tirsdag 6. juli 2021

Dagens unådde folkeslag: Darzi i Bangladesh


Populasjon: 16000
Religion: Islam
0,0% kristne
Språk: Bengali, som også er eit bibelspråk

Darzifolket var kjende over heile Bengalen for å vera svært dugande skreddarar. Dei hadde sein sentral posisjon i lokalmiljøa sine. Men no er dette historie. Fabrikkane har overteke, og darzi har måtta søka andre karrierevegar. Dei er vanskelege å nå med evangeliet. Leiarane deira pumpar dei fulle me "informasjon" om at Bibelen er forandra gjennom historia og lite til å stola på osv. 

Herre Jesus! Du er den einaste vegen til Gud, også for darzifolket. Aus Anden din ut over dei slik at dei forstår at dei ikkje kan bli rettferdige for Gud gjennom lovgjerningar, berre ved å tru på deg som oppfylte lova på deira vegner, og som døydde for deira mange synder. Må det etablerast ei levande og synleg darzikyrkje prega av Den Heilage Andens kraft. Amen! 


Kjelde: joshuaproject.org


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...