mandag 15. juli 2019

Iran 2. Massemedia

Før den islamske revolusjon i 1979 var det 500 kristne med muslimsk bakgrunn i Iran. I 2010 var dette talet auka til 100 000. Men nokre meinte då at talet var langt høgare, og det er ikkje usannsynleg at det i dag er 1 million. Den årlege veksten vart i 2010 rekna til å vera 22%. Nyare tal har eg desverre ikkje.

Det er mange grunnar til at dette skjer. Det eine er Guds tidsplan for dette folket. Iran er inne i ei nådetid. Det andre er effekten av kristent satelitt-TV, (m.a. SAT 7 og MOHABAT TV)  kristne radiostasjonar (m.a. Trans World Radio), kristne internettsider, storstilt bibelsmugling (Åpne Dører), eit effektivt bibeldistribusjonssystem basert på kurerar, ei effektiv hemmeleg leiaropplæring i Tyrkia (der m.a. Toronto airport fellowship er involvert) og ein massiv innsats frå misjonsorganisasjonar som Elam Ministries, 222 Ministries, Sohrab books, Persian World Outreach, Iranian Christian International og mange fleire, som i stor grad vert drivne av kristne eksiliranarar.

Det spesielle i Iran er at dei unge er så opne for Jesus. Dei elskar lovsongane som dei kan lytta til på nettet (i den grad det er ope, det er det ikkje alltid).


 • Be om at Gud effektivt skal nå fram til iranarane gjennom dei mange kanalane som til eikvar tid er opne. Styresmaktene jobbar febrilsk med å stengja att denne straumen av liv til det iranske folket, og dei kjøper no inn eit omfattande overvakingssystem frå Kina, Big Brother-landet framfor nokon. Be om at Gud skal leggja hindringar i vegen for dette prosjektet. 
 • Be om at dei ulike misjonsorganisasjonane alltid skal ha tilstrekkeleg økonomi til å driva.
 • Det er stor mangel på biblar i høve til behovet. Be om at Bibelen må bli gjort tilgjengeleg for alle i dette store landet, like eins det beste av annan kristen litteratur
 • Be om framgang for dei mange ulike bibelkorrespondansekursa som vert drivne av misjonane, og at mange skal finna Kristus gjennom desse.
 • Be om at dei mange unge i dette landet finn Jesus gjennom nye lovsongar, og at dei skal bli grunnfesta i Guds ord, i Guds nåde og i Guds fellesskap. 
 • Be om at kristne videoprogram innretta mot barn og unge må bli gjort tilgjengelege for målgruppa. 
 • Be om at Gud reiser opp innfødde kristne forfattarar som kan skriva kristne bøker som talar direkte til iranarane sine hjarto.
 • Be om stor distribusjon av Jesus-filmen. Denne har synt seg utruleg effektiv i over tusen ulike folkegrupper. 

søndag 14. juli 2019

Iran 1

Areal: 1648196 km2. Folketal: 83 024 745 (juli 2018) fordelt på 100 etniske grupper. Det er flest persarar naturlegvis (vel 52%), men også vel 25% tyrkarar (for det meste aserbadjanarar) samt 6% kurdarar. Det blir snakka 79 språk i Iran. Av desse har 4 heile Bibelen tilgjengeleg. 14 andre har NT eller deler av Bibelen. Det nasjonale språket er farsi (persisk). Om lag 4 millionar iranarar lever i land utanfor Iran, dei fleste som flyktningar.

Hovudstad er Teheran med over 7 millionar innbyggjarar.

Iran var i historisk tid ei politisk, religiøs og kulturell stormakt, og alle bibellesarar kjenner namn som Kyros, Dareios og Atarxerxses, kongar som erobra store landområder og gjorde Persia til ei verdsmakt. Denne stordomstida lever i folks minne den dag i dag, og formar måten dei tenkjer om seg sjølv på.

Iran vart islamisert på 600-talet, heilt i religionens barndom, og er i dag senteret for sjiaislam, den nest største retningen innan islam. Sjia står i ein gamal og uforsonleg strid med sunni, som er den største retninga. Striden mellom sjia og sunni materialiserar seg som ein strid mellom Saudi Arabia og Iran, og det meste av det som skjer av krigar og konfliktar i Midt-Austen, går langs denne aksen, som t.d. dagens krig i Jemen. Iran blir rekna for å vera ei kraft i den bølgja av terror me har sett i verda dei siste åra.

Etter den islamske revolusjonen i 1979 som innførte prestestyre og eit islamsk religiøst diktatur i landet,  har Iran lege i bitter strid med USA, og til dels heile vesten. Landet har eit omfattande atomprogram. Dei har som mål å skaffa seg kjernevåpen så fort som dei kan, noko som har resultert i ein omfattande økonomisk blokkade frå USA si side.  Akkurat no toppar det seg i Persiabukta. Iran har fysisk gått til åtak på tankskip som seiler gjennom Hormusstredet med olje til vestlege land, og store amerikanske og britiske marinestyrkar samlar seg no for å verna skipsfarten, og situasjonen kan utvikla seg til storkrig.  Det kan bli apokalyptisk.

Iran har også som uttalt politikk å utsletta staten Israel. Etter deira syn ligg verdas einaste jødestat  som ein skamplett på muslimsk kjerneområde. Det er utåleleg, og Israel må bort. Det at iranarane er så hissige på å utvikla atomvåpen må sjåast i denne samanhengen.

Over 98% av befolkninga er muslimar.
Offisielt er 0,55% kristne.
Kyrkja i Iran er langt eldre enn islam, men dei små historiske ortodokse kyrkjene er gjerne introverte, og har ikkje anna mål med det dei held på med enn å ta vare på det dei har.

Parallelt føregår det ei evangelisk vekkjing i landet med dimensjonar langt større enn det me nokon gong har sett i vår tid. Dei mest spennande forteljingane om kva som skjer i Guds kyrkje i verda i dag kjem frå Iran. Huskyrkjene veks med 22% kvart år, og sjølv om dei i tal er små sett i den store samanhengen, er det som skjer med dei så omfattande at det muslimske presteskapet stadig går ut og åtvarar folk mot å slutta seg til dei kristne, som dei framstiller som ein nasjonal tryggleiksrisiko.

Forfølginga av dei evangelisk kristne i Iran er intens, og rundt 3-400 av dei er til eikvar tid å finna i iranske fengsel, og det siste året har lengda på fengselsstraffen auka til det doble, gjerne frå fem til ti år.  Landet ligg på 5. plass på Åpne Dører si World Watch List.

Gud har tydelegvis ein eigen agenda med iranarane i vår tid, og me ser at flyktningar frå Iran er desillusjonerte på vegne av islam, og ingen er så lette å vinna for Kristus som desse. Mange opplever å møta Jesus i syner og draumar.  I Kristkyrkja på Stord har me døypt mange iranarar, og me har sett ringverknadar av vårt arbeid også har spreidd seg til Iran.

Dei økonomiske sanksjonane mot landet har stor effekt, og vanlege folk har lite å rutta med. Dei kjempar for å få endane til å møtast. Dette har resultert i fleire håplause demonstrasjonar dei siste åra som raskt er blitt knuste av styresmaktene.

Ein stor prosent av menneska i Iran er stoffavhengige. Heroinmisbruket er omfattande og øydelegg mange familiar.

 • Takk Gud for alle som i desse dagar kjem til tru på Jesus i Iran. 
 • Be om at dei skal ha Guds fred i hjarto sine midt i fiendeland.
 • Be om at vekkjinga i Iran skal gå fram med uforminska kraft
 • Be om at alle nye kristne skal bli grunnfesta i Gud og forsvarleg disippelgjort
 • Be om at dei truande skal ha tilgang på nok biblar
 • Be om at landet skal bli totalt forvandla av Guds kjærleik, og av evangeliet om Jesus skal finna sin veg til kvar einaste avkrok av landet, og at folk overalt skal læra seg å elska Han som døydde for oss og stod opp for oss. 
 • Be om at prestestyret skal falla
 • Be om at iranarar må læra seg å elska Israel og det jødiske folket, og vera takksame for den arven verda har fått gjennom Israel  (Jesus og Bibelen). 
 • Be om at Iran skal gje opp atomprogrammet sitt, at konflikten med USA skal leggja seg, og sanksjonane mot landet lettast. 
 • Be om at vanlege folk i Iran skal finna fram til evangeliske TV-sendingar. Mange kristne eksiliranarar jobbar med å laga TV-program på farsi som dei sender på satelitt, og stadig finn folk i Iran Jesus gjennom desse programma. 
 • Be om at folk som slit med rus skal få erfara at Jesus kjem og lækjer dei og set dei i fridom og fyller liva deira med kjærleik og meining. 

lørdag 13. juli 2019

Indonesia 3: Sundaøyane i aust

Sumba, Flores, Lembata, Alor og Vest Timor ligg i eit geologisk høgaktivt område der to jordplater møtest og bevegar seg mot kvarandre og dannar ei subduksjonssone, dvs. den eine plata blir pressa ned under den andre. Resultatet vert jordskjelv og vulkanutbrot, og alle desse øyane er, som Bali, vulkanske øyar.

Frå 1965 til 1968 gjesta Gud Vest Timor. I denne tida kom 20% av befolkninga der til tru på Jesus, og det som skjedde der var som henta rett ut frå Det nye testamentet. Forunderlege ting er å lesa om dette i boka til Kurt Koch som heiter "Vekkelsen i Indonesia". Gud gjekk på djupet med folk den gongen, og dei som vart frelste under denne vekkinga, er i stor grad blitt ståande faste i trua seinare. På 1980-talet var det ei liknande vekking på Sumba der talet på gjenfødde kristne auka frå 75000 til 160000.

Gud har også stort innpass mellom flyktningar frå Aust -Timor som lever i leirar i Vest-Timor. Omtrent alle er personleg truande bibelkristne.

Likevel: Trass i at 90% av dei som bur i området er kristne (dei aller fleste romersk katolske), praktiserer dei fleste heidenske ritualer der dei ofrar til ulike gudar. Dette bind dei til mektige åndsmakter.

Av alle dei 65 språka som folk snakkar, har berre ei handfull av dei Det nye testamentet. Men det vert arbeidd med mange nye omsetjingar, og det er grunn til å tru at når folk får Guds ord på morsmålet, vil det føra mange ut i ein ny fridom og inn i ein sunn åndeleg vekst.


 • Takk Gud for alt godt som har skjedd, og som skjer på desse øyane.
 • Be om fortgang i arbeidet med å omsetja Bibelen til dei språka som folka snakkar
 • Be om at Gud skal vidareføra og fullføra det han har begynt på her

fredag 12. juli 2019

Indonesia 2. Bali

Bali er ei øy aust for Java. Den er på 5633 km2, og befolkninga er på 3,55+  millionar. Det blir 630 per km2. (Noreg har 14). Bali er ei vulkansk øy, og jordsmonnet er rikt. Elles er øya mest kjent for turisme og utdanning. Mange unge reiser dit som utvekslingssudentar.

90% av innbyggjarane på Bali er hinduistar, 7% er muslimar og 1,5% er kristne. Bakgrunnen for denne fordelinga er historisk og går attende heilt til det første hundreåret etter Kristus. Då kom indiske sjøfolk og handelsmenn til Bali og etablerte seg der, altså 500 år før islam såg dagens lys.

I Bali kombinerer dei gjerne hinduisme med okkultisme, magi og spiritisme. Det er mange som treng å bli fri frå vonde ånder som har okkupert liva deira. Pga av demoniske makter møter kristne stor motstand og dei blir regelrett forfølgde. Det er vanleg at folk misser jobben og blir gjort arvelause når dei kjem til tru på Jesus.


 • Be om at dei kristne skal sjå og forstå kor viktig det er å stå tett saman.
 • Be om at det skal vera eit rikt åndeleg liv i kyrkjelydane.
 • Be om at dei kristne må følgja Jesus i alle ting, stort som smått.
 • Be om at dei må ha god tilgang til Bibelen, og at dei flittig skal lesa han.
 • Be om at dei skal leva åndsfylte kristenliv, og at under og teikn må skje når dei ber.
 • Be om at dei skal ha Andens kraft til å befri folk for vonde ånder. 
 • Be om velsignelse over dei som forfølger dei kristne.
 • Be om at forfølgarane skal møte Jesus som Herre og frelsar og bli frelste frå sine synder og innlemma i Guds familie.
 • Be om at dei kristne frimodig skal vitna om Jesus for folk, og leva misjonale liv
 • Be om at hinduismen skal missa makta si på Bali, og at alle skal krona Jesus som Herre for liva sine. 

onsdag 10. juli 2019

Huskyrkjer utsette for politiraid i Kina

Police Raid - Photo: VOM Korea www.vomkorea.com
Foto: VOM, Korea

Styresmaktene i storbyen Xiamen (søraust i provinsen Fujan) seier at dei vil sørga for at alle huskyrkjer i byen vert stengde innan det har gått to år. Dette er ein del av ei nasjonal satsing under president Xi. 

Følgjande kinesiske kyrkjer har fått uønska besøk og opplevd arrestasjonar og konfiskering av utstyr den siste tida:
13.juni: Xinzao Church i  Xiamen
16.juni: Xunsiding Church i Xiamen
16.juni: Taiyun Cornerstone Church i Xiangsi
26.juni: Morning Star Church i Beihai
29.juni: Dao En Presbyterian Church i Xushou

Dei fleste arrensterte er sette fri, men ikkje alle. 

Kjære gode Gud og Far! Du har ikkje lova kyrkja di anna enn forfølging medan me fullfører misjonsbefalinga og lever gudfryktig i denne verda, og du ber oss om å innstilla oss på det, ja, vera glade når det skjer. Må det som kinesiske autoritetar no finn på overfor familien din berre utdjupa trua hos dei kristne, og må du utrusta dei med mot og kraft slik at dei gjennom dei problema som blir dei påført, blir enno ivrigare for evangeliet enn før, og erfarer at enno fleire tek imot Jesus som Herre og frelsar i liva sine. Amen!

mandag 8. juli 2019

Indonesia 1

Indonesia har eit samla landareal på over 1,9 millionar km2. Befolkninga er på 254 millionar fordelt på 750 ulike folkegrupper som snakkar 722 ulike språk. Mange av desse språka er lokalisert til Vest-Papua (Irian Jaya). Hovudstad: Jakarta (10 mill)

Wycliffe er inne og jobbar med bibeloversetting i 150 av dei mange språka.

Landet er delt opp 17500 større og mindre øyar. Klimaet er tropisk, og landet ligg i eit geologisk uroleg område der vulkanutbrot og jordskjelv er vanlege fenomen. Dei siste åra har 200 000 menneske mista livet pga naturkatastrofar.

Landet har demokratisk styresett som ser ut til å fungera relativt bra, sjølv om korrupsjon og nepotisme dominerer i det politiske og økonomiske livet.

1/6 av menneska lever under FN si fattigdomsgrense (som er svært låg). Avstanden mellom fattig og rik er enorm.

Indonesarane livnærer seg av jordbruk, fiske, skogsdrift (avskoging er eit formidabelt problem med  eit stort og uoppretteleg skadepotensiale), klesproduksjon, oljeutvinning, handel og vandel og andre servicenæringar. Landet har store uutnytta mineralførekomstar.

Landet har vore kolonisert av Portugal, Nederland, England og Japan sidan 1511, men vart sjølvstendig etter 2. verdskrig.

Indonesia er verdas største muslimske stat. Men over 15% er likevel kristne.
Omlag 80% er muslimar og resten hinduar og animistar. For dei fleste muslimane sitt tilfelle er trua deira ei blanding av islam, okkultisme og animisme, såkalla "folkeislam".

Kristendomen går fram mange stader i landet, og har ein gjennomsnittleg vekst på 1,6% per år. Vekkinga på 1960-talet hadde nytestamentlege dimensjonar.

Framgangen for evangeliet har dei siste åra forårsaka motstand både frå muslimske styresmakter og mektige okkulte krefter. Rundt år 2000 vart 3000 kristne drepne av islamistar på Ambon, og liknande åtak har me også sett på Sulawesi. Lenge levde dei ulike religiøse gruppene i fred med kvarandre, men i dag blir kristne stadig utsette for forfølging og trakassering, og dei møter restriksjonar med tanke på å byggja kyrkjer, og nokre nye kyrkjer er vorten rivne av styresmakter som fann ut at ikkje alle prosedyrar var følgde til punkt og prikke.


 • Be om at Gud skal styrka kyrkja si i Indonesia på alle nivå, og be særleg om gode leiarar.
 • Be om at alle nye kristne skal bli forsvarleg disippelgjort.
 • Be om at alle kristne skal leva nær til Gud, og leva oppofrande liv.
 • Be om ein tydeleg misjonsvisjon mellom dei kristne. 
 • Be om kraftfulle misjonstiltak retta mot alle dei mange unådde folkegruppene, særleg på Sumatra. 
 • Be om at forkynninga av Guds ord skal vera sunn, og ikkje vera prega av slagsider. 
 • Be om at dei truande skal vera utrusta med gåver til å avsløra vonde åndsmakter som prøver å infiltrera kyrkjelydane.
 • Be om at dei truande skal ha nok tilgang til biblar, kristen litteratur og andre opplæringsressursar.
 • Be om at Gud skal vaka over, og styrka demokratiet i landet.
 • Be om at det skal setjast i gong bibeloversetting i alle språk der det er behov.
 • Be om at dei kristne skal ha styrke til å stå fast i alle stormar, og møta hat og vald med kjærleik og kløkt. 
 • Be om at styresmaktene i landet skal ta ansvar for dei fattige slik at dei kan få seg naudsynt utdanning med tanke på at dei kan betra levekåra sine og med tanke på at landet kan utvikla seg.  

søndag 7. juli 2019

Gtsang, tibetanarar i Kina


Gtsang (Git-sung) lever i det sentrale Tibet, som forresten vart okkupert av kinesarane i 1950. Det er 764000 av dei. 1000 i diaspora. Religion: Buddhisme (lamaisme). Språk: Tibetansk. Heile Bibelen er tilgjengeleg for dei. 

Tibetanarane blir strengt overvaka av kinesarane. Under kulturrevolusjonen frå 1966 til 1974 vart all religion og religionsutøving strengt forbode. I 1979, under Deng Xiao Ping, vart det ein viss religionsfridom. Men i våre dagar, under presidenten Xi, ser me ei kraftig forverring igjen.

Gtsang lever på "verdas tak", i Himalaya med stupbratte fjell og djupe dalar og skral infrastruktur. Ikkje mange misjonærar får ideen om å reisa inn dit. 
Det er forresten ei lita gruppe truande i Gtsang-folket. 

Herre Jesus! På krossen representerte du denne folkegruppa like mykje som alle oss andre. I deg har dei full forløysing for alle sine synder, barnekår hos Gud og evig liv. Me ber, må ditt mektige frelsesverk bli gjort kjent for dei, og gjera så sterkt inntrykk på dei at dei vender om til deg av heile sitt hjarta, og kan erfara Andens mektige forvandlande verk i liva sine. Styrk dei få truande gtsangane slik at dei står sterke i alle stormar. Fyll dei med kjærleik og visdom, og utrusst dei me sterke gåver slik at dei kan introdusera Guds rike for sine eigne på nytestamentleg vis. Amen! Iran 2. Massemedia

Før den islamske revolusjon i 1979 var det 500 kristne med muslimsk bakgrunn i Iran. I 2010 var dette talet auka til 100 000. Men nokre mein...