søndag 17. desember 2017

Venezuela

Kjelder: CIA World Factbook.
Pray for the world (Patrick Johnstone)
Folketal: 31 304 016 (juli 2016)
912 050 km2. 52,1 % regnskog. 3,1% dyrkbar jord.
Språk: Spansk. Totalt: 47 språk
Religion:  25 millonar kristne. 3,1 millionar av dei er evangeliske.
Det evangeliske gjennombrotet kom til landet først på 1980-talet.
Det føregår i dag ein omfattande kyrkjeplanting, og den årlege veksten på nye kristne blant nokre av urinnvånarane er så stor som 10% .

Venezuela er eitt av dei mest vanstyrte landa i verda. Trass i store olje og gassreservar (verdas 4. største oljeprodusent), lever folket i den djupaste fattigdom og manglar tilgang til heilt vanlege daglegvarer. Inflasjonen i landet er galopperande, Mange reiser til Colombia for å handla mat og medisiner, og banale men viktige ting som bleier. 60% av venezuelanarane lever i slum. Men akkurat DET er ikkje av ny dato. Den siste tids nedgang starta med at sosialisten Hugo Chaves kom til makta i 1999, og vart erstatta med Nicolas Maduro i 2013. Sosialistregimet til desse to karane har bygd ned alle demokratiske instituasjonar, fjerna ytringsfridomen og fengsla opposisjonelle. Regjeringa fører ein streng priskontroll som effektivt hindrar alle investeringar frå folk som driv forretning. Styresmaktene kveler næringslivet, slik som tilfelle var i Sovjetunionen i "hine hårde dager". Det høyrer også med til bilete av sidan år 2000 har over ein million frå øvre-middelklasse emigrert, vel utdanna og flinke folk.  Denne "hjerneflukten" har hatt uoverskuelege negative følgjer for landet. No flyktar også folk som står lågare på rangstigen og søkjer asyl i nabolanda. Det er stor uro i landet, og titt og ofte er det fare for ein djupare og meir omfattande valdeleg konflikt.

 • Be om at Gud skal intervenera og berga landet frå blodig konflikt, djup splitting og store ulukker.
 • Be om at han må fjerna dei inkompetente leiarane som  no sit ved spakane.  Me ser no at det veks fram leiarar med politisk talent mellom dei evangeliske. Be om at desse må få innflytelse, og at dei skal vera med å byggja opp solide demokratiske institusjonar. 
 • Takk for den store kyrkjeveksten mellom dei evangelisk kristne dei siste åra, og be om at Gud skal halda fram med å fremja sitt verk.
 • Be om at nye kristne skal innlemmast i levande kyrkjelydar, bli utrusta med Andens gåver og få forsvarleg disippelopplæring. 
 • Be om at den katolske kyrkja skal venda seg bort frå alt avguderi og at katolikkane skal kasta helgenane på båten og halda seg til Kristus åleine. 
 • Be om at Anden skal ausast ut over alle venezuelanarar, og landet skal bli bada i Guds lys, og at folks hjarto skal vendast mot Gud i lovprisning og forløyst glede. 
 • Be om at folket skal bli transformert av Den Heilage Ande, at kriminelle skal endra levemåte og bli rettsindige, ærlege og rause menneske som vernar sin neste og ikkje trugar han. 
 • Be om at dei mange som rusar seg skal bli edruelege.
 • Enorme mengder kokain passerer gjennom Venezuela på veg mot Europa. Be om at denne trafikken skal stoppast i Jesu namn. 
 • Okkultismen er omfattande i Venezuela (85% av befolkninga er involvert) som elles i Latin Amerika. Be om at Gud skal løysa dei okkulte frå djevelens makt og reinsa landet for slikt som berre nedkallar destruksjon i folks liv. 
 • Seksuelt misbruk av barn er omfattande, likeeins alle typar seksualisert vald. Be i Jesu namn at dette skal ta slutt, og landet skal bli reinsa frå ureine ånder som inspirerer folk til å gjera forferdelege ting med kvarandre, og at Han skal lækja alle skadelidande med sin barmhjertinghet. 
 • Mange barn lever på gata. Dei rusar seg og er enormt sårbare. Be om at Gud skal passa på dei og vekkja dei vaksne til dåd for dei små verjelause. 
 • Be om at unådde stammer skal bli nådd med evangeliet. Regjeringa sette i 2005 ein stoppar for dette heilt grunnleggjande misjonsarbeidet. 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...