fredag 3. desember 2021

Dei sameinte arabiske emiratane (DSAE)

 


Folketal: 9 991 083. Hovudstad: Abu Dhabi. Språk: Arabisk. Religion: Islam. Kristne: 8,6%

Oljerikdomen har gjort dette landet til ei leikegrind for verdas ultrarike menneske. Alt praktisk arbeid vert gjort av fattige framandarbeidarar som i praksis lever som slavar under forferdelege tilhøve. Menneskerettande deira vert brotne på dagleg basis, og dei er utsette for ein omfattande menneskehandel. 

Be om at Gud skal miskunna seg over desse fattige og undertrykte menneska.

Be om at Kristi evangelium skal spreia seg mellom dei, og fylla dei med von for framtida og ei djup kjensle av å vera elska av Gud.

Eit aukande tal av dei kjem no til Kristus. Før kom dei ein og ein, som dråpar frå ein kran. No kjem dei som ein flaum etter at kvar av dei har møtt Jesus på ein svært personleg måte. Forkynnarane i landet er overraska over den responsen dei no får på forkynninga si. 

Takk Gud for denne åndelege vårløysinga i DSAE. Be om at dette må vara, ta seg opp og også spreia seg til dei privilegerte i samfunnet. 

Iranarane, baluchane, pakistanarane, pasjtunarane, bengalarane, somaliarane og sudanesarane i landet er å rekna for unådde. 

Be om at vekkinga også må nå fram til desse folkegruppene. 

Kjelde: Operation World


torsdag 4. november 2021

Sri Lanka

 

CIA world factbookSri Lanka har eit areal på 65 610 km2, og ein folkesetnad på vel 23 millionar. 74,9% er singalesarar, 20,4 % tamilar og 9,2% maurarar (etterkomarar etter portugisiske muslimar med røter i Marokko).

Hovudstad: Colombo

Sri Lanka har vore portugisisk, nederlandsk og engelsk koloni, men fekk sjølvstende i 1948. 

Religion: Buddhisme70.2%, Hinduisme 12.6%, Islam 9.7%, Romersk katolske kristne 6.1%, andre kristne 1,3%.

Totalt er det 41 folkegrupper på Sri Lanka.

I 1983 erklærte tamilane sin eigen stat i nord. Dette løyste ut ein skrekkeleg borgarkrig som enda med nederlag for tamilane i 2009. Då hadde 900 000 av dei flykta frå landet og blitt spreidde over heile verda. Mange enda opp i Noreg. 

Etter borgarkrigen har landet vore prega av korrupsjon og menneskerettsbrot. 

Sri Lanka treng frelse, forsoning og lækjedom for alle dei sår som krig, hat og fiendskap har påført landet. Be om at Kristi lys skal fløyma over landet, og at hans eige nærvær skal koma og kvila der. 

Mange kristne opplever forfølging, særleg frå buddhistiske munkar si side. Be om at forfølginga må foredla dei kristne, driva dei nærare Jesus og gjera dei meir tydelege på trua si. 

Kyrkja har pga namnekristendom, teologisk liberalisme og manglande misjonering gjennom mange år opplevd tilbakegang. Likevel er det i dag ei gryande vekking mellom dei få evangeliske. 

Be om at Herren skal ta vare på denne vesle elden og næra han så han tek seg kraftig opp. 
Be om at dei kristne i landet skal veksa i nåde og kjennskap til Jesus.
Be om at dei skal mognast slik at dei kan læra seg å skilja mellom sanning og løgn, sunn og usunn lære.
Be om einskap mellom singalesiske og tamilske kristne, og mellom katolikkar og protestantar.
Be om at evangeliet må nå fram til dei 25000 landsbyane der det aldri nokon gong er blitt forkynt.

kjelder: Operation World. CIA world factbookmandag 1. november 2021

Dagens unådde folkegruppe: Adyghe i Syria

 


Adyghefolket finn me i mange land. Totalt er  det noko over 600 000 av dei. Dei stammar frå Kaukasus. På 1930-talet flykta dei frå Josef Stalins brutale drapsmaskin, og vart spreidde over mange land. Befolkninga i Syria er på 29000. Dei lever i grenseområdet mot Jordan. 0,4% er kristne. Resten muslimar. Dei snakkar sitt eige språk. NT er omsett til Adyghe, like eins delar av GT.

Herre Jesus! Du seier i Salme 102 at folkeslag skal frykta ditt namn, og alle kongane på jorda din herlegdom. Denne lovnaden proklamerer me no over adyghefolket i Syria, og ber om at dei skal bli gjenstand for forkynniga av evangeliet, at dei skal koma til tru, overgje seg til deg, bli døypte av din Ande og  disippelgjort. Amen!

Kjelde: joshuaproject.org


fredag 22. oktober 2021

17 amerikanske misjonærar kidnappa i Haiti

Dei 17 er utsendingar frå Christian Aid Ministries. 

Det er røvarbanden til ein Wilson Joseph som står bak denne kidnappinga. Mellom dei 17 er det også ein baby og to andre mindreårige. Wilson Joseph krev 1 million dollar for kvar av fangane, ein svimlande sum på 136 millionar kroner. 

Herre Jesus Kristus! Takk for din fullkomne kontroll over denne situasjonen. Wilson Joseph kan ikkje gå lenger enn du tillet han å gå. Og no ber me i i ditt namn om at du stoppar denne mannen i hans vondskap, og at desse 17 misjonærane blir sett fri umiddelbart. Amen! 

fredag 1. oktober 2021

Baghbanfolket i Pakistan

 


Det 197000 baghbanarar i Pakistan, spreidd ut over heile landet. Dei snakkar difor 8 ulike språk, dei fleste nord-pastunsk. Det er ikkje registrert kristne i denne folkegruppa. Alle er muslimar, og islam er vevd tett inn i kulturen deira. Baghbanfolket er kjende som dugande gartnarar og fruktdyrkarar.

Herre Jesus! Gjer krav på dette folket. Send dine ambassadørar til dei som kan forkynna evangeliet for dei. Aus Anden din over dei slik at dei kan sjå at det berre er frelse i deg og ikkje i nokon annan. Dra dei til deg med uimotståeleg kraft. Amen!


kjelde: joshuaproject.net

onsdag 28. juli 2021

Japan

 

Kart henta frå CIA World factbook

Folketal: 126 050 796. 70% er buddhistar (shintoisme). 1,5% kristne. 0,5% evangelisk kristne. Resten av befolkninga er truleg sekulære. Det er 23 unådde folkegrupper i Japan. 28% av befolkninga er heilt uevangeliserte. 

Japan er blitt kalla ei stormakt utan moralsk kompass. 30 000 unge menneske tek årleg sine eigne liv. Det manglar håp, blir behandla dårleg av foreldra sine, forventningar og krav er skyhøge og mange, mange jenter hamnar i prostitusjon. Japan har høg skilsmålsrate, og også mellom vaksne er sjølvmord vanleg. I eit slikt sosialt klima er det mogeleg for kyrkja å representera ei mektig motkraft. 

Be om at Guds kjærleik, kraft og lækjedom skal strøyma ut frå alle Jesustruande japanarar, og at kyrkjene skal opna seg mot samfunnet og skapa trygge miljø for vanlege folk der dei kan både finna samfunn med Gud og med Guds barn. 

Mektige åndskrefter knytta til avgudsdyrking av mange slag hindrar utbreiinga av evangeliet.

Be om at Den Heilage Ande skal bryta gjennom i kyrkjelydane, fylla og utrusta dei kristne til å avsløra løgnene i buddhsimen, shintoismen, fedredyrkinga og okkultismen, og be om at desse åndsretningane og demonane bak dei skal tapa makta si over den jamne mann. 

Pga låg fødselsrate og høg forventa levealder går Japan langsamt mot eit stup. I 2055 vil halvparten vera pensjonistar. Dette kan ikkje landet kunna bera økonomisk, og det vil ikkje vera nok unge folk til å kunna ta vare på alle desse gamle. Dette vil opna for utanlandske misjonar. 

Be om at landets mange gamle må bli møtt av Gud og bli opne for evangeliet om Jesus. Be også om at japanarane skal læra seg å leva bærekraftig, at dei unge gifter seg, danna familiar og får barn. Utan det har landet ikkje noko framtid.  Dei sameinte arabiske emiratane (DSAE)

  Folketal: 9 991 083. Hovudstad: Abu Dhabi. Språk: Arabisk. Religion: Islam. Kristne: 8,6% Oljerikdomen har gjort dette landet til ei leike...