lørdag 26. oktober 2019

Slovakia


Slovakia ligg inneklemt mellom Ungarn, Russland, Polen, Tsjekkia og Austerrike. Før 1993 var landet ein del av Tsjekkoslovakia, og før 1989 ein del av kommunistblokka i Europa. Hovudstad: Bratislava. Slovakia er med i NATO og EU, og valutaen er Euro.

Landet har eit areal på rundt 48000 km2 (som Finnmark fylke), og eit dalande folketal på 5,4 millionar.

Religion: 62% er romersk katolske, vel 8% protestantiske, 4% er gresk ortodokse, 13% er ikkje-religiøse og resten er uspesifiserte (alt i følgje CIA World-Factbook).

Styresett: Republikk. Demokrati. Parlamentarisme.

Landet har ein sterkt veksande marknadsøkonomi. Eksportindustrien står sterkt, og 40%  av arealet er jordbruksland (i Noreg 3%). Landet ligg sentralt til i Europa, og investeringsviljen frå utlandet er stor.

Slovakia har ein rik åndeleg arv med seg frå reformasjonstida. Men auka velstand og materialisme har ført til moralsk relativisme. Mange har mista fotfeste i livet, og sjølvmordsraten er uvanleg høg.

Be om at Gud enno ein gong skal gjeste slovakane, og ausa sin kjærleik ut over dette landet og folket.

Mange nye huskyrkjer veks fram i våre dagar. I desse er det mykje levande kristendom.
Be om at denne rørsla skal veksa seg sterk og vera med å bringa tru, liv og håp til det slovakiske folket.

Jehovas vitner er sterke i Slovakia, og i mange områder konkurrerer dei ut dei evangeliske kristne.

Be om at lyset frå Jesu guddom skal bli så sterk i landet at «Jehovas vitner» taper sin attraksjon.
Be også om at dei sanne kristne skal ta utfordringen frå «vitnene», og læra seg å jobba systematisk med å vinna sine landsmenn for Jesus.
Be også om at dei katolske og ortodokse kyrkjene også skal erfara aukande Jesusliv i dei truande og i forsamlingane sine.  
Be om at dei truande i dette landet skal bli Gudsrike-kristne som følgjer Jesus, kjenner Guds ord og fungerer i Andens kraft.
Be om at kyrkja i Slovakia skal bli velsigna med godt leiarskap.

Dei som er minst nådde med evangeliet er ungararar og sigøynarar.
Be om at Gud sender sine folk som kan forkynna evangeliet på ungarsk og romani inn i desse miljøa, og at det skal etablerast kyrkjelydar mellom dei som kan fungera som lysande byar i det åndelege nattemørkret.

fredag 25. oktober 2019

Åtte kyrkjeleiarar i Sudan tiltalte for ulovleg bruk av kyrkjeeigedomar som staten har konfiskert (les: stole)


Åtte sudanesiske kyrkjeleiarar står tiltalte for å bryta ei lov som overfører alle kyrkjelege eigedomar til staten. Dei vart arresterte i 2017 då dei nekta å gå med på at kyrkjebygga berre kunne konfiskerast (stelast) av styresmaktene gjennom ei ny lov som bryt alle andre anstendige lover om rett til eigedom. No er desse mennene til overmål tiltalte for ulovleg okkupasjon av andres eigedom.

Den sudanesiske Kristkyrkja, som desse mennene er leiarar for, er i hovudsak nubisk. Sudan er styrt av arabiske folk, og det er eit element av etnisk diskriminering i denne saka.
Sudan er for tida inne i store endringar reint politisk Den mangeårige diktatoren Omar al Bashir vart avsett i vår, og det kan vera grunn til å tru at dette vil føra til auka religionsfridom i landet.

Herre, me ber om at denne saka skal enda godt, at retten skal avvisa klagemåla mot desse åtte kyrkjeleiarane, og at den to år gamle lova vert reversert og annulert.
Styrk desse mennene mektig med din Ande slik at dei står faste i trua, og kan møta klagemåla med uimotståeleg visdom.
Må evangeliet ha framgang i Sudan, og me ber om at dette landet skal få eit demokratisk og menneskevenleg styresett. Amen!

Hausafolket i Elfenbeinskysten


Hausa

Hausa er ei stor folkegruppe på nærare 50 millionar menneske som er spreidde over mange land.
Vel 1 million av dei lever i Elfenbeinskysten. Dei er muslimar, og snakkar hausa, som forøvrig er handelsspråket i dette området.

Herre Jesus Kristus! Du døydde og stod opp også for hausafolket, og du lever for at dei skal kunna tru på deg og få frelse i ditt namn. Og me ber om at det skal skje i vår tid. Me les om at du snart kjem att for å døma levande og døde, og då ønskjer me at hausafolket skal vera rikeleg godt representert i den gjengen som skal stå framfor din kongstol og lovsynga deg for full hals og musikk. Velsign dette flotte folket med alt dei treng for å leva gode liv, og me ber om at det framover skal rettast modige misjonstiltak mot dei slik at din kjærleik berre smeltar hjarto deira, og dei begynner å elska deg som har elska dei først. Amen.

Map of Hausa in Côte d'Ivoire

fredag 18. oktober 2019

Nord-Korea truga av ny hungersnaud

Image result for kim jong un horse 
Image result for north korea starvationParallelt med at Kim Jong Un blir avbilda stolt ridande på ein kvit hest gjennom nord-koreansk vinterlandskap, kjem det meldingar frå Open Doors international om stor matmangel i landet, og at 10 millionar menneske står i fare for å svelta denne vinteren. Me høyrer no også om tilfelle av kannibalisme i landet. Alt dette vil så definitivt råka dei rundt 300 000 kristne.  

Gode Far i himmelen! Sjå i nåde til det nord-koreanske folket. Dei har lidd så lenge under tyranniet. Historias Herre, me ber deg om at Kim-dynastiet sine dagar skal koma til ein ende, og at dette folket skal bli velsigna med eit nytt, rettferdig og klokt leiarskap. Knaot nokon nasjon treng lækjedom på alle nivå som denne. Herre, du har gjort det før. Gjer det igjen. Styrk og beskytt dei kristne i Nord-Korea, og lat dei ved ditt under overleva enno ein vinter, og må alle som smuglar biblar på ulike plattformer inn i landet få jobba uforstyrra vidare.  Amen!

Ny ekstrem abortlov på trappene i Nord-Irland. Kan bli stoppa av Stormont, den nord-irske nasjonalforsamlinga måndag 21. oktober.Stormont er for tida oppløyst. Skal forsamlinga kunna stoppa den nye lova som sikrar fri abort fram til 28. svangerskapsveke, må representantane innkallast til eit ekstraordinært møte innan måndag 21. oktober, og det kan berre skje dersom det er 31 representantar skriv under på kravet. Det står no på Michelle O` Neill frå partiet Sinn Fein. Så langt har ho ikkje synt interesse for å signera. 

Når eit barn er 28 veker gamalt er det for lengst levedyktig utanfor livmora, og av ein eller annan grunn er denne lova langt meir liberal enn tilfelle er i England, Wales og Skottland.

Den nye lova inneber at barnets mor får alle nødvendige opplysningar om barnet som kan lesast ut av ultralyd og andre prenatale diagnoseverkty., og her er nokre konsekvensar:

1)     Det vil føra til målretta abort på barn med funksjonshemmingar som lippe-ganespalte, klumpfot, Downs syndrom og mange andre syndrom.
2)     Det vil opna for abort på bakgrunn av barnets kjønn.
3)     Det legaliserer tvillingabort til langt oppi svangerskapet
4)     Barnet som skal avlivast har ikkje rett på smertestillande behandling
5)     Barn som blir fødde levande kan leggjast bort for å døy
6)     Det er ingen krav om legetilsyn av mor og barn under aborten
7)     Jenter under 15 vil kunna ta abort utan at foreldra er orienterte
8)     Det vil ikkje vera noko krav i lova om kor abortar skal kunna utførast eller kven som utfører dei
9)     Det vil ikkje lenger vera straffbart å framkalla abort hos andre mot deira vilje, ved t.d. å hemmeleg putta abortpillar i maten til ein gravid.

Det er vanskeleg å tru at det me les om i denne saka kan vera sant, og me kan gleda oss over at me ikkje er komne så langt som dette i Noreg. Men det går denne vegen her også. Helsepolitisk talskvinne for Arbeidarpartiet, Ingvild Kjerkol, vil at partiet skal programfesta at grensa for sjølvbestemt abort heva frå 12 til 18 veker, og Unge Venstre, med leiaren sin Sondre Hansmark i spissen, heilt opp til 24 veker.
Her må me vera på vakt og tala dei små barnas sak så det rungar i veggene, for dei er ikkje i stand til å føra saka si sjølv.

Bøn: 
Herre, me ber om at det skal lukkast å få kalla inn Stormont til møte i tide med tanke på å stoppa denne lova som no er blitt bestemt over hovudet på det nord-irske folket. Og for vår eigen del: Me beklagar djupt at me dag ut og dag inn knuser ditt bilete ved å abortera små barn i mors liv, og me beklagar at me som kyrkje teier i denne saka som er så avgjerande for så mange menneskes framtid, og for nasjonen vår.  Sjå i nåde til oss! Lat ditt lys råka oss i samvitet på ein slik måte at me blir rysta over kva me held på med, at me har alliert oss med djevelen på denne måten. Må leiarane våre venda om til deg og formulera og fremja ei lov som vernar alle små ufødde barn mot vald. Amen!

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...