søndag 24. desember 2017

Zimbabwe390 767 km2. 13 800 000 innbyggjarar. Hovudstad: Harare. 97,8% er bantuar frå ulike stammer.
Offisielt språk: Engelsk. Antal språk: 22. Alle er bibelspråk

Zimbabwe gjennomførte sine første frie val i 1980, etter mange års krig mot det kvite mindretalsstyret. Robert Mugabe vart president, og har etter den tid degenerert som leiar, køyrt landet i kne på alle måtar og vart i sist månad avsett av dei militære, og visepresident . Emmerson Mnangagwa kom inn og tok plassen hans. Om det fører til noko som helst, gjenstår å sjå.

Dei siste åra har mellom 25 og 50% av befolkninga flykta frå landet. Mykje av grunnen til dette er HYPERINFLASJON. Dei pengane folk får utbetalt den eine dagen er ingenting verd den neste. Det er ein av dei store nasjonale katastrofane i vår tid. Arbeidsløysa i Zimbabwe er 90%. Forventa levealder er under 44 år.


 • Kyrkja i Zimbabwe har hatt ein markant vekst midt i alle prøvingar staten har påført befolkninga og dei truande. I alt vanstyre er kyrkja blitt ein oase, eit fyrtårn og ei von for menneska. Det føregår ei massiv og målbevisst kyrkjeplanting i landet, og dei truande når måla sine. Tusenvis av nye kyrkjer blir planta kvart år.  Be om at nye truande må læra seg å leva som Jesu disiplar, og om at nye leiarar av rett format skal bli skapte og forma. 
 • Be om at landet skal bli kvitt inkompetente, uærlege, brutale, kriminelle, nepotiske, bedrageriske og sjølvopptekne leiarar, og bli velsigna med gudfryktige leiarar, sanne, heilstøypte demokratar med ei høg ånd som styrer skuta etter Guds gode ord, og som respekterer Menneskerettsfråsegna. 
 • Skule og utdanningssystemet, samt helsestellet,  har kollapsa. Be om attreising.
 • Etter at Robert Mugabe stal jordbruksland frå dei kvite og gav det til inkompetente krigsveteranar, har matproduksjonen stoppa opp. Landet som før var ein eksportør av mat, er no avhengig av matvarehjelp frå utlandet. Folket har måtte brødfø seg på jakt, og meir enn 2/3 av alle ville dyr er blitt utrydda dei siste åra. Be om gjenoppbygging av landbruket. 
 • AIDS-epedemien tek 2000 menneskeliv per veke. Be om at folket skal venda om frå seksuell promiskuitet, at dei lærer seg å leva reint og halda seg til ektefellen sin. 
 • All død og emigrasjon har tappa Zimbabwe for kompetanse. Be om at gode folk må venda attende til heimlandet og starta gjennoppbygging av landet.
 • Be om at kyrkja skal bli ei profetisk stemme overfor styresmaktene, og ansvarleggjera dei styrande innfor Gud. 
 • Be om einskap mellom dei truande. Det har vore enormt mykje splitting i den evangeliske og protestantiske leiren. 
 • Be om at kyrkja skal bli reinsa for okkulte praksisar som dei truande har med seg frå den animistiske fedretrua.
 • Be spesielt for byane. Slumområda esar ut, kriminaliteten rår, lov og rett har stoppa opp og få kjenner Kristus der. 

fredag 22. desember 2017

ZambiaAreal: 762 618 km2. Hovudstad: Lusaka. Landet ligg på eit slette med ei gjennomsnittleg høgde på 1138 m.o.h. Her er det ein ufatteleg natur der Victoriafalla i sør tek førsteprisen. Elles er det vide savanner med eit rikt dyreliv.
Folketal: 16 millionar. Dei fleste bur i byar lange jernbanelinja mellom Congo og Zimbabwe.  Mange i slum. Forventa levealder er 44 år.
Fekk sjølvstende i 1964. Eittpartisystem fram til 1991. Etter det parlamentarisk demokrati.
Næringsliv: Gruvedrift, i hovudsak utvinning og foredling av koppar. Elles har dei mykje vasskraft. Og sjølvsagt er det mange bønder. Dei siste åra har landet fått mange kinesiske og indiske investorar, noko som er ein del av desse landa sin nykolonisering av Afrika.
AIDS fører til massedød og mange foreldrelause barn.
Det har vore god økonomisk vekst dei siste åra, men rikdomen er ulikt fordelt. Korrupsjon gjennomsyrer samfunnet. Over 85% av befolkninga lever under FN`s fattigdomsgrense.
Det er 80 ulike etniske grupper i Zambia som snakkar 72 ulike språk. Offisielt språk er engelsk. 46 språk har heile eller deler av Bibelen tilgjengeleg.

"Brain drain" er eit stort problem. Dei skarpaste hjernane og flinkaste folka emigrerer gjerne.

Zambia er frå 1991 eit definert kristent land med full religionsfridom. 75% er oppført som protestantar, vel 20% er romersk katolske. Trass i denne kristne profilen, og trass i at Zambia er ei øy av fred midt mellom land som lid under krig og konflikt, er kristentrua overfladisk, og det er lite å sjå av den forvandlande krafta i evangeliet.

Zambia tek imot hundretusenvis av flyktningar frå krigsherja naboland. Dette er ei stor utfordring for eit fattig land.

Flyktningane er sårbare for menneskehandel. Det skjer i stor grad.


 • Takk for fridomen som kyrkja har til å driva misjon utan avgrensningar
 • Be om at evangeliet må gå på djupet med folk og forvandla samfunet frå innsida
 • Be om at dei unådde folkeslaga skal bli nådde og få høyra evangeliet på morsmålet
 • Be mot grådighet og korrupsjon
 • Be om at dei flinke folka skal sjå det som eit kall å bli verande og leggja ned energi og tankekraft for å byggja landet
 • Be om at folket og kyrkja skal bli reinsa frå all type avguderi og okkultisme
 • Be om at landet skal få eit oppgåande og nærverande helsevesen
 • Be om at barn og unge skal få den grunnutdanninga som dei treng for å klara seg i ein moderne verden. 
 • Be om at flyktningane i Zambia skal bli godt tekne vare på og få framtid og håp.
 • Be om at styresmaktene skal få ressursar nok til å handtera situasjonen
 • Be om at Gud skal stoppa menneskehandlarar, og gje styresmaktene kraft og klokskap til å demma opp for denne djupe uretten. 
Jemen

Jemen har ei rik kulturhistorisk fortid. Det var her det bibelske Saba, eller Sheba, låg, og me kjenner jo alle forteljinga frå 2. Kongebok om dronninga av Saba som vitja Salomo i Jerusalem.

Jemen har få naturressursar, og er det fattigaste landet i den arabiske verda. Store deler av den arbiedsføre befolkninga jobbar i andre land.

Jemen er i dag, med sine vel 28 millionar menneske, eit land prega av borgarkrig, og landet er utsett for ein saudiarabsik blokkade som fører til stor varemangel i landet.

Denne konflikten starta for alvor i 2011 under "den arabiske våren". Då kom misnøya med korrupsjon og arbeidsløyse opp i dagen og førte til at president SALIH måtte gå av til fordel for visepresiden HADI.

Befolkninga er svært ung, Gjennomsnittsalderen er ikkje meir enn 19 år. Difor vert lidinga som krigen påfører befolkninga ekstra stor. Millionvis av barn er råka av matmangel og hungersnaud, og mange, mange døyr av svolt i skrivande stund.

I 1990 vart Nord og Sør-Jemen samla til eitt rike. Sør-Jemen (tidlegare Aden) hadde frå 1967 vore styrt av eit marxistisk regime, eit ateistisk diktatur, medan Nord-Jemen var muslimsk og hadde ein flora av parti. Her låg alt til rette for djupe konfliktar. Nord-Jemen var det sterke part her, og slo brutalt ned eit opprør frå sør i 1994.

Marxismen er død idag. Men Al-Quaida, ISIS og den iranskstøtta hutumillitsen har funne fotfeste i landet, og gjort det til ein base for terrorhandlingane sine. I 2014 erobra hutumillitsen den vakre hovudstaden Sanaa. President HADI måtte flykta til Oman, og seinare til Saudi Arabia. Den tidlegare presidenten, SALIH, hadde då alliert seg med hutuane.

For ei veke si prøvde han forresten å forlata hutuane til fordel for gamle vener, men vart straks skoten og drepen av folk frå hutumillitsen.

I tillegg har Jemen vore tungt råka av krigen i Somalia og mange somaliarar har kome som flyktningar til Jemen.

Det høyrer også med til bilete at 80% av jemenittane dagleg rusar seg ved å tygga den narkotiske qat-planta. Store deler av jordbruksarealet går med til å dyrka dette svineriet.

66% av befolkninga er sunnimuslimar. 34% er shia. 0,08% er kristne.

Kristendomen var dominerande i dette området fram til dei kyrkja vart undertrykt og etter kvart utrydda  av islamske hærar på 6 og 700-talet.

Dei få kristne som finst i landet i dag er utlendingar.


 • Be om at kongen over kongane skal intervenera i landet, gje folket frelse og nasjonen fred. 
 • Be om at det skal etablerast ei levande etnisk jemenittisk kyrkje.
 • Be om at befolkninga skal slutta å dyrka qat og rusa seg på qat, og bruka jorda til dyrking av poteter, korn og grønsaker. Folket treng mat. 
 • Be om at dei vaksne skal begynna å ta ansvar for barna sine og gje dei opplæring og skulegang slik at dei kan læra seg å lesa og skriva. 
 • Be om måtar å få spreidd Bibelen på til den jemenittiske befolkninga, og at Guds bok skal bli omsett til socotri og mahri, språk som vert snakka på øya Socotri i Det indiske hav og langs grensa mot Oman. 
søndag 17. desember 2017

Minst fem kristne drepne i sjølvmordsåtak mot kyrkje i Quetta i Pakistan

Det er VG-direkte som melder om dette i dag. 20 menneske skal vera skadde.
Quetta ligg ikkje så landt frå grensa til Aghanistan.

 • Be om at dei skadde må overleva og bli lækte.
 • Be om trøyst for dei som har mista sine kjære
 • Be om at kristne i byen, og elles i landet, ikkje må la seg skremma til taushet, men frimodig og klokt vitna om Jesus for sine medmenneske. 
 • Be om at Gud skal hindra åtak mot kristne i Pakistan, India og Iran i jula. Kristenforfølginga pleier ta seg opp rundt dei kristne høgtidene. 

Venezuela

Kjelder: CIA World Factbook.
Pray for the world (Patrick Johnstone)
Folketal: 31 304 016 (juli 2016)
912 050 km2. 52,1 % regnskog. 3,1% dyrkbar jord.
Språk: Spansk. Totalt: 47 språk
Religion:  25 millonar kristne. 3,1 millionar av dei er evangeliske.
Det evangeliske gjennombrotet kom til landet først på 1980-talet.
Det føregår i dag ein omfattande kyrkjeplanting, og den årlege veksten på nye kristne blant nokre av urinnvånarane er så stor som 10% .

Venezuela er eitt av dei mest vanstyrte landa i verda. Trass i store olje og gassreservar (verdas 4. største oljeprodusent), lever folket i den djupaste fattigdom og manglar tilgang til heilt vanlege daglegvarer. Inflasjonen i landet er galopperande, Mange reiser til Colombia for å handla mat og medisiner, og banale men viktige ting som bleier. 60% av venezuelanarane lever i slum. Men akkurat DET er ikkje av ny dato. Den siste tids nedgang starta med at sosialisten Hugo Chaves kom til makta i 1999, og vart erstatta med Nicolas Maduro i 2013. Sosialistregimet til desse to karane har bygd ned alle demokratiske instituasjonar, fjerna ytringsfridomen og fengsla opposisjonelle. Regjeringa fører ein streng priskontroll som effektivt hindrar alle investeringar frå folk som driv forretning. Styresmaktene kveler næringslivet, slik som tilfelle var i Sovjetunionen i "hine hårde dager". Det høyrer også med til bilete av sidan år 2000 har over ein million frå øvre-middelklasse emigrert, vel utdanna og flinke folk.  Denne "hjerneflukten" har hatt uoverskuelege negative følgjer for landet. No flyktar også folk som står lågare på rangstigen og søkjer asyl i nabolanda. Det er stor uro i landet, og titt og ofte er det fare for ein djupare og meir omfattande valdeleg konflikt.

 • Be om at Gud skal intervenera og berga landet frå blodig konflikt, djup splitting og store ulukker.
 • Be om at han må fjerna dei inkompetente leiarane som  no sit ved spakane.  Me ser no at det veks fram leiarar med politisk talent mellom dei evangeliske. Be om at desse må få innflytelse, og at dei skal vera med å byggja opp solide demokratiske institusjonar. 
 • Takk for den store kyrkjeveksten mellom dei evangelisk kristne dei siste åra, og be om at Gud skal halda fram med å fremja sitt verk.
 • Be om at nye kristne skal innlemmast i levande kyrkjelydar, bli utrusta med Andens gåver og få forsvarleg disippelopplæring. 
 • Be om at den katolske kyrkja skal venda seg bort frå alt avguderi og at katolikkane skal kasta helgenane på båten og halda seg til Kristus åleine. 
 • Be om at Anden skal ausast ut over alle venezuelanarar, og landet skal bli bada i Guds lys, og at folks hjarto skal vendast mot Gud i lovprisning og forløyst glede. 
 • Be om at folket skal bli transformert av Den Heilage Ande, at kriminelle skal endra levemåte og bli rettsindige, ærlege og rause menneske som vernar sin neste og ikkje trugar han. 
 • Be om at dei mange som rusar seg skal bli edruelege.
 • Enorme mengder kokain passerer gjennom Venezuela på veg mot Europa. Be om at denne trafikken skal stoppast i Jesu namn. 
 • Okkultismen er omfattande i Venezuela (85% av befolkninga er involvert) som elles i Latin Amerika. Be om at Gud skal løysa dei okkulte frå djevelens makt og reinsa landet for slikt som berre nedkallar destruksjon i folks liv. 
 • Seksuelt misbruk av barn er omfattande, likeeins alle typar seksualisert vald. Be i Jesu namn at dette skal ta slutt, og landet skal bli reinsa frå ureine ånder som inspirerer folk til å gjera forferdelege ting med kvarandre, og at Han skal lækja alle skadelidande med sin barmhjertinghet. 
 • Mange barn lever på gata. Dei rusar seg og er enormt sårbare. Be om at Gud skal passa på dei og vekkja dei vaksne til dåd for dei små verjelause. 
 • Be om at unådde stammer skal bli nådd med evangeliet. Regjeringa sette i 2005 ein stoppar for dette heilt grunnleggjande misjonsarbeidet. 

onsdag 13. desember 2017

Usbekistan

447 400 km2
29 748 859 innbyggjarar. 80% usbekarar, som er eit tyrkisk folkeslag. 5,5% russarar. 5% tadsjikarar, som er eit persisk-medisk folkeslag. 
Hovudstad; Tashkent (2,2 mill)
Dei fleste menneska bur tett heilt i aust, i den svært fruktbare Ferganadalen. Elvar frå mektige fjell samlar seg i Ferganadalen og legg grunnlag for rik bomullsproduksjon. Her er den årlege folketalsveksten på 32%. Den berømte Silkevegen går gjennom dette lange dalføret. 
Dei sentrale delane av landet er øydemark. Heilt i vest ligg Aralsjøen. Den er halvveges tørrlagt pga irrigasjon i samband med at Josef Stalin bestemte at området skulle nyttast til bomullsproduksjon. Dette har skapt enorme miljøproblem. 
       
Landet er meir enn sjølvforsynt med olje og gass. Elles vert det vunne ut mange ulike verdfulle mieraler som gjev eksportinntekter.

Trass i store naturrikdomar, er folk flest fattige, og kjempar for å få endane til å møtast. Her er det enkeltpersonar som forsyner seg rått av inntektene, og korrupsjonen er høg. 

Landet vart okkupert av Russland seint på 1800-talet, og i 1924 innlemma i Sovjetunionen, men reiv seg laus og vart sjølvstendig nasjon i 1991 då Sovjetsambandet løyste seg opp. 

88% av befolkninga er muslimar. 9% ortodokse kristne. I 2010 var det 85000 evangelisk kristne i landet, men dette talet er nok høgare no. 
Det er strengt forbode å driva kristen misjon retta mot usbekarar. Den usbekiske kyrkja er ei undergrunnskyrkje som stadig er utsett for forfølging og trakassering. Likevel går evangeliet fram i landet, og dei truande er brennande og ivrige for Kristus. 

 • Be om at Usbekistan skal bli heilt gjennomsyra av evangeliet og transformert av Den Heilage Ande. 
 • Be om at dei truande skal ha tilgang på biblar, leva misjonalt og at nye kristne skal bli forsvarleg disippelgjort. 
 • Be om at dei truande skal bli verna mot overgrep, og at dei skal leva klokt og sterkt.
 • Be om at landet skal få rettferdige politiske leiarar som tener folket sine interesser, og ikkje sine eigne. 
 • Be om at folket skal få innsikt i korleis dei skal kunna løysa dei store miljøproblema som landet står overfor. Det er snakk om ørkenspreiing, vassmangel og forgiftning av jordsmonn pga kjernefysisk avfall frå atomkraftverka. 


tirsdag 12. desember 2017

Uruguay

Kjelder: CIA world factbook og Patrick Johnsones "Pray for the World"

Uruguay sin historie går attende til 1726 då spanjolane grunnla Montevideo som eit handellssenter verna av militære festningsmurar. Byen har ei lun hamn som eignar seg godt for utskiping av varer.
Vart sjølvstendig frå Spania i 1828, etter tre års frigjeringskrig.
Landet, som har i stor grad vore styrt av det militæret og autoritære krefter, fekk eit demokratisk styresett i 1985, etter mange års borgarkrig mot marxistiske grupper. Uruguay er i dag ein republikk styrt av ei sentrums-vensterregjering leida av presidenten, og folket nyt stor grad av fridom.

Folketal: 3 360 000. 88% kvite. 8% mestisar, 4% svarte. Det er ingen att frå den opprinnelege urbefolkninga. Dei vart effektivt utsette for etnisk reinsing då spanjolane braut seg inn i landet.

Topografi: Sletteland. Manglar fjell. Gjennomsnittshøgda er 109 meter. 88% jordbruksareal, det meste beiteland (pamapas). Sårbart for flaumar og kraftige vindar.

Næringsliv: Jordbruk. Gruvedrift. Uruguay er velståande og har eit utbygd sosialt tryggjingssystem.

Språk: Spansk.

47% av befolkninga tilhøyrer den romersk katolske kyrkja. Berre 2% går til messe.
7-8% er evangelisk kristne
Den trusretninga som veks snøggast i dag er afro-brasiliansk spiritisme.

Kristen tru og tanke har liten innflytelse over innbyggjarane i Uruguay. Religionen er blitt veldig privatisert, og kvar enkelt har ein tendens til å miksa sin eigen religiøse coktail sterkt influert aNew Age-tenkegods.

Sex utanfor ekteskap, abort, homoseksualitet, likekjønna ekteskap er blitt folkesynder. Hasjrøyking er svært utbreidd og har høg legitimitet.

Resultatet er høge tal for sjølvmord, depresjon og skilsmisse.

Dei siste åra har imidlertid ting begynt å snu i positiv retning. Målretta misjonsarbeid frå dei evangeliske har bore frukter, og talet på truande og på kyrkjelydar meir dobla seg frå 1998 til 2005.


 • Be om at innhaustinga skal halda fram, at nye truande vert disippelgjort til å vinna og fostra nye truande til å bli sanne disiplar av Jesus Kristus.
 • Be om at det skal etablerast levande kyrkjelydar i alle områder der det er naudsynt. 
 • Be om at den gode Gud må senda sin Heilage Ande til Uruguay, bada landet i sitt lys, fri folket frå djevelens makt og attreisa kyrkja si som ein sterk forvaltar av Guds ord, full av kjærleik og himmelkraft.  
 • Be om at dei truande også skal nå fram til øvre-middelklasse langs kysten som lever i materiell velstand men i djup åndeleg fattigdom. torsdag 7. desember 2017

Sambandsstatane (USA)

Folketal i 2017: 326 625 791   Areal: 9,8 mill km2. Hovudstad: Washington DC.
Folk: 58,1% med europeisk opphav (kaukasiske), 14,7% latinamerikanarar, 12,2% afroamerikanarar, 6,6% eurasiatar, 1,8% jødar, 1,6% frå aust-Asia. Berre 0.6% tilhøyrer dei gamle indianerstammene, som er USA sine urinnvånarar.
Språk: Engelsk. 34 mill har spansk som daglegspråk. Totalt blir det snakka 176 språk.

Økonomi: USA har verdas største økonomi. Landet rår over enorme naturrikdomar som kol, olje og naturgass forutan mineraler som jern, molybden, gull, sølv, kvikksølv, kalium, koppar, bly, uran, fosfor, bauxit, nikkel, for å nemna noko.

USA er ein høgt utvikla industrinasjon, og absolutt leiande innan teknologi og vitskap. Mykje av industrien har slite tungt dei siste åra, og særleg bilindustrien som ikkje har klart konkurransen med europeiske, japanske og koreanske bilar.

Landet er også ein leiande kulturnasjon, og då særleg innan film, TV-seriar og musikk. Gjennom multinasjonale selskap som Google, Apple og Micrsoft, bestemmer dei mykje av kva verdas folk skal vera opptekne av, tenkja og meina.

USA står for store deler av verdas matvareproduksjon. 44% av arealet er jordbruksareal fordelt på 17% åkerland og 27% beiteland. Enorme skogsområder i nord.

Topografi: Åslandskap i aust. Høgfjell i vest. Prærien ligg i mellom. Denne er gjennomvevd av elvar som tilhøyrer Missisippi-Misouri-sysemet.  Tilgang på vatn gjer desse områda dyrkbare. Ørkenlandskap i søraust. I vest trengjer Stillehavsplata seg inn under det amerikanske fastlandet og forårsakar landheving (Rocky Mountains), vulkanisme og stor jordskjelvsaktivitet.

Landet er ekstremt utsett for orkanar og tornadoar. Kvart år ser me store øydeleggjingar.

Landet er inndelt i 52 statar som har stor grad av sjølvstyre og sine eigne lovverk.
Politikk: USA vert føderalt styrt av ein kongress med to kammer, Representanthuset og Senatet. Presidenten har vide fullmakter, men må ha støtte i Kongressen for å vera effektiv.

Landet vart konstituert i 1776 då dei 13 koloniane i aust reiv seg laus frå England som  kolonimakt. Borgarkrigen frå 1860-64 var utarmande. USA intervenerte i 1. og 2. verdskrigen i Europa og sørga for at vestmaktene vann fram. Utan USA ville verda sett heilt annleis ut i dag, og me hadde lite truleg hatt eit levande demokrati i det heile tatt.

USA er også leiande innafor alt som handlar om romfart. Prestasjonane deira der er utan sidestykke.

Etter terroråtaka 11.september 2001, har USA leia kampen mot terrorisme i verda. Dette har ført dei ut i krigar i Afghanistan, Libya og Irak som har vore lite vellukka og svart øydande. Desse krigane har endra den globale politikken drastisk.
                    
79% av befolkninga har kristen tilknytning. 46,5% er protestantar. 20%  er katolikkar.  Mellom 90 og 100 mill er evangelikale kristne. Desse er eit resultat av ein uvanleg rik vekkjinghistorie.

Men det er sekularismen og ateismen som er det raskast veksande livssynet i USA no.


 • I USA lever 17% av verdas protestantar og 16% av alle evangelikale kristne. Det er 2000 teologiske institusjonar i landet som kvart år utdannar 30-50000 nye kandidatar som ynskjer å vinna menneske for Kristus og påverka verda med evangeliet. Be om at dette må halda fram og ta seg meir og meir opp. Be om at kyrkja skal foredlast, mognast, utrustast, multipliserast og veksa opp til Kristus, han som er hovudet for kroppen sin. 
 • Det er grunn til å takka Gud for den velsigning som har tilflote oss alle frå dette landet, for den enorme misjonsinnsatsen dei truande har stått for og framleis står for. Dei aller fleste misjonærar i verda kjem faktisk frå USA, og landet driv med omfattande hjelpe og utviklingstiltak i fattige og sårbare nasjonar. 
 • Den kristne arven har dei siste åra vore under knallhardt press frå ateistar og New Age-grupper som brukar media svært målretta for å latterleggjera og undergrava kristen tru og tanke. Be om at dei truande må frimodig halda fram med å forkynna evangeliet i kjærleik, og at Anden igjen skal ausast ut over folk og setja dagsorden for kva som er rett, godt og viktig og reinsa dei frå synd og urett av alle slag. 
 • Det renn ei gamal åre av valdsromantikk gjennom det amerikanske folket som resulterer i mykja våpenbruk og mange drap. Be om at dette skal stoppast i Jesu namn. 
 • Landet har ein svært liberal abortpraksis. Over to millionar barn vert drepne kvart år. Be om at denne uretten skal ta slutt i Jesu namn. 
 • Be om at presidenten i landet må oppføra seg forstandig, og at han må vera sannferdig og lytta til dei gode rådgjevarane sine. 
 • Be om at det skal veksa fram nye kristne leiarar i USA av stort format, leiarar som verkar samlande på dei truande. Det har vore enormt med kjøtleg strid og splitting mellom dei kristne, og det har verka åndeleg utarmande mange stader. 80% av kyrkjelydane i USA er anten i stagnasjon eller dei har tilbakegang. Be om at dette skal snu i Jesu namn. 
 • Be om at amerikanske styresmakter skal ta eit radikalt og reelt oppgjer med all den grove uretten europearane gjennom hundreåra har utøvd overfor dei mange indianske stammene, og utbetala heilt naudsynt erstatning. Be om at kristne må gå fremst i dette forsoningsarbeidet. 
 • Det er millionvis av muslimar, hinduar og buddhistar i USA som aldri har høyrt evangeliet om Jesus. Be om at kyrkja skal nå ut til dei, og at Gud skal berøra dei kraftig med sitt ord sin Ande. 
 • Be om at den misjonale disippelrørsla som no veks fram i USA, ikkje minst gjennom Exponentialrørsla, skal resultera i ny vekst i talet på kristne og i talet på kyrkjer. 


søndag 3. desember 2017

Dagens unådde: Suodi, Kina

Suodi er ei stamme på 240 000 menneske.
Dei er å finna sørvest i Kina, mot grensa til Myanmar.
Nokre ytterst få av dei er romersk katolske.
Dei snakkar sitt eige språk, og ingen deler av Bibelen føreligg på suodi.

Suodifolket har ein lang historie med vald, slaveri og krig.
Hovudsyssel i dag er handel, jordbruk og husdyrsdrift.
Dei er animistar og har eit komplekst og litt innvikla gudegalleri.

 • Be om at suodifolket skal bli "oppdaga" av dei mange offensive kinesiske "nykristne", og at desse skal ta ansvar for å disippelgjera dei.
 • Be om at Anden skal ta tak i tankane deira og hjelpa dei å forstå at dei er skapt av Gud, at Gud er èin og at dei er elska av den eine sanne Gud.
 • Be om at dei skal forstå at dei må bli frelst for sine synder, og at Gud gjer dei mottakelege for den frelsa han har gjeve oss mennesker i Jesus Kristus. 
 • Be om at Gud skal gjera under for dei når dei ber til han i Jesu namn. 
 • Be om at Gud skal samla dei nye truande i ei vital og sterk suodikyrkje.
 • og at denne kyrkja skal vera eit sterkt Jesuslys for heile folket
 Dei sameinte arabiske emiratane


Dei sameinte arbaiske emiratane  såg dagens lys 2. desember 1971 som eit resultat av at sju gamle sheikdømmer slo seg saman til èin republikk som idag har vel 6 mill. innbyggjarar. 88% er arbeidsinnvandrarar. Hovudsstaden er Abu Dhabi. Landet rår over enorme oljerikdomar, og er blitt ei leikegrind for verdas rikaste og mektigaste menneske. Det er over 600 000 kristne i landet, dei fleste arbeidsinnvandrarar, og dei nyt høg grad religionsfridom. Stadig fleire gulfarbararar vender seg no mot Kristus. Landet er orientert mot USA og Saudi Arabia, og støttar amerikanarane i "krigen mot terror", og Saudi Arabia i krigen mot Iran i Jemen.


 • Be om at Gud skal verna religionsfridomen i landet
 • Be om at dei kristne i landet skal vera dedikerte vitne om Jesus i kvardagen
 • Be om at dei flittig må lesa, læra og formidla Guds ord
 • Be om at kyrkjelydane skal vera fylte og prega av Den heilage ande
 • Be om at  Guds rike skal gå fram i alle lag av folket, også mellom dei søkkrikeArainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...