fredag 3. desember 2021

Dei sameinte arabiske emiratane (DSAE)

 


Folketal: 9 991 083. Hovudstad: Abu Dhabi. Språk: Arabisk. Religion: Islam. Kristne: 8,6%

Oljerikdomen har gjort dette landet til ei leikegrind for verdas ultrarike menneske. Alt praktisk arbeid vert gjort av fattige framandarbeidarar som i praksis lever som slavar under forferdelege tilhøve. Menneskerettande deira vert brotne på dagleg basis, og dei er utsette for ein omfattande menneskehandel. 

Be om at Gud skal miskunna seg over desse fattige og undertrykte menneska.

Be om at Kristi evangelium skal spreia seg mellom dei, og fylla dei med von for framtida og ei djup kjensle av å vera elska av Gud.

Eit aukande tal av dei kjem no til Kristus. Før kom dei ein og ein, som dråpar frå ein kran. No kjem dei som ein flaum etter at kvar av dei har møtt Jesus på ein svært personleg måte. Forkynnarane i landet er overraska over den responsen dei no får på forkynninga si. 

Takk Gud for denne åndelege vårløysinga i DSAE. Be om at dette må vara, ta seg opp og også spreia seg til dei privilegerte i samfunnet. 

Iranarane, baluchane, pakistanarane, pasjtunarane, bengalarane, somaliarane og sudanesarane i landet er å rekna for unådde. 

Be om at vekkinga også må nå fram til desse folkegruppene. 

Kjelde: Operation World


Ingen kommentarer:

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...