mandag 2. februar 2009

Khengfolket i Butan


Khengfolket tel 59 000 og snakkar khenga. Dei er buddhistar, og i praksis heit unådde. Meir er det ikkje å finna om dei.


Bøn: "Herre Jesus! Du som kom for å oppsøka dei fortapte for å frelsa dei, driv arbeidsfolk ut til din haust mellom khengfolket. Aus Anden din over dette folket og riv ned alle sosiale strukturar og alle religiøse førestellingar som stenger for din nåde og kjærleik. Bryt buddhismen si makt over khengfolket, og lat riket ditt koma til dei med fridom og lækjedom. Utrust og send nokre av tenarane til dei, og lat dei få føra sentrale Khengleiarar til deg, og lat det bli etablert ei levande, sterkt og ekspansiv kyrkje i dette folket, ei kyrkje der ditt ljos skin sterkt og der din kjærleik og di kraft er tydelege for alle i folket. Lat Khengfolket bli eit ljos for resten av butanesarane og bruk dei til frelse for heile nasjonen. Amen!"

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...