tirsdag 22. november 2022

Trinidad og Tobago

 

¨

Det bur 1 403 374 menneske i Trinidad og Tobago. Hovudstaden er Port of Spain. To tredjedeler av befolkninga reknar seg som kristne, men sanne disiplar av Jesus er meir sjeldan å treffa på. Hekseri, restar av gamle afrikanske religionar og hinduistisk polyteisme er å finna langt inn i kyrkjene, likeeins stor liberalitet når det gjeld familieliv, seksualitet og samliv. 

Be om at Gud grip inn og reinsar dei kristne og kyrkjene frå synd, okkultisme og vrang lære, og at kyrkjeleiarane vender om og blir kalibrerte på Guds ord. 

Takk Gud for den minoriteten som lever heilhjarta for Jesus. 

Trinidad og Tobago står andsynes store sosiale utfordringar. Det handlar om gjengkriminalitet, narkotikamisbruk og som ein følge av det handel med forbodne rusmidlar, Alkoholisme er vanleg, like eins  kidnappingar, væpna ran og ungdomskriminalitet, og ein høg prosent av barna som kjem til blir fødde av ugifte tenåringsmødre. 

Be om at Gud skal intervenera med si makt og setja ting i rett skikk i denne nasjonen slik at folk vert edruelege og barn kan veksa opp i heimar med foreldre som elskar kvarandre og som held trufast saman i gode og vonde dagar. 

Be om at narkotikakartella skal bli rulla opp av politi og rettsvesen, og at dei som står for dette svineriet skal bli dømde og få sine rettferdige straffer.

Dei kristne kyrkjene er veldig splitta og fragmenterte. 

Be om einskap mellom dei kristne i Trinidad og Tobago

Ungdom i Oppdrag og Operasjon Mobilisering jobbar aktivt med disippelgjering av dei truande, og dei har som mål å forvandla dei frå å sjå på seg sjølve som mottakarar til å tenkja om seg sjølve som gjevarar. 

Be om at dette arbeidet må lukkast for dei. 

Det er store grupper indiske hinduar og muslimar i landet. Forfedrane deira kom for å jobba i landet på 1800-talet. Ei ny gruppe kom etter at landet reiv seg laus frå England som kolonimakt i 1962. Dei utgjer no 37% av befolkninga. Stadig fleire av dei blir no kristne. 

Be om ein effektiv out-reach retta mot denne viktige gruppa i samfunnet. Tonga

 Øyriket Tonga i stillehavet har vel 106000 innbyggjarar. 95% er kristne. Landet har ein sterk kristen tradisjon, og kyrkjene sender stadig ut mange misjonærar i alle retningar. Hovudstad er Nuku`alofa. Tonga er eit konstitusjonelt monarki. Av 171 øyar bur det folk på 45 av dei. 


Det er mykje rivalisering mellom ulike kyrkjer og kyrkjesamfunn i Tonga

Be om at denne rivaliseringa må ta slutt, og at dei ulike kyrkjene og kyrkjesamfunna begynner å jobba saman for Guds rike, og ikkje halda på med ting som berre favoriserer dei sjølve. 

Tonga er det landet i verda som har prosentvis flest mormonarar. Mormonarane er sentrale i og med at dei er dominerande i næringslivet og har stor økonomisk makt. Dei har også ein tendens til å favorisera sine eigne med tanke på jobbar. Dette lokkar mange kristne over til dette "kyrkjesamfunnet". 

Be om at mormonismen sine løgner må bli avslørte, og at folk skal finna fridomen i Kristus. 

Det er no fleire mennsker frå Tonga i diaspora enn i heimlandet. Deseverre er det mange som taper den kristne trua si når dei kjem utanlands. Dei har hatt for grunne røter i Gud, eller berre vore miljøkristne.

Be om at dei som bur i Tonga blir godt disippelgjort og grunnfesta i Gud, hans ord og hans kyrkje. Be om at dei som har rota seg bort frå Gud blir gjenfunne av den gode gjetaren og hans disiplar. 

Be elles om Guds velsigning over nasjonen, over folket, det politiske leiarskapet og miljøet. mandag 21. november 2022

Dagens unådde: Kotokoli i Togo

  

Foto: Kerry Olson

¨Folketal: 294 000. Religion: Islam. Kristne: 0,5%. Evangelisk kristne: 0,0%. Språk: Tem. Bibeloversetting: NT. Kotokoli er lokalisert sentralt i Togo.

Kotokoli er i hovudsak bønder som driv med husdyr og som dyrkar mange ulike vekstar. Tradisjonelt har dei også drive handel. Dei har sitt opphav i det som i dag er Burkina Faso, men flytta sørover på 1600-talet.

Kotokoli har dessutan ein framifrå musikalsk åre. Denne har resultert i mange og lange songar om gamle heltar som dei framfører både titt og ofte. 

Kotokoli treng langtidsmisjonærar, både forkynnarar og folk med medisinsk kompetanse som kan gje hjelp til dei mange sjuke. Det er også trong for lærarar og hjelpearbeidarar av ulike slag. 

Far i himmelen! Du lengtar etter at Kotokolifolket skal koma heim til deg, du som skapte dei og forma dei på så mange vis. Kall, inspirer og utrust kyrkja di i Togo og i andre land til misjonsinnsats retta mot dette folket. Aus Anden din ut over dei slik at dei ser sine synder, og forstår at dei må venda om til Jesus for å få evig liv og barnekår hos deg. Me ber om at det skal etablerast kristne skular som kan gje barna deira grunnopplæring og utdanning. Må dei sjuke i dette folket møta di lækjande kraft både gjennom forbøn og gjennom medisinsk hjelp. Må det bli grunnlagt ei sterk og levande kotokolikyrkje som er som ein lysande by på eit fjell, ein by som ikkje kan løynast. Herre Jesus! Du som byggjer di kyrkje, bygg kyrkja di også i dette folket. Amen! 

Kjelde: joshuaproject.net
Togo

 


Togo har 8 478 242 innbyggjarar fordelt på 58 folkegrupper som snakkar 43 ulike språk. Dette er ein tidlegare fransk koloni, og fransk er framleis administrasjonsspråket. Hovudstaden er Lomè. Togo er eit fattig land, og berre 64% kan lesa og skriva. 45,4% er kristne. 10,7% er evangeliske. 17% er uevangelisert. 

Det er store spenningar mellom dei som bur i sør og dei som bur lenger nord. 

Be om at Gud bryt ned all bitterhet mellom sør og nord, og at han styrkjer den nasjonale einskapen. Be om at landet i val får gode leiarar som alle kan stilla seg bak.

Fattigdomen gjer foreldralause barn  (det er 300 000 foreldrelause barn der, noko som truleg relaterer seg til AIDS-dødsfall) svært sårbare for menneskehandel og prostitusjon, som det er mykje av. 

Be om at trygge vaksne tek ansvar for dei foreldrelause barna, og vernar dei mot den vondskapen som dei kan bli, og blir, utsette for. Be om at alle barn må få gå på skule, læra seg å lesa og skriva, og få den grunnopplæring som er naudsynt for å klara seg i eit ulvesamfunn. 

Be om at alle kvinner som er fanga i sex-slaveri må bli ført ut av denne nedverdigande tilstanden, og  at all menneskahandel og prostitusjon må bli forbode. 

Evangeliet går fram steg for steg i Togo gjennom misjon frå vestlege land, og frå Ghana og Nigeria. Likevel er det forunderleg og sjokkerande få misjonærar i dette vidopne landet der det ikkje er nokon grenser for kva ein kan driva på med av kyrkjeplanting, disippelskap og hjelpearbeid av ulikt slag. 

Be om ny misjonsinnsats frå mange hald i Togo, og at det må veksa fram sterke innfødde kyrkjelydar med sann og solid bibelsk forkynning, og med visjonære leiarar som disippelgjer dei truande og plantar nye kyrkjelydar der evangeliet enno ikkje er kjent. 

Avgudsdyrking, okkultisme og  voodoo har stor innflytelse langt inn i kyrkja. 

Be om at Gud reiser opp leiarar som tek eit oppgjer med denne vondskapen, og som har autoritet til å fordriva dei demoniske maktene i Jesu namn, og at Jesus må reinsa kyrkja si for djupe kulturelle synder knytta opp til gamle åndsmakter som lenge var einerådande i kulturen. 

Islam veks fort fram i Togo, og skulane i landet er i stor grad styrte av muslimar. Oljerike arabiske statar pøser inn pengar i landet, og byggjer opp moskear og islamske senter over alt der dei hjelper fattige folk med livsnaudsynte ting. Det fører ein straum av menneske inn i islamsk tru. 

Be om at kyrkja må få nåde og kraft til å avsløra islams mange løgner, og om at evangeliet skal overvinna islams lære i folks sinn. 

Be om at kristne, etter Jesu ord og føredøme, må aktivt ta ansvar for dei fattige og svoltne dei også. 

Be om at under og teikn skal følgja dei kristne over alt der dei bevegar seg. 

Kristne skuggar unna misjon mellom muslimar. Det er 13 store muslimske folkegrupper som må reknast som heilt unådde. 

Be om at Jesus skal syna seg for muslimane på overnaturleg måte, og at kyrkja må ta misjonsoppdraget på alvor og gjera eit seriøst arbeid for å nå dei muslimske folkegruppene med evangeliet om Jesus Kristus. 

Togo og Benin er dei landa i Afrika som har størst prosentvis unådde animistiske stammer. 

Be om at alle desse folkegruppene også må få ein sjanse til å bli kjende med Jesus, at han skal setja dei fri frå åndsmakter som dominerer liva deira, og at dei må få evangeliet presentert for seg på sine eigne morsmål. Be om at det må bli fart i å oversetja Bibelen til alle levande språk i dette området.

 Kjelde: operationworld.org


fredag 18. november 2022

Tra katolske geistlige arresterte i Eritrea

 I 2002 bestemte eritreiske styresmakter at berre fire trussamfunn skulle vera lovlege i landet. Det var den eritreisk ortodokse kyrkja, den romersk katolske kyrkja, den lutherske kyrkja forutan  sunni islam, ei bestemming som har påført dei mange pinsevenene i landet ufattelege lidingar. Men den siste tida har også romersk katolske biskopar som kritiserer styresmaktene for manglande demokrati, kome i søkelyset, og nyleg vart tre katolske geistlige arresterte og fengsla. 11.oktober:  Mihretab Stefanos, sokneprest i St Mikaelskyrkja Segheneity, 12.oktober: Abba Abraham Habton Gebremaiam, ein prest i Teseney og til slutt Abune Fikremariam Hagos som er biskop i Segheneity som vart arrestert den 15.oktober på flyplassen i Asmara etter ein tur til Europa. Abba Abraham veit me sit i Adi Abeito fengselet i Asmara. Truleg er dei to andre også der. Men ingen veit sikkert. 

Herre Jesus Kristus! Me ber i dag i ditt namn for alle kristne i Eritrea som er fengsla fordi dei trur på deg og vitnar om deg. Styrk dei med ditt nærvær og din nåde. Me ber om rettferd for desse, og me ber om at dei, og dei tre katolske geistlige som no er arresterte snarleg skal setjast fri. Så ber me om at du skal røra ved hjarto til dei som styrer dette landet slik at dei vert totalt forvandla av din kjærleik, vender om frå sin urett og begynner å respektera folk sine grunnleggjande menneskerettar.  


Kjelde: Voice of the MartyrsThailand del 1

 Innbyggjarar: 70 millionar fordelt på 113 folkegrupper som snakkar 85 ulike språk. Hovudstad: Bangkok. Chiang Mai, som er merka på kartet, har mange evangeliske misjonar sine hovudseter.  Thailand er eit buddhistisk land. Berre 1,1% av befolkninga er kristne. 

Thailand betyr "det frie landet". Dei har aldri vore underlagt framande makter. Men trass i at thailendarane går for å vera smilets folk, er dei underlagt mørkets makter, bundne som dei er av buddhisme, fedredyrking, okkultisme og mange synder. 

Be om at thailendarane må få oppleva og erfara Guds barns fridom i Jesus Kristus, og at ei bølge av vekkjing skal koma over landet. 

Kyrkja i Thailand har aldri fått eit genuint thai-uttrykk. Difor opplevest evangeliet og kristendomen framand for vanlege thailendarar. 

Be om at evangeliet skal bli presentert for thailendarane på ein måte som kommuniserer med dei, og som ikkje er hefta med vestleg kultur. 

Be også om at det må fostrast fram sterke leiarar frå thaifolket i kyrkjelydane, at thai-sauene får thai-gjetarar. 

Sexindustrien i Bangkok, Pittaya, Pukhet og Hat Yai er formidabel. Rundt rekna 10% av turistinntektene kjem frå denne skitne verksemda som førerer titusenvis av fattige jenter inn det mest nedverdigande livet me kan tenkja oss, eit liv som ofte endar i ein altfor tidleg død. 

Be om at Herren effektivt må setja ein stoppar for denne businessen, og be om fridom, framtid og håp for alle sexslavar i landet. Be også om at dei som kjøper desse tenestene må kjenna på ei djup skam, venda om frå sine synder og søka nåde og frelse hos Jesus. Styresmaktene er i prinsippet imot sexhandelen, men i praksis støttar dei svineriet. Be om at dette skal endra seg slik at dei set inn dei tiltaka som er naudsynte for å beskytta sin eigen befolkning mot kidnappingar, misbruk og grovt slaveri. 

Det er over ein million barnearbeidarar i Thailand. Barnas rettar vert dagleg krenka på det grovaste. 

Be om at det må bli sett ein stoppar for barnearbeidet i landet slik at dei unge kan gå på skule og få seg skikkeleg utdanning. 

Med 700 000 smitta er HIV eit stort problem i Thailand. 

Be om nåde og lækjedom for dei smitta, og be om at thailendarane må sjå samanhengen mellom denne sjukdomen og måten dei lever på, og læra seg å leva i trufaste ekteskap. 

Be om at kyrkja på finna ein god strategi med tanke på å nå dei 300 000 buddhistmunkane i landet. 

Det er 1,2  millionar flyktningar frå Myanmar i landet. Mange av barnearbeidarane og sexslavane vert rekruttert frå desse ulukkelege menneska som elles må leva heile liva sine i lukka flyktningeleirar. Mange kjem frå kristne folkegrupper som Karen, Chin og Shan.  

Be om styresmaktene må ta FN som flyktningekonvensjon på alvor og gje flyktningane  menneskeverdig behandling. Be om at Herren skal gje desse stakkars menneska framtid og håp, og at han skal beskytta dei mot menneske som berre vil dei vondt. Be om at det må opna seg vegar for dei ut av leirane og til ei betre framtid i andre land. 

Det er 5,3 millionar muslimar i Thailand, 600 000 berre i Bangkok.

Be for muslimane, at kyrkja skal utvikla ein effektiv misjonsstrategi med tanke på å nå dei med evangeliet, og be om at Guds ord må råka dei i hjarta,  og at Anden skal stadfesta Ordet med under og teikn som utvetydig stadfestar for dei at Jesus Kristus er Herre, og at det er Han dei må tru på for å bli frelst. 

Kjelde: operationworld.org
torsdag 17. november 2022

Dagens unådde: Zaramo i Tanzania

 


Det er 1 369 000 zaramoar i Tanzania. Dei er muslimar og snakkar sitt eige språk. Det føreligg ei oversetting av NT til zaramo. Men Guds ord har ikkje smelta hjarto deira enno, og dei er harde og fientlege mot evangeliet om Jesus og mot dei som forkynner det. Her trengst det uthaldande bøn frå mange.

 

Herre, i Salme 117 oppfordrar du alle folk til å prisa deg. Lat denne oppfordringa trenga seg djupt inn i zaramohjarto slik at dei snur seg bort frå allah og tillitsfullt overgjev liva sine til deg, du som har betalt så dyrt for deira frelse.
Kjelde: joshuaproject.net

 

 

 

Trinidad og Tobago

  ¨ Det bur 1 403 374 menneske i Trinidad og Tobago. Hovudstaden er Port of Spain. To tredjedeler av befolkninga reknar seg som kristne, men...