mandag 18. mai 2020

Nasjonaldagsbønn for Noreg

Melderskin i Rosendal


Herre! Me ber for Noreg.
Takk for dette fantastiske landet du har gjeve oss å bu i.
Takk for ein utruleg fin natur, for fridom og sjølvstyre, demokrati og menneskerettar, skule og helsevesen, for enorme naturressursar og mange gode arbeidsplassar.

Lær oss å ta vare på naturen vår slik at me ikkje grisar han til eller forgiftar han på noko vis, og lær oss å verna og halda i hevd den sparsame matjorda me har vår slik at denne ikkje vert fjerna til fordel for vegar og arealkrevjande næringsbygg. Du sjølv seier jo sjølv at «ein klok konge tek vare på jorda.»

Hald handa di over kong Harald og hans hus, dronning Sonja, kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit og barna deira. Velsign dei og leid dei på dine vegar.

Me takkar deg for statsminister Erna Solberg. Gje henne styrke, mot, tru, klokskap og rettsinn. Det ber me om også for medarbeidarane hennar i regjeringa, og for alle som som sit på Stortinget. Skap tru i hjarto deira slik at dei ottast deg og lærer seg å henta klokskap og rettleiing frå Bibelen.

Vern alle barn i mors liv mot abort, og lat dei bli anerkjent som sanne mennesker og få definert rett til liv heilt frå dag 1 i svangerskapet.

Vern landet mot all gudlaus ideologi, ikkje-kristen religiøsitet og heidenske levemåtar.
Me ber om at det bibelske ekteskapet mellom kvinne og mann skal definerast som einaste rette samlivsform i Noreg.

Vern barn og unge mot alle former for kjønnsforvirring og seksuell desorientering. .

Me ber om at du skal fornya alle truande ved Den Heilage Ande slik at dei står fram som sanne disiplar av Jesus.

Reis opp kyrkja di i Noreg til å bli eit tydeleg fyrtårn som alle kan orientera seg etter.
Må kyrkjelydane i bygd og by bli gode og varme heimar for alle som ønskjer frelse og fred med Gud.
Må alle kristne leva eit liv som er Kristi evangelium verdig, stå saman i éi ånd og kjempa med eitt sinn for trua på evangeliet.

Me ber om di velsigning over alle verksemder i dette landet som produserer gode varer og tenester, og som sørger for sysselsetting og arbeid for folk. Lat dei lukkast og ha framgang.

Me ber om framtid og håp for alle flyktningar som søkjer tilflukt i landet vårt, og om at Noreg ikkje skal reknast mellom dei nasjonane som vert dømde for å vera hard med dei framande.

lørdag 9. mai 2020

Dagens nasjon: Danmark

Denmark Map

43094 km2

Eit flatt land med store gardsbruk. Danmark er eit moderne demokrati med ein rik historie og kultur. Økonomien er god og baserer seg på landbruk, industri, sjøfart, fiske, litt olje og gass og reiseliv. 

5 869 410 innbyggjarar.

Hovudstad er København.

Danmark vart "kristna" for over 1000 år sidan, og har ei luthersk statskyrkje. 74% av befolkninga er medlemmer i denne kyrkja. 

Men dei siste hundre åra har den kristne trua mista kraftig terreng blant vanlege danskar, og dei er blitt veldig sekulære. 

Men no opnar danskane seg for det åndelege på nytt, men meir for det okkulte enn det kristne. 

Likevel er det ganske mange sterke kristne kyrkjelydar og miljø i dette landet, og dei representerer håpet for nasjonen. 

Dronning Margrethe står fram som ein varm og tydeleg kristen som elskar Jesus, og det er også ein stor ressurs for landet. 

Lenge var Danmark det landet i Europa som var mest ope for innvandring. Men no er dei mellom dei strengaste. Grunnen er nok at innvandrarar som utgjer 4% av befolkninga tek imot 40% av all sosialhjelp. Og bråket rundt Jyllandsposten sine karikaturteikningar av Muhammed i 2006, har vel også bidrege til dette skiftet. 

Også i dette landet mekkar dei lover som går diametralt mot Guds. Det er ein farleg sport. 

Gode Gud! Velsign Danmark. Reis opp kyrkja di på nytt i dette landet, leid henne med ditt ord og fyll henne med din Ande. Gje henne leiarar som lever som gode førebilete for dei truande, som er trufaste mot Bibelen i si undervisning og forkynning og som er i stand til å utrusta dei heilage til all god gjerning. Må ditt folk i Danmark stå fram som hovud og ikkje hale i landet, eit folk som på ein god måte set dagsorden for samfunnsdebatten. 

 

Me ber om ei gjennomgripande nasjonal vekkjing i Danmark, og me takkar deg for alle danskar som lever med deg og for deg, og me ber spesielt om at evangeliet skal finna grobotn i dei muslimske miljøa. Amen! Dagens unådde: Rajput Bhatti, India

Kjelde: www.joshuaproject.net

Rajput Bhatti tel 852000 menneske. Dei er hinduar, og lever primært nord i India. Dei meiner seg å vera etterkomarar etter ein Yadu som etablerte eit kongedøme sentralt i India for 500 år sidan. Dei er stolte over sin militære tradisjon. Rajput Bhatti er av høg kaste, dei er godseigarar, handelsfolk, byggmeistrar, vitskapsfolk, dataingeniørar og set i det store og heile godt i det. Det er ikkje ein einaste registrert kristen i dette folket.

Herre! Me ber i dag for Rajput Bhatti. Må det kristne evangelium snarleg nå fram til desse menneska og gje dei frelse ved trua på Jesus. Løys dei frå dei mektige åndsmaktene som dominerer i hinduismen. Tal til dei gjennom draumar og syner, og førebu dei på at nokon av dine tenarar kjem til dei og deler ditt ord med dei. Me ber spesielt om frelse for klanleiarane. Gje dei ei djup forståing for at du er den einaste sanne Gud, at du har skapt dei for at dei skal tilhøyra deg og lova, æra og tena deg, og at du har frelst dei frå deira synder med ditt blod og opna ein veg for dei til Farshuset. Amen! 
Map of Rajput Bhatti (Hindu traditions) in India

lørdag 4. april 2020

Gaurfolket i India


 Tal: 2 939 000.
Religion: Hinduisme
Språk: Hindi
Kristne: 0,0%

Dei fleste lever nord i India. Dei tilhøyrer den nest høgaste brahminarkasten i India. Tradisjonelt er mennene prestar eller lærarar i hinduisme. Nokre frå underkastane dyrkar jorda som høgareståande brahminarar eig. Dei unge frå gaurfolket vert no oppmuntra av foreldra sine til å ta høgare utdanning innan datateknologi, medisin , engineering og offentleg administrasjon. Gaurfolket er ofte stolte over å tilhøyra ein slik høg stand, og denne stoltheiten kan vera ein hindring for at Jesus kan koma til med si frelse i liva deira. Me veit ikkje om nokon av dei som trur på Jesus.

Heilag Ande! Me ber i Jesu namn om at du skal kalla truande til å slå seg ned i samfunn der gaurfolket utgjer majoriteten, og me ber om at du Jesus skal møta desse menneska på ein attraktiv, livsnær, overtydande og kraftfull måte. Gje frelse, Herre, og lat det lukkast. Me veit at det skal grunnleggjast ei levande gaurkyrkje ein gong, og me ber i Jesu namn om at den tida skal vera no. Me minnar deg om ordet frå Malaki 1:11 der det står at namnet ditt skal vera stort i alle nasjonar frå sola står opp og til ho går ned. Amen!lørdag 28. mars 2020

Kanada


Det bur rundt 38 millionar menneske i Kanada, dei fleste i aust. Elles er jo landet prega av store, djupe skogar der det er sparsamt med folk. Av historiske grunnar er både engelsk og fransk offisielle språk i Kanada. Elles blir det totalt snakka 169 språk i landet, og befolkninga er fordelt på 278 ulike folkegrupper der ein god del av dei tilhøyrer urbefolkninga. 70% av kanadiarane tilhøyrer ei kristen kyrkje. 7,7% er evangeliske kristne, men kristendomen får stadig mindre å seia for den utviklinga me ser i Kanada politisk og kulturelt, og dei siste åra har LHBTQ-rørsla fått skikkeleg vind i segla og sørga for at bibelsk forkynning om seksualitet og seksualliv er blitt karaterisert som «hatsnakk»  og fleire forkynnarar og andre som har hevda at homoseksuell praksis er synd, er blitt dømde og straffa for det.
Det er typisk at med LHBTQ veks det også fram nyreligiøsitet. Slik også i Kanada. Det ser ut til at desse to rørslene har same åndelege kjelde.
Dei tradisjonelle protestantiske kyrkjesamfunna i Kanada har mista krafta si pga liberal teologi. Dei opplever sterk tilbakegang.
Dei fleste kanadiarane tilhøyrer den romersk katolske kyrkja, men denne  har mista tilliten sin etter avsløringa av alle overgrepa mot barn gjort av prestar og biskopar i teneste, overgrep er forsøkt tildekka etter beste evne. Denne kyrkja  er i djup, djup krise over heile verda.
Likevel skal det seiast at den katolske kyrkja i Kanada har ei sterk karismatisk grein. Ut frå denne har det vakse fram ei fornyingsrørsle som har resultert  ny misjonsinnsats frå dei som er blitt berørte av den Heilage Ande.

Be om at Gud skal gjesta kyrkjene i Kanada på nytt, frelsa dei namnekristne, vekka dei truande til evangelisering, misjon, disippelskap og kyrkjeplanting.
Be om ei ny sterk bønerørsle mellom dei kristne i Kanada, og at dei truande skal vera lys og salt i samfunnet.
Be om at dei truande i Kanada må bli kjende for å vera gode menneske som elskar kvarandre, og som står fremst i rekka når det gjeld å hjelpa og ta vare på folk.
Be om at dei truande får nytt mot til å bli synlege, stå opp for Jesus og Bibelen og forkynna alt det Gud seier om rett og galt sjølv om det kostar.
Be om fornya einskap mellom dei evangelisk kristne (som i år 1900 utgjorde 25% av befolkninga) og ein fornya vilje til å stå saman i å fullføra misjonsoppdraget i landet sitt.
Be om at kyrkjene skal bli velsigna med gode leiarar som formidlar Guds ord, Guds kraft og Guds nærvær til folk, personar gjennomsyra av Kristi kjærleik.

Kanada er det landet i verda som er mest ope for immigrasjon, og har til dels invitert for til å koma.

Be om at kyrkja skal bli i standsett til å nå ut til alle desse ulike gruppene av menneske, og til urbefolkninga i landet.
Be også om at Kanada skal bli velsigna med gode, kloke og rettsindige leiarar. 

Kjelde: Operation World. Lausanne.

Thakkar i India


Thakkar i India tel 578000 menneske. Omtrent alle er hinduar. 0,03% er kristne. Språk: Marathi. Heile Bibelen er omsett til marathi. Thakkar er fattige bønder som for det meste arbeidar på annan manns jord. Dei er gjerne kunstneriske, flinke å teikna, mala og skjera i tre, det gjev litt inntekt, og dei framfører dokketeater av gamle religiøse forteljingar i det fri medan dei tiggar om pengar.

Kjære Herre Jesus! Thakkar lever så langt frå deg som me kan tenkja oss, men du er ikkje langt frå dei. Du bar alle deira synder med deg opp på krossen og betalte full pris for deira liv. No er tida komen då dei skal bli forløyste frå djevelens makt og rike, og me ber om at kyrkja di skal sjå sitt ansvar og nå ut til dei med evangeliet slik at  dei også kan bli frelst og disippelgjort. Velsign familiane. Lat dei få oppleva at du er ein Gud som sørger for dei og lækjer dei når dei er sjuke. Vekk i dei ein hunger etter deg. Styrk dei få kristne i dette folket. Hjelp dei å halda saman i tette fellesskap. Gje dei tilgang til bibelundervisning.  Må Anden vera over dei, og hjelpa dei å leva som sigrande kristne. Amen!


Kjelde: www.joshuaproject.net
lørdag 21. mars 2020

Pakistan: Ny rettshøyring for kidnappa kristen jente 25.mars


Den 14 år gamle Huma Yonus er fødd og oppvaksen i ein kristen heim. Den 10. oktober vart ho kidnappa, køyrd 600 km frå heimen sin, tvangskonvertert til islam og tvangsgifta med ein muslimsk mann. Dette er noko som skjer ofte med kristne jenter i Pakistan, til stor sorg for familiane deira.

Foreldra til Huma Yonus melde saka til politiet, og det vart beramma ei rettshøyring den 4.mars. Jenta sjølv var ikkje til stades i retten denne dagen. Foreldra hennar la fram attestar som prova at Huma var mindreårig. I dette sjuke landet er det ikkje forbode for muslimske menn å kidnappa kristne jenter, men jentene må vera over 18 år før dei har lov å gifta seg med dei.

Etter litt om og men, bestemte domaren seg for å utsetja saka til Huma Yonus til 25.mars, slik at kidnapparane skulle få ein sjanse til å finna prov på at Huma er over 18!!!! Foreldra hennar er djupt fortvila og sinte, og kjenner seg hjelpelause.

Herre Jesus Kristus! Me ber om rettferd for Huma Yonus og foreldra hennar. Må domaren som skal fatta avgjer i denne saka syna seg som ein rettskaffen mann og beordra jenta heim att. Og me ber om at kidnapparane hennar skal få ei høveleg straff for å ha frårøva henne fridomen og påført foreldra hennar sorg og fortviling.  Gode Gud! Me ber om at parlamentet i dette landet skal vedta lover som beskyttar kristne jenter mot kidnapping og slike overgrep som dette. Me ber i ditt namn. Amen!

Kjelde: UCA-news og www.persecution.net

Nasjonaldagsbønn for Noreg

Melderskin i Rosendal Herre! Me ber for Noreg. Takk for dette fantastiske landet du har gjeve oss å bu i. Takk for ein utruleg fin...