søndag 18. juli 2021

Irak

 


Irak vart grunnlagt i 1932 som ein følgje av at Det osmanske riket kollapsa etter 1.verdskrigen. 
Folketalet er vel 41 millionar. Hovudstad: Bagdad. 95,9% er muslimar (sjiamuslimane og sunnimuslimane står kraftig mot kvarandre, og påfører kvarandre støtt og stadig stygge skadeverk. 
Irak utgjer det som i gamal til var Mesopotamia og Babylonia, eitt av dei områda i verda der kulturen vaks fram med skriftspråk, biletkunst og storslagen arkitektur. Her finn me også utgangspunktet for vår kristne tru som starta med Abraham som var frå byen Ur, nær den plassen der Eufrat og Tigris renn saman. Det var her Gud talte til Abraham og monoteismen vart fødd. Lokale smågudar måtte etterkvart gje plass for den allmektige og universelle Gud som openberra seg for Moses som JHVH og som Israels Gud, og som me møter i Det nye testamentet som Far, Son og Heilage ande. 

I 587 f.Kr. vart jødane bortførte i eksil til Babylonia. Etter den tid var Bagdad i mange hundre år eit sentrum for jødisk tru og kultur, og det var der jødedomen fekk si form. 

Etter den store krigen som USA sette i gong mot Saddam Hussein i 1991 har landet vore i oppløysing og i stor naud. Det har ikkje vore ende på ulukkene, og verst var det i perioden 2014 til 2017 då IS oppretta kalifatet sitt i nord og herja blodig med menneska. Titusenvis vart pinte til døde eller rett og slett berre avretta fordi dei hadde ei anna tru, eller fordi dei ikkje var radikale nok i praktiseringa av islam. 

1,6% av befolkninga er kristne, og då i all hovudsak romersk katolske. 0,2% er evangeliske kristne, og slik sett kjem irakarane inn under kategorien "unådd folkeslag". 

I dag er Nord-Irak eit autonomt kurdisk sjølvstyreområde, oppretta og tryggja av amerikanske styrkar. 

IS vart nedkjempa i 2017, men enno er det store spenningar og djupe skiljelinjer i samfunnet mellom kurdarar og arabarar, kristne (og andre minoritetar) og muslimar, sjia og sunni, sekulære og religiøse, og mykje blod blir spilt. Mange kristne har flykta frå landet dei siste 30 åra. Men nokre møter Jesus enno, og det er mange sterke historiar å lesa i Tom Doyle sine bøker, og dei vil eg tilrå. 

Å Herre Jesus Kristus! I dag ber me om lækjedom og frelse for Irak. Menneska i landet treng å få sann kunnskap om deg, dei treng å møta deg og få tilgjeving og frelse for sine synder, lækjedom for sjukdomane sine og dei treng å venda om frå hat og fiendskap og læra seg å gå på forsoninga og kjærleiken sin veg. Herre, miskunna deg over Irak! Amen! Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...