tirsdag 25. september 2018

Pakistan

Pakistan bur det 189 millionar innbyggjarar fordelt på 393 folkegrupper. Det blir snakka 77 ulike språk i landet. Islam er den dominerande religionen. 2,35% kristne. 0,6% evangelisk kristne. Fleritalet av dei kristne er romersk katolske. 
Dei kristne bur stort sett for seg sjølv i eigne distrikt, og det er ein beinhard religiøs apartheid i landet.
Hovudstad er Islamabad.
Dei største byane: Karachi og Lahore.

Pakistan vekslar mellom å vera styrt av ineffektivitet og korrupte politiske parti og eit autoritert militærdiktatur.  Makt og velstand er konsentrert på all for få hender. Dette hindrar sosial og økonomisk utvikling i landet. Landet står overfor eit kraftig press frå  islamistar i vest (Afghanistan og frå Punjabprovinsen), og frå India i Kashmir.

Det har nyleg vore presidentval i landet, og den gamle populære cricketstjerna Kahn har gjeve seg sjølv 100 dagar på å ordna opp i landet sine problem, noko som vel fortel meir enn nok om dømekrafta til den mannen.


 • Pakistan er prega av eit høgt valdsnivå. Be om at Gud frir landet frå den ånd som skaper lovløyse og vald, og som lenkar det fast til løgn og urett.
 • Be om at Kahn skal skipa ei regjering som i det minste vil bevega nasjonen framover. 

Kyrkja i Pakistan har for det meste medlemmer frå dei kastelause i landet, og frå Sindhfolket som er hinduistisk. Nesten ingen pakistanske muslimar er vunne for Kristus av pakistanske kristne. 

 • Be om at desse skal reisa seg, rista av seg sosial skam og stolt forkynna evangeliet for sine medborgarar frå høgare sosiale lag. 
 • Be om vern for dei truande. Det er lett å få ein fatal blasfemianklage mot seg. 
 • Be om fridom for Asia Bibi, Imran Gafhur og andre som sit fengsla på livstid for trua si. 
 • Mange muslimar frå høgare kastar har kome til tru dei siste åra gjennom TV-sendingar og personlege openberringar. Det er få å disippelgjera dei. Be om at Gud skal senda dei lærarar med kompetanse som kan føra dei inn i eit sigrande Kristusliv. 
 • Dei fleste av dei 393 folkegruppene er unådde. Men Guds arm er ikkje for kort til å frelsa. Be om at det skal gå ein mektig vind av evangelisering og misjon over heile landet som bringer Guds lys inn i kvar einaste avkrok der det finst folk. 
 • Be spesielt for desse unådde folkegruppene:
  • Punjabi på Indussletta
  • Pashtun i grenseområdet mot Afghanistan. Det er frå denne gruppa Taliban har sitt utspring
  • Folkeslag som snakkar seraki
  • Shindhifolket som er mellom dei fattigaste og minst evangeliserte folka i verda.
  • Baluchane i Baluchistan i sørvest mot Iran.
  • Mohajarane. Mange lever i Karachi. 
  • Fjellfolka i nord
 • Karachi har dobbelt så mange innbyggjarar som offisielt er oppgjeve. Byen er kaotisk, og alle typar kriminalitet florerer, inkludert menneskehandel. Be om Guds mektige intervensjon. 
 • I Pakistan er det nærast 2 millionar afghanske flyktningar. Be om at Gud må verna dei mot alle typar overgrep, senda sine vitner til dei og opna himmeldøra for dei. 
 • Det er 4 millionar ahmaddiyamuslimar i Pakistan. Dei er stolte over religionen sin og vanskelege å nå. Be om at Gud må rysta grunnvollen for trua deira, gjera dei usikre og føra dei inn på fast grunn, på Kristusfjellet. 
 • Landet har ein ung befolkning. Be om at dei unge må oppdaga håpet i Kristus.
 • 75% av befolkninga er analfabetar. Be om at skulevesenet må opp og gå, at det skal vera eigne skular for kristne barn, at lesedugleiken må på plass slik at unge kan vera i stand til å møta utfordringane frå ei moderne verd, og vera i stand til å lesa og studera Guds dyrebare ord. 
 • Be om at pakistanarar som har emigrert til omtrent alle verdas land må finna Kristus i dei landa dei har reist til, og at dei må leva som rettskafne menneske, og ikkje slå seg saman i forbryterske mafiagjengar, som dei har så lett for å gjera.
 • Be om at kristne radio og TV-program skal ha stort nedslagsfelt i befolkninga, likeeins alle forsøk på å nå ut via internett.

mandag 24. september 2018

271 kristne vil bli stilt for retten i Uttar Pradesh, India

Det er Voice of the Martyrs som melder dette i dag. Dei er tiltalte for å ha brukt narkotika for å omvenda folk til kristendomen, og for å ha snakka nedsetjande om hinduismen. Alt er naturlegvis tøv og tant, men rettsprosessane mot dei er i gong. Tre av dei tiltalte er Durga Prasad Yadav, Kirit Rai, og Jitendra Ram, alle pinsepastorar. Andre namn er ikkje kjende. Bakgrunnen for dette åtaket på dei kristne er den nye antikonverteringslova som er vedteken i delstaten. No leitar radikale hinduar etter kristne som kan straffast med bakgrunn i denne nye lova. Slik som systemet er blitt no må ein pastor melda frå seks månader for førehand til styresmaktene om han har tenkt å snakka til ein hindu om Jesus. Det er ikkje vanskeleg å sjå at desse lovene fullstendig underminerer religionsfridomen i delstaten. 

Gode Far i himmelen! Me ber om at du i denne situasjonen skal fylla alle desse truande med din Ande, gjera dei frimodige og sterke slik at dei bestemmer seg for å lyda deg meir enn menneske. Så ber me om at ditt rike skal gå fram i Uttar Pradesh, at skarar skal koma til tru, at djevelens hegemoni blir brote og at folk bøyer seg for ditt ord og tek imot di frelse i Jesus Kristus. Amen!

Oman

A map of Oman class=

Oman ligg strategisk til ved innseilinga til Persiagolfen. Det bur omlag 4,6 millionar menneske i dette fjellrike ørkenlandet, 45% er arbeidsinnvandrarar. Hovudstad: Muscat. 95% av befolkninga er muslimar. Vel 3% er kristne. 0.8% evangeliske. Omtrent alle kristne har utanlands opphav. Men nokre omanittar vender seg også til Kristus i denne tida, og dei er utsette for eit umenneskeleg press frå det omkringliggjande samfunnet for å få dei til å ombestemma seg og returnera til islam. Proselyttisme er strengt tatt ulovleg.

Takk og bøn:
 1. Takk for dei omanittane som er komne til tru på Jesus.
 2. Be om at dei må finna saman i gode fellesskap (kyrkjelydar), at dei blir bevarte hos Jesus, forsvarleg disippelgjort og utrusta og utdanna til habile menneskefiskarar. 
 3. Be om at dei skal få tilgang til biblar, få åndelege leiarar av høg kvalitet, og styrke til å stå i forfølging.

torsdag 20. september 2018

Nigeria

Nigeria er med sine nesten 191 millonar innbyggjarar det mest folkerike landet i Afrika. Befolkninga er todelt på den måten at fleirtalet i sør er kristne medan fleirtalet i nord er muslimar. Fordelinga mellom dei to religionane er omlag 50-50.

Hovudstad er Abuja med 2 mill innbyggjarar. Største by er Lagos der det er over 10 mill innbyggjarar.

Landet er per definisjon ein sekulær nasjon med full religionsfridom. I alle fall på papiret.

Men den kristne minoriteten i nord har dei siste åra vore hardt forfølgd, og IS-gruppa Boko Haram og radikaliserte muslimske fulanikrigarar har drepe titusenvis av dei. Jamnleg blir kristne landsbyar jamna med jorda og menneska der massakrerte.

Elles blir kristne jenter hyppig bortført av Boko Haram og tvangsgifta med muslimar.

I sør finn me verdas største kristne kyrkjelydar, og kristendomen veks med rekordfart i desse områda, og den kristne kyrkja i Nigeria rekrutterer stadig fleire til misjonsteneste i andre land. Europas største kyrkjelyd er å finna i Kiev, og denne er bygd opp av ein nigeriansk misjonær.

På landsbasis veks kyrkja i Nigeria med 7% årleg. Det er uvanleg høgt.

Mange kyrkjelydar i sør er prega av framgangsteologi der kristendomen vert forkynt som ein veg til personleg velstand og suksess.  Dette er eit problem med tanke på at me som kristne tilhøyrer ein Gud som sjølv levde i fattigdom, som åtvara mot rikdomen og som utfordra etterfølgjarane sine til å leva sjølvoppofrande liv.

I Nigeria finn me 520 ulike etniske grupper. Dei største er fulani/hausa, yoruba og igbo. Desse har rivalisert om makta sidan landet fekk sjølvstyre frå Storbritannia i 1960. Kvar gruppe har sitt eige stammespråk, men elles er engelsk eit fellesspråk som dei fleste meistrar. Hausa er også vidt utbreidd.

Næringsvegar: Jordbruk, olje og gassutvinning og bergverk. Korrupsjon og all type kriminalitet knytta opp til business er på eit uanstendig høgt nivå, og nigeranarar er å finna innafor all internasjonal kriminalitet som handel med narkotika, sexslaveri og alle typar bedrageri på nett.

Det er mykje vald mellom folk i det daglege.

2,7 nigerianarar er registrerte som HIV- positive. Det faktiske talet er truleg dobbelt så stort. AIDS tek mange menneskeliv årleg.

Det er trong for bibelomsetting i 300 språk.

 • Det er grunn til å takka Gud for det han held på med i Nigeria. Dei truande er eit bedande folk, og når dei samlast til bøn, møter hundretusenvis opp. Ein gong i Lagos så mange som 3 millionar. Dette bønetrykket har enorm betydning for heile verda. 
 • Be om styrke og vern for alle kristne som er utsette for forfølging.
 • Be om fridom for dei unge kristne jentene som er blitt kidnappa.
 • Trass i eventyrleg framgang for evangeliet, er det behov for at det åndelege livet i kyrkjelydane vert utdjupa, at folk festar seg i Gud og hans ord, at nye kristne blir disippelgjort og ikkje let seg føre på avvegar av djevelens renkespel som alltid handlar om pengar, makt og sex. Be om det.
 • Be om at kyrkja skal mognast og veksa opp til han som er hovudet for kyrkjelyden, Kristus, slik at dei meir og meir liknar Han.
 • Be om at kyrkja skal vera lys og salt i dette landet og danna ei mektig motvekt til dei kriminelle elementa, og etterkvart gjera deira aktivitetar umogelege. 
 • Be om at bodskapen i evangeliet skal festa seg på ein slik måte i heile landet at alle vender seg bort frå uretten og til Gud. 
 • Be om at Guds fred skal seinka seg over nasjonen, og at folk sluttar å sjå på vald som ein OK måte å fremja sine eigne interesser på. 
 • Be om at all den kristne vitaliteten i Nigeria skal spreia seg til andre land. 
 • Be om at andregenerasjonskristne skal få sine eigne unike Kristuserfaringar.
 • Be mot synkretismen som alltid ligg og lurer. 
 • Be om einskap mellom dei truande, og særleg mellom leiarar. Kyrkja er svært splitta, og frontane ofte harde.
 • Be om støtte og styrke for pastorar og leiarar, at dei lever med integritet, er ærlege og ansvarlege. Be om at dei søkjer Guds ære, menneskes frelse og ikkje sin eigen suksess. Det er for myke "Big man"-syndrom i dei nigerianske kyrkjene. 
 • Be om leiarar som er leida av Den Heilage Ande, grunnfesta i Skriftene, kapable disippelgjerarar og som kjenner Gud og som lever i bøn. 
 • Be om at dei teologiske institusjonane skal ha rett kristen kvalitet. 
 • Be for alle HIV-smitta og AIDS-sjuke.
 • Be for alle foreldrelause barn.
 • Be om at Bibelen skal omsetjast til alle stammespråk der det er påkrevd. Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...