tirsdag 14. juli 2020

IranFolketal: 84 923 314 (juli 2020) fordelt på 100 folkegrupper. Hovudstad er Teheran, og elles ser du på kartet over namnet på mange andre store byar i landet. Mange av dei er millionbyar. 

Det er naturlegvis flest persarar i Iran (62%). Men det er også andre store grupper som aserbadsjanarar (22%), tyrkarar, balutsjar, arabarar og sigøynarar.

Offisielt språk er farsi. Totalt blir det snakka 79 språk. Heile Bibelen er omsett til 4, 6 språk har NT medan 7 har deler av Bibelen. Dette er tal frå 2010.

Iran er eit religiøst diktatur styrt av ayatollah Ali Khamenei og eit presteråd.
Dei vert verna av den berykta Revolusjonsgarden som har 350 000 topptrente soldatar under våpen og tilgang til uavgrensa ressursar.

Landet har ein president og eit parlament som ikkje har noko reell makt.

Før 1979 var landet styrt av ein konge, og samfunnet var ganske liberalt. Men den islamske revolusjon i 1979 endra dette radikalt. Då kom ayatollah Khomeini til makta, og etter den tid har Iran vore eit terrorvelde som undertrykkjer si eiga befolkning med alle kjende midlar, og som spreier og finansierer terror over heile Midt-Austen. Dei står bak Hizbollah i Libanon, Hamas i Gaza, Hutumilitsen i Jemen, Islamsk jihad, PKK (det kurdiske kommunistiske parti), det iraksike Da`wah-partiet, den islamske frigjeringshæren i Bahrain, den japanske raude arme og mange andre grupper. Enorme summar går med til iransk terror i utlandet.

Iran hatar Israel, og har sett seg som mål å utsletta den jødiske staten. For å få dette til jobbar dei febrilsk for å skaffa seg atomvåpen, og har i dag utstyr som skulle gjera dei i stand til å klara det.
Iran er pga atomprogrammet sitt underlagt strenge økonomiske restriksjonar frå verdssamfunnet si side. Det hemma den økonomiske utviklinga i landet.

Iran er i hovudsak shiamuslimsk (89%), men arabarane, tyrkarane, nokre aserbadsjanarar og balutsjarane er sunnimuslimar. Det finst små grupper armenske og assyriske kristne i landet. Dei har lov å driva på med sitt, berre dei ikkje evangeliserer. Det er forbode å forretta gudsteneste på farsi.

I det offentlege rom må alle iranarar følgja strenge religiøse reglar. Men på heimebane er dei liberale, og stort sett er dei lut lei islam. Dei føler seg rundlurt av presteskapet som lova gull og grøne skogar før revolusjonen i 1979. Ingenting har dei halde, og fattigdomen spreier seg. Det har ført til massive protestar som er blitt slått ned med våpen av styresmaktene. I sist runde (etter nedskytinga av eit ukrainsk passasjerfly) vart 1500 protestantar skotne og drepne av Revolusjonsgarden sine folk.

Dei siste 30 åra har det vakse fram ei protestantisk undergrunnskyrkje i Iran, og evangeliet om Jesus spreier seg frå kvinne til kvinne og mann til mann med ei stadig aukande kraft. I dag kan det vera så mange som 3 millionar protestantiske kristne i landet. Presteskapet er kjempebekymra, og forfølgjer dei kristne med aukande intensitet. Det er forbode for ein muslim i Iran å konvertera til ei anna tru. Det er apostasi, og skal i prinsippet straffast med døden, men det skjer sjeldan. Aktive konvertittar blir det som regel idømt lange fengselsstraffer.

Etter 1979 har millionvis av iranarar flykta til andre land. Mange av desse er blitt kristne.
Likevel er dødsstraff flittig brukt i Iran mot politiske fangar under påskot av at dei har drive med narkotika. Men bruk av narkotika er vanleg også blant presteskapet. Knapt noko land i verda har større rusproblem enn Iran.

Iran er ille plaga av koronaviruset, og styresmaktene har mista all kontroll. 12829  iranarar har døydd av denne sjukdomen dei siste vekene. Men me må rekna med at mørketala er store her. Truleg er det langt fleire. 

Iran er eit uvanleg vakkert land med eit høgreist folk og ein rik historie som går mange tusen år attende i tid. Mange ting kunne vore skrive om kulturskattar, mattradisjonar og folket sin enorme interesse for poesi osv. Men det er ikkje plass til det her.

 • ·       Det er grunn til å takka Gud for den kristne vekkinga som i dag spreier seg i Iran som eld i tørt gras.
 • ·       Be om at det som skjer berre skal auka i kraft
 • ·       Be om at dei kristne skal ha tilgang til nok biblar og annan kristen litteratur.
 • ·       Be om at dei kristne skal bli verna mot vrang lære. Det er mange unitare kyrkjer i Iran som fornektar Jesu guddom.
 • ·       Be om at Bibelen skal bli ei populær bok i Iran som alle får lyst til å lesa.
 • ·       Be om at Bibelen skal finna sin veg inn i dette landet.
 • ·       Be om at Gud skal verna dei kristne mot  overgrep, og gje dei visdom i møte med styresmakter som berre vil dei vondt.
 • ·       Be om at Gud skal styrkja alle kristne som i dag sit i fengsel, og særleg dei som blir utsette for tortur.
 • ·       Be om at evangeliet må få så stor makt i landet at det blir totalt forvandla frå innsida, og at det muslimske presteskapet også skal bli rivne med av Jesusvekkinga.
 • ·       Be om at evangeliet også skal nå fram til dei mange unådde folkeslaga i landet som gilaki i nord og balutsjarane i sør-aust.
 • ·       Be om at Jesus skal løysa alle med rusproblem som ber han om hjelp.
 • ·       Be om at prestestyret skal falla, og at Revolusjonsgarden skal løysast opp
 • ·       Be om at iranarane skal forstå at jødane er Guds utvalde folk, og at dei blir velsigna om dei velsignar Israel.
 • ·       Be om at iranarane i diaspora (landflyktighet) skal få møte Jesus, ta imot hans som Herre og frelsar i sine liv og få hjarto sine forvandla av evangeliet og Den Heilage Andens kraft.


Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...