fredag 18. oktober 2019

Nord-Korea truga av ny hungersnaud

Image result for kim jong un horse 
Image result for north korea starvationParallelt med at Kim Jong Un blir avbilda stolt ridande på ein kvit hest gjennom nord-koreansk vinterlandskap, kjem det meldingar frå Open Doors international om stor matmangel i landet, og at 10 millionar menneske står i fare for å svelta denne vinteren. Me høyrer no også om tilfelle av kannibalisme i landet. Alt dette vil så definitivt råka dei rundt 300 000 kristne.  

Gode Far i himmelen! Sjå i nåde til det nord-koreanske folket. Dei har lidd så lenge under tyranniet. Historias Herre, me ber deg om at Kim-dynastiet sine dagar skal koma til ein ende, og at dette folket skal bli velsigna med eit nytt, rettferdig og klokt leiarskap. Knaot nokon nasjon treng lækjedom på alle nivå som denne. Herre, du har gjort det før. Gjer det igjen. Styrk og beskytt dei kristne i Nord-Korea, og lat dei ved ditt under overleva enno ein vinter, og må alle som smuglar biblar på ulike plattformer inn i landet få jobba uforstyrra vidare.  Amen!

Ny ekstrem abortlov på trappene i Nord-Irland. Kan bli stoppa av Stormont, den nord-irske nasjonalforsamlinga måndag 21. oktober.Stormont er for tida oppløyst. Skal forsamlinga kunna stoppa den nye lova som sikrar fri abort fram til 28. svangerskapsveke, må representantane innkallast til eit ekstraordinært møte innan måndag 21. oktober, og det kan berre skje dersom det er 31 representantar skriv under på kravet. Det står no på Michelle O` Neill frå partiet Sinn Fein. Så langt har ho ikkje synt interesse for å signera. 

Når eit barn er 28 veker gamalt er det for lengst levedyktig utanfor livmora, og av ein eller annan grunn er denne lova langt meir liberal enn tilfelle er i England, Wales og Skottland.

Den nye lova inneber at barnets mor får alle nødvendige opplysningar om barnet som kan lesast ut av ultralyd og andre prenatale diagnoseverkty., og her er nokre konsekvensar:

1)     Det vil føra til målretta abort på barn med funksjonshemmingar som lippe-ganespalte, klumpfot, Downs syndrom og mange andre syndrom.
2)     Det vil opna for abort på bakgrunn av barnets kjønn.
3)     Det legaliserer tvillingabort til langt oppi svangerskapet
4)     Barnet som skal avlivast har ikkje rett på smertestillande behandling
5)     Barn som blir fødde levande kan leggjast bort for å døy
6)     Det er ingen krav om legetilsyn av mor og barn under aborten
7)     Jenter under 15 vil kunna ta abort utan at foreldra er orienterte
8)     Det vil ikkje vera noko krav i lova om kor abortar skal kunna utførast eller kven som utfører dei
9)     Det vil ikkje lenger vera straffbart å framkalla abort hos andre mot deira vilje, ved t.d. å hemmeleg putta abortpillar i maten til ein gravid.

Det er vanskeleg å tru at det me les om i denne saka kan vera sant, og me kan gleda oss over at me ikkje er komne så langt som dette i Noreg. Men det går denne vegen her også. Helsepolitisk talskvinne for Arbeidarpartiet, Ingvild Kjerkol, vil at partiet skal programfesta at grensa for sjølvbestemt abort heva frå 12 til 18 veker, og Unge Venstre, med leiaren sin Sondre Hansmark i spissen, heilt opp til 24 veker.
Her må me vera på vakt og tala dei små barnas sak så det rungar i veggene, for dei er ikkje i stand til å føra saka si sjølv.

Bøn: 
Herre, me ber om at det skal lukkast å få kalla inn Stormont til møte i tide med tanke på å stoppa denne lova som no er blitt bestemt over hovudet på det nord-irske folket. Og for vår eigen del: Me beklagar djupt at me dag ut og dag inn knuser ditt bilete ved å abortera små barn i mors liv, og me beklagar at me som kyrkje teier i denne saka som er så avgjerande for så mange menneskes framtid, og for nasjonen vår.  Sjå i nåde til oss! Lat ditt lys råka oss i samvitet på ein slik måte at me blir rysta over kva me held på med, at me har alliert oss med djevelen på denne måten. Må leiarane våre venda om til deg og formulera og fremja ei lov som vernar alle små ufødde barn mot vald. Amen!

mandag 9. september 2019

Dagens unådde folkeslag: Qassab i India

p17919.jpg
Qassabfolket er muslimar. Omlag 1 million av dei bur i India. Dei meinar seg å ha arabisk opphav. Qassab tyder "å kutta", og folket tilhøyrer ein slaktarkaste. Språk: Urdu. Heile Bibelen er oversett til urdu. Ingen kristne er registrert i dette folket.

 Kjære Far! Me ber om frelse for Qassabfolket i India. Send arbeidarar ut til din haust hos dei, folk som kan møta dei i deira åndelege og timelege behov. Avslør for dei islams løgner, og gje dei ein djup trong etter å finna sanning og tilgjeving slik at dei til slutt endar opp hos Jesus. Me ber om at det snart skal koma disiplar i dette folket, disiplar som fostrar nye disiplar. Amen! 

m17919.png


mandag 2. september 2019

Dagens nasjon: Moldova


Moldova er Europas fattigaste land, og var fram til 1991 ein del av Sovjetunionen. Folketalet er mellom 3,5 millionar. Dei er i stor grad bønder (leilendingar), og dei dyrkar korn, frukt, vindruer og grønsaker. Rus er eit stort problem i dette landet, det forsterkar fattigdomen og aukar valds og kriminalitetsnivået. Utdanningsnivået er lågt. Folket er stort sett ortodokse kristne. Rundt 150 000 tilhøyrer evangeliske kyrkjesamfunn. Den årlege veksten er på 3,2% (2010), og dei evangeliske er svært misjonale i sin levemåte, og det gjev gode resultat.

·        Be om at alle nye kristne skal bli forsvarleg disippelgjort.
·        Be om at dei evangeliske kyrkjene skal få nok ressursar til vidare misjon og evangelisering.
·        Be om  fornya liv og Jesusfokus i den ortodokse kyrkja
·        Be om gode åndelege leiarar som elskar Gud, Guds ord og sine medmenneske, og som har dei rette nådegåvene og høg kompetanse.
·        Be om kloke politiske leiarar som er ubestikkelege og som hatar urett vinning.
·        Be om at folk vel å leva edrueleg.
·        og be han om å velsigna den nasjonale økonomien.


Dagens unådde folkeslag: Muslimar i Kashmir

Det er over 6 millionar muslimar i den indiske
delen av Kashmir (eit området i høglandet opp
mot Himalayafjella som Pakistan gjer krav på).
Desse menneska er svært gjestfrie og venlege,
men er heilt utan kjennskap til Jesus, og lever
utan Gud og utan von i verda.
Dei snakkar kashmiri. Heile Bibelen er tilgjengeleg.

Herre Jesus Kristus! Du døydde for alle, for at
me som lever, ikkje lenger skal leva for oss sjølve, men for deg som
døydde og stod opp for oss. Dette gjeld også sunnimuslimane i
Kashmir. Må lyset frå evangeliet snart skina sterkt over desse
menneska, opplysa dei, kalla dei til omvending, løysa dei frå islams
mørke makter og gjera dei til Guds barn ved trua på deg, du som er
den evige Guds Son. Amen!


torsdag 22. august 2019

Dagens nasjon: Malaysia

Image result for malaysia

Folketal: Godt og vel 30 millionar fordelt på 186 folkegrupper som snakkar 145 ulike språk. Dei fleste folkegrupper er lite evangeliserte.  62% er muslimar, vel 9% er kristne (4% evangeliske. Dei fleste muslimane dyrkar også fedreånder og slike ting, dei er animistar i tillegg til å definera seg som muslimar.

·       Be om at kyrkja i Malaysia skal påta seg ansvaret for dei mange unådde folkegruppene i heimlandet sitt. Den største folkegruppa, malayane, kan me i stor grad rekna som unådde. Kyrkja har ressursane, men manglar ofte motet som skal til for å driva misjon.  Be om at Den Heilage Ande skal gå på djupet med desse folka.

·       Kyrkja har hatt kraftig vekst dei siste åra, særleg mellom dei mange kinesarane i landet, men også i andre minoritetsgrupper. Nokre av dei siste er fullstendig disippelgjort. Be om at denne vekkinga skal vara og auka på.

·       Islamistiske rørsler veks fram på «fastlands-Malaysia». Be om at Gud skal halda eit auga med desse og forhindra at dei får gjera ugagn.

·       Dei evangeliske kristne er som vanleg svært splitta. Be om fornya einskap og samarbeid mellom dei truande i misjonsarbeidet.

·       Unge kristne har lett for å bli dregen mot ein materialistisk livsstil, og forsamlingane blir eldre. Be om forsvarleg disippelgjering av dei unge.

·       I nokre samanhengar er namnekristendomen tydeleg. Be om at Gud skal blåsa sitt liv i dei som berre er kristne på utsida.

·       Rasediskriminering og utnytting av immigrantar er vanleg. Korrupsjon og høg kriminalitet skjemmer landet. Be om at Gud skal forvandla menneska i nasjonen ved å skriva si lov inn i hjarto deira.

·       Dei mektige brukar makta si på å berika seg sjølv. Be om at Malaysia skal få ekte leiarar som er opptekne av folkets vel og ikkje si eiga lommenbok. 25% av befolkninga lever under fattigdomsgrensa.


Dagens unådde: Tanaolifolket i Pakistanp19466.jpg er eit fjellfolk på 758 000 innbyggjarar som bur i ufatteleg vakre trakter opp mot Himalaya, nord i Punjabprovinsen. Dette er områder som er vanskeleg tilgjengeleg for utanforståande. Dei er muslimar og snakkar eit språk som kallast hindko. Deler av Bibelen er omsett til dette språket, men det er ikkje registrert ein einaste truande kristen tanaoli.

Gode Far! Du har skapt tanaolifolket for at dei skal tilhøyra og æra deg, og me ber om at det no skal vera deira tur til å få høyra evangeliet, og få ein reell sjanse til å ta imot Jesus som Herre og Frelsar. Løys dei frå islams lenker, og lat dei få oppleva fridomen i Jesus Kristus. Amen!
 m19466.png

Nord-Korea truga av ny hungersnaud

  Parallelt med at Kim Jong Un blir avbilda stolt ridande på ein kvit hest gjennom nord-koreansk vinterlandskap, kjem det meldinga...