fredag 11. mars 2016

Bolivia

Bolivia er eit digert land, nesten tre gonger så stort som Noreg. Landet har inga kystlinje. I sør er det ei høgslette, i nord tropisk regnskog. Det bur nesten 11 millionar menneske i Bolivia, 1,6 mill av dei i hovudstaden La Paz. 43% av befolkninga er mestisar. 53% indianarar (urfolk). 50% av bolivianarane er funksjonelle analfabetar. 14% reelle.
Bolivia er svært rikt på naturressursar. Landet er verdas største produsent av lettmetallet litium som er overlag viktig i moderne batteriproduksjon. Det har også medisinsk betydning. Vidare er det oppdaga store naturgassreservar. Desse er nasjonaliserte og blitt eit lokomotiv i økonomien. Omfattande korrupsjon har gjennom mange år arma ut nasjonen. Folk flest er svært fattige. Mange bønder driv med cokadyrking der dei skulle ha dyrka mat.
Landet vart sjølvstendig frå Spania i 1825. Etter den tid har det vore ikkje mindre enn 200 revolusjonar. I 1991 vart det innført demokrati, og etter den tid har det vore stabile tilhøve i landet. Noko er på rett veg i Bolivia.
Storparten av folka i Bolivia er katolikkar, men 1,3 million er protestantar, og her er den årlege veksten på 3,8%. Ikkje minst har framgangen vore stor blant den indianske urbefolkninga. I den katolske delen av befolkninga er synkretismen er utbreidd. Dei fleste praktiserer ein heidensk kristendomsform.


 • Takk Gud for den store framgangen evangeliet har hatt i Bolivia dei siste 50 åra.
 • Det er også grunn til å takka for politisk stabilitet, og å be om at dette skal halda fram. 
 • Be om rettfed for urbefolkninga i landet. Både Quechua og Aymaraindianarane har vore stygt undertrykt i lange tider, og spenninga mellom desse og den kvite spansktalande majoriteten er stor. 
 • Be om rettferd for dei mange fattige i landet. 70% lever under fattigdomsgrensa. 
 • Be om at det skal bli slutt på dyrking av cokablad. Ein vesentleg del av fattigdomen på landsbygda har si rot i denne produksjonen.
 • Be om at heidenske gudar skal bli avslørte som vonde ånder, og at folket vender seg bort frå dei, frå synda si og til Gud. 
 • Dei evangeliske står saman i Association of Evangelicals (ANDEB) , og har høge mål med tanke på å evangelisera landet. Be om at dei skal lukkast med å nå måla sine.
 • Omsorgen for fattige må stå sentralt i misjonsarbeidet. Be om at dei evangeliske må stå fremst i kampen mot fattigdom og sosial urett.
 • Det er eit desperat behov for kristne leiarar. Be om at Gud skal helga, kalla og utrusta tusenvis av nye leiarar til teneste. 
 • Overklassen i Bolivia må reknast som ei unådd folkegruppe. Be om at evangeliet skal slå rot blandt dei mektige i landet.
 • 67% av befolkninga er under 30 år. Arbeidsløysa er stor i denne gruppa. Mange slår seg saman i valdelelge gjengar, og narkotikabruk og narkotikabrotsverk er vanleg mellom dei unge. Be om at Jesus kjem inn og omformar desse miljøa med sin heilage kjærleik. 
 • 75% av barna i landet er kronisk under - eller feilernærte. 100 000 av dei bur på gata med alt som det medfører av overgrep, utnytting og kriminalitet.  Be om at vaksne kristne skal gå inn å ta aktivt ansvar for barna, føra dei til Kristus, gje dei trygge heimar og naudsynt skulegang og utdanning. 

Ingen kommentarer:

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...