mandag 18. mai 2020

Nasjonaldagsbønn for Noreg

Melderskin i Rosendal


Herre! Me ber for Noreg.
Takk for dette fantastiske landet du har gjeve oss å bu i.
Takk for ein utruleg fin natur, for fridom og sjølvstyre, demokrati og menneskerettar, skule og helsevesen, for enorme naturressursar og mange gode arbeidsplassar.

Lær oss å ta vare på naturen vår slik at me ikkje grisar han til eller forgiftar han på noko vis, og lær oss å verna og halda i hevd den sparsame matjorda me har vår slik at denne ikkje vert fjerna til fordel for vegar og arealkrevjande næringsbygg. Du sjølv seier jo sjølv at «ein klok konge tek vare på jorda.»

Hald handa di over kong Harald og hans hus, dronning Sonja, kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit og barna deira. Velsign dei og leid dei på dine vegar.

Me takkar deg for statsminister Erna Solberg. Gje henne styrke, mot, tru, klokskap og rettsinn. Det ber me om også for medarbeidarane hennar i regjeringa, og for alle som som sit på Stortinget. Skap tru i hjarto deira slik at dei ottast deg og lærer seg å henta klokskap og rettleiing frå Bibelen.

Vern alle barn i mors liv mot abort, og lat dei bli anerkjent som sanne mennesker og få definert rett til liv heilt frå dag 1 i svangerskapet.

Vern landet mot all gudlaus ideologi, ikkje-kristen religiøsitet og heidenske levemåtar.
Me ber om at det bibelske ekteskapet mellom kvinne og mann skal definerast som einaste rette samlivsform i Noreg.

Vern barn og unge mot alle former for kjønnsforvirring og seksuell desorientering. .

Me ber om at du skal fornya alle truande ved Den Heilage Ande slik at dei står fram som sanne disiplar av Jesus.

Reis opp kyrkja di i Noreg til å bli eit tydeleg fyrtårn som alle kan orientera seg etter.
Må kyrkjelydane i bygd og by bli gode og varme heimar for alle som ønskjer frelse og fred med Gud.
Må alle kristne leva eit liv som er Kristi evangelium verdig, stå saman i éi ånd og kjempa med eitt sinn for trua på evangeliet.

Me ber om di velsigning over alle verksemder i dette landet som produserer gode varer og tenester, og som sørger for sysselsetting og arbeid for folk. Lat dei lukkast og ha framgang.

Me ber om framtid og håp for alle flyktningar som søkjer tilflukt i landet vårt, og om at Noreg ikkje skal reknast mellom dei nasjonane som vert dømde for å vera hard med dei framande.

lørdag 9. mai 2020

Dagens nasjon: Danmark

Denmark Map

43094 km2

Eit flatt land med store gardsbruk. Danmark er eit moderne demokrati med ein rik historie og kultur. Økonomien er god og baserer seg på landbruk, industri, sjøfart, fiske, litt olje og gass og reiseliv. 

5 869 410 innbyggjarar.

Hovudstad er København.

Danmark vart "kristna" for over 1000 år sidan, og har ei luthersk statskyrkje. 74% av befolkninga er medlemmer i denne kyrkja. 

Men dei siste hundre åra har den kristne trua mista kraftig terreng blant vanlege danskar, og dei er blitt veldig sekulære. 

Men no opnar danskane seg for det åndelege på nytt, men meir for det okkulte enn det kristne. 

Likevel er det ganske mange sterke kristne kyrkjelydar og miljø i dette landet, og dei representerer håpet for nasjonen. 

Dronning Margrethe står fram som ein varm og tydeleg kristen som elskar Jesus, og det er også ein stor ressurs for landet. 

Lenge var Danmark det landet i Europa som var mest ope for innvandring. Men no er dei mellom dei strengaste. Grunnen er nok at innvandrarar som utgjer 4% av befolkninga tek imot 40% av all sosialhjelp. Og bråket rundt Jyllandsposten sine karikaturteikningar av Muhammed i 2006, har vel også bidrege til dette skiftet. 

Også i dette landet mekkar dei lover som går diametralt mot Guds. Det er ein farleg sport. 

Gode Gud! Velsign Danmark. Reis opp kyrkja di på nytt i dette landet, leid henne med ditt ord og fyll henne med din Ande. Gje henne leiarar som lever som gode førebilete for dei truande, som er trufaste mot Bibelen i si undervisning og forkynning og som er i stand til å utrusta dei heilage til all god gjerning. Må ditt folk i Danmark stå fram som hovud og ikkje hale i landet, eit folk som på ein god måte set dagsorden for samfunnsdebatten. 

 

Me ber om ei gjennomgripande nasjonal vekkjing i Danmark, og me takkar deg for alle danskar som lever med deg og for deg, og me ber spesielt om at evangeliet skal finna grobotn i dei muslimske miljøa. Amen! Dagens unådde: Rajput Bhatti, India

Kjelde: www.joshuaproject.net

Rajput Bhatti tel 852000 menneske. Dei er hinduar, og lever primært nord i India. Dei meiner seg å vera etterkomarar etter ein Yadu som etablerte eit kongedøme sentralt i India for 500 år sidan. Dei er stolte over sin militære tradisjon. Rajput Bhatti er av høg kaste, dei er godseigarar, handelsfolk, byggmeistrar, vitskapsfolk, dataingeniørar og set i det store og heile godt i det. Det er ikkje ein einaste registrert kristen i dette folket.

Herre! Me ber i dag for Rajput Bhatti. Må det kristne evangelium snarleg nå fram til desse menneska og gje dei frelse ved trua på Jesus. Løys dei frå dei mektige åndsmaktene som dominerer i hinduismen. Tal til dei gjennom draumar og syner, og førebu dei på at nokon av dine tenarar kjem til dei og deler ditt ord med dei. Me ber spesielt om frelse for klanleiarane. Gje dei ei djup forståing for at du er den einaste sanne Gud, at du har skapt dei for at dei skal tilhøyra deg og lova, æra og tena deg, og at du har frelst dei frå deira synder med ditt blod og opna ein veg for dei til Farshuset. Amen! 
Map of Rajput Bhatti (Hindu traditions) in India

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...