mandag 25. april 2016

Colombia

Colombia har eit flatemål på 1 138 910 kv.km. Befolkninga er på omlag 47 millionar menneske. Det grensar mot Ecuador, Peru, Brasil, Venezuela, Panama, Atlanterhavet og Stillehavet.
Landet har store olje og kolressursar, og er verdas største produsent av kokain. 90% av all den kokainen som vert smugla inn i USA kjem frå Colombia, og narkotikatrafikken blir kontrollert av marxistiske geriljagrupper eller av halvmilitære soldatar innleigd av narkotikabaronar. 
Det er eit enormt gap mellom fattig og rik i landet, og landet har vore plaga med borgarkrigar  meir eller mindre kontinuerleg i 170 år. Sidan 2004 har det pågått ein fredsprosess, og etter den tid har det vore rolegare og mindre vald i landet enn før. Dei siste vekene har det vore stor framgang i forhandlingane mellom Comorrogeriljaen og regjeringa, og dei er komne fram til ein avtale om fred. Mindre geriljagrupper søkjer også no å få ein slik avtale på plass.

Befolkninga er samansett. 57,8% er euroindianarar, 20% spansktalande kvite, 14% er mulattar, 4% afrikanarar, 1,9% afroindianarar, og 1,6% indianarar.

Religion: 43,7 millionar er kristne, dei aller fleste romersk katolske. 3,5 millionar er evangelisk kristne, det er 7,5% 

Kjelder: Pray for the world, Wikipedia

  • Det er god grunn til å takka Gud for framgang i fredsprosessen, og be om at det må lukkast for partane å koma heilt i mål.
  • Narkotikaproduksjonen aukar. Lovløysa likeeins. Tusenvis døyr av narkotikarelatert vald per år. Kristne vert audmjuka, får eigedomane sine øydelagde og pastorar er stadig utsette for myrderier. Landet har verdsrekord i gatebarn. Det er 3 millionar internt fordrivne menneske i Colombia, og like mange har reist frå landet. 
  • Be om at landet skal bli løyst frå djevelens grep, og proklamer Jesu Kristi herredøme over all vald, hemn, lovløyse, korrupsjon og okkultisme.
  • Den katolske kyrkje er i tilbakegang, man mange kyrkjelydar opplever likevel i denne tida ei sterk karismatisk fornying. Dei evangeliske kyrkjene veks kraftig. Bellavistafengslet i Medellin vart ein gong kalla "helvete på jord." Etter lang tids bøn, faste og forkynning i fengslet, er alt forandra. I dag er det Jesus som rår, og fangane driv kristen radiostasjon og eit bibelinstitutt. Be om at Han som har starta den gode gjerning fullfører den heilt til Jesus kjem att.
  • Dei evangelisk kristne har som mål innan få år å planta 18000 nye kyrkjelydar rundt omkring i landet. Be om at dette må lukkast og ha framgang.
  • Utanlandske misjonærar lever under trugsmål om kidnapping, mord og ran. Be om vern over desse modige sjelene. 
  • Be spesielt om framgang for colombianske misjonærar som prøver å nå indianske stammer og muslimske flyktingar frå Syria, Libanon og Palestina i landet. 
  • Indianarane er utsette for diskriminering og undertrykking. I nokre stammer har evangeliet fått godt fotfeste og desse har sterke kyrkjelydar som driv misjon mellom andre urbefolkningsgrupper. Det trengst bibeoversetting i 25 språk. 15 grupper er totalt isolerte og unådde. Det hender at misjonærar til desse stammene blir kidnappa og frepne. Be om Guds veldige vern over hans trufaste vitner.


mandag 11. april 2016

Tsjetsjenarane i Russland

Chechen, Nohchi
Det bur 1,3 millionar tsjetsjenarar i Tsjetsjenia. Dei er eit krigarfolk med sterke band til islam. På 600-talet kom evangeliet til dei, og kristendomen var kanskje den dominerande trua mellom dei inntil dei vart introdusert for islam på 1700-talet. I dag er det omtrent ingen kristne tsjetsjenarar att i Tsjetsjenia.

Tsjetsjenarane  lever i eit klanbasert samfunn. Under 2.verdskrigen kjempa dei i den raude armeen mot Tyskland. Etter krigen vart dei løna for innsatsen med at Stalin fekk mennene deportert til Sibir. Dei fekk ikkje venda heim att før i 1968. Tsjetsjenarane hatar Russland og russarar heilt inntil ryggmargen. Etter 1991 prøvde dei å riva seg laus frå Russland, men russarane svarte med ein fælsleg krig som la regionen i ruinar. Slik er det i stor grad enno.

Dette feilsteget frå russisk side har fødd fram mykje terror frå tsjetsjensk side som har råka mjuke mål i Russland.Landet blir i dag styrt av ein president og ein statsminister (Kadyrov og Chiliev). Dei er innsett av Kreml, og begge to er vel det me trygt kan kalla forbryterske element. Dei er moralsk grenselause, og går ikkje av vegen for noko middel for å nå sine uedle mål. Politiske drap høyrer med til dagens orden.

Å driva misjon i Kaukasus er ufatteleg utfordrande. Her trengst det mykje bøn.

Be om at Gud skal gjera noko heilt nytt i Tsjetsjenia, at hans godleik skal bli gjort kjent for tsjetsjenarane, at hans lys skal fløyma over dei , lækja dei og frelsa dei. 

Be om at det skal finnast vegar for den tsjetsjenske Bibelen ut til folket, og at han skal bli lesen med stor iver.

Be om at Jesus skal syna seg for dei gjennom syner, og draumar, og at han skal ausa Anden ut over dei og velsigna dei med lækjedom og glede. 

Be om at det skal bli etablert sterke og vitale tsjetsjenske huskyrkjer.

Be om kristne leiarar i dette folket som kan visa folket vegen til Far og formidla sann åndelegheit og ein moral bygd på sanning og miskunn. søndag 10. april 2016

ChileChile er med sine 4200 km eit langstrekt land.
Arealet er 756 626 kv.km, meir enn det dobbelte av Noreg.
Folketal: 17 600 000.
Befolkninga er homogen. 96% er av spansk opphav.
Økonomi: Landet er rikt på mineraler. Produksjon og sal av koppar er landet si viktigaste inntektskjelde. Prisen på dette metallet på verdsmarknaden er avgjerande for kva som skjer i den chilenske økonomien.
Etter millitærkuppet  11.september 1973 vart over 3000 menneske drepne, og enno fleire utsett for grov tortur og umenneskeleg behandling. Mange berre forsvant, og levningane deira er aldri blitt funne. General Pinochet stod ansvarleg for kuppet, godt hjelpt av CIA. Såra i nasjonen er framleis store. I 1988 vart Pinochet tvinga til å gjennomføra demokratiske val. Han tapte valet, og seinare vart han tiltalt for ugjerningane sine, men aldri dømt. Han døydde i 2006 før rettssaka hadde starta.

Chile er eit katolsk land. Men den katolske kyrkja opplever nedgang i oppslutning, mykje pga at prestane støtta diktaturet. Pinsevenene er på full frammarsj. Men dei er svært splitta. I Chile er det 1200 ulike pentekostale kyrkjesamfunn. Dette er i ferd med å bli eit stort hinder for Guds rike. Pinserørsla taper kredibilitet, og no har sekularismnen fått vind i segla.

Be om at dei djupe såra i denne nasjonen skal gro, og at folket skal oppleva krafta i forsoninga.
Be om at den katolske kyrkja skal reisa seg som ein verdig representant for evangeliet, og bli reinsa for synd og vranglæra.
Be om at pinsevenene og dei evangelisk kristne skal søkja saman og vurdera einskapen høgare enn personlege ambisjonar osv. 
Be om godt åndeleg leiarskap i alle kyrkjelydar
Be om at Guds lys skal fløyma over nasjonen


Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...