torsdag 16. februar 2023

Nye arrestasjonar av kristne i Eritrea

 

Ein nyleg rapport syner at 44 kristne er blitt arresterte i Eritrea så langt dette året. Det er snakk om 39 kvinner og fem menn. Dei vert haldne i Mai Serwa-fengselet utanfor Asmara.

Det er pinsevenene som i hovudsak er utsette for religiøst motivert forfølging i Eritrea, men i den siste tida har den katolske kyrkja også opplevd arrestasjonar av biskopar og prestar. Tre av dei vart nyleg sette fri, m.a. fader Gebremariam i den katolske katedralen i Asmara.

Herre Jesus! Styrk alle kristne i Eritrea som er utsette for forfølging og trakassering. Gjer dei sterke i deg, og lat dei stå faste i stormen. Forsørg dine barn i Eritrea på forunderleg vis, hald dei i handa og verna dei mot alt vondt anten dei er frie eller sit i fangenskap. Takk for din truskap. Amen!

Kjelde: Voice of the Martyrs, Kanada

tirsdag 14. februar 2023

Dagens unådde: Ansari i India

 

Photo Source:  Biswarup Ganguly - Wikimedia 
Licensed under CC BY 3.0 

Kjelde: joshuaproject.net

Ansarifolket tel 12 611 000 menneske. Alle er muslimar, og dei snakkar urdu. Ansarifolket er venlege og hjelpsame menneske, jobbar for det meste som handverkarar. Dei er lågkastefolk, og ein stor prosent av dei er analfabetar. 

Gode Gud og Far! Du elskar ansarifolket over all forstand. Men dei kjenner deg ikkje, og dei strevar med å grunnleggja si eiga rettferd. Send dine trufaste tenarar til dei med godt nytt om at grunnvollen alt er lagt av Jesus, og hjelp dei ved din Ande å forstå at dei må ta imot frelsa som ei gåve frå di hand. Velsign dei i deira arbeid og i heimane, og me ber om at barna deira skal få gå på skule og læra seg å lesa og skriva slik at dei kan klara seg i eit moderne og krevjande samfunn. Me ser med forventning fram til at du skal grunneleggja ei levande og kraftfull ansarikyrkje som kan formidla frelse og liv til alle ansariar. Amen! 

torsdag 9. februar 2023

Dagens unådde: Yadav i India

 

Kjelde: joshuaproject.net

Yadavfolket i India tel meir enn 40 millionar menneske. 99,98% er hinduar, om me finn dei over heile India. Opprinneleg er dei innvandrarar frå Sentral-Asia, og er ariarar som i si tid lanserte vedakulturen i Indusdalen, og som etter kvart vart definert som hinduismen, dvs den .indiske religionen. Dei er lågkastefolk, og har frå gamalt av rykte på seg for å vera tjuvar og ransmenn, men er i dag å finna i eit breitt spekter med yrker. 

Gode Gud og Far! Du er den rette far for Yadav i India. Men enno kjenner dei ikkje deg, og me ber: Gjer deg kjent for dei! Send visjonære og brennande misjonærar til dei som demonstrerer din kjærleik, og gje dei ditt ord på deira eige språk. Herre, dei treng å forstå at du er den einaste som kan setja dei fri frå synda og den evige domen. Må Krishna tapa sin glans, og må herlegdomen i Kristi andlet lysa sterkt mot dei. Aus Anden ut over dei slik at dei ser sine synder, og Jesus som frelsaren frå all synd. Hjelp familiane å vera gode mot kvarandre og halda saman i tjukt og tynt.  Me ber også om at alle vaksne skal leva edrueleg og ansvarleg. Me ser no fram til at Yadavfolket skal bli innlemma i din familie, og at det skal etablerast ei levande og dynamisk Yadavkyrkje som kan kan formidla deg til sine eigne på ein kraftfull og truverdig måte. Amen!Ny bøn for Tyrkia og Syria

 Å Herre! Ei stor sorg har råka Tyrkia og Syria. Me ser ikkje heile bilete. Det gjer berre du, og ingen kjenner på denne sorga som du.  Mange vil sikkert føre klagemål mot deg. Fleire er det som ropar til deg. Me er mellom dei. Men først vil me takka for alle som er blitt funne og redda ut av ruinane, for dei lyspunkta som trass alt kjem. Så veit du om alle dei som enno ligg under massar av betong og framleis lever, og me ber om nye mirakler, om englehjelp og utfriing. Me ber om vern for redningsmenn og kvinner, for alle som grev etter sine kjære med skrøpelege reidsakapar. Sjå i nåde til dei alle, og når alt kjem til alt: Lat dette forferdelege som har skjedd føra både tyrkarar og syrarar nærare ditt rike. I mange år har dei gjort livet trongt for di kyrkje og for dine barn. Tilgje dei dette. Må desse ulukkene motivera dei til å søka vern hos deg, du som er den einaste sikre borga som finst. 

mandag 6. februar 2023

Jordskjelv i Tyrkia og Syria

Klokka 2 i natt vart Syria og Tyrkia råka eit jordskjelv med styrke 7,8. Episenteret var i nærleiken av den tyrkiske byen Gaziantep i grenseområda mellom dei to landa, og kunne merkast i store delar i Midt-Austen. Skadane er enorme, og talet på omkomne ganske sikkert fleire tusen. Me som tilhøyrer Kristkyrkja på Stord har medlemmer frå Afrin-regionen nær episenteret, og er naturlegvis spente på korleis det går med familiane til våre folk. 

 Sjå i nåde til alle som er råka av jordskjelvet i Syria og Tyrkia. Me ber om at søk og redning må koma raskt i gong over heile området, at skadde skal bli funne, at liv skal bli berga, at mat, medisiner og varme klede skal nå fram til alle som treng det. Herre, miskunna deg over alle som er råka av denne katastrofen. Amen! 

torsdag 12. januar 2023

Dagens unådde: Hui i Kina

Foto og tekst: joshuaproject.net

 Hui er ei frontiergruppe. Dei tel vel 13 millionar menneske. 95,5% er muslimar. 0,01% er kristne (evangeliske). Dei snakkar mandarin. Heile Bibelen er tilgjengeleg på mandarin. Huifolket er spreidd utover fleire plassar i Kina, men flest er å finna i nordvest. 

Gode Gud og Far! Du er den rette far for huifolket i Kina. Men dei kjenner ikkje deg. Eg ber: Gjer deg kjent for dei gjennom visjonære og brennande misjonærar som demonstrerer din kjærleik for dei og gjev dei evangeliet om Jesus. Herre, dei treng å forstå at dei ikkje kan bli rettferdige for deg gjennom lovgjerningar, berre ved å ta imot di frelse i Kristus som ei gåve. Aus Anden ut over dei slik at dei forstår at dei er fortapte syndarar, at Jesus er dei einaste vegen til himmelen og deira einaste håp. Amen!

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...