mandag 19. juli 2021

Irland


Det bur nesten 5 millionar menneske i Irland. 91,7% av dei er kristne, dei fleste romersk katolske. Irland vart EU-medlem for 30 år sidan. Sidan den tid har mykje endra seg i landet. Det har vore ein eventyrleg økonomisk vekst som i stor grad har kome ei lita gruppe menneske til gode (Irland har 11% flat inntektsskatt, noko som favoriserer dei med høge inntekter). Dei fleste i landet slit økonomisk, og kløfta mellom fattig og rik er stor. Irane har hatt eit nært høve til kyrkja si, og kyrkja har i hundrevis av år sett standarden for rett og galt. Men no endrar dette seg også. Den allmenne sekulariseringa og dei mange overgrepsskandalane innanfor den katolske kyrkja har gjort banda mellom folk og kyrkje tynnslitne, og stadig færre ser på kyrkja som ein autoritet i moralske spørsmål. Det har m.a. resultert i innføring av sjølvbestemt abort og likekjønna ekteskap, noko som hadde vore utenkeleg for kun kort tid sidan. 

Be om at presteskapet i den katolske kyrkja skal syna ekte vilje til å ta eit oppgjer med fortida, dømma synda som har fått råda og valda skade, avsetja prestar og andre leiarar som har forbrote seg mot barn og unge, gjera opp for ugjerningane så godt som det let seg gjera og søkja audmjukt om tilgjeving hos Gud og menneske og be Gud om lækjedom. 

Men midt oppi dette veks dei evangeliske kyrkjene, ikkje minst som eit resultat av immigrasjon. Men også mange irar kjem til personleg tru på Jesus som eit resultat av arbeidet til dei evangeliske kyrkjelydane. Eitt eller anna godt veks fram her. 

Takk Gud for denne rørsla, og be om at ho skal utvikla seg til ei genuin kristen vekking, ei vekking som reiser nasjonen opp slik at han meir enn nokon gong vert prega av at Kristus har makt i vanlege folks liv. 

21% av befolkninga er under 15 år. Det er mykje i europeisk samanheng. 

Be om at dei unge må få god kristen opplæring, og at dei skal finna Kristus og etablera ein personleg relasjon til han. 

Irland vart kristna av St.Patrick som representerte ein kraftfull kristendom prega av store teikn og under, og dei ville, brutale og heidenske keltarane som budde i Irland vert så grepne av Kristus at dei reiste ut i heile Nord-Europa for å forkynna evangeliet og planta kyrkjelydar.  Det var forresten desse som temma dei villstyrige saksarane i Tyskland. Det veks no fram ei ny irsk misjonsrørsle i dei evangeliske kyrkjene.

Be om at denne misjonsrørsla skal tilta i styrke og enno ein gong resultera i ein flaum av misjonærar frå Irland som kjem til å tenna Kristuslyset for mennesker i mange land. 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...