søndag 5. mars 2017

Kviterussland

Kviterussland ligg på ei grøderik slette. Landet har eit areal på 207 600 km2. Folketalet er på 9,5 millionar, men søkk fort pga låg reproduksjon.

Næringsliv: Industri og jordbruk. 80% av økonomien kjem frå handel med Russland.
Industrien er koldriven, og lagar store miljøproblem.
Politikk: Vert kalla Europas siste diktatur, og med rette. All makt ligg hos president Alexander Lukashenko.
Religion: 57% ortodokse. 28% ikkje-religiøse.  10% romersk katolske. 1,4% evangeliske.
Det er i praksis ingen religionsfridom eller andre fridomar i Kviterussland. Menneskerettane vert krenka systematisk og dagleg. Likevel veks dei evangeliske kristne med 3% årleg.
Tsjernobylulukka i Ukraina i 1986 påverkar  enno befolkninga sterkt.

Gode Far! Reins, styrk og utrust di kyrkje i Kviterussland slik at du kan gjera dine gjerningar gjennom henne. Gje henne leiarar som elskar deg av eit heilt hjarta, som har Andens kraft i seg, høg integritet, ansvarskjensle, gudsfrykt, offervilje, visjonar for ditt rike og godleik for dine barn. Gje menneska i landet frelse og fridom gjennom Jesus Kristus, og lat landet bli forvandla  frå innsida av din kjærleik. Gje lækjedom til alle som enno lid pga skadar frå Tsjernobylulukka. 
Så ber me om at Kviterussland skal bli velsigna med eit godt politisk leiarskap som har vilje og evne til å ta ansvar både for folkets vel og for miljøet. Amen!


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...