fredag 17. april 2009

Nosufolket i Xiaoliangshan i Kina

Folketal: 504000, spreidd over eit stort område.
Språk: Nuoso.
Historie: Fortrengt av kinesisk ekspansjon mange gongar frå 1700-talet og fram til moderne tid.
Levesett: Nosufolket er bygd opp rundt eit rigid kastesystem, og var heilt fram til 1958 basert på slavedrift. Lågkastefolka utgjer over 40% av folketalet.
Religion: Polyteisme, animisme og fedredyrking.
Kristne: 0,05%

Bøn: "Herre Jesus, du som på korset sigra over døden og djevelen: Send ditt ord og ditt ljos til Nosufolket i Kina og set dei fri frå synd og syndige tankemønster. Hjelp dei å forstå at alle menneske er like mykje verd, og at frelsen er for alle. Bryt ned all falsk stolthet i dette folket og lat dei audmjuka seg under di mektige hand. Grunnlegg ei sterk og levande Nosukyrkje, og lat riket ditt koma til dei. Må du få din veg med dette folket. Grip dei med din kjærleik, fød dei på nytt og gjer dei til brennande vitne om deg. Amen."

Bergly barnehage

Naboane til Bergly barnehage har gjennom lenger tid gjort kva dei har kunna for å stoppa drifta. I dag går dei breitt og samla ut i media (Bladet Sunnhordland) og talar saka si . Dette aukar konfliktnivået munaleg. Be om at tiltaket ikkje skal lukkast for dei, og at barnahagen skal få fred til å driva vidare utan meir trøbbel.

fredag 10. april 2009

Biskop Olav Skjevesland


Lat oss be om trøyst og styrke for biskop Olav Skjevesland som nyleg miste kona, og at tenesta hans skal få ny djupne gjennom sorga.

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...