fredag 27. november 2020

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for pakistanske Arzoo Raja som vart kidnappa, tvangskonvertert til islam og tvangsgifta med ein muslimsk mann. 

 https://drive.google.com/file/d/1B_s_qJvKNB7OUqeyMfJmjePCDc9Ry3wx/view?usp=sharing

mandag 2. november 2020

Dagens unådde folkeslag: Aimaq i Afghanistan


Aimaq

Folketal: 1 595 000.

Religion: Islam 

Kristne: 0,0%

Språk: Aimaq. Ingen deler av Bibelen er omsett til aimaq.

Frå gamle tider har Aimaq levde i eit område som strekker seg frå nordaust i Iran til dei sentrale delane av Afghanistan. Dei lever som seminomadar, og har vore kjent og frykta som store krigarar. Grunneininga i samfunnet deira er familien, og lojalitetsbanda er sterke. Dette er jo bra, men skaper også ein høg barrierar for dei som vil overgje liva sine til Jesus. 

Gode Herre Jesus! Aimaqfolket lever i mørket, fjernt frå deg og himmelen. Me ber om at tida utan kunnskap no skal ta slutt, at du sender arbeidarar til dei for å læra språket deira, oversetja Bibelen for dei og fortelja dei om deg og om rikdomen i deg. Me ber om at dette folket skal bli frelst frå sine synder, frå døden og djevelens makt, og ved trua på deg bli rettferdiggjort og få evig liv, og eit fast og sikkert håp for evigheten. Velsign aimaqfolket med ditt namn i ditt namn. Amen!


fredag 7. august 2020

Martyrkyrkja: Nyrestaurert kyrkjebygning konfiskert av styresmaktene i Kazakhstan


Foto: Grace Church via Forum 18.

Kjelde: www.persecution.net

I 2001 kjøpte Grace Presbyterian Church ein eigedom av universitetet i hovudstaden Nor Sultan (tidlegare Astana), og har i åra etter det lagt ned store summar i å restaurera bygningsmassen. No då alt er ferdig, blir det praktisk talt nye kyrkjebygget konfiskert av styresmaktene fordi dei treng han til barnehage. Kyrkjelyden blir tilbode ein økonomisk kompensasjon, men denne dekker på ingen måte utgiftene dei har hatt på rehabiliteringsprosjektet. 

Ei anna kyrkje ni byen, Agape Church er kome i same klisteret. Dei fekk godkjent byggjeplanar for litt sidan, og var nett gått i gang med grunnarbeidet, og så kom kontrabeskjed og løyve vart drege attende. 

* Be om at styresmaktene går attende på dei meiningslause vedtaka sitt, og at retten må dømma dei ugyldig dersom sakene må takast så langt. 

*Be om at leiarane i kyrkjelydane må få visdom og ro i forhandlingane med styresmaktene. 

* Be om framgang for evangeliet i Kazakhstan, og at djevelen med alle sine påfunn må bli undertrykt i dette landet.

* Be om at dei kristne må halda ut i forfølging, stå fast ved vedkjenninga av Jesus som Herre, og leva verdig det kallet dei har fått.


onsdag 5. august 2020

Dagens unådde folkeslag: Khatri (muslimsk tradisjon) i PakistanKjelde og foto: www.joshuaproject.net

Dette folket tel 1 138 000 menneske. Dei lever i dei vestlege områda av Punjabprovinsen i landet. 
Khatrifolket er eit høgkastefolk. Dei er framgangsrike forretningsfolk, og barna deira får den beste utdanning som er tilgjengeleg. Khatrikvinnene er kjende for å vera uvanleg vakre. Dei tek trua si yttarst alvorleg om dei er muslimar, hinduar eller tilhøyrer sikhsamfunnet. Punjabi er hovudspråket, men dei snakkar også mange andre lokale språk, så her vil det vera trong for mange bibeloversettingar og for separate kyrkjeplantingar i kvar einaste undergruppe. Ingen kristne i registrerte.

Be om at lyset frå evangeliet snart skal skina for khatrifolket i Pakistan slik at dei kan koma til tru på Jesus og bli frelst.
Be om at Gud skal gjera folket audmjukt slik at dei kan vera mottakelege for hans nåde.
Be om at dei skal vera ærlege og redelege i forretningslivet
Be om at dei skal forstå at dei har fått rikdomane sine til forvaltning, og at dei skal bruka alle dei rike ressursane dei rår over i teneste for andre menneske
Beirut og Libanon

Gode Far i himmelen! Me ber i Jesu namn om at du bergar livet til alle som er livstrugande skada etter eksplosjonen i Beirut i går kveld. Me ber om trøyst for alle som har mista sine næraste i denne forferdelege hendinga. Me ber om fridom og legedom for Libanon, og om at tida for Hizbollah og Iran sin dominans i landet skal vera over. Amen! 

lørdag 18. juli 2020

IrakIrak dekker det tidlegare Mesopotamia, landet mellom elvane (Eufrat og Tigris)  der kulturen si vogge stod. Her budde sumerarane, babylonarane og assyrarane, folk som la igjen etter seg rike kulturskattar og som kvar på sitt vis var med å forma skriftspråket med bokstavar, og teikn, og som gjennom avanserte irrigasjonsanlegg hadde gjort det mogeleg å dyrka mat over store områder, og slik vart dei rike til å utvikla både kultur og bli ei krigsmakt sterk nok til å etablera dei første verdsrika i historia.  Dette området sine bidrag til den historiske utviklinga er heilt enorm. 

Irak er i dag eit krigsherja og krigstrøytt land med over 40 millionar innbyggjarar. Frå 2014-2018 var store deler av dei nordlege områda under IS-kontroll, dette diabolske regimet som etablerte ein eigen stat i skuggen av borgarkrigen i Syria, og som kunne ekspandera fordi amerikanarane i stor grad hadde forlate området. Sjølv om IS er nedkjempa, er området ei kruttønne, ei tidsinnstilt bombe med eit kurdisk sjølvstyreområde i nord-aust, med Iranske styrkar i Bagdad, med eit mylder av ulike terrorgrupper, nokre shia og nokre sunni. Før krigen braut ut i Irak var det 2 millionar kristne i landet, dei fleste armenske og assyriske med røter attende til den første kristne tid. No er det kanskje 200 000 att. Resten er drepne eller har flykta.

Kjære Far i himmelen! Du er den rette far for alle menneske, og gjennom Jesus har du etablert ein open veg for oss attende til deg. Me ber deg i dag for det som er att av kyrkja i Irak, styrk dei truande, beskytt dei mot djevelens raseri og leid dei ved din Ande. Me ber om at evangeliet om riket skal bli forkynt for irakarar som aldri har fått høyra om Jesus. Takk for at du gjer under i dette landet, for at du openberrar deg for enkeltpersonar gjennom syner og draumar, og takk for dei som trufast deler ditt ord med folk i Irak. Må evangeliet bli trudd og teke imot, og må dette landet bli forvandla av forvandla menneske. Amen!

torsdag 16. juli 2020

Eit kraftig signal til Tyrkias kristne minoritet

Når president Erdogan no har bestemt at Hagia Sofia i Istanbul skal omdannast frå museum til moskè, er det eit kraftig signal til dei ytterst få kristne i landet om at islam er kristendomen knusande overlegen.

Sjølve historia kjenner de no frå media, men eit kort resymè:

Hagia Sofia var i utgangspunktet verdas største kyrkjebygg, sett opp av keisar Justinian I frå 532-537 e.Kr. Kyrkja som ein sentralheilagdom for den ortodokse aust-kyrkja, og Konstantinopel sete for den romerske keisaren.

Då den ottomanske hæren i 1453 erobra Konstantinopel, og omdøypte denne til Istanbul, overtok dei også Hagia Sofia, og dette vart dette markert som islams siger over kristendomen.

Hagia Sofia var moskè frå 1453 til 1927 då landsfader Atatürk, som ville at Tyrkia skulle vera ein sekulær stat, omgjorde bygningen til eit museum slik at den gamle kristne biletprakta igjen kunne gjerast synleg for vestlege turistar.

No er denne tida over. Bileta skal igjen dekkast til, og kristne får avgrensa tilgang til det praktfulle byggverket.

Når no Hagia Sofia på nytt blir ein moskè er det ein muslimsk maktdemonstrasjon, og signalet til dei kristne i landet er utvetydig: Det er islam som gjeld, islam er kristendomen overlegen og kristendomen nederlagsdømt.

Sett i lys av massakrane på armenske og assyriske kristne frå 1915 til 1917 då 3 millionar av dei vart drepne i eit forferdeleg folkemord, er det signalet som Erdogan no sender ut skremmande for alle som trur på Jesus i Tyrkia.

Tyrkia var det første området i verda utanfor Israel der evangeliet om Jesus for alvor slo djupe røter, og var. Dette var kjerneområdet for Paulus sin misjonsinnsats. I år 100 var det etablert kristne kyrkjelydar over heile dette veldig landet.

I år 1900 var 25% av befolkninga medlemmer av kristne kyrkjer. No er det under 1% kristne att i dette store landet. 6000 av dei er protestantiske. No er tyrkiske styresmakter starta på ein prosess der dei utviser kristne misjonærar under påskot av at dei driv med spionasje for framande makter. Særleg gjeld dette amerikanske misjonærar som det er ein del av i landet. Eg har møtt nokre av dei. Flotte folk som har vore i landet lenge, og som snakkar flytande tyrkisk.

Det evangeliske kyrkjene i Tyrkia veks jamnt og trutt. Ein og ein kjem til tru på Jesus gjennom kontakt med kristne som inviterer dei med på gudstenester og sosiale samankomstar. Kvar ny kristen vert grundig disippelgjort. Eg har aldri vore i noko krkje med ei så medviten satsing på disippelskap som det eg såg i Tyrkia då eg besøkte Antalya Evangelical Church i 2017. Imponerande.

Kjære Herre Jesus! Me ber i dag om at du skal styrka alle kristne i Tyrkia,og fylla dei med din fred. Hald motet oppe hos dei slik at dei held fram med å evangelisering og disippelgjering, og så ta det som måtte koma. Hjelp dei å leva nært inn til deg, og me ber om at du også skal ta deg av saka til dei misjonærane som no står i fare for å bli utviste frå landet, i ditt namn. Amen! 

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...