lørdag 28. mars 2020

Kanada


Det bur rundt 38 millionar menneske i Kanada, dei fleste i aust. Elles er jo landet prega av store, djupe skogar der det er sparsamt med folk. Av historiske grunnar er både engelsk og fransk offisielle språk i Kanada. Elles blir det totalt snakka 169 språk i landet, og befolkninga er fordelt på 278 ulike folkegrupper der ein god del av dei tilhøyrer urbefolkninga. 70% av kanadiarane tilhøyrer ei kristen kyrkje. 7,7% er evangeliske kristne, men kristendomen får stadig mindre å seia for den utviklinga me ser i Kanada politisk og kulturelt, og dei siste åra har LHBTQ-rørsla fått skikkeleg vind i segla og sørga for at bibelsk forkynning om seksualitet og seksualliv er blitt karaterisert som «hatsnakk»  og fleire forkynnarar og andre som har hevda at homoseksuell praksis er synd, er blitt dømde og straffa for det.
Det er typisk at med LHBTQ veks det også fram nyreligiøsitet. Slik også i Kanada. Det ser ut til at desse to rørslene har same åndelege kjelde.
Dei tradisjonelle protestantiske kyrkjesamfunna i Kanada har mista krafta si pga liberal teologi. Dei opplever sterk tilbakegang.
Dei fleste kanadiarane tilhøyrer den romersk katolske kyrkja, men denne  har mista tilliten sin etter avsløringa av alle overgrepa mot barn gjort av prestar og biskopar i teneste, overgrep er forsøkt tildekka etter beste evne. Denne kyrkja  er i djup, djup krise over heile verda.
Likevel skal det seiast at den katolske kyrkja i Kanada har ei sterk karismatisk grein. Ut frå denne har det vakse fram ei fornyingsrørsle som har resultert  ny misjonsinnsats frå dei som er blitt berørte av den Heilage Ande.

Be om at Gud skal gjesta kyrkjene i Kanada på nytt, frelsa dei namnekristne, vekka dei truande til evangelisering, misjon, disippelskap og kyrkjeplanting.
Be om ei ny sterk bønerørsle mellom dei kristne i Kanada, og at dei truande skal vera lys og salt i samfunnet.
Be om at dei truande i Kanada må bli kjende for å vera gode menneske som elskar kvarandre, og som står fremst i rekka når det gjeld å hjelpa og ta vare på folk.
Be om at dei truande får nytt mot til å bli synlege, stå opp for Jesus og Bibelen og forkynna alt det Gud seier om rett og galt sjølv om det kostar.
Be om fornya einskap mellom dei evangelisk kristne (som i år 1900 utgjorde 25% av befolkninga) og ein fornya vilje til å stå saman i å fullføra misjonsoppdraget i landet sitt.
Be om at kyrkjene skal bli velsigna med gode leiarar som formidlar Guds ord, Guds kraft og Guds nærvær til folk, personar gjennomsyra av Kristi kjærleik.

Kanada er det landet i verda som er mest ope for immigrasjon, og har til dels invitert for til å koma.

Be om at kyrkja skal bli i standsett til å nå ut til alle desse ulike gruppene av menneske, og til urbefolkninga i landet.
Be også om at Kanada skal bli velsigna med gode, kloke og rettsindige leiarar. 

Kjelde: Operation World. Lausanne.

Thakkar i India


Thakkar i India tel 578000 menneske. Omtrent alle er hinduar. 0,03% er kristne. Språk: Marathi. Heile Bibelen er omsett til marathi. Thakkar er fattige bønder som for det meste arbeidar på annan manns jord. Dei er gjerne kunstneriske, flinke å teikna, mala og skjera i tre, det gjev litt inntekt, og dei framfører dokketeater av gamle religiøse forteljingar i det fri medan dei tiggar om pengar.

Kjære Herre Jesus! Thakkar lever så langt frå deg som me kan tenkja oss, men du er ikkje langt frå dei. Du bar alle deira synder med deg opp på krossen og betalte full pris for deira liv. No er tida komen då dei skal bli forløyste frå djevelens makt og rike, og me ber om at kyrkja di skal sjå sitt ansvar og nå ut til dei med evangeliet slik at  dei også kan bli frelst og disippelgjort. Velsign familiane. Lat dei få oppleva at du er ein Gud som sørger for dei og lækjer dei når dei er sjuke. Vekk i dei ein hunger etter deg. Styrk dei få kristne i dette folket. Hjelp dei å halda saman i tette fellesskap. Gje dei tilgang til bibelundervisning.  Må Anden vera over dei, og hjelpa dei å leva som sigrande kristne. Amen!


Kjelde: www.joshuaproject.net
lørdag 21. mars 2020

Pakistan: Ny rettshøyring for kidnappa kristen jente 25.mars


Den 14 år gamle Huma Yonus er fødd og oppvaksen i ein kristen heim. Den 10. oktober vart ho kidnappa, køyrd 600 km frå heimen sin, tvangskonvertert til islam og tvangsgifta med ein muslimsk mann. Dette er noko som skjer ofte med kristne jenter i Pakistan, til stor sorg for familiane deira.

Foreldra til Huma Yonus melde saka til politiet, og det vart beramma ei rettshøyring den 4.mars. Jenta sjølv var ikkje til stades i retten denne dagen. Foreldra hennar la fram attestar som prova at Huma var mindreårig. I dette sjuke landet er det ikkje forbode for muslimske menn å kidnappa kristne jenter, men jentene må vera over 18 år før dei har lov å gifta seg med dei.

Etter litt om og men, bestemte domaren seg for å utsetja saka til Huma Yonus til 25.mars, slik at kidnapparane skulle få ein sjanse til å finna prov på at Huma er over 18!!!! Foreldra hennar er djupt fortvila og sinte, og kjenner seg hjelpelause.

Herre Jesus Kristus! Me ber om rettferd for Huma Yonus og foreldra hennar. Må domaren som skal fatta avgjer i denne saka syna seg som ein rettskaffen mann og beordra jenta heim att. Og me ber om at kidnapparane hennar skal få ei høveleg straff for å ha frårøva henne fridomen og påført foreldra hennar sorg og fortviling.  Gode Gud! Me ber om at parlamentet i dette landet skal vedta lover som beskyttar kristne jenter mot kidnapping og slike overgrep som dette. Me ber i ditt namn. Amen!

Kjelde: UCA-news og www.persecution.net

fredag 20. mars 2020

Bharfolket i India

Storleik: Nesten 2 millionar menneske. Dei er hinduar og snakkar eit språk kalla bhojpuri. Bhar er heimehøyrande på den store Gangessletta i nord, klodens minst evangeliserte område. Bharfolket har ein lang historisk konflikt med rajputfolket som er muslimsk. Denne kampen vann muslimane, og bharfolket jobbar i dag stort sett som landarbeidarar på jorda til rike muslimske godseigarar. Det er så langt me veit ingen av dei som kjenner Jesus.

Herre Jesus Kristus! Du kjenner dette folket betre enn nokon annan, og no er tida komen då du vil innlemma dei i ditt evige rike. Me ber om at kyrkja i India skal setja inn ein massiv misjonsinnsats retta mot bharfolket. Aus Anden over dei og samla dei om ditt dyrebare ord. Gje dei frelse frå synd og sorg, og frå den store undertrykkjaren. Me ser for oss ei blomstrande og fruktbar bharkyrkje som veks fram på Gangessletta til glede, frelse og velsigning også for mange andre folkeslag i dette området. Me ber i ditt namn. Amen! 

Kjelde: www.joshuaproject.net


tirsdag 17. mars 2020

Brasil


Landet har 212 millionar innbyggjarar fordelt på 310 folkegrupper som snakkar 193 ulike språk. Hovudspråket er portugisisk. 91,4% av befolkninga er kristne. 26% evangeliske. Resten romersk katolske.

I Brasil er det ein enorm avstand mellom fattige og rike.

Be om ei kristen vekking mellom dei rike og privilegerte i samfunnet slik at desse tek ansvar for at dei fattige får betre kår,  og at barna i slummen får forsvarleg skulegang.

Tredjeparten av innbyggjarane i Sao Paulo og Rio de Janeiro lever i favelaer, lutfattige slumområder prega av kriminalitet, mafiaverksemd og rus.

Be om at Jesus skal demonstrera sin stordom i desse områda, senda inn modige og kloke vitner som kan planta levande og kraftfulle kyrkjelydar der. Be om at favelaene skal bli fylte av levande kristne som pregar desse samfunna med Kristi kjærleik og Andens kraft, slik at folka der blir frelst frå sine synder, løyst frå djevelens makt og løfta opp sosialt, politisk og kulturelt.

Brasil har 8 millionar barn som lever i risikosonen, 7 millionar barnearbeidarar og 600 000 jenter som lever i prostitusjon. Millionvis av barn lever på gata i det djupaste elende

Be om at Gud i Jesu namn skal setja ein stoppar for all vondsinna utnytting av barn, og at han skal verna dei barna som er i faresonen for å bli utnytta, hamna på gata eller i prostitusjon.

Mange kyrkjer tek no tak i denne nauda og gjev barn utdanning og eit fundament å byggja liva sine på.

Be om at dei må lukkast i dette arbeidet og sakte men sikkert skapa trygge gode tilhøve for alle barn i Brasil.
Be om at det skal vedtakast effektive lover mot all utnytting av barn, og om at alle vaksne som utnyttar barn til eigen fordel skal bli rettsforfølgde og straffa for ugjerningane sine.

Brasil ligg på andre plass i verda når det gjeld misbruk av narkotika, det vert utført i gjennonsnitt 170 mord per dag. Korrupsjon føregår på alle nivå, fengsla er overbefolka og ekstremt valdelege.

Be om at Gud for alvor skal bryta gjennom i dette samfunnet og spreia det tette mørkret som er å finna over alt.
Jesus er verdas lys. Be om at hans lys skal stråla over landet og inn i menneskehjarto og gjera syndarar til disiplar.

Menneska i Brasil er åndeleg vidopne. Dette har skapt stor kyrkjevekst for dei evangeliske, men mange brasilianarar har sukke langt ned i spiritismen si hengemyr.

Takk Gud for massiv kyrkjevekst, og be om at det skal plantast nye kyrkjelydar over alt i dette enorme landet.
Be om at Jesus skal sigra over djevelen i folks liv, kalla dei til omvending frå spiritisme og svartekunster, og løysa dei frå desse destruktive kreftene.

Det er ein stor mangel på prestar, pastorar og kristne leiarar i det heile.

Be Gud om at han må kalla unge menn til leiarskap i si kyrkje, og be om at dei skal få adekvat utdanning og opplæring slik at dei kan disippelgjera folka sine.

Mallahfolket i India


Storleik: 3,2 millionar. Språk Hindi. Religion: Hinduisme.
Mallah er heimehøyrane på den store Gangessletta, i dei minst nådde områda i India. Her er det åndeleg sett bekmørkt. Dei er eit båtfolk som fraktar pilgrimar opp og ned Gangesfloden og opp og ned alle sideelvane, og er stolte over å vera i posisjon til å ha denne tenesta. Dei er ein fattig gjeng, av låg kaste og i stor grad analfabetar. Mallah gifter seg utelukkande innafor sin eigen kaste.

Kjære Herre Jesus! Mallahfolket er til dei grader i ditt hjarta og din tanke, og me ber i ditt namn om at det skal rettast ein misjonsoffensiv mot dette folket no, det MÅ jo snart vera deira tur å kunna motta frelse. Må ordet ditt nå fram til dei og det sterke og gode lyset ditt fløyma over dei og skapa liv, fridom og evig glede i desse fattige menneska. Me ber også om at det skal etablerast skular mellom dei slik at barna kan læra seg å lesa og skriva og få den kunnskapen som kan løfta folket sosialt og kulturelt. Herre, miskunna deg over mallahfolket i ditt eige namn! Amen!


m17432.png

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...