fredag 7. august 2020

Martyrkyrkja: Nyrestaurert kyrkjebygning konfiskert av styresmaktene i Kazakhstan


Foto: Grace Church via Forum 18.

Kjelde: www.persecution.net

I 2001 kjøpte Grace Presbyterian Church ein eigedom av universitetet i hovudstaden Nor Sultan (tidlegare Astana), og har i åra etter det lagt ned store summar i å restaurera bygningsmassen. No då alt er ferdig, blir det praktisk talt nye kyrkjebygget konfiskert av styresmaktene fordi dei treng han til barnehage. Kyrkjelyden blir tilbode ein økonomisk kompensasjon, men denne dekker på ingen måte utgiftene dei har hatt på rehabiliteringsprosjektet. 

Ei anna kyrkje ni byen, Agape Church er kome i same klisteret. Dei fekk godkjent byggjeplanar for litt sidan, og var nett gått i gang med grunnarbeidet, og så kom kontrabeskjed og løyve vart drege attende. 

* Be om at styresmaktene går attende på dei meiningslause vedtaka sitt, og at retten må dømma dei ugyldig dersom sakene må takast så langt. 

*Be om at leiarane i kyrkjelydane må få visdom og ro i forhandlingane med styresmaktene. 

* Be om framgang for evangeliet i Kazakhstan, og at djevelen med alle sine påfunn må bli undertrykt i dette landet.

* Be om at dei kristne må halda ut i forfølging, stå fast ved vedkjenninga av Jesus som Herre, og leva verdig det kallet dei har fått.


onsdag 5. august 2020

Dagens unådde folkeslag: Khatri (muslimsk tradisjon) i PakistanKjelde og foto: www.joshuaproject.net

Dette folket tel 1 138 000 menneske. Dei lever i dei vestlege områda av Punjabprovinsen i landet. 
Khatrifolket er eit høgkastefolk. Dei er framgangsrike forretningsfolk, og barna deira får den beste utdanning som er tilgjengeleg. Khatrikvinnene er kjende for å vera uvanleg vakre. Dei tek trua si yttarst alvorleg om dei er muslimar, hinduar eller tilhøyrer sikhsamfunnet. Punjabi er hovudspråket, men dei snakkar også mange andre lokale språk, så her vil det vera trong for mange bibeloversettingar og for separate kyrkjeplantingar i kvar einaste undergruppe. Ingen kristne i registrerte.

Be om at lyset frå evangeliet snart skal skina for khatrifolket i Pakistan slik at dei kan koma til tru på Jesus og bli frelst.
Be om at Gud skal gjera folket audmjukt slik at dei kan vera mottakelege for hans nåde.
Be om at dei skal vera ærlege og redelege i forretningslivet
Be om at dei skal forstå at dei har fått rikdomane sine til forvaltning, og at dei skal bruka alle dei rike ressursane dei rår over i teneste for andre menneske
Beirut og Libanon

Gode Far i himmelen! Me ber i Jesu namn om at du bergar livet til alle som er livstrugande skada etter eksplosjonen i Beirut i går kveld. Me ber om trøyst for alle som har mista sine næraste i denne forferdelege hendinga. Me ber om fridom og legedom for Libanon, og om at tida for Hizbollah og Iran sin dominans i landet skal vera over. Amen! 

lørdag 18. juli 2020

IrakIrak dekker det tidlegare Mesopotamia, landet mellom elvane (Eufrat og Tigris)  der kulturen si vogge stod. Her budde sumerarane, babylonarane og assyrarane, folk som la igjen etter seg rike kulturskattar og som kvar på sitt vis var med å forma skriftspråket med bokstavar, og teikn, og som gjennom avanserte irrigasjonsanlegg hadde gjort det mogeleg å dyrka mat over store områder, og slik vart dei rike til å utvikla både kultur og bli ei krigsmakt sterk nok til å etablera dei første verdsrika i historia.  Dette området sine bidrag til den historiske utviklinga er heilt enorm. 

Irak er i dag eit krigsherja og krigstrøytt land med over 40 millionar innbyggjarar. Frå 2014-2018 var store deler av dei nordlege områda under IS-kontroll, dette diabolske regimet som etablerte ein eigen stat i skuggen av borgarkrigen i Syria, og som kunne ekspandera fordi amerikanarane i stor grad hadde forlate området. Sjølv om IS er nedkjempa, er området ei kruttønne, ei tidsinnstilt bombe med eit kurdisk sjølvstyreområde i nord-aust, med Iranske styrkar i Bagdad, med eit mylder av ulike terrorgrupper, nokre shia og nokre sunni. Før krigen braut ut i Irak var det 2 millionar kristne i landet, dei fleste armenske og assyriske med røter attende til den første kristne tid. No er det kanskje 200 000 att. Resten er drepne eller har flykta.

Kjære Far i himmelen! Du er den rette far for alle menneske, og gjennom Jesus har du etablert ein open veg for oss attende til deg. Me ber deg i dag for det som er att av kyrkja i Irak, styrk dei truande, beskytt dei mot djevelens raseri og leid dei ved din Ande. Me ber om at evangeliet om riket skal bli forkynt for irakarar som aldri har fått høyra om Jesus. Takk for at du gjer under i dette landet, for at du openberrar deg for enkeltpersonar gjennom syner og draumar, og takk for dei som trufast deler ditt ord med folk i Irak. Må evangeliet bli trudd og teke imot, og må dette landet bli forvandla av forvandla menneske. Amen!

torsdag 16. juli 2020

Eit kraftig signal til Tyrkias kristne minoritet

Når president Erdogan no har bestemt at Hagia Sofia i Istanbul skal omdannast frå museum til moskè, er det eit kraftig signal til dei ytterst få kristne i landet om at islam er kristendomen knusande overlegen.

Sjølve historia kjenner de no frå media, men eit kort resymè:

Hagia Sofia var i utgangspunktet verdas største kyrkjebygg, sett opp av keisar Justinian I frå 532-537 e.Kr. Kyrkja som ein sentralheilagdom for den ortodokse aust-kyrkja, og Konstantinopel sete for den romerske keisaren.

Då den ottomanske hæren i 1453 erobra Konstantinopel, og omdøypte denne til Istanbul, overtok dei også Hagia Sofia, og dette vart dette markert som islams siger over kristendomen.

Hagia Sofia var moskè frå 1453 til 1927 då landsfader Atatürk, som ville at Tyrkia skulle vera ein sekulær stat, omgjorde bygningen til eit museum slik at den gamle kristne biletprakta igjen kunne gjerast synleg for vestlege turistar.

No er denne tida over. Bileta skal igjen dekkast til, og kristne får avgrensa tilgang til det praktfulle byggverket.

Når no Hagia Sofia på nytt blir ein moskè er det ein muslimsk maktdemonstrasjon, og signalet til dei kristne i landet er utvetydig: Det er islam som gjeld, islam er kristendomen overlegen og kristendomen nederlagsdømt.

Sett i lys av massakrane på armenske og assyriske kristne frå 1915 til 1917 då 3 millionar av dei vart drepne i eit forferdeleg folkemord, er det signalet som Erdogan no sender ut skremmande for alle som trur på Jesus i Tyrkia.

Tyrkia var det første området i verda utanfor Israel der evangeliet om Jesus for alvor slo djupe røter, og var. Dette var kjerneområdet for Paulus sin misjonsinnsats. I år 100 var det etablert kristne kyrkjelydar over heile dette veldig landet.

I år 1900 var 25% av befolkninga medlemmer av kristne kyrkjer. No er det under 1% kristne att i dette store landet. 6000 av dei er protestantiske. No er tyrkiske styresmakter starta på ein prosess der dei utviser kristne misjonærar under påskot av at dei driv med spionasje for framande makter. Særleg gjeld dette amerikanske misjonærar som det er ein del av i landet. Eg har møtt nokre av dei. Flotte folk som har vore i landet lenge, og som snakkar flytande tyrkisk.

Det evangeliske kyrkjene i Tyrkia veks jamnt og trutt. Ein og ein kjem til tru på Jesus gjennom kontakt med kristne som inviterer dei med på gudstenester og sosiale samankomstar. Kvar ny kristen vert grundig disippelgjort. Eg har aldri vore i noko krkje med ei så medviten satsing på disippelskap som det eg såg i Tyrkia då eg besøkte Antalya Evangelical Church i 2017. Imponerande.

Kjære Herre Jesus! Me ber i dag om at du skal styrka alle kristne i Tyrkia,og fylla dei med din fred. Hald motet oppe hos dei slik at dei held fram med å evangelisering og disippelgjering, og så ta det som måtte koma. Hjelp dei å leva nært inn til deg, og me ber om at du også skal ta deg av saka til dei misjonærane som no står i fare for å bli utviste frå landet, i ditt namn. Amen! 

tirsdag 14. juli 2020

IranFolketal: 84 923 314 (juli 2020) fordelt på 100 folkegrupper. Hovudstad er Teheran, og elles ser du på kartet over namnet på mange andre store byar i landet. Mange av dei er millionbyar. 

Det er naturlegvis flest persarar i Iran (62%). Men det er også andre store grupper som aserbadsjanarar (22%), tyrkarar, balutsjar, arabarar og sigøynarar.

Offisielt språk er farsi. Totalt blir det snakka 79 språk. Heile Bibelen er omsett til 4, 6 språk har NT medan 7 har deler av Bibelen. Dette er tal frå 2010.

Iran er eit religiøst diktatur styrt av ayatollah Ali Khamenei og eit presteråd.
Dei vert verna av den berykta Revolusjonsgarden som har 350 000 topptrente soldatar under våpen og tilgang til uavgrensa ressursar.

Landet har ein president og eit parlament som ikkje har noko reell makt.

Før 1979 var landet styrt av ein konge, og samfunnet var ganske liberalt. Men den islamske revolusjon i 1979 endra dette radikalt. Då kom ayatollah Khomeini til makta, og etter den tid har Iran vore eit terrorvelde som undertrykkjer si eiga befolkning med alle kjende midlar, og som spreier og finansierer terror over heile Midt-Austen. Dei står bak Hizbollah i Libanon, Hamas i Gaza, Hutumilitsen i Jemen, Islamsk jihad, PKK (det kurdiske kommunistiske parti), det iraksike Da`wah-partiet, den islamske frigjeringshæren i Bahrain, den japanske raude arme og mange andre grupper. Enorme summar går med til iransk terror i utlandet.

Iran hatar Israel, og har sett seg som mål å utsletta den jødiske staten. For å få dette til jobbar dei febrilsk for å skaffa seg atomvåpen, og har i dag utstyr som skulle gjera dei i stand til å klara det.
Iran er pga atomprogrammet sitt underlagt strenge økonomiske restriksjonar frå verdssamfunnet si side. Det hemma den økonomiske utviklinga i landet.

Iran er i hovudsak shiamuslimsk (89%), men arabarane, tyrkarane, nokre aserbadsjanarar og balutsjarane er sunnimuslimar. Det finst små grupper armenske og assyriske kristne i landet. Dei har lov å driva på med sitt, berre dei ikkje evangeliserer. Det er forbode å forretta gudsteneste på farsi.

I det offentlege rom må alle iranarar følgja strenge religiøse reglar. Men på heimebane er dei liberale, og stort sett er dei lut lei islam. Dei føler seg rundlurt av presteskapet som lova gull og grøne skogar før revolusjonen i 1979. Ingenting har dei halde, og fattigdomen spreier seg. Det har ført til massive protestar som er blitt slått ned med våpen av styresmaktene. I sist runde (etter nedskytinga av eit ukrainsk passasjerfly) vart 1500 protestantar skotne og drepne av Revolusjonsgarden sine folk.

Dei siste 30 åra har det vakse fram ei protestantisk undergrunnskyrkje i Iran, og evangeliet om Jesus spreier seg frå kvinne til kvinne og mann til mann med ei stadig aukande kraft. I dag kan det vera så mange som 3 millionar protestantiske kristne i landet. Presteskapet er kjempebekymra, og forfølgjer dei kristne med aukande intensitet. Det er forbode for ein muslim i Iran å konvertera til ei anna tru. Det er apostasi, og skal i prinsippet straffast med døden, men det skjer sjeldan. Aktive konvertittar blir det som regel idømt lange fengselsstraffer.

Etter 1979 har millionvis av iranarar flykta til andre land. Mange av desse er blitt kristne.
Likevel er dødsstraff flittig brukt i Iran mot politiske fangar under påskot av at dei har drive med narkotika. Men bruk av narkotika er vanleg også blant presteskapet. Knapt noko land i verda har større rusproblem enn Iran.

Iran er ille plaga av koronaviruset, og styresmaktene har mista all kontroll. 12829  iranarar har døydd av denne sjukdomen dei siste vekene. Men me må rekna med at mørketala er store her. Truleg er det langt fleire. 

Iran er eit uvanleg vakkert land med eit høgreist folk og ein rik historie som går mange tusen år attende i tid. Mange ting kunne vore skrive om kulturskattar, mattradisjonar og folket sin enorme interesse for poesi osv. Men det er ikkje plass til det her.

 • ·       Det er grunn til å takka Gud for den kristne vekkinga som i dag spreier seg i Iran som eld i tørt gras.
 • ·       Be om at det som skjer berre skal auka i kraft
 • ·       Be om at dei kristne skal ha tilgang til nok biblar og annan kristen litteratur.
 • ·       Be om at dei kristne skal bli verna mot vrang lære. Det er mange unitare kyrkjer i Iran som fornektar Jesu guddom.
 • ·       Be om at Bibelen skal bli ei populær bok i Iran som alle får lyst til å lesa.
 • ·       Be om at Bibelen skal finna sin veg inn i dette landet.
 • ·       Be om at Gud skal verna dei kristne mot  overgrep, og gje dei visdom i møte med styresmakter som berre vil dei vondt.
 • ·       Be om at Gud skal styrkja alle kristne som i dag sit i fengsel, og særleg dei som blir utsette for tortur.
 • ·       Be om at evangeliet må få så stor makt i landet at det blir totalt forvandla frå innsida, og at det muslimske presteskapet også skal bli rivne med av Jesusvekkinga.
 • ·       Be om at evangeliet også skal nå fram til dei mange unådde folkeslaga i landet som gilaki i nord og balutsjarane i sør-aust.
 • ·       Be om at Jesus skal løysa alle med rusproblem som ber han om hjelp.
 • ·       Be om at prestestyret skal falla, og at Revolusjonsgarden skal løysast opp
 • ·       Be om at iranarane skal forstå at jødane er Guds utvalde folk, og at dei blir velsigna om dei velsignar Israel.
 • ·       Be om at iranarane i diaspora (landflyktighet) skal få møte Jesus, ta imot hans som Herre og frelsar i sine liv og få hjarto sine forvandla av evangeliet og Den Heilage Andens kraft.


mandag 13. juli 2020

Khampafolket i Kina - Tibet

Khampafolket tel 1,6 millinonar menneske. Dei lever under harde vilkår i Tibet, og har alltid vore krigerske i lynne. I 1959 leida dei det siste alvorlege opprøret mot den kinesiske okkupasjonen, men vart undertrykt av overmakta.
Religion: Buddhisme
Språk: Tibetansk, som også er eit bibelspråk
Buddhismen er på mange måtar grunnleggjande ulik kristendomen. Synd og tilgjeving for synd er ganske meiningslause uttrykk for ein buddhist.
Den katolske kyrkja prøvde å driva misjon mellom dei på slutten av 1800-talet, men alle misjonærar og kristne vart drepne i 1899.

Gode Gud og Far! Me ber om at du skal velsigna khampafolket med lyset frå din Heilage Ande. Treng gjennom og riv ned alle tankebygningar som reiser seg mot kunnskapen om Kristus, og som hindrar dei i å ta imot din nåde. Mjuk opp dei harde hjarto deira, og lat din kjærleik gje dei eit nytt liv. Må dei helga Jesus til konge i liva sine, og læra seg å setja all si von til han og å leva for han med heile seg. Amen!


Martyrkyrkja: Nyrestaurert kyrkjebygning konfiskert av styresmaktene i Kazakhstan

Foto: Grace Church via Forum 18. Kjelde: www.persecution.net I 2001 kjøpte Grace Presbyterian Church ein eigedom av universitetet i hovudsta...