lørdag 28. februar 2015

Bahrain


Bahrain er ein liten øynasjon i Den persiske golf som har gjort seg rik på olje frå gulfen, petroleumsindustri og utskiping av olje og oljeprodukt. Landet er også blitt eit finanssenter med ein enorm internasjonal banksektor. Politisk vert Bahrain styrt av ein sunnimuslimsk kongefamilie som ofte er i konflikt med folket der shiamuslimane er i fleirtal. Omtrent alle innfødde er muslimar. Dei utgjer 81% av befolkninga. Den siste 20 prosenten er framandarbeidarar. Av desse tilhøyrer halvparten til den kristne delen av verda. Det er omlag 1,3 millionar menneske i Bahrain. Dei utanlandske arbeidarane frå andre asiatiske land er underpriveligerte, og underbetalte og lever under heller kummerlige kår. Det er mange kristne kyrkjer i Bahrain. Men desse er for utlendingar. Likevel er fridomen for kristne langt større i Bahrain enn inne på sjølve den arabiske halvøya, og stemninga  meir avslappa med tanke på gjennomføringa av alle slags religiøse reglar. Bahrain fungerer i dag som ein port frå Vesten inn til andre arabiske land.  Sjølv om det kristne nærværet i Bahrain er merkbart, er det svært få kristne bahrainarar. Behovet for evangeliet er desperat. Proselyttering er forbode ved lov.

Kjære Herre Jesus! I dag ber me for alle menneska i Bahrain. Du kjenner dei og veit kva kår dei lever under, og du veit at dei rike er like fortapte som dei fattige. Må du forstyrra djevelens planar med dette landet og fremja dine eigne. Send din mektige Ande over nasjonen, etter ditt ord, fyll kyrkja di med himmelsk kraft og gjer kvar enkelt kristen i landet til eit frimodig og kraftfullt vitne om di oppstode. Må djevelens herredøme i Bahrain bli brote i ditt dyrebare namn, og du innsett som den einaste sanne konge og Gud i landet og i enkeltmenneskes liv. Så ber me om rettferd for dei fattige og undertrykte som lever under slavekår, at dei skal få rett løn for det arbeidet dei gjer samt forsvarlege arbeidsvilkår. Amen.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...