tirsdag 17. mars 2020

Brasil


Landet har 212 millionar innbyggjarar fordelt på 310 folkegrupper som snakkar 193 ulike språk. Hovudspråket er portugisisk. 91,4% av befolkninga er kristne. 26% evangeliske. Resten romersk katolske.

I Brasil er det ein enorm avstand mellom fattige og rike.

Be om ei kristen vekking mellom dei rike og privilegerte i samfunnet slik at desse tek ansvar for at dei fattige får betre kår,  og at barna i slummen får forsvarleg skulegang.

Tredjeparten av innbyggjarane i Sao Paulo og Rio de Janeiro lever i favelaer, lutfattige slumområder prega av kriminalitet, mafiaverksemd og rus.

Be om at Jesus skal demonstrera sin stordom i desse områda, senda inn modige og kloke vitner som kan planta levande og kraftfulle kyrkjelydar der. Be om at favelaene skal bli fylte av levande kristne som pregar desse samfunna med Kristi kjærleik og Andens kraft, slik at folka der blir frelst frå sine synder, løyst frå djevelens makt og løfta opp sosialt, politisk og kulturelt.

Brasil har 8 millionar barn som lever i risikosonen, 7 millionar barnearbeidarar og 600 000 jenter som lever i prostitusjon. Millionvis av barn lever på gata i det djupaste elende

Be om at Gud i Jesu namn skal setja ein stoppar for all vondsinna utnytting av barn, og at han skal verna dei barna som er i faresonen for å bli utnytta, hamna på gata eller i prostitusjon.

Mange kyrkjer tek no tak i denne nauda og gjev barn utdanning og eit fundament å byggja liva sine på.

Be om at dei må lukkast i dette arbeidet og sakte men sikkert skapa trygge gode tilhøve for alle barn i Brasil.
Be om at det skal vedtakast effektive lover mot all utnytting av barn, og om at alle vaksne som utnyttar barn til eigen fordel skal bli rettsforfølgde og straffa for ugjerningane sine.

Brasil ligg på andre plass i verda når det gjeld misbruk av narkotika, det vert utført i gjennonsnitt 170 mord per dag. Korrupsjon føregår på alle nivå, fengsla er overbefolka og ekstremt valdelege.

Be om at Gud for alvor skal bryta gjennom i dette samfunnet og spreia det tette mørkret som er å finna over alt.
Jesus er verdas lys. Be om at hans lys skal stråla over landet og inn i menneskehjarto og gjera syndarar til disiplar.

Menneska i Brasil er åndeleg vidopne. Dette har skapt stor kyrkjevekst for dei evangeliske, men mange brasilianarar har sukke langt ned i spiritismen si hengemyr.

Takk Gud for massiv kyrkjevekst, og be om at det skal plantast nye kyrkjelydar over alt i dette enorme landet.
Be om at Jesus skal sigra over djevelen i folks liv, kalla dei til omvending frå spiritisme og svartekunster, og løysa dei frå desse destruktive kreftene.

Det er ein stor mangel på prestar, pastorar og kristne leiarar i det heile.

Be Gud om at han må kalla unge menn til leiarskap i si kyrkje, og be om at dei skal få adekvat utdanning og opplæring slik at dei kan disippelgjera folka sine.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...