjer dei til grunnfesta kristne og som kan utrusta dei til å leva som Kristi vitner i kvardagen, og be om at desse skulane skal føda fram nye leiarar for kyrkjelydane i Etiopia.
 • Be om at kyrkjelydane også skal reprodusera seg sjølv og planta nye kyrkjelydar over heile landet, særleg i dei unådde områda. Dette gjeld særleg områda på grensa mot Somalia, det gjeld oromofolket og i grenseområda mot Sudan. Her er risikoen høg, og det krevst guddommeleg visdom og leiing om misjonsarbeidet skal lukkast. Be om at dei skal få det.


tirsdag 17. mai 2016

Noreg

I dag, på 17.mai, ber me for Noreg.
Det er omlag 5 millionar som bur i dette landet. 92,6% nordmenn (o,6% samisktalande og 92% norsktalande). 3% kjem frå andre europeiske land, 3,6% frå asiatiske land og 0,6% frå Afrika (halvparten frå Somalia). 
Det blir snakka 20 ulike språk i Noreg. Heile Bibelen er omsett til to av dei, NT til to, eitt har deler av Bibelen medan eitt språk er under bearbeiding. 
Om lag 90% av folket tilhøyrer ei kristen kyrkje, dei fleste Den norske kyrkja. Kristendomen veks med 0,7% årleg, men denne veksten står i stor grad frie evangeliske kyrkjelydar og den katolske kyrkja for. Det er 81000 evangeliske kristne i Noreg, dei fleste pinsevener. Denne gruppa veks årleg med 3,8%. Den romersk katolske kyrkja har 60 000 medlemmer, og har ein årleg vekst på 2,7%, mest grunna arbeidsinnvandring.
Det er 92000 muslimar i Noreg. Denne gruppa veks med 5,7% årleg, mest grunna innvandring frå Afrikas horn og Midtausten.
Sjølv om fleirtalet av nordmennene tilhøyrer Den norske kyrkja, er det berre 4% som går jamnleg til gudsteneste eller kristne møter, og berre halvparten av nordmennene trur at Gud eksisterer. 
Historisk har me vore velsigna med mange kristne vekkjingar, i Noreg der Haugevekkjinga som braut ut i 1796  i så måte markerer både starten og klimaks. Vekkjingane som varte fram til etter 2.verdskrigen gjorde Noreg til ein misjonsland framfor alle andre land i verda, når me reknar på antal misjonærar i høvve til folketalet. Viktige misjonsmarker har vore Kina, Japan, Etiopia, Kongo, Kamerun, Madagaskar, India, Bangla Desh, Nepal og Sør-Afrika, dei seinare åra også i Latin-Amerika. Men sekulariseringa etter 2.verdskrigen har ete seg langt inn i dei kristnes rekkjer, misjonsiveren har kolna og talet på misjonærar gått kraftig ned. I dag er det omlag 1000 norske misjonærar i teneste, av desse er 600 på langtidskontraktar. 
Noreg sin økonomi er i stor grad bygd opp kring olje og gassproduksjonen i Nordsjøen. Denne ressursen har gjort Noreg til eitt av verdas rikaste land, men det har også gjort oss til eitt av dei materialistiske landa i verda. Pengane har overteke Guds plass i folks hjarto. 
Grunnskulen hadde lenge i oppgåve å gje barna ei kristen oppseding. Alle fekk med seg innhaldet i den kristne trua på skulen, der det også var bøn og salmesong. 
Slik er det ikkje lenger. No skal det undervisast i alle verdsreligionar, og resultatet er at barna blandar saman religionane og blir forvirra og synkretistiske. Meir enn nokon gong er det bruk for ein sterk kristen skulelagsbevegelse.   
På 1980-talet grunnlag den omvendte drukkenbolten og fengselsfuglen Ludvig Karlsen  det første Evangeliesenteret der tunge stoffmisbrukarar og kriminelle kunne få avrusing, frelse, rehabilitering og utdanning. Dette har blitt ein stor suksess. Evangeliesentera representerer i dag den einaste kristne vekkjingsrørsla i landet med kraft i.
Gode Gud! Velsign Noreg, vårt kjære fedreland.  Må landet enno ein gong bli bada i ditt lys, og folket på nytt læra å kjenna deg som Far, Jesus som frelsar og Den heilage ande som hjelper, trøystar og kraftkjelde. Sjå i nåde til oss og før oss på dine vegar. Herre Jesus Kristus, må din herlegdom bli synleg i heile landet vårt, må namnet ditt helgast, riket ditt koma og viljen din skje i Noreg slik som i himmelen.

Reinsa og reis opp kyrkja di slik at me som kristne kan vera sanne disiplar av deg, godt grunnfesta i nåden, Bibelen og fellesskapet, truande menneske som strålar av din kjærleik og av Andens kraft og glede.

Gje oss apostlar, profetar, evangelistar, hyrdar og lærarar som kan forkynna ditt ord inn i folks liv med truskap, kløkt og autoritet.

Må kyrkjelydane og bibelskulane fyllast av folk som søker deg og di frelse, for seg sjølv og for andre, og gje alle kyrkjelydar og alt kristent lagsarbeid stor framgang.

Må Noreg igjen bli eit leiande misjonsland, og eit land som raust deler ressursane sine med dei fattige på kloden.

Gjer oss gjestfrie og ansvarlige slik at me opnar grensene våre for menneske på flukt, og tek oss godt av dei framande, etter ditt ord.

Må det veksa fram ei bønerørsle mellom dine barn som løyser ut ei elv av liv, kraft og velsigning over landet.

Må ditt namn og ditt ord bli akta høgt av alle, og må leiarar på alle nivå forstå at den store livsvisdomen er å henta i Bibelen, og at lydnad mot ditt ord er den einaste sikre vegen til suksess.

Gje oss ukorrupte og rettsindige leiarar som trur på deg, elskar folket og som er fornuftige nok til å søkja hjelp hos deg i små og store spørsmål.

Vern alle barn i mors liv mot abort, og gje alle gravide mot og kraft til å velgja livet framfor døden.

Må opinionen snu i abortspørsmålet og tvinga fram ei lov som effektivt vernar barnets rett til liv og framtid.

Må ekteskapet mellom kvinne og mann bli den einaste legitime samlivsform i Noreg.

Vern heimane mot strid og oppløysing.

Gode Gud, syn deg som Far  for barn som har mista ein av foreldra sine, eller som er blitt svikta på ein eller annan måte. Ta deg også av enkjer og einslege forsørgarar, og ver eit sikkert vern for flyktningar og framande. Gjer det varmt i dette landet, og hjelp oss å ta vare på kvarandre.

Ver nær hos dei alvorleg sjuke med di lækjande kraft, og lat håpet frå evangeliet lysa for alle som sørgjer, og for dei som strir med døden.

Pass godt på barn og unge så dei ikkje vert utsette for overgrep eller mobbing.  Gje dei sjansen til å bli kjent med deg slik at dei kan tru på deg, og æra og elska deg. Leid dei på dine vegar og lat det gå dei vel i livet.

Må Jesus bli synleg i alle medier, og det som skjer i Guds rike  brennande interessant nyheitsstoff i alle redaksjoner.

Må kong Harald modig hevda si kristne tru, løfta fram Bibelens autoritet,  vitna om deg som kongen over kongane og verdas frelsar.

Må statsminister Erna Solberg utøva eit godt leiarskap i landet, læra seg og elska deg og ditt ord og fremja dine prinsipp i politikken.

Må klokskap, truskap, humanitet, gudsfrykt, miskunn  og rettsinn prega arbeidet i regjeringa.

Må ordet ditt ha framgang blandt Stortingspolitikarane, og vera styrande når dei formar meiningane sine og tek avgjerder til gagn for folket.

Ver med alle norske misjonærar, bevar dei i ei enkel, sterk og sann tru, utrust dei med Andens kraft og gåver og lat dei få oppleva stor framgang i tenesta si

Ver med alle norske sjøfolk, trailersjåførar, folk i utanrikstenesta, norske studentar i utlandet, turister på reise under fjerne himmelstrøk og nordmenn som sit i fengsel i andre land. Vern dei mot alle farar og før dei alle trygt attende til heimlandet.

fredag 13. mai 2016

India: Kristent pastorpar forsøkt påtent av valdelege hinduar

På bilete ser du den unge indiske pastoren Deenanath og kona hans (som er gravid i 7. månad). Dei bur i byen Bastar i delstaten Chhattisgarh. Den 24. april vart dei angripne av sinte hinduar som helte bensin over dei og prøve å tenna på, men utan å lukkast. Derimot vandaliserte dei kyrkjebygget deira, brant opp biblar og tvinga gudstenestebesøkande å ropa "Jai Shri Ram" som betyr "pris guden Ram".
Dette melder "Open Doors International".
Det er aukande forfølging av kristne i India. Tendensen har vart i mange år no. Det er partiet Bharatiya Janata (BJP) med statsminister Narendra Modi i spissen som styrer India. Dette er eit hinduistisk nasjonalistparti. Dei gjer lite for å demma opp mot menneskerettsbrot, og syner liten interesse for å påskunda politiet å oppklara brotsverk mot kristne.

Gode Far. Me takkar deg for slike som Deenanath og kona hans, og ber om at du på ein heilt spesiell måte skal verna dei mot overgrep og drapsforsøk. Ta bort frykten frå hjarto deira. Gje dei å forkynna Ordet med all frimodighet, og må dei lukkast i si gjerning. Ta deg også av forsamlinga deira, og må du hjelpa alle som var på gudstenesta å koma over traumet som er påført dei, og ta deg på ein spesiell måte av dei som føler dei svikta deg og sine kristne søsken denne søndagen. Gje dei kristne i India ei fast tru, klåre visjonar og eit godt mot. Gje kyrkjeleiarane stor visdom i måten dei jobbar på. Verna folket ditt, far, og lat Jesus Kristus skina gjennom dei slik at at bundne menneske kan bli fri frå den falske religionen sine tunge lenker. Amen!

Egypt

Egypt er verdas eldste kulturnasjon. Her finn me urgamle, mektige pyramidar, fantastiske tempel og enorme skulpturar som er over 4000 år gamle. Egyptarane fann opp hieroglyffane, ein av dei eldste skriveformene i verda. Historisk var Egypt styrt av faraodynastier der kongen sjølv hadde gudesatus, og pyramidane er gravkammer for desse gudekongane.
Egypt har ein sentral plass i Bibelen, og vil ha høg åndeleg betydning det heilt til Jesus kjem attende. Dei siste versa i Jesaja 19 er rørande lesning for alle som lengtar etter Guds rike. Frå vårt synspunkt skal Egypt bli rikt løna både fordi landet vart ei tilflukt for Israel i nødsåra for over 3000 år sidan, og fordi landet også verna Jesusbarnet mot Herodes.
Av alle land var Egypt eitt av dei første som vart kristna. Markus er rekna for egypts apostel, og landet har fostra nokre av dei største kristne tenkjarane og leiarane i historia. eg tenkjer på Origenes, Cyprian og Klement av Alexandria. Den vidgjetne eremitten Antonius var også frå Alexandria.
Verdas lengste elv, Nilen, renn gjennom Egypt og er landet si livsnerve. Utanom det grønne beltet langs Nilen er Egypt et goldt land og meir eller mindre livlaus ørkensand.

Egypt var lenge eit kristent, men vart erobra av arabiske muslimar i det 7.hundreåret. I dag er fleirtalet arabarar, men den koptisk kristne urbefolkninga tel likevel over 10 millionar menneske av totalt 90 millionar.  3,4 millionar av dei er evangeliske i sitt uttrykk og i sin teologi. Sidan 1930 har det vore ei inder vekkjing i den koptiske kyrkja basert på bibellesning, bøn og personleg tru.

Egypt er islamismens heimland. Den store plaga som no breier seg over heile verda med folk som sprenger seg sjølv i lufta i Allah sitt namn, har røtene sine i Al-Azhar -universitetet i Kairo, der også Osama Bin Laden fekk utdanninga si, og der han vart radikalisert.

Egypt er takka vera Nilen eit rikt jordbruksland. Likevbel ser me ein aukande urbanisering. Folk reiser inn til byane, og blir ofta buande i enorme slumområder, spesielt i Kairo. Mange av dei som er henvist til slummen er koptiske kristne. Men det er også der vekkjinga no veks fram med uimotståeleg kraft. Utruleg ting skjer i Egypt om dagen.

84% er arabarar, 5,4% sudanesarar og 1,2% beduinar.

Under "den arabiske våren" vann Det muslimske brorskapet fram med sin presidentkandidat, Morsi. Han ville islamisera heile landet, og vart brutalt fjerna av dåverande general og noverande president Sisi (800 brorskapsmedlemmer vart slakta ned på Tahir-plassen). Landet er i dag nærast for eit militært diktatur å rekna.

Islam er statsreligion i Egypt. Det er aukande forfølging av den store kristne minoriteten. Men livet i kyrkja er sterkt, og Bibelen er meir tilgjengeleg enn nokon gong tidlegare takka vere eit det egyptiske bibelselskapet sitt effektive distribusjonsnett.

Ei mektig bøne og fornyingsrørsle har skylt innover kyrkja dei siste åra og berørt lekfolk og learar i alle kyrkjesamfunn, og skapt einskap og vitalitet langt utover Egypts grenser.

Kjelder: Mitt eige hovud
Jason Mandryk: Operation World
 • Takk Gud for vekkjinga i den koptiske kyrkja i Egypt, og for at Bibelen er tilgjengeleg for folk. Be om Guds verk skal ekspandera kraftig i landet, og at Bibelen skal bli kjært lesestoff for landets muslimske majoritet.
 • Evangeliet om Jesus når i stor grad fram til folk gjennom elektroniske media. Det er eit takkeemne. Be om at dei som tek imot evangeliet på denne måten, finn seg ein fysisk, nærverande kyrkjelyd å leva i. 
 • Be om at bøne og fornyingsrørsla i kyrkja må ekspandera i Egypt, berøra den muslimske befolkninga sterkt, og spreia seg vidare til andre land.  
 • Be om at egyptiske kristne oppdagar sin store historiske betydning for utforminga og utbreiinga av kristendomen, og at det igjen skal veksa fram leiarar av verdsformat i den egyptiske kyrkja. 
 • Be om stor nåde og visdom over den koptiske paven. Uansett kva me meinar om pavar, har Tawadros II ein sentral og vital rolle å spela i alt som skjer i den koptiske kyrkja.. 
 • Trass i eit sterkt åndeleg liv i kyrkja, er mange koptarar nominelle kristne. Be om at Gud skal blåsa liv i dei, at dei skal bli rivne med av Andens vind og bli sanne kristne. 
 • Be om at veksten skal halda fram også i dei evangeliske kyrkjene. Vekkjinga i desse kyrkjelydane starta i 1973, og har ikkje stoppa etter det. Helsearbeidet deira mellom dei fattige er omfattande og ber rik frukt.
 • Forfølginga har blitt kraftig intensivert dei siste 20 åra. I Øvre Egypt veldig direkte ved at brutale gjengar går til fysisk åtak poå kristne, driv med kidnapping, tortur, drap, og dei riv ned og tenner på kyrkjebygg osv. Styresmaktene gjer ingenting for å hindra dette. i Nedre Egypt er forfølginga  meir indirekte med økonomiske restriksjonar retta mot dei truande. Konvertittar får heller ikkje lov å byta religiøs status i ID-korta sine. Be omat dei truande må stå fast i Jesus og Ordet midt i trengslene, halda saman i sterke fellesskap og bli foredla i sin kristne karakter. 
 • Dei siste åra har så mange som ein million muslimar komen til tru på Jesus. Desse opplever sterkare forfølging enn andre kristne, og treng meir forbøn enn nokon andre.
 • Dei fleste i Egypt må reknast for unådde. Be om at Jesus skal bli synleg over heile landet.
 • Be spesielt om at  nubiarane, berberane, sigøynarane, beduinane, bejafolket og dei 2 millionar sudanesiske flyktningane i sør skal bli berør av evangeliet.
 • Be om at misjonsvisjonen tek godt tak i dei egyptiske kristne slik at dei reiser for å representera Jesus i andre arbabiske land, gjerne som "teltmakarar". 

tirsdag 10. mai 2016

Nepalesarar i Burma

I 1951 var det mykje politisk uro i Nepal, og nokre nepalesarar flykta til Burma. Der vart nok ikkje livet nokon fest akkurat. Burmesarar ser ned på etniske minoritetar i landet, særleg dei som ikkje er buddhistar, og mange har vore utsette for overgrep, jmf  Karen (kristne) og Rohingya (muslimar).
Nepalesarar er hardt arbeidande risbønder, terrassebyggjarar av stort format.
Religion: Hinduisme. Verdssynet deira er radikalt annleis enn det me finn i Bibelen.
Det er i underkant av 300 000 nepalesarar i Burma.
Dei snakkar nepalesisk, og heile Bibelen er tilgjengeleg på dette språket.
Det er ei kraftfull vekkjing på gang i Nepal. Men denne har desse ingen del i.

Kjelde: joshuaproject.net

Gode Gud! Me ber om at du i din nåde skal ta deg av nepalesarane i Burma. Dra hjarto deira mot deg. Fri dei frå mektige religiøse åndsmakter som bind dei til hinduismen, og som held dei bort frå di frelse i Jesus Kristus. Vekk i dei interesse for Bibelen, og send arbeidarar ut til din haust i dette folket. Må truande nepalesarar frå Nepal strekka seg ut etter frendane sine i Burma for å gje dei del i Kristi rikdom. Amen!  

mandag 9. mai 2016

Dagens unådde: Kahar i India

Kaharfolket tel over 8 millionar menneske. Dei bur i Gangesdalen, og er truleg Indias urinnvånarar som budde i landet før den ariske invasjonen frå nord for 3-4000 år sidan.
Dei tilhøyrer ein tenarkaste.
Kaharfolket er hinduar, og dei snakkar hindi. Heile Bibelen er tilgjengeleg på dette språket.
Verdsbilete deira er totalt annleis enn det me finn i Guds bok. Her trengst det mykje bøn, arbeidarar og stort tolmod.

Herre! Du som har lova at kunnskapen om din herlegdom skal dekka heile jorda som havet dekker havbotnen, må denne kunnskapen snart også bli Kaharfolket til del. Aus Anden over dei, og send arbeidarar til dei som kan dela ordet om krossen med dei. Løft dei ut av hinduistisk apati, og motiver dei til å ta utdanning med tanke på å forbetra kåra sine. Må det bli etablert ei kaharkyrkje i Gangesdalen som kan bety ei varig endring i dette åndeleg bekmørke området på jorda. Amen!

 

Djibouti

Djibouti ligg  mellom Somalia, Eritrea og Etiopia ved Raudehavet. Det er 23200 kv.km. i utstrekning, og blir rekna for å vera det området på jorda som har høgast gjennomsnittstemperatur. Folketalet er om lag 1 million, og det aukar med 1,7% i året.
61% er somaliarar som tilhøyrer tre store klanar. 28% tilhøyrer afarfolket.  8% er arabarar. Alfabetiseringsgraden er på 72,2%. Offisielle språk er fransk og somali. Totalt blir det snakka 10 språk. Fem av dei er innfødde. Heile Bibelen er omsett til tre språk. Eitt har NT og eitt deler av NT.

Mangel på vatn og jordbruksland gjer landet heilt avhengig av fransk og amerikansk hjelp. Begge desse landa har militærbasar i Djuibouti, og er avhengig av goodwill. Hamnetilhøva i landet er gode, og landet har status som frihandelssone, og landet er blitt ei handelsbru mellom resten av verda og Etiopia.  50-80% av befolkninga er utan arbeid. Misbruk av det narkotiske stoffet qat er svært utbreidd. Det passiviserer befolkninga.

Landet var fransk koloni frå 1884, men fekk sjølvstende i 1977.

97 % er muslimar, 1,75% kristne (50-50 katolikkar og ortodokse). Om lag 1200 evangelisk kristne.

Kjelde: Jason Mandryk: Operation World 2010

 • Djibouti er eit fredeleg område mellom nasjonar med mykje krig og uro. Det skuldast vestleg militært nærvær. Be om at fridomen og freden i landet må vara ved til velsigning for befolkninga i landet, og at landet må bli effektivt verna mot islamismen som breier om seg i området.
 • Landet slit med formidable problem med prostitusjon, arbeidsløyse, tørke, svolt og narkotikamisbruk. Be om at Gud skal gripa inn og frelsa nasjonen. At Anden skal bli aust utover landet og at evangeliet om Jesus skal opplysa kvart menneske. 
 • Be om at Gud skal driva arbeidsfolk ut til sin haust i Djibouti. 
 • Be om at Guds utsendingar skal tola å stå i store spenningar mellom etniske grupper og leva under margianle klimatiske forhold utan å missa motet og motivasjonen.
 • Be om at dei truande i landet skal bli visjonære og halda saman for å realisera eit felles mål om å disippelgjera nasjonen.
 • Be om at Gud skal velsigna landet med regn og grøde.
 • Be om at dei som no jobbar som "teltmakarar" i landet skal få høve til å vitna om Jesus Kristus for folk.
 • Det har vakse fram levande kyrkjelydar mellom immigrantar frå Etiopia, Madagaskar, Fillipinane, Den demokratiske republikken Kongo og Eritrea. Desse prøver å nå somaliarar og afarar med evangeliet. Til det trengst stor åndeleg kraft og autoritet. Be om at dei skal bli utrusta med det beste frå himmelen. 
 • Dei få somaliske og afar-kristne som finst opplever store belastningar. Dei blir utstøytte frå familiane sine, slått og til og med drepne. Be om at dei må stå fast i trua utan å vika frå Jesus.
 • Be om at stammeproblematikk ikkje skal splitta dei truande, men at Jesu kjærleik skal vera sterkare enn slik krefter.
 • Mange av dei truande er analfabetar. Be om eit godt alfabetiseringsprogram i kyrkjelydane. 
 • Be om at Gud skal reisa opp kristne leiarar fulle av Guds kjærleik og visdom. 
 • Be om effektive distribusjonskanalar for Bibelen ut til folket, og om ferdigstilling av stadig nye oversettingar. 
 • Be om at radiosendingane frå TWR må bli gjort kjent for folk, og at dei må nå fram til alle avkrokar av Djibouti. 

søndag 8. mai 2016

Dagens unådde: Assam i Butan


Dette er muslimar frå delstaten Assam i India som bur i Butan. Det er snakk om 1900 personar. (2,8 mill i Assam). Språk: assam. Heile Bibelen er tilgjengeleg for desse menneska på morsmålet.

Butan er stengt for kristen misjon. Assamfolket i dette landet er ei naturleg misjonsmark for kristne nepalesarar eller indarar Det er sterke misjonsrørsler i begge landa for tida. 

Herre Jesus! Driv ut arbeidarar til din haust mellom dei muslimske assamarane i Butan og i India. Lys opp samvitet deira slik at dei forstår at dei ikkje kan bli rettferdige for Gud ved eigne kvalifikasjonar, men utelukkande ved trua på Jesus, Etabler ei livskraftig kyrkje i dette folket som kan vera som eit lys for alle i denne vakre regionen. Amen!'

 

Danmark


Danmark har eit areal på 43092 kv.km. Det bur 5,5 millionar menneske i landet, 92% danskar naturlegvis. Næring: Fiskeri og jordbruk. Noko lettindustri. Stor servicenæring.  Styresett: Demokrati og parlamentarisme. Kongedøme. Det er full religionsfridom i Danmark, men den lutherske kyrkja blir rekna som nasjonal og er finansiert av staten. 4,4 millionar personar tilhøyrer denne kyrkja. 193 000 er rekna for evangeliske "fødd på ny"- kristne. Desse opplever ein svak framgang.
Danskar blir rekna for å vera verdas lukkelegaste folk, utan sjølv å vera klar over det. Dei er venlege og gjestfrie.
Tradisjonelt har landet hatt verdas mest liberale innvandringspolitikk, men etter karikaturstriden i 2006,  har dette snudd. No har Danmark Europas strengaste innvandringspolitikk, kanskje unnateke Noreg.
4% av befolkninga er muslimske innvandrarar. Desse tek imot 40% av all sosialhjelp som vert utbetalt i landet.

 • Det er mogeleg å registrera ein aukande openheit for Gud i Danmark no. 33% trur det finst ein personleg Gud, og det er fleire enn før. Nye kyrkjer blir planta, nye tenester blir grunnlagt og einskapen mellom truande menneske er aukande. Det skulle gje grunn til takk.
 • Takk også for dronning Margrethe som står fram med ei krystallklår kristen vedkjenning. Det er ei enorm velsigning for landet, og ein stor ressurs med tanke på framtida for Guds rike i Danmark. Be om at dronninga må kjenna seg løfta og styrkt av Anden, og at trua hennar blir eit eksempel for folket hennar. 
 • Be om at Guds gode lys skal fløyma over Danmark, at danskane skal gjenoppdaga Gud og sanninga i Bibelen. 
 • Be om at Den heilage andens friske vind skal blåsa gjennom den danske folkekyrkja.
 • Be om at kyrkja skal bli reinsa frå liberal teologi, fylt med tillit til Bibelen og fokusert på disippelskap og misjon. 
 • Be om at Gud kallar unge kristne til å bli pastorar. Det er stor mangel på slike.
 • New Age har hatt stor framgang i Danmark, og mange treng å bli fri frå djevelens religiøse åndsmakter. Be om at så skal skje. 
 • Be om at dei mange kristne immigrantane skal bli integrert i levande kyrkjelydar
 • Be om at ikkje-kristne immigrantar skal bli nådd med evangeliet og frelst inn i Guds rike.lørdag 7. mai 2016

Cuba

Cuba er ei perle i Karibien. Landet har hatt kommunistisk styre sidan 1959 då Fidel Castro kom til makta etter ein lang revolusjonskrig. USA innførte handelsrestriksjonar mot det nye regimet, og Castro orienterte seg mot Sovjetunionen. Dette førte i 1962 til Cubakrisa då verda vippa på kanten av full atomkrig. På 1970 og 1980-talet var landet ein eksportør av marxisme og revolusjon til Latin-Amerika og Afrika. Etter at Sovjet braut saman i 1991, har landet slite økonomisk. Sukkerproduksjonen sokk då kraftig, og dette førte til store inntektstap. Sukker har gjennom mange år vore den viktigaste eksportvara. Den amerikanske handelsboikotten, høg emigrasjon, utbreidd korrupsjon, ineffektiv produksjon, øydeleggjande sosialistisk planøkonomi, strenge restriksjonar på private initiativ og ei uendeleg rekkje med orkanar som tek liv og knuser hus, utarmar landet. Men alfabetiseringsgraden er høg, likeeins nivået på helsetenester.

Den amerikanske presidenten Barack Obama går no inn for oppheving av handelsboikotten, og det går no daglege flyruter mellom USA og Havanna, hovudstaden på Cuba. Dette har skapt ny optimisme i landet.
Folketal: 11200000. Svakt årleg nedgang. Språk:Spansk.
Staten er i dag sekulær, men ikkje ateistisk som før.
Kyrkja er likevel utsett for restriksjonar og hindringar. Styresmaktene er redde for fridomskrafta i trua.
6,2 millionar er kristne. Over 2 millionar ikkje.religiøse og like mange dyrkar ein eller annan etnisk religion.
Av dei kristne er 5,2 millionar romerks katolske, og rundt 1 million tilhøyrer protestantiske kyrkjesamfunn, Dei sistnemnde har ein årleg vekst på over fire prosent. Det er svært mykje.

Kjelder:  Operation World 2010  (Jason Mandryk). Nyheitssendingar

 • Det er grunn til å takka Gud for stor framgang for evangeliet på Cuba
 • Restriksjonar og fientlege haldningar har reinsa kyrkja. Dei kristne har lært seg å stola radikalt på Jesus og halda saman i kjærleik. Be om at dei må bli bevart i heilagdom.
 •  Takk også for at dei truande står fram som mogne kristne som er dugande til alt godt. Dei har ein djup kristen og cubansk identitet. 
 • Det er Castrofamilien med Raol i spissen som regjerer Cuba. Be om frelse for Fidel ( som er 90 og svært svak) og Raol, og be om at kommuniskregimet skal avløysast av eit sunt og levande demokrati der kristne verdiar overtek som fundament for samfunnet.
 • Medan Castrofamilien har sikra seg enorme rikdomar, lever folk flest i djup fattigdom.Dette fører til ein omfattande svart økonomi og prostitusjon.  Dagens system er ikkje berekraftig. Be om eit radikalt systemskifte slik at landet gradvis kan byggja opp eit nytt privat næringsliv med kristne verdiar i botn. Me ønskjer næringslivsleiarar som tener folket meir enn si eiga lommebok, folk forma og fostra av Jesus Kristus.
 • Låg fødselsrate gjennom mange år har gjeve Cuba eit kjempestort demografisk problem. Ytterst få unge mennesker skal ta seg av eit hav av eldre mennesker. Utan hjelp frå Venezuela, Kina og  Bolivia hadde det vore reine svolttilstandar i landet. Be om Guds velsigning over naturen og næringslivet i landet, at landet skal bli transformert av Den Heilage Ande, at abort skal bli forbode, at det skal bli eit barne og kvinnevenleg samfunn, at vald og seksuell umoral vert reinsa bort i Jesu namn. 
 • Det trengst forsoning mellom cubanarar. 500 000 har vore i fengsel pga trua eller meiningane sine, over ein million har flykta, for ein stor del til Florida. Be om ein god prosess der folk tilgjev kvarandre og at Cuba gradvis skal koma på god fot med resten av verda. 
 • Be om at den katolske kyrkja skal bli reinsa frå spiritisme og synkretisme. Folk blandar i stor grad kristen tru med klåre heidenske forestillingar og handlingar. 
 • Be om at den evangelisk-karismatiske vekkinga skal transformera Cuba som nasjon. 
 • Be om at dei truande held ut diskriminering, trakassering og fengsling (som enno skjer), og utnyttar snublesteinane til trappetrinn. Styresmaktene er livredde for at evangeliet og kyrkja som sosial rørsle skal undergrava kommunismen slik som det skjedde i Aust Europa og som dei ser skjer i Kina. 
 • Infiltrasjon frå styresmaktene i huskyrkjer har gjort cubanske kristne mistenksame mot kvarandre. Be mot denne tendensen.
 • Be om at kyrkja skal basera seg på Jesu disippelskapsmodell, og slik utvikla nye leiarar lokalt og nasjonalt med høg kompetanse og kvalitet. 
 • Be om at Bibelen skal spreiast effektivt til befolkninga over heile Cuba. Regjeringa har sett restriksjonar i verk for å hindra spreiing av kristen litteratur. Be mot dette fanteriet.
 • Be om at cubanarar i diaspora også skal søkja og finna Jesus Kristus.
 • Cubanske styresmakter har forbode kortbølger og internett, og det er vanskeleg for cubanarane å få inn kristne radiosendingar. Be om at det må finnast ei løysing på dette
 • Be om framgang for evangeliet i musikarmiljøa. Cubanarane elskar musikk, og dette er den viktigaste og mest effektive måten dei kommuniserer på.


fredag 6. mai 2016

Evangelist arrestert i Aserbadjan og tiltalt for "narkotikabrotsverk"


"Martyrenes røst" melder at ein ivrig evangelist, me kan kalla han "Simon" er blitt arrestert i Aserbadjan for "narkotikabrotsverk". Påliteleg kjelder er sikre på at klagemåla mot Simon er falske påskot for å få han arrestert og dømt til ei lang fengselsstraff utan å bryta menneskerettane. Simon er ein effektiv evangelist som gjerne forkynner evangeliet for muslimar, og dette er forbode i Aserbadjan. Styresmaktene er svært urolege no for krafta i den kristne rørsla i landet. I 1990 var det 40 kristne i landet. I dag er det 10000 evangelistar der.

Det blir no rapportert om at helsetilstanden til Simon er dårleg.

 • Be om at klagemåla mot Simon vert avslørte som falske, og at Gud må lækja, styrka og oppmunta han, og hjelpa han ut i fridom. 
 • Be også om fortsatt framgang for Guds rike i Aserbadjan

mandag 2. mai 2016

Republikken Kongo, tidlegare Fransk Kongo


Republikken Kongo er 342000 kv. km. Befolkninga er på vel 4 millionar. 60% av arealet er dekka av tropisk regnskog. Denne står i stor fare pga avskoging. Etterspurnaden etter tropisk tre er stor i verda. 
Landet er ein gamal framsk koloni. 84% av befolkninga er lese og skrivekyndige. Administrasjonsspråket er fransk. 
Landet har store naturressursar som har ført til ei uendeleg rekke med borgarkrigar som utarmar befolkninga. Fattigdomen er svært stor. 50% lever under FN`s absolutte fattigdomsgrense. 
Bantustamma dominerer (91,7%). Denne er delt inn i mange undergrupper med kvar sine stammespråk. Totalt er det 62 innfødde språk i Kongo, og det vil vera trong for bibeloversetting i 28 av dei. 
Landet vart fri frå fransk administrasjon i 1960. Ei marxist-leninistisk regjering styrte landet fram til 1991. Då fall kommunismen saman. Etter 7 år med fælslege krigshandlingar og store øydeleggingar, kom den gamle raude presidenten Denis Sassou-Nguesso igjen til makta. Han vart siste gong attvald i år. 
90% av befolkninga er kristne eller tilhøyrer ei kristen kyrkje. Dei fleste er naturlegvis romersk katolske, men det er så mange som 1 million protestantar/evangelisk kristne i landet.  Den årlege kyrkjeveksten er gjennomsnittleg på 2%. 

 • Be om at Gud skal velsigna dette naturrike landet med gode, venlege, rettferdige og kloke leiarar.
 • Be om forsoning mellom folkegrupper som gjennom mange år har stått opp mot kvarandre og påført kvarandre fælslege lidingar
 • Kongo har blitt kristna, men aldri omvendt. Over 50% av dei kristne praktiserer okkultisme og er under djevelens kontroll. Be om ei gjennomgripande vekking, at Guds rike skal koma med kraft til Kongo og at folket skal bli fridd ut frå mørkers makter. 
 • Be om at alle restar av kommunistisk ateisme må reinsast ut av lovverket og ut av folks sinn
 • Kyrkja treng desperat til godt leiarskap. Be om effektiv og god utdanning og fostring av kristne leiarar som kan disippelgjera nasjonen. 
 • Be om einskap på Bibelens grunn mellom dei mange evangeliske gruppene i landet
 • Be om effektiv utdanning av nye kristne leiarar
 • Be om effektivt arbeid blant barn og unge. 41% er befolkninga er under 15 år. 
 • Be om kristne lærarar for barn og unge
 • Be om eit godt fungerande studentarbeid. Det har i mange år våre forbode med ope kristent studentarbeid på universiteta, men det finst bibelgrupper som samlar totalt 120 kristne studentar. 
 • Be om at evangeliet skal nå fram til dei folkegruppene som er heilt unådde, det gjeld i særleg grad pygmeane som lever seminomadiske liv i jungelen. Dei er svært vanskelege å nå.
 • Be om framgang i bibeloversettingsarbeidet, og om pionerånd mellom dei kristne med tanke på å starta opp i nye språkområder. Per 2010 vart det jobba med 13 språk, og Wycliffe er tungt inne. 
 • Jesusfilmen er tilgjengeleg på 12 språk. Be om Guds rikes framgang gjennom denne. 
 • Det eksisterer to kristne radiostasjonar. Be om at dette arbeidet skal ha høg kvalitet, bli gjort kjent og ha gjennomslagskraft i seg.
Dagens unådde: Hui i Kina

Foto og tekst: joshuaproject.net   Hui er ei frontiergruppe. Dei tel vel 13 millionar menneske. 95,5% er muslimar. 0,01% er kristne (evangel...