torsdag 4. november 2021

Sri Lanka

 

CIA world factbookSri Lanka har eit areal på 65 610 km2, og ein folkesetnad på vel 23 millionar. 74,9% er singalesarar, 20,4 % tamilar og 9,2% maurarar (etterkomarar etter portugisiske muslimar med røter i Marokko).

Hovudstad: Colombo

Sri Lanka har vore portugisisk, nederlandsk og engelsk koloni, men fekk sjølvstende i 1948. 

Religion: Buddhisme70.2%, Hinduisme 12.6%, Islam 9.7%, Romersk katolske kristne 6.1%, andre kristne 1,3%.

Totalt er det 41 folkegrupper på Sri Lanka.

I 1983 erklærte tamilane sin eigen stat i nord. Dette løyste ut ein skrekkeleg borgarkrig som enda med nederlag for tamilane i 2009. Då hadde 900 000 av dei flykta frå landet og blitt spreidde over heile verda. Mange enda opp i Noreg. 

Etter borgarkrigen har landet vore prega av korrupsjon og menneskerettsbrot. 

Sri Lanka treng frelse, forsoning og lækjedom for alle dei sår som krig, hat og fiendskap har påført landet. Be om at Kristi lys skal fløyma over landet, og at hans eige nærvær skal koma og kvila der. 

Mange kristne opplever forfølging, særleg frå buddhistiske munkar si side. Be om at forfølginga må foredla dei kristne, driva dei nærare Jesus og gjera dei meir tydelege på trua si. 

Kyrkja har pga namnekristendom, teologisk liberalisme og manglande misjonering gjennom mange år opplevd tilbakegang. Likevel er det i dag ei gryande vekking mellom dei få evangeliske. 

Be om at Herren skal ta vare på denne vesle elden og næra han så han tek seg kraftig opp. 
Be om at dei kristne i landet skal veksa i nåde og kjennskap til Jesus.
Be om at dei skal mognast slik at dei kan læra seg å skilja mellom sanning og løgn, sunn og usunn lære.
Be om einskap mellom singalesiske og tamilske kristne, og mellom katolikkar og protestantar.
Be om at evangeliet må nå fram til dei 25000 landsbyane der det aldri nokon gong er blitt forkynt.

kjelder: Operation World. CIA world factbookmandag 1. november 2021

Dagens unådde folkegruppe: Adyghe i Syria

 


Adyghefolket finn me i mange land. Totalt er  det noko over 600 000 av dei. Dei stammar frå Kaukasus. På 1930-talet flykta dei frå Josef Stalins brutale drapsmaskin, og vart spreidde over mange land. Befolkninga i Syria er på 29000. Dei lever i grenseområdet mot Jordan. 0,4% er kristne. Resten muslimar. Dei snakkar sitt eige språk. NT er omsett til Adyghe, like eins delar av GT.

Herre Jesus! Du seier i Salme 102 at folkeslag skal frykta ditt namn, og alle kongane på jorda din herlegdom. Denne lovnaden proklamerer me no over adyghefolket i Syria, og ber om at dei skal bli gjenstand for forkynniga av evangeliet, at dei skal koma til tru, overgje seg til deg, bli døypte av din Ande og  disippelgjort. Amen!

Kjelde: joshuaproject.org


Dei sameinte arabiske emiratane (DSAE)

  Folketal: 9 991 083. Hovudstad: Abu Dhabi. Språk: Arabisk. Religion: Islam. Kristne: 8,6% Oljerikdomen har gjort dette landet til ei leike...