søndag 24. mars 2019

Kambodsja

Kjelde: Operation World

Folketal: 16 millionar. Folkegrupper: 42 folkegrupper. Språk: 25. Religion: Buddhisme. Prosent kristne: 3,5. Prosent evangelsike: 1,6. Hovudstad: Phnom Phen

Folket i Kambodsja lever under trykket frå eit mektig åndeleg og moralsk mørker som kjem frå dei mange avgudstempla som pregar nasjonen. Buddhismen, som alltid går mot sanninga i Kristus, har eit mektig grep på menneska der. Berre bøn kan løysa dei. Narkotika og sex-handel er svært utbreidd, og alt dette er kraftige saker som lenkar mange kambodsjararar til demoniske krefter. Kriminelle utnyttar stor grad sårbare og vergelause barn og unge i denne djevelske industrien.

Kyrkja i Kambodsja vart nesten utrydda under folkemordet frå 1976 til 1979. Denne redselstida dreiv millonvis på flukt, og i flyktningeleirane var det mange som søkte Jesus, og vekkinga i flyktningeleirane  danna grunnlaget for den sterke kyrkjeveksten me kan sjå i Kambodsja i dag. Kyrkja er i dag å finna i alle dei 19 provinsane.

Kyrkja nyt i dag godt av stor religionsfridom.
  • Be om at lyset frå evangeliet skal opplysa kvart menneske i dette landet, og avsløra vondskapen og løgnene i strukturar og tankebygningar som blir oppfatta som sanne og gode. 
  • Be om fortsatt religionsfridom. 
  • Be om at såra frå folkemordet på 70-talet skal gro, at nasjonen skal bli gjennomsyra av Guds kjærleik og nåde. Mange av dei som var med på massakrane på dødsmarkene er i dag trufaste disiplar av Jesus Kristus.
  • Be om at barn og unge skal bli forsvarleg disippelgjort
  • Be om at visjonen om ei levande kyrkje i alle landsbyar innan 2021 må lukkast
  • Be om godt politisk leiarskap
  • Be om velsigning over alt godt og rettferdig næringsliv
  • Be om at det skal vera liv laga for alle dei gode bibelskulane i landet, og at mange unge må søkja seg dit. 
  • Be om einskap mellom dei kristne
Lao Phuan i Laos

Kjelde: www.joshuaproject.org

Folketal 141000. Språk: Phuan. Bibeloversetting påkrevd. Religion: Buddhisme.

Lao Phuan er eit venleg og gjestfritt folk som elskar å skipa store familiar. Dei har anene sine i Kina, men kom til Laos så tidleg som for 1000 år sidan. Buddhismen står langt frå kristendomen i verdssyn, og Lao Phuan vil ha vanskar med å forholda seg til Guds sanningar i Bibelen.

Kjære Herre Jesus! Me ber i dag om at lyset frå evangeliet skal lysa også for Lao Phuan, og at Anden som du har gjeve oss skal hjelpa dei å forstå at dei er syndarar som treng frelse, og at denne frelsa er i deg åleine. Me ber om at det skal bli starta opp bibeloversetting i Phuanspråket slik at dei kan får høyra at du snakkar til dei på deira eige språk. Gjer under og teikn mellom dei som beviser evangeliet for dei. Må deira sans for familie hjelpa dei å forstå at det viktigaste i livet er å vera ein del av DIN store familie. Herre, miskunna deg over Lao Phuan-folket, i ditt eige namn. Amen.lørdag 23. mars 2019

Iranske geistlege åtvarar mot den kristne framgangen

Kjelde: International Christian Concern, VOM,
Tehran - Photo: Pixabay / Frank Furness


Hujjat al-Islam Naser Rafiei, ein islamsk geistlig i den heilage byen Qum, åtvarar no enno ein gong unge menneske i Iran mot kristendomen, særleg mot huskyrkjene. Det er andre gongen dette skjer i laupet av ein toårsperiode. Bakgrunnen er ein ungdomsvekking i Qum der hundrevis har snådd ryggen til Islam og begynt å tru på Jesus. 

Forfølginga av dei kristne i Iran har i 2018 nådd eit nytt nivå der stadig fleire blir arresterte, og straffene blir strengare. Over 10 år i fengsel for å ha forkynt evangeliet er ikkje uvanleg lenger.

Presteskapet har god grunn til alvorleg begymring. Kyrkja i Iran veks med 22% kvart år, og dersom dette held fram, vil landet om nokre tiår vera ein gjennomgåande kristen nasjon. 

Herre Jesus! Me takkar deg for at du i desse dagar auser din Ande ut over iranarar i Iran og over heile verda. Beskytt alle som sit fengsla for trua si, gje dei fridomen attende når tida er inne for deg, og lat fangane dei sit inne saman med få sjå deg i dei kristne, koma til tru og bli frelst. Amen!

Pakistan: Mentalt funksjonshemma ung mann arrestert og tiltalt for blasfemi

Stephen - Photo: Barnabas Fund - www.barnabasfund.org
Foto: Barnabas Fund

Kjelder: Morning Star News, CLAAS, Barnabas Fund, Release International, VOMC Sources

Den 11.mars vart Stephen meld til politiet og arrestert for blasfemi  etter å ha krangla høglytt med svogeren sin om bøn og faste (det er fastetid for katolikkar over heile verda no). 

Det føreligg ingen offisiell diagnose på Stephens funksjonshemming, og familien er no redd for at han skal bli dømt som om har var med sine fulle fem. 

Blasfemilovgjevinga i Pakistan bryt, som me veit,  fullstendig med grunnleggjande menneskerettar som ytringsfridom og religionsfridom.  

Herre Jesus! Me ber i ditt namn om at saka mot Stephen skal fråfallast, og at han skal koma heim til familien sin og leva normalt og harmonisk. Amen!

Nigeria, igjen

I februar-mars har det vore mange åtak retta mot kristne i delstaten Kaduna i Nigeria. Åtaka kjem i hovudsak frå fulanikrigarar. I februar vart 130 kristne drepne, og rundt 100 så langt i mars. Det ser ikkje ut til at staten har evne til å beskytta dei truande, og stundom kan ein lura på om dei har vilje til det også.

Gode Gud, du som er vårt skjold og vårt vern, me ber deg om at du, i Jesu Kristi namn, stoppar dei dødelege åtaka på kristne i Nigeria! Amen.

fredag 15. mars 2019

Bøn for skada og pårørande etter moskèskytinga i Christcurch, New Zealand

Herre Jesus Kristus, konge, frelsar, lækjar og Gud! Me ber for alle som er kritisk skada etter moskèåtaka i dag: Lat det stå til liv. Me ber for alle som er i sorg etter terroren: Gje trøyst og håp. Me ber for New Zealand og alle innbyggjarar der: Gje dei å venda om frå sine synder og søkja frelse, framtid og håp hos deg åleine. Amen!


tirsdag 12. mars 2019

Unådd folkeslag: Bishnoi, India

Bishnoi dyrkar Vishnu og naturen. M.a. elskar og dyrkar dei tre. Ser på dei som guddommelege. Likar ikkje at dei vert felte. I 1730 gav over 300 av dei livet sitt for å hindra hogst. Dei er trehyrdar av beste sort. Fascinerande.

Dette folket tel 945 000 menneske, og snakkar hindi, og har slik sett tilgang til heile Bibelen, i alle fall i teorien. Men eg trur ikkje det er nokon bishnoiar som kjenner og følgjer Jesus.

Kjære Herre Jesus Kristus! Me ber om at bishnoifolket skal bli kjent med deg gjennom ditt ord, og læra seg å forstå at du er opphavet til den naturen dei elskar, og læra seg å  elska deg som sin eigen skapar og frelsar. Amen!

m16464.png


Kambodsja

Kjelde: Operation World Folketal: 16 millionar. Folkegrupper: 42 folkegrupper. Språk: 25. Religion: Buddhisme. Prosent kristne: 3,5. Pro...