tirsdag 30. august 2011

Jotonifolket i Mali

Jotonifolket i Mali tel 16000 menneske, og lever under tøffe livsvilkår i eit land som ofte er heimsøkt og utarma av tørke, svolt, forørking og grashoppeplager. Mali har, trass i det store muslimske fleirtalet, religionsfridom.

Jotonifolket er animistar. Dei snakkar jowulu, bambara og fransk.

Det er ingen i dette folket som kjenner Jesus.

Herre Jesus Kristus. Me har forsømt å gje jotonifolket evangeliet. Tilgje oss dette, og hjelp oss som kyrkje å ta ansvar for desse vidunderlege menneska som du har skapt og frelst med ditt eige blod. Send Anden din til dei og gjer dei klare til å ta imot evangeliet når dine utsendingar kjem. Etabler ei sterk og levande kyrkje i dette folket.
Hjelp dei å ta vare på familiane sine, og velsign dei med reint vatn, nok mat, lyd for vind og vær og skular for barna. Me ber i ditt eige namn, du som seier at du vil syna miskunn mot dei fattige og trengande, og berga liva til dei som er i naud. Amen!

Jeg priser deg som kom,

Jeg priser deg som kom til meg lenge før jeg kjente deg og visste hvem du var. Jeg takker deg for at du bøyde deg ned over meg og tok meg i din favn og døpte meg. Jeg takker deg for at du er kommet til meg dag etter dag, for at du har søkt meg opp og fulgt meg. Jeg takker for at du er den som kommer, for at hver dag som ligger foran meg, er din, også min dødsdag, jeg takker deg for den store dagen da du skal komme i din herlighet. Du som er den samme i går og i dag og til evig tid, min Frelser og min Konge. Amen. Kom, Herre Jesus!

mandag 29. august 2011

Yousef Nardarkani

I 2009 vart den iranske pastoren Yousef Nardarkani dømt til døden for apostasi og "tankebrotsverk". Den siste tida har det versert rykter om at Høgsterett hadde oppheva dødsdomen. Dette viser seg ikkje å vera tilfelle. Han vil berre få amnesti dersom han fråseier seg trua på Jesus, noko som er heilt uaktuelt for denne heilstøypte mannen.

Kjære Herre Jesus Kristus! Enno ein gong vil me be deg om styrke og vern for denne tapre heilstøypte tenaren din. Ver han nær, og lat han fryda og gleda seg i deg midt i trengslene sine. Me veit at du kan gjera han fri så lett som berre det, at ingen kan røra han utan at du gjev dei lov til det, og at han berre vert sitjande der han er så lenge det fremjar din plan. Men me vil be om at du vernar livet hans, og at du talar på ditt sterke vis til motstandarane hans slik at dei forstår at Yousef tilhøyrer deg, og at dei pådreg seg din vreide ved å røra han. Amen.

Temne Banta i Sierra Leone
Dei 54 000 menneska som tilhøyrer denne folkegruppa kjem opprinneleg frå Guinea som ligg nord for Sierra Leone. Dei er muslimar med iblanda afrikansk folketru, bur i eit vanskeleg tilgjengeleg område, og me kjenner ikkje til ein einaste kristen mellom dei.

Gode Herre! Fjerna alle hindringar for ditt rike i Temne Bantafolket, og grunnlegg di kyrkje mellom dei. Forløys dei frå djevelens makt, og alle dei syndene som dei ligg under for. Lat dei personane som du snart vil føra til tru stola fullt og fast på deg og ditt fullbrakte verk på krossen, og gje dei del i Den heilage andens kraft slik at dei vert sigrande kristne. Amen!


fredag 19. august 2011

Madagaskar


Madagaskar er 587041 kv.km stor og har eit innbyggjartal på 20 millionar. Landet er svært fattig og ligg på 11. siste plass på denne statistikken. Avskoging har ført til erosjon som har vaska ut mykje god matjord. Landet har vore vanstyrt i mange tiår, og i dag er over 50% analfabetar. Korrupsjon og politisk uro er vidt utbreitt.

Midt oppi dette veks kyrkja. Den Heilage Ande bevegar seg sterkt mellom studentar, ungdomar og lekfolk pga framveksten av små huskyrkjer. Desse er karismatiske og uglesett både av staten og andre kristne.

Men det er også vekst mellom muslimane. I tilhøyrer meir enn 53,53% av menneska ei kristen kyrkje. 37,6% bekjenner seg til gamal folketru medan 8% er muslimar.

43% av befolkninga er under 15 år.

Gjennom Det Norske Misjonsselskap har Noreg gjennom mange år drive misjon på Madagaskar. Ei frukt av denne innsatsen var profetkvinna Nenilava som eg sjølv fekk gleda av å høyra i Trefoldighetskirken i Oslo i 1974 (eller 73).

Det har vore mange sterke vekkjingar knytta opp til protestantisk misjon: 1895, 1941, 1948 og på 1980-talet. Lækjedomsunder og demonutdriving er daglegdagse ting for dei kristne på Madagaskar. Konfrontasjon mellom lys og mørkre pregar dagleglivet.

Det er eit desperat behov for bibelundervisning, disippelskap og leseopplæring mellom nye kristne.

Be om mogne kristne som legg ned liva sine for å møta desse behova.

Kyrkjelivet er elles prega av splitting mellom kyrkjesamfunn, stolthet og sjalusi hos leiarane.

Be om at dei bøyer seg for Gud, tek oppgjer med fiendskapen, audmjukar seg for kvarandre og søkjer kristen sameining. Be også at Gud lækjer såra som denne mangeårige fiendskapen har forårsaka, og at dei lærer seg å stå imot Satan også på det etiske området.

Mange pastorar er teologisk underskolerte. Be om ein ny giv i det å utvikla solid utdanning av kristne leiarar.

Dei store kulla av unge menneske er ei stor utfordring.

Be om vidare utvikling av søndagsskulen og av katekismeprogram som kan føra ungdomane inn i eit liv i tett etterfølging av Jesus.

Store områder av landet er totalt unådd. I nord finn me ei blanding av islam og animisme og i sør rein animisme. Mange av områda er svært utilgjengelege, og det kviler eit tungt mørkre av sjamanisme og demoni over dei menneske som lever der.

Be om apostlar som kan etablera bruhovud for Guds rike i desse folka, menneske som er utrusta til å bringa Guds lys inn i tett mørkre, ogbe om at Guds kyrkje må få slå røter i alle regionar.

Bibelen eller deler av han er omsett til 8 språk. 6 språk har ingen omsetting. Det er stor mangel på kristen litteratur tilgjengeleg på alle innfødde språk, inkludert det største: Malagasi.

Be om produksjon av kristen litteratur på dei ulike språka, at Gud skal stimulera folket sin intellektuelle nysgjerrigheit og lysta til å læra seg lesekunsten.

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...