tirsdag 12. desember 2017

Uruguay

Kjelder: CIA world factbook og Patrick Johnsones "Pray for the World"

Uruguay sin historie går attende til 1726 då spanjolane grunnla Montevideo som eit handellssenter verna av militære festningsmurar. Byen har ei lun hamn som eignar seg godt for utskiping av varer.
Vart sjølvstendig frå Spania i 1828, etter tre års frigjeringskrig.
Landet, som har i stor grad vore styrt av det militæret og autoritære krefter, fekk eit demokratisk styresett i 1985, etter mange års borgarkrig mot marxistiske grupper. Uruguay er i dag ein republikk styrt av ei sentrums-vensterregjering leida av presidenten, og folket nyt stor grad av fridom.

Folketal: 3 360 000. 88% kvite. 8% mestisar, 4% svarte. Det er ingen att frå den opprinnelege urbefolkninga. Dei vart effektivt utsette for etnisk reinsing då spanjolane braut seg inn i landet.

Topografi: Sletteland. Manglar fjell. Gjennomsnittshøgda er 109 meter. 88% jordbruksareal, det meste beiteland (pamapas). Sårbart for flaumar og kraftige vindar.

Næringsliv: Jordbruk. Gruvedrift. Uruguay er velståande og har eit utbygd sosialt tryggjingssystem.

Språk: Spansk.

47% av befolkninga tilhøyrer den romersk katolske kyrkja. Berre 2% går til messe.
7-8% er evangelisk kristne
Den trusretninga som veks snøggast i dag er afro-brasiliansk spiritisme.

Kristen tru og tanke har liten innflytelse over innbyggjarane i Uruguay. Religionen er blitt veldig privatisert, og kvar enkelt har ein tendens til å miksa sin eigen religiøse coktail sterkt influert aNew Age-tenkegods.

Sex utanfor ekteskap, abort, homoseksualitet, likekjønna ekteskap er blitt folkesynder. Hasjrøyking er svært utbreidd og har høg legitimitet.

Resultatet er høge tal for sjølvmord, depresjon og skilsmisse.

Dei siste åra har imidlertid ting begynt å snu i positiv retning. Målretta misjonsarbeid frå dei evangeliske har bore frukter, og talet på truande og på kyrkjelydar meir dobla seg frå 1998 til 2005.


  • Be om at innhaustinga skal halda fram, at nye truande vert disippelgjort til å vinna og fostra nye truande til å bli sanne disiplar av Jesus Kristus.
  • Be om at det skal etablerast levande kyrkjelydar i alle områder der det er naudsynt. 
  • Be om at den gode Gud må senda sin Heilage Ande til Uruguay, bada landet i sitt lys, fri folket frå djevelens makt og attreisa kyrkja si som ein sterk forvaltar av Guds ord, full av kjærleik og himmelkraft.  
  • Be om at dei truande også skal nå fram til øvre-middelklasse langs kysten som lever i materiell velstand men i djup åndeleg fattigdom. Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...