tirsdag 23. august 2022

Maldivane

 


Maldivane er ei lita muslimsk øygruppe, mest kjend for å vera ein turistdestinasjon i Det indiske hav. Det bur vel ein halv million menneske i landet, 99% av dei er muslimar, og all form for evangelisering og misjon er strengt forbode. Reultatet er skremmande. Gjengrelatert kriminalitet  er skyhøg, seksuell misbruk av barn er "normalt", likeeins misbruk av ulike rusmidlar. Bak ei muslimsk maske, driv innbyggjarane i stor grad på med okkulte aktivitetar. 

Far i himmelen! Me ber i dag om at du skal rekka ut din mektige arm til frelse for innbyggjarane på Maldivane. Set dei fri frå syndene som dominerar i liva deira, og frå alle dei demoniske maktene som står bak all stoltheten, frykten og den egoistiske jakta på kroppsleg nyting som pregar desse menneska. Må lyset frå evangeliet fløyma over denne øygruppa og gjennomlysa kvart menneske. Me ber til deg som har sagt at di frelse skal nå ut til endane av jorda. Amen! 

fredag 19. august 2022

Dagens nasjon II: Madagaskar

 28 477 333 innbyggjarar fordelt på 40 folkegrupper som snakkar 20 språk. Offisielle språk er malagasy, fransk og engelsk. Hovudstad: Antananarivo

Madagaskar er eit rikt land der fleirtalet av menneska lever i djup fattigdom. Øya har mange unike plante og dyreartar, men mange, mange av desse er blitt utrydda dei siste åra pga ein totalt feilslått landbrukspolitikk der bøndene har hogd ned og brent store deler av den verdfulle regnskogen i aust. Det er ein av verdas store miljøkatastrofar. 

Be om at Herren på underfullt vis må attreisa regnskogen og dei unike økosystema i dette landet. 

Be om at Gud skal sjå i nåde til menneska i landet og fornya økonomien deira slik at det vert leveleg for alle. 

Madagaskar har gjennom dei siste 120 år opplevd enorme kristne vekkingar prega av profetisme, lækjedom og utdriving av vonde ånder. Det har vore ekstraordinert. Og dette har rulla og gått trass i heftig motstand frå heidenske hovdingar og frå fransk kolonimakt då denne sat med makta. Det siste vekkingsutbrotet var på 1980-talet. Sentral under vekkinga på 1960-talet var profetinna Nenilava. Eg var og høyrde henne tala i Trefoldighetskirken i Oslo vinteren 1974. Under besøket var ho også å besøkte kong Olav på slottet. 

Be om at Gud skal tenna elden på nytt, og at han skal brenna kontinuerleg til Jesus kjem att. Be om det mellom dei kristne skal dukka opp leiartypar som kan føra landet ut av den økonomiske og økologiske krisa i landet. 

Dei gamle heidenske religionane er sterke, og mektige ånder regjerer blant folk, og mange kristne klarar ikkje heilt å sleppa taket i det gamle, og då blir det synkretisme og åndeleg sjukdom og død. 

Be Gud om å reinsa kyrkja si i Madagaskar. 

Dei kristne er veldig splitta.

Be om einskap mellom kyrkjene og kyrkjelydane.

Befolkninga veks fort på Madagaskar, og det er mange barn og unge. Mellom anna Ungdom i Oppdrag har mykje arbeid som rettar seg mot denne gruppa. 

Be om at dei store barne og ungdomskulla må få høyra og ta imot evangeliet om Jesus Kristus. 

Dagens nasjon. Nord Makedonia

 


Nord-Makedonia vart sjølvstendig i 1991 etter å ha vore ein del av det gamle Jugoslavia. Landet har 2 millionar innbyggjarar. Hovudstad er Skopje. Befolkninga er splitta opp i mange ulike folkegrupper, og det er store indre spenningar mellom gruppene, som det gjerne pleier å vera på Balkan. Særleg kjenner albanarane seg nærare knytt til Albania og Kosovo enn til heimlandet. Folk i distrikta er fattige, og mange flyttar inn til byane eller til andre land på jakt etter betre levekår. 

Be om at freden skal vara ved i Nord-Makedonia, og at dei ulike folkegruppene skal ha eit godt innbyrdes forhold til kvarandre.

Be om ukorrupte leiarar med høg moralsk kvalitet og gode personlege eigenskapar.
Be om styrking av økonomien i landet.

Albanarane er naturlegvis muslimar. 2/3 av befolkninga er ortodokse i namnet, men lever sekulære liv. Over 1000 kyrkjer står tomme.

Be om at Gud skal skapa nytt liv i den ortodokse kyrkja, om at Jesus må bli stor for dei, at Guds ord må overta for alt miks maks som gjerne pregar desse kyrkjene. 

Det er i underkant av 100 evangeliske kyrkjelydar i landet. Men desse er til gjengjeld veksande. 

Be om at veksten skal halda fram og tilta i styrke, ja, med eksponensiell kraft. Be om at alle nye kristne skal bli godt disippelgjort slik at dei sjølve kan bli disippelgjerarar. 

Kjelde: Operation worldonsdag 10. august 2022

Dagens nasjon: Latvia


 Latvia har i underkant av 2 millionar innbyggjarar fordelt på 21 folkegrupper som snakkar 13 ulike språk. Over 1 million menneske bur i Riga.  Landet var ein del av Sovjetunionen fram til 1991 då unionen vart oppløyst og alle dei baltiske landa vart sjølvstendige. Latvia er i dag medlem av både EU og NATO. I dag er det stor spenning knytta til om den russiske presidenten Vladimir Putin vil truga desse tre landa millitært. Eit slikt "eventyr" vil garantert utløysa 3. verdskrigen. 

Be om at den allmektige Gud må setja grenser for Putin sine aggressive handlingar og planar, og at Latvia skal oppleva varig fred. 

Latvia er eit land lite paddeflatt land med mykje skog og jordbruksareal. EU har spytta enorme summar inn i landet for å sørga for økonomisk utvikling. Men enno eksporterer Latvia den beste arbeidskrafta si til andre EU og EØS-land. Det går ut over ekteskapa, familiane og barna. 

Be om at Latvia skal oppleva økonomisk vekst slik at det kan vera godt med arbeid til folk. 

Før landet vart oppslukt av Stalin før krigen identifiserte latviarane som lutheranarar. Etter at dei vart sjølvstendige, har dei søkt etter sine åndelege røter, ikkje berre i lutherdomen, men kanskje i enno større grad i førkristen mytologi. Eg var ei veke på besøk i Latvia rundt 2017, og på landsbygda var denne trenden tydeleg. 

Be om at Den heilage ande må ausast ut over alle menneske i dette landet slik at dei kan koma til tru på Jesus og bli Guds barn av nåde. 

Det er ein stor russisk minoritetsbefolkning i landet, og desse er ortodokse. Dei ortodokse kyrkjene er flotte og påkosta, medan dei lutherske er spartanske og bedehusaktige. Det er for så vidt OK berre det er åndeleg liv innafor veggene, men det er lite av det også. 

I Latvia er det 7000 jødar, ein rest etter folkemordet under den 2. verdskrigen. Dei er totalt immune mot det kristne evangelium. 

Be om at den gryande vekkinga som me ser i mange jødiske miljø no også skal koma til jødane i Latvia slik at dei forstår at Jesus er deira Messias meir enn nokon andre sin. søndag 7. august 2022

Dagens unådde folkeslag: Mahrafolket i Kuwait

 


Mahrafolket har røtene sine på den eksotiske øya Socotra (den er eit studium verd) i Indiahavet. Det er 27000 av dei i Kuwait. Dei er alle muslimer, snakkar sitt eige språk (mehri) og er svært vanskelege å nå. Deler av Bibelen er omsett til mehri.

Gode Gud! Du har skapt og forma mahrafolket for at dei skal kjenna deg og nyta din kjærleik i all æva. Men dei står alle utanfor ditt nåderike, og i dag ber me om at det skal koma ei endring, at du skal begynna å tala dei på mange ulike måtar, men aller mest via dine eigne barn. Vekk og kall nokre til å dra omsorg for mahrafolket og dela evangeliet med dei i Ande og kraft. Amen!

kjelde: www.joshuaproject.net

Dagens nasjon: Kuwait

 

bilde: geology.com
Innbyggjarar: 4,3 millionar. Religion: Islam. Kristne: 13,5%. Evangeliske 1,5%. Av 28 fokegrupper blir 13 rekna som unådde. 

Kuwait er ein steinrik oljenasjon. 

Mange unge kuwaitarar er frustrerte, Dei kjedar livet av seg, og stadig fleire knyter seg opp til radikale muslimske grupperingar.

Be om at Gud avslører løgna og tomheiten i islamismen for desse unge mennene, og be om at dei må få møta det sanne livet og livsfylden i Jesus.

Be om at alle i dette landet må forstå at på dommens dag vil ikkje rikdomen kunna bistå dei i det heile tatt. Be om at dei må forkasta islam og luksuslivet sitt som skrap for å kunne vinna Kristus, han, den einaste med sann verdi. 

Dei kristne i landet er stort sett kvinner som jobbar som hushjelper. Mange av dei lever på slavekontraktar, og blir handsama deretter. 

Be om at Gud må oppmuntra desse kristne arbeidarane, og gjennom dei bringa Kristi kjærleik inn i dei mange heimane der dei jobbar. 

Be for bidoonfolket, arabarar utan statsborgarskap i noko som helst land, at dei må få møta Jesus og bli statsborgarar av Guds rike. 

Den kristne kyrkja er høgt respektert i landet, ikkje minst pga det medisinske arbeidet ho har gjort gjennom dei siste hundre åra. Men det er forbode å evangelisera mellom muslimar. 

Be om at dette forbodet må ta slutt, at dei truande alltid skal lyda Gud meir enn menneske, at leiarane i Kuwait skal forstå at Menneskerettsfråsegna forpliktar dei til å sleppa evangeliet laust på befolkninga si. 

Mange kuwaitarar reiser utanlands for å ta utdanning og driva business.

Be om at dei må få møta evangeliet til frelse når dei er på reise i kristne land. 

Kjelde: Operation World

Dagens unådde: Hui i Kina

Foto og tekst: joshuaproject.net   Hui er ei frontiergruppe. Dei tel vel 13 millionar menneske. 95,5% er muslimar. 0,01% er kristne (evangel...